Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ
НазваниеАкты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ
страница8/8
Дата публикации18.12.2013
Размер1.13 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Литература > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Дубове листе. Альманахъ на згадку про П. 0. Кулиша. Уио- рядкувалы: М. Чериявськый, М. Коцюбинськый, Б. Грінченко. Зъ 4 потретамы та зъ малюнкамы: У Кыиви, 1903, ц. 1 р. 50 к. стр. 278.

Енохинъ С. А. На вику,—якъ на довгій ныви. Елисаветградъ 1903 г. ц. 20 к.

Записки Наукового Товариства імени Шевченка. т. Ъ., кн. П., Львів. ст. 192, ц. 3 кор.

Збірник математично-природописно-лікарскоі секциі Наукового тов. ім. Шевченка. т. УШ. Випуск П. 'Часть математично-природо- иисна під редакциею Ів. Верхратского і Волод. Левицкого. Львів.

  1. стор. 190, ціна 3 к.

Золя Емілъ. Смерть Олівія Бекайля. Перекл. М. Грушевсъка (Літ-Наук. Бібл. Ч. 51). У Львові; 1903. Накл. укр-руськ. Вид. Спілки. ст. 56, ц. 50 ст.

Еонощенко Андрій. Украинськи шісни зъ нотами. Друга сотня. Одесса стр. 141+Ш.

Крушельницкий Антін. Героі, драма. Колония, ціна 70 сот. Стор. 48.

Лебедів Віра. Мами. Нариси із нашоі домашноі педагогіі. У Львеві, 1902. 3 друк. Н. Т. ім. Шев. ст. 26, 8°. (Виданне Руского Товариства Педагогічного, ч. 105). Ц. 20 сх.

Марченко Ярослав. Власна хата. Нрольог. написаний на відчи- нене Народного Дому в Бережанах, I—Ш 1903 р. Коломия, 1903. Накладом редакціі «Поступу>.

На коляду Руси-Украіні оден снін з гайдамацькоі ниви. Львів,

  1. Накладом ред. „Гайдамака". Ст. 80, ц. 20 сот.

Народний декламатор. Коломия, 1903. Ст. ХѴІ-|-306. Ціна 120 кор.

Народно-церковні пісні. Уложив текст і ноти о. В. Стех. Ч. С.

В. В. Діна 12 сот. Львів, 1903.

ІІравнича Библиотека, т. П. Про австрийске право обліга- цийне. Львів, 1903. Накладом Наук. Т. ім. Шевч.

Пропамятне письмо, предложене Его Святости Льву ХП. Папі Римскому в імени руского народа провіндиі Галицькоі в Австриі в справі руско - католицкоі церкви в Америці. Львів, 1902 р. ц. 10 сот.

Руська Історична Бібліотека. Т. ХХП. Розвідки про селянство на Украіні-Руси в XV—ХѴІЦ в. Ч. 2. У Львові. Ст. ѴПІ-(-272. Ц. 3 кор,

Зміст: 1) Вступне слово від редакциі, 2) Вдадимірскій-Будановъ. Форма селянського володіння землею в Литовсько-руській державі XVI в; 3) Його жъ: Селянське володіння землею в Західній Руси до 2 XVI в; 4) Олександер Лазаревський. Украінські посполиті (1648— 1783), історико-правничий начерк; 5) Додатки; 6) Показчик імен. ".

«Свѣтъ» Календарь на годъ 1903. Цѣна 35 цент. Изданіе аме­риканской газеты «Свѣтъ». Бриджпорт.

Слюсарчук. Алексій парох. Псалтира розширена въ дусѣ хри- стіянськои молитвы и церковного богослуженя, на основѣ выкладовъ д-ра Вольтера, Р. Белярмина и д-ра В. Райшля. Печатня о.о. Васи- ’лиян. Жовква, 1903.

Те^яковъ И. Рынки найма сельско-хозяйственныхъ рабочихъ на Югѣ Россіи въ санитарномъ отношеніи и врачебно-продовольственные пункты. I. Врачебно-продовольственные пункты для пришлыхъ рабо­чихъ въ херсонской, екатериносдавской, самарской, симбирской и другихъ губерніяхъ. Спб. 1902. Ц. 50 к.

Тобилевичъ Ивацъ (Карненко-Карый). Драмы и комедіи. Томы ІП и IV. Одесса. 1903 г. цѣна каждаго тома 1 р. 25 к.

Зміст Ш-го т: 1) По-надъ Днипромъ, 2) Хазяинъ, 3) Лыха искра поле спалыть и сама счезне. Зміст ІѴ-го т: 1) Чумакы, 2) Сава Чалый, 3) Пидпанкы.
ВИБЛЮГРАФІЯ.

83

Труды V сельско-хозяйственнаго съѣзда юго-западнаго края о нуждахъ с.-хоз. промысла. Подъ ред. Т. Локтя. 250 стр. Ц. 1 р. 50 к. Кіевъ, ред. «Земледѣліе».

Хлтска політика. Серия I, т. П. Ціна 53 сот. Накладом В. Будзиновского. Львів, 1903.

Хроніка украінсько-руського Наукового Товариства імени Шев­ченка у Львові. Р. 1902. Вип. IV. ч. 12 (вересень-грудень). Ст. 26. Ц. 30 сот.

Чи е тепер панщина? Оповідане. (Наука і Розвага. Народня Бібліотека. Додаток до «Приятеля», ч. I, 1903). Чернівць 1903. Стр. 32. Ц. 10 сот.

Шекспір Уілліям. Міра за міру. Переклад М. А. Куліша. Ви­дав і пояснив др. Ів. Франко. (Белетристична бібліотека. Ч. 48). Львів. Накладом укр.-руськоі Видавничоі Спілки. Ст. ХХѴІ-)-128, 8°. Ціна 140 кор.

Шематгізмъ всего клира греко-католицкои .митрополичои архі- спархіи Львовской на рокъ 1903. Жовква. Печатня о.о. Василиянъ.

ЗскетаіізтизПт: . сіег ШТсотпаег ѴоІкззсНиІеп и. Ьеіігег. Кес1і§іегі ѵоп Мовев РиЬппап, Іеіігег іп 8айа§бга. Ргеів 1 к. 20 Ъ.

Яричевскій Сильвестр. Франц. Прешерен, найбільший сльовинсь- кий поет. Його жите і твори. Неремишль. 1902.

Фототрафическій портретъ Т. Г. Шевченка (но портрету Здолб- нова), размѣромъ 18X24. Цѣна 1 р. 20 к. Новое изданіе.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconАкты, издаваемые тленскою археографическою
Акты, издаваемые тленскою археографическою коммиссіею. Т. Хгг. Акты главною лтпоаскаго трибунала. В. 1883, хх+ббІ+6'7'

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconКоммиссіею для разбора др актовъ и проч
Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый коммиссіею для разбора др актовъ и проч. Кіевъ. 1888. Въ 8-ю д. Стр. XXIX + 633 + 6

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconСтроительный аудит
Проектно-сметная документация, акты вы­полненных работ, акты на скрытые работы, дефектные акты; выезд на объект, обследо­вание и...

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconДокументы, относящееся къ исторіи церковной уніи ѳъ Россіи
Акты, издаваемые виленской археографической коммиссіею. Т. XVII й. Актыгродненскаго земскаго суда. Вильна. 1890. (Ьхх1іі-\-559)

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconМчс мчс
РФ; 3 Подзаконные акты рф: Ведомственные нормативно-правовые акты, указы и распоряжения президента рф, международные соглашения,...

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconМнимый бунтъ на Волыни въ 1789 г
Архть Ююшпаднои /‘оссіи. іивавачмьт Кіевскою Коммисеіею для разбора древнихъ актовъ. Часть 3-я, томъ V. Акты о мнимомъ кре- г-тшн(‘коліъ...

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconБухгалтер частных предприятий, предпринимателей
Договора, акты выполненых работ, акты приёма-передачи, приходные/расходные накладные

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconИзданіе журнала „Кіевсная Старина4
Борисполя; во 2-хъ, съ устройствомъ и дѣятельностью того присутственна™ мѣста, которое носило названіе „мѣйскаго уряда, и, въ 3-хъ,...

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconЛрхивъ Юю-Западной Россіи, издаваемый
Лрхивъ Юю-Западной Россіи, издаваемый коммиссіей для разбора древнихъ актовъ, состоящей при кіевскомъ, подольскомь и волынскомъ іенералъ-губернаторѣ....

Акты, издаваемые Вилѳнскою Коммиссіѳю для раэбора дрѳв- нихъ актовъ. Тонъ XXIX. Акты о евреяхъ iconЗаконодательные акты Украины ведет семинар
Зу №3609 от 07. 07. 2011 г. «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<