Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ
НазваниеАкты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ
страница6/8
Дата публикации18.12.2013
Размер1.13 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Литература > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Вавшавскія Университетскія Иввѣстія, № 1.

Проф И. II. Филевичъ. Къ исторіи Карпатской Руси (продол- жеяіѳ, стр. 41 — 64).

Здѣсь авторъ останавливается на самомъ свѣтломъ событіи Галицкой весны 1848 г.—на октябрьскомъ (съ 19-го по 26-е) собраніи русиновъ, на которомъ они вырабатывали этнографическое опредѣленіе своей на­родности и рѣшили вопросъ о своемъ литературномъ языкѣ. Галицкая Русь была объявлена частью 15-милліоннаго народа, т. е. Украинской Руси и умолчано объ остальной Руси. Языкомъ обіценароднаго про- свѣщенія былъ признанъ малорусскій. Эти факты блестяще опровер­гаюсь слова и иллюзіи профессора, какими онъ хочетъ перетолковать ихъ въ пользу своей позиціи.

Зѳмскій Сборникъ Чернигов, губ, 2,

«Музей украинскихъ древностей, пожертвованный Черниг. губ. земству В. В. Тарновскимъ» (стр. 50—65).—Здѣсь разсказана исто­рия перехода музея въ собственность земства и дано описаніе отдѣ- ловъ музея.

Въ приложеніяхъ продолжается печатаніемъ «Генеральное слѣд- ствіе о маетностяхъ Черниговскаго полка «1729—30 гг.» подъ ре- дакціей Н. П. Васиденка (стр. 289—320).

Літѳратурно-Наувовий Вістннк, 2 и 3.

Зміст: Із поезий М. Вороного: I. I кар; II. До моря і Ш.—Із поезий. Над. Кибальчич: I. Уривок; II. Переспів; Ш. 3 давнини і IV.—Ж II. Старицъкий. Заклятий скарб (подільська легенда).-Це- лебс, М-а.Волод. Винниченко—Народний ДІяч.Із поезий Некра­сова—переклад Франка.—Волод. КороленкоОповідання про Фльора- Римлянина і Агріппу-царя.

Ненастанна деградація енергіі, Юл. Гірняка.—Новини на- шоі літератури: 1) Нове укр. оповіданя М. Вовчка, оцінка Франка; 2) Талан чи випадковість, Ів. Личка; 3) М. Чернявський, Зорі, рец. Франка; 4) Народний декляматор, рец. Франка; 5) Про календар «Просьвіти на рік 1903», В. Левицького; 6) Б. Лепкий, Осінь, рец. • М. Грушевськоі.Руські памятники в Кракові, 0. Макарушки.—Мик. Некрасов, М. Грушевсысого.—Дискусиі: 1) В погоні за новою красою:

а) Прінціпи і безпрінціпність, Ів. Франка; б) Для прояснения, не­ясности, В. Коцовського.—Народня осьвіта в Росиі по цифрам, Р. Петлюри.—Надъ сьвіжими могилами: I. ГГавдові Грабовському—Б. Грінченка, Г. Ков.-Кол. і Ів. Франка; II. Кость Горбаль, Ів. Франка.-- Хроніка і бібліографія.

Із поезій В. Савенького: I. Заспивав би я; II. Божий приклад.

Із поезий Вол. Темницького і Осипа Фаціевича.М Вороний, Іванові Франкові Ж- П. Старицький, Заклятий Скарб.—Ж. Лцків, Поема доіин.П. Барвінсъкий, Титарь.—М. Степовенко, 3 життя гімназія- стів.Н. Дойль, За кулисами діпльоматичноі сцени.—Із німецьних | народних пісень. 1) Пісня про кравців, перекл. Фр.

Д. Мордовецъ, Про незабутне.—Д-р. I. Копач. На старім шляху.— Д-р. М. Кордуба, Біблія в осьвітленю найновійших вавилонських роз-, копів.—Гн. Хоткевич, Дрібні Листи з Украіни.Дискусиі. II. Чи по- винні ми просьвічати наші діти про полові справи, М. П.—Історичне товариство в Чернівцях.Хроніка і библіографія.

Извѣстія о новыхъ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ.

февраля н. г. и. д. доцента С.-Петербургской духовной академіи Д. И. Абрамовичъ защищалъ диссертацію. «Изслѣдованіе о Шево-Печер- скомъ Па,терикѣ, какъ историко-литературномъ памятникѣ». Ислѣду- емый авторомъ Патерикъ является,—богатымъ и цѣннымъ источникомъ: здѣсь много данныхъ, касающихся церковной жазни вообще и мона­шества, въ частности. Въ немъ немало указаній также на политиче- скія, общественныя и бытовыя отношенія того времени. Диссертантъ считаетъ Кіево-Печерскій Патерикъ—однимъ изъ источниковъ для изученія «Несторовой Лѣтописи»: вопросъ же объ этой послѣдней онъ отдѣляетъ отъ вопроса о «Повѣсти временныхъ лѣтъ», въ томъ именно смыслѣ, что «Лѣтопись» есть лишь составная часть «Повѣсти». Въ Кіево-Печерскомъ Патерикѣ, мы находимъ указаніе на составъ «Не­сторовой Лѣтописи, изъ котораго видно, что въ эту послѣднюю вхо­дило лишь нѣсколько сказаній: «Слово о первыхъ черноризцахъ Пе- черскихъ», „Слово объ открытіи и перенесеніи мощей пр. Ѳеодосія Печерскаго" и нѣсколько мелкихъ церковно-историческихъ извѣстій и замѣтокъ. Остальная часть диссертаціи посвящена литературнойисторіи Патерика, и анализу цѣлаго ряда иамятниковъ, частью вхо- дящихъ въ составъ послѣдняго, частью связанныхъ съ нимъ. Д. И. Абрамовичъ—сынъ священника Волынской епархіи, состоя членомъ- корреспондентомъ общества любителей древней письменности, онъ принималъ дѣятельное участіе въ послѣднемъ археологическомъ съѣздѣ въ Харьковѣ.

Въ засѣданіи харьковскаю историко-филологическаго Общества 7 марта, было доложено о предіоженіи московскаго археологическаго Общества озаботиться составленіемъ указателей статей- по исторіи, археологіи и этнографіи, напечатанныхъ въ мѣстныхъ Харьковскихъ изданіяхъ. Проф. Н. Ѳ. Сумцовъ по этому поводу замѣтилъ, что Би- бліоірафическій указатель И. А. Устинова (1887) обнимаетъ собой литературу о харьковской губерніи до 1880 г., въ частности представ- ляетъ полный указатель къ „Харьк. Губ. Вѣд/‘ съ 1838 г. по 1880 г. включительно. Устиновъ воспользовался многими библіографическими статьями и указателями, и трудъ его представляется въ настоящее время цѣннымъ пособіемъ. Но съ 1880 г. остается непочатое иоле для библіографіи, при чемъ наиболѣе матеріала представляютъ „Южный Край“ и „Харьк. Губ. Вѣд.“, преимущественно въ отдѣлѣ корреспон­денций, и затѣмъ изданія харьк. губ. статистическаго комитета, въ частности „Статистичѳскій Лиетокъ“ покойнаго проф. И. П. Сокаль- скаго. Постановлено просить редакціи мѣстныхъ газетъ озаботиться составленіемъ библіографическихъ указателей по исторіи, археологіи и этнографіи съ 1880 года. Прекратившіяся изданія разобраны для пересмотра членами Общества. ("„Южный Край“, 667).

Харьковскимъ университетомъ предпринимается изданіе «Исто­рической записки объ Императорскомъ харьковскомъ университетѣ за 100 лѣтъ его существованія». Трудъ этотъ долженъ вкратдѣ дать по- нятіе о заслугахъ харьковскаго университета, какъ учебнаго заведе- нія и учрежденія ученаго и просвѣтительнаго. Планъ «исторической записки» составленъ профессоромъ Д. И. Багалѣемъ. Сообразно съ дѣйствовавшими 4 уставами, въ запискѣ будетъ четыре отдѣла. («Южный Край», 7638).Въ «Новомъ Времени» проф. П. А. Висковатовъ сообщилъ свои воспоминания о смерти и похоронахъ Т. Г. Шевченка.

Въ 73 № « Полтаве каго Вѣстника», въ 56 Л» «Волыни» и въ 105 № «Биржевыхъ Вѣд.» находимъ обстоятельный и восторженный описанія Шевченковскаго вечера въ Петербургѣ (27 февр. н. г.).

Памяти Т. Гр. Шевченка—въ 42-ую годовщину его смерти по­священы статьи въ слѣдующихъ иеріодическихъ изданіяхъ: 1) «С.-Пе- тербургск. Вѣд.», № 55, ст. А. Л—каго; 2) «Кіевская газета», № 57, ст. В. Мировця; 3) „Южный Край“, № 7649, ст. Ан. Молдав- скаго; 4) Астраханскій листокъ, № 44, В. С— аго; 5) «Кубанскія области, вѣдом.», № 46.

Черниговской ученой архивной коммиссіей составлена и рал- сылается обширная программа для собиранія археологическихъ. историческихъ и этнографическихъ данныхъ по черниговской губерніи. Программа распадается на 12 отдѣловъ: древности археологическія и историческія, древности юридическія (семейный бытъ, имущественныя отношенія, поземельно-экономическія отношенія, уголовное право), на­родная словесность, бандуристы (кобзари) и лирники, повѣрія и су- евѣрія, училище и дворъ, одежда, пища и напитки, украшенія, народ­ная музыка, занятія, ремесла и промыслы (земледѣліе, скотоводство, овцеводство, птицеводство, рыболовство, охота, сапожничество, пчело­водство, мирошничество, плотничество, токарство, колесничество, бон­дарство, выдѣлка деревянной посуды, портняжество, торговля, ни­щенство и проч.). Детально и умѣло составленная программа обѣ- щаетъ дать богатый матеріалъ по описанію губерніи. Эта программа небезынтересная и для архивныхъ коммиссій другихъ губерній напе­чатана въ январскомъ № «Сборника черниговской губерніи» за 1903 годъ. („Вѣстникъ Юга“, 367).

Въ 369 № «Вѣстника Юга», находимъ горячо прочувствованную замѣтку «Памяти героя труженика», посвященную А. А. Андріен- скому, какъ учителю и писателю.

Въ 7669 № „Южнаго Края“ г, Евг. Альбовскій помѣстилъ оч интересную статью «Когда основанъ г. Харьковъ? (По новымъ ар- хивнымъ документамъ»). Устанавливая годъ основанія города (1654) и личность основателя (Ив. Корчакъ), авторъ даетъ общую картину колонизадіи и существованія Харькова въ первые его годы.

Въ 11 № „Вѣстника Самообразованія“ за 1902 г. находимъ до­вольно обстоятельную статью „Историческій музей имени В. В. Тар- новскаго въ Черниговѣ“.

Въ 54 № «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» появилась полемиче­ская статья г. Котовича «О пдеменномъ составѣ гродненской губ. Основное положеніе автора,—что народная масса гродненск. губ. (главн. обр., юго-западной части ея) принадлежитъ къ малорусскому племени, доказывается изслѣдованіемъ Е. 0. Карскаго «Къ вопросу объ этно- графическ. картѣ бѣлорусскаго племени». Другое положеніе, что мѣст- ное православное духовенство развитѣе великорусскаго, доказывается историческими судьбами края, давшаго и дающаго многихъ выдаю­щихся обіцественныхъ дѣятелей и ученыхъ

Въ № 11 Словинскаго журнала „УиЬЦапйЫ 2ѵоп“ помѣщена рецензія Ант. Ашкерца (выдаюіцагося современнаго словинскаго поэта) на книжку С. Яричевскаго «Франц Прешерн, найбільший сльовінский поет. Його жите і твори. Перемишль 1902». Рецензія весьма сочув­ственна, и свидѣтельствуетъ о знакомствѣ автора съ нашей литера­турой.

Въ 1753 № «Приднѣпровскаго Края» находимъ глубоко инте­ресную и поучительную статью «Къ исторіи музея им. А. Н. Поля». Екатеринославское Общество проявило выдающуюся заботливость и энергію при созданіи своего музея. Между пожертвованіями особенно интересна коллекція запорожскихъ древностей Д. И. Эварницкаго. Всего въ музеѣ свыше 3650 Ж№.

Въ 1433 № „Юга" находимъ оцѣнку новой книжки «На вику,— якъ на довгій ныви", С. Енохина.

Въ № 49 „Кубанскихъ обл. вѣдомостей" помѣщена обстоятель­ная статья «Кобзарь Мыхайло Кравченко».

Въ 2094 «Южнаго Обозрѣнія» г. Кыслыкъ далъ оч. сочувствен­ную рецензію на важнѣйшія украинскія изданія преимущественно Кіевскія, за 1902 годъ.

Въ Энциклеледическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона (71 нолу- томъ, стр. 473—476), напечатана статья А. Крымскаго объ Ів. Франко.

Въ 7649 № (19 февр.) „Южнаго Края" находимъ оч. цѣнную статью проф. Н. Ѳ. Сумцова «Изъ мрака къ свѣту»,—посвященную характеристик крѣдостничества на основаніи печатныхъ данныхъ и устныхъ преданій изъ харьковской старины.

Въ 54 № „Русскихъ Вѣдомостей" дана сочувственная рецензія на брошюру Е. Чикаленка. „Розмова про сельске хазяйство 5-такныжка. Садъ".

Въ 45 № „Волыни" помѣщена самостоятельная и подробная ха- 1 рактеристикастатьи англійскаго журнала ТЬе АіЬепаит (№ 3924, янв. 10, 1903 г.) объ украинской литературѣ. (см. о ней нашъ журналъ кн. П, стр. 79).

Годичнымъ подписчикамъ «Юга» обѣщана интересная премія— 2-я часть книги «Клады и древности Херсонской губерніи».

Въ Библіографическомъ листкѣ № 7 Волыни находимъ сочувст­венную рецензію на «Литературный Збирныкъ, вложенный на спомынъ Ол. Коныського. (1836—1900). Кыивъ, 1903). Авторъ г. К. прихо- дитъ къ выводу, что молодая украинская литература замѣтно разви­вается, что литературный языкъ уже значительно выработался и окрѣпъ; подчеркиваетъ также «почвенность» современныхъ украинскихъ писа­телей, т. е. тѣсную связь ихъ съ своимъ народомъ.

Въ 5391 № «Кіевскаго Слова» г. Лисовыкъ далъ оч. обстоятель­ную оцѣнку того же «Литературнаго Збирныка». Рецензеятъ отмѣчаетъ идею и художественныя достоинства каждаго произведет», вошедшаго въ «Збирныкъ», находитъ что новая, свѣжая струя проходитъ че- резъ весь сборникъ и придаетъ ему особый интересъ.

Въ № 2085 «Южнаго Обозрѣнія» находимъ оч. цѣнную, ориги­нальную статью покойнаго А. А. Андріевскаго «Стень и море въ произведеніяхъ Т. Гр. Шевченка».—Авторъ исчерпалъ всѣ стихотво- ренія поэта, въ которыхъ является на сцену степь и море, какъ об­становка дѣйствія, какъ самостоятельный образъ, какъ поэтическое сравненіе; онъ приводить массу отрывковъ изъ разнообразныхъ но содержанію и формѣ произведеній Шевченка. И въ личной жизни поэта, и въ настоящемъ и прошломъ Украины оч. часто вспоминаются степь и море. Слово степь встрѣчается въ «Кобзарѣ» 79 разъ.

Къ № 7656 «Южнаго края» проф. Н. .Ѳ. Сумцовъ помѣстилъ прекрасную статью «О рисункахъ и картинахъ Т. Г. Шевченка (пре­имущественно харьковскихъ). Шевченко едва-ли не первый русскій офортистъ; въ его рисункахъ чувствуете;! художественное настроеніе. Какъ живописецъ, онъ является типичнымъ, лучшимъ ученикомъ Брюлова и Рембрандта. Рисунки его имѣютъ важное авто-біографи- ческое, историческое и этнографическое значеніе. Сумцовъ подробно оішсываетъ двѣ харьковскія картины Шевченка, написанныя масляными красками; это—«Спаситель»—въ духѣ Брюлова, хранящійся въ кол- лекціи Б. Г. Филонова, и «Бурлакъ> въ стилѣ Рембрандта изъ му­зея харьковск. университета. Въ заключеніе, профессоръ высказы- ваетъ пожеланіе, чтобы всѣ рисунки и картины Шевченка были вос­произведены и изданы.
БИБЛЮГРАФІЯ.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconАкты, издаваемые тленскою археографическою
Акты, издаваемые тленскою археографическою коммиссіею. Т. Хгг. Акты главною лтпоаскаго трибунала. В. 1883, хх+ббІ+6'7'

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconКоммиссіею для разбора др актовъ и проч
Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый коммиссіею для разбора др актовъ и проч. Кіевъ. 1888. Въ 8-ю д. Стр. XXIX + 633 + 6

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconСтроительный аудит
Проектно-сметная документация, акты вы­полненных работ, акты на скрытые работы, дефектные акты; выезд на объект, обследо­вание и...

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconДокументы, относящееся къ исторіи церковной уніи ѳъ Россіи
Акты, издаваемые виленской археографической коммиссіею. Т. XVII й. Актыгродненскаго земскаго суда. Вильна. 1890. (Ьхх1іі-\-559)

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconМчс мчс
РФ; 3 Подзаконные акты рф: Ведомственные нормативно-правовые акты, указы и распоряжения президента рф, международные соглашения,...

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconМнимый бунтъ на Волыни въ 1789 г
Архть Ююшпаднои /‘оссіи. іивавачмьт Кіевскою Коммисеіею для разбора древнихъ актовъ. Часть 3-я, томъ V. Акты о мнимомъ кре- г-тшн(‘коліъ...

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconБухгалтер частных предприятий, предпринимателей
Договора, акты выполненых работ, акты приёма-передачи, приходные/расходные накладные

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconИзданіе журнала „Кіевсная Старина4
Борисполя; во 2-хъ, съ устройствомъ и дѣятельностью того присутственна™ мѣста, которое носило названіе „мѣйскаго уряда, и, въ 3-хъ,...

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconЛрхивъ Юю-Западной Россіи, издаваемый
Лрхивъ Юю-Западной Россіи, издаваемый коммиссіей для разбора древнихъ актовъ, состоящей при кіевскомъ, подольскомь и волынскомъ іенералъ-губернаторѣ....

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconЗаконодательные акты Украины ведет семинар
Зу №3609 от 07. 07. 2011 г. «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<