2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Скачать 120.98 Kb.
Название2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Дата публикации06.09.2013
Размер120.98 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Литература > Закон
Дисципліна: Сучасна українська мова з практикумом

Варіанти контрольної роботи до розділів

ФОНЕТИКА – ЛЕКСИКОЛОГІЯ

(для студентів 2 курсу заочної форми – 5 років навчання)
Варіант 1.

1.Предмет і завдання фонетики. Зв’язок фонетики з іншими розділами мовознавства.

2.Українська орфографія та її принципи (приклади!)

3.Предмет і завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови.

4.Дібрати з художньої літератури текст (10-12) речень, записати

фонетичною транскрипцією.

Варіант 2.

1.Поняття про голосні звуки, їх класифікація.

2.Наголос. Характер українського наголошення. Наголос як засіб вираження лексичного і граматичного значення слів (приклади!)

3.Багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Типи переносних значень: метафора і метонімія,їх різновиди (приклади!)

4.Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 3.

1.Приголосні звуки, їх класифікація.

2.Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції.

3.Поняття про омонімію. Типи лексичних омонімів, шляхи їх виникнення. Різновиди неповних лексичних омонімів: омоформи, омофони, омографи. Міжмовна омонімія (приклади).

4.Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.
Варіант 4.

1.Поняття про асиміляцію приголосних. Повна і часткова асиміляція, регресивна і прогресивна асиміляція: за голосом, за м’якістю, за місцем і способом творення (приклади !)

2.Позначення на письмі м’якості приголосних; правила вживання м’якого знака.

3.Поняття синоніміки, синонімії, синоніма. Основні типи синонімів (огляд класифікацій).

4.Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 5.

1.Поняття про фонему. Основний вияв фонеми, її позиційні та

комбінаторні варіанти.

2.Поняття про лексичні антоніми. Типи антонімів за семантикою і структурою (огляд класифікацій).

3. Короткий огляд розвитку письма.

4.Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 6.

1.Поняття про склад (відкриті, закриті, наголошені, ненаголошені). Закономірності складоподілу в українській мові.

2.Найдавніші чергування в системі голосних фонем.

3.Успадкована лексика. Основні лексичні шари, їх історична зумовленість. Запозичення, їх типи (лексичні, словотвірні, морфологічні, семантичні). Калькування.

4.Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.


Варіант 7.

1.Українська літературна мова і діалекти української мови.

2. Основні правила української вимови голосних і приголосних.

3.Поняття про активну і пасивну лексику української мови. Застарілі слова: а) історизми, б) архаїзми. Стилістичне використання історизмів і архаїзмів.

4.З художньої літератури дібрати текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 8.

1.Поняття про стиль. Основні стильові різновиди української літературної мови.

2.Спрощення груп приголосних в українській мові.

3.Функціонально-стильове розмежування сучасної української літературної мови .

4.З художньої літератури дібрати текст (10-12 речень), записати

фонетичною транскрипцією.

Варіант 9.

1.Позиційні чергування в системі голосних фонем (приклади !)

2.Поняття про орфоепію, графіку і орфографію (визначення).

3.Предмет фразеології. Основні типологічні ознаки фразеологізмів. Порівняльна характеристика слів і фразеологізмів.

4.З художньої літератури дібрати текст (10-12 речень), записати

фонетичною транскрипцією.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

 1. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1989.

 2. Грищенко А.П. та ін. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1993.

 3. Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1987.

 4. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1984.

 5. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 1983.

 6. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища шк., 2003.

 7. Пономарев О.Д. Сучасна українська мова. – К.: Либідь, 1997.

 8. Сучасна українська мова / За ред. О.Д.Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.

 9. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. – К.: Літера, 2000.

 10. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003.

ДОДАТКОВА

 1. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. – К.: Вища шк., 1995.

 2. Тоцька Н.І. Дидактичний матеріал з фонетики. – К.: Рад.школа, 1991.

 3. Шпачук Л.Р. Сучасна українська літературна мова (теоретичний аспект). – Кр.Ріг.: КДПУ, 2008.

 4. Явір В., Колоїз Ж. Українська мова. Завдання для конкурсів, олімпіад, факультативів. – Сімф. : Таврія, 1994.

 5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2006.


Дисципліна: Сучасна російська мова з практикумом

Варіанти контрольної роботи до розділів

^ ФОНЕТИКА – ЛЕКСИКОЛОГІЯ

(для студентів 2 курсу заочної форми – 5 років навчання)
Варіант 1.
1.Выпишите слова с непарными по глухости/звонкости согласными фонемами. Подчеркните эти фонемы.

1.Гляди, Решивший землю исходить,

Вначале на людей, а после на строенья

И научись в сужденьях исходить

Из справедливости, а не из настроения.

(Я. Козловский).

2. Найдите примеры позиционной мены и изменений согласных в пословицах:

Сперва аз да буки, а там и науки. Ничего не смыслить – век киснуть. Ученье лучше богатства. Всё скоро сказывается, да не всё скоро делается.

3.Определите функции словесного ударения. Выясните, какие особенности русского ударения обусловливают эти функции: пи́ща – пища́, бе́лок – бело́к, наре́зать – нареза́ть, пла́чу – плачу́, ме́ли – мели́, зна́ком – знако́м.

4.Укажите, вместо каких слов и выражений употреблены выделенные слова.

Аудитория была очень внимательна. Наши школьники любят и читают Маяковского. Наш класс хорошо учится. «...Я три тарелки съел». «Вот голова, какой в России нет!»

5.Затранскрибируйте текст, обращая особое внимание на правила произношения сочетаний гласных.

Читатель!

Друг из самых лучших,

Из всех попутчиков попутчик,

Из всех своих особо свой,

Всё кряду слушать мастер дивный,

Неприхотливый, безунывный,

(Не то, что слушатель иной,

Что нам встречается в натуре:

То у него сонливый вид,

То он свистит, глаза прищуря,

То сам прорваться норовит).

(А. Твардовский).

!!! Выполните фонетический анализ выделенных слов.

Варіант 2.

1.Выпишите слова с непарными по глухости/звонкости согласными фонемами. Подчеркните эти фонемы.

Солнце ещё облаков не задело,

Трава на лугу ещё росы пила,

А плотник проснулся и взялся за дело:

Слышится, как зазвенела пила.

(Я. Козловский).

2. Найдите примеры позиционной мены и изменений согласных в пословицах:

Где сшито на живую нитку, там жди прорехи. Конь добр, да не езжен; дорог парень, да не учён. Старость не радость, не красные дни.

3.Определите функции словесного ударения. Выясните, какие особенности русского ударения обусловливают эти функции: о́рган – орга́н, а́тлас – атла́с, па́рить – пари́ть.

4.Затранскрибируйте текст, обращая особое внимание на правила произношения сочетаний гласных.

^ Весна, я с улицы, где тополь удивлён,

Где даль пугается, где дом упасть боится,

Где воздух синь, как узелок с бельём

У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,

Оставленный звездой без продолженья

К недоуменью тысяч шумных глаз,

Бездонных и лишённых выраженья.

(Б. Пастернак).

!!! Выполните фонетический анализ выделенных слов.

5.Употребите паронимы в сочетании с прилагательными и существительными, данными в скобках. Составьте с этими сочетаниями предложения.

Поиски — происки (вражеские, музейных экспонатов, тайные, скрытые, возмутительные); абонент — абонемент (аккуратный, просроченный, библиотечный, молодой, концертный); дипломант — дипломат (хладнокровный, юный, конкурса).

Варіант 3.

1.Затранскрибируйте текст, сделайте орфоэпический анализ текста:

Но перед майскими ночами

Весь город погружался в сон,

И расширялся небосклон;

Огромный месяц за плечами

Таинственно румянил лик

Перед зарёй необозримой…

О, город мой неуловимый,

Зачем над бездной ты возник?…

Ты помнишь: выйдя ночью белой

Туда, где в море сфинкс глядит,

И на обтёсанный гранит

Склоняясь главой отяжелелой,

Ты слышать мог: вдали, вдали,

Как будто с моря, звук тревожный…

(А. Блок).

2. Укажите, какие правила орфоэпии иллюстрируются произношением слов и форм слова: голод – холод, гол – холл, гость – холст, восторг – слог, аншлаг – дуршлаг.

3.Какие слова употреблены в переносном смысле в следующих выражениях?

Горячая любовь, кипучая энергия, тёмные люди, седая старина, сердечный привет, зерно истины, дорога к будущему, глубоко продумать, широко обсудить, поставить вопрос на голосование, золотое сердце.

4.Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите слова и выражения, употреблённые в переносном смысле.

Вот охват...вает ветер стаи волн об...ятьем крепким и бр...сает их с размаха в дикой злоб... на утёсы, разб...вая в пыль и брызги изумрудные гр...мады.

5.Исправьте предложения, заменив повторяющиеся и однокоренные слова синонимами.

Лодочник быстро работал вёслами и быстро достиг противоположного берега. Скорый поезд с невероятной скоростью промчался мимо станции. Я расскажу вам случай, который случился в одной деревне. Петрову считали активисткой: она принимала самое активное участие в общественной работе. Шёл крупный снег, из которого так хорошо лепить снежки. Школьники шли из школы. Они увидели поезд, который шёл к станции.

!!! Выполните фонетический анализ выделенных слов.

Варіант 4.

1. Укажите, какие правила орфоэпии иллюстрируются произношением слов и форм слова: творог – порог, визг – брызг, лязг – брызг, ногти – когти, дёгтя; мягкое, лёгкое; мягче, легче.

2. Затранскрибируйте предложения, сделайте орфоэпический анализ текста, учитывая правила произношения гласных, правила произношения согласных, правила произношения звуков в грамматических формах:

Болотистый ил является отличным удобрением. Она пришла в цветистом платье. Соседний кот важно прошел на кухню. В десятимесячном возрасте ребенка перевели на искусное вскармливание. Мы живем в одном доме, но на различных этажах. В жаркий день приятно походить по теневым аллеям. Землю надо обезводеть. На поляне мы увидели высокий земельный холм. Эти фотографии сохранились в семье потому, что моя бабушка была очень бережная. Давайте найдем в себе скрытные резервы и доберемся до вершины.

!!! Выполните фонетический анализ выделенных слов.

3.Замените синонимами нужные слова, при этом старайтесь усилить их значение, придать высказыванию большую эмоциональность.

Эта картина удивила меня. Пейзаж был очень красивый. Незнакомец показался ему человеком недобрым. Николай Лукьянович хотел успеть, он шел быстро. Ирина радовалась. Девушка плакала, умоляя о помощи. Так поступить мог только неумный человек. Чтобы разобраться в этом, нужно много работать. Не пытайтесь меня обмануть. Можно предложить много вариантов решения этой проблемы.

4. Подберите антонимы к следующим словам и выражениям:

длинный рассказ, старый товарищ, дешёвый сорт, маленький домик, близкий путь, больной ребёнок, наказывать, хвалить, война, крупное хозяйство, временная работа, случайность.

5.Устраните тавтологию и повторение слов, используя синонимы; исправьте предложения.

В своей работе руководители детских учреждений руководствуются методической литературой. Сейчас набирают спортивную команду, лучшие спортсмены поедут в Москву. Повышение ответственности студентов на старших курсах приводит к высоким результатам в учебе. Применение этого метода возможно, если у педагога-воспитателя есть контакт с детьми, если он знает их возможности. Поток зрителей на этой выставке до сих пор не скудеет.

Варіант 5.

1.Выпишите слова с непарными по глухости/звонкости согласными фонемами. Подчеркните эти фонемы.

Нередко можно увидеть человека, неосмотрительно пренебрегающего законами уличного движения. Он снова почувствовал, что его охватывает болезненное чувство одиночества. На борту фрегата находилась команда солдат. Их командиром был прапорщик Комаров. Команда высадилась на берег бухты и построила несколько сооружений. В процессе тиснения резина сохраняет высокую твердость и при этом обеспечивает высокое удельное давление, что дает возможность получить высокое качество декоративного слоя на пластиках. Каждый пейзаж этого художника - законченное ювелирное произведение живописи, кусок реальной жизни, которым не устаешь любоваться.

4. Подберите антонимы к следующим словам и выражениям:

длинный рассказ, старый товарищ, дешёвый сорт, маленький домик, близкий путь, больной ребёнок, наказывать, хвалить, война, крупное хозяйство, временная работа, случайность.

!!! Затранскрибируйте подобранные слова, выполните их фонетический анализ.

5.Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов.

Чтобы чаще бывать в театре, я купил абонент. Герой все время находится в подвесном состоянии. В этот день я услышала много обидчивых слов. Любой поступок заслуживает осуждения. Все вокруг привлекательно: и близкие и далекие холмы. Студент быстро освоил материал. Мой брат - человек практический, он не выбрасывает старые вещи. Мальчик отвечал на вопросы с каким-то виновным видом. В новых кварталах города находятся самые высотные дома. Она приготовила сытый завтрак.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. –М.: Просвещение, 1989. –200с.

 2. Агеенко Ф.Л. и др. Словарь ударений для работников радио и телевидения /Под ред. Д.Э. Розенталя. –М.: Русский язык, 1984. –326с.

 3. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка.- М.:Русский язык, 1975.- 600с.

 4. Белошапкова В.А. и др. Современный русский язык. Учеб. пособ. для филолог. спец. ун-в.–М.: Просвещение, 1989. –800с.

 5. Брагина А.А. Неологизмы в русском языке. –М.: Просвещение, 1973. –224с.

 6. Бунина М.С. и др. Современный русский язык. Сборник упражнений. Учеб. пособ. для студ. –М.: Просвещение, 1982. –255 с.

 7. Валгина Н.С. и др. Современный русский язык. –М.: Высш. школа, 1987. –480 с.

 8. Введенская Л.А. От собственных имен к нарицательным.–М.: Просвещение, 1981. –144 с.

 9. Виноградов В.В. Современный русский язык. –М.: Высш. школа, 1986. –640 с.

 10. Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык. –Ч.1. – М.:МГУ,1962. – 344с.; Ч.2.–638с.

 11. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного произношения. –М.: Русский язык, 1978. –218с.

 12. Грушников П.А.. Орфографический словарь. – М.:Просвещение, 1974. – 80с.

 13. Гужва Ф.Н. Современный русский язык. –Ч.2. –К.: Высш. школа, 1979. –280с.

 14. Дудников А.В. Современный русский язык. – М.: Высш. школа, 1990. –424с.

 15. Иванова В.Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. –М.: Просвещение, 1976. –202с.

 16. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. –М.: Просвещение, 1982. –216с.

 17. Калинин А.В. Лексика русского языка. –М.: Просвещение, 1972. –312с.

 18. Касаткин Л.Л. и др. Русский язык. Учеб. для студ. пед. ин-тов. –Ч.1. –М.: Просвещение, 1989. –287с.

 19. Лекант П.А. Современный русский язык. –М.: Высш. школа, 1982. –400с.

 20. Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка.–М.: Русский язык, 1990. –704с.

 21. Ожегов С.И. Словарь русского языка. –М.: Русский язык, 1988. –750с.

 22. Орфоэпический словарь русского языка /Под ред. Р.И. Аванесова. –М.: Русский язык, 1983. –415с.

 23. Орфоэпический словарь русского языка /С.Н.Борунова и др.. –М.: Русский язык, 1983. –704с.

 24. Попов Р.Н. и др. Современный русский язык. Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов. –М.: Просвещение, 1978. –463с.

 25. Сборник упражнений по современному русскому языку /А.Б. Аникина и др. –М.: Высш. школа, 1983. –207с.

 26. Словарь синонимов/А.П.Евгеньева.–Л.: Наука, 1975. –649с.

 27. Современный русский язык. Учеб. для вузов/Под ред.Д.Э.Розенталя.–М.: Высш. школа, 1979. –256 с.

 28. Современный русский язык. Учеб. для вузов/Под ред.Д.Э.Розенталя.–М.: Высш. школа, 1984. –736 с.

 29. Современный русский язык. Сборник упражнений. Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов. –М.: Просвещение, 1975. –318с.

 30. Титова Р.Ф. Сборник упражнений по морфологии современного русского языка. – М.:Просвещение, 1976. – 95с.

 31. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь.–К.:Рад.школа,1980.–224с.

 32. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. –М.: Просвещение, 1983. –325с.

 33. Шанский Н.М. Фразеология. .–М.: Высш. школа, 1963. –156 с.

 34. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка.–М.: Прозерпина, 1994. –400с.

 35. Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка.–М.: Просвещение, 1971. –542с.

 36. Шапиро А.Б. Современный русский язык. –М.: Просвещение, 1966. –156с.

 37. Шмелёв Д.И. Современный русский язык. Лексика. –М.: Высш. школа, 1989. –237с.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconШкабарін Г., Кривопыша Є., Ломачинська І. Типологія сучасної іпотечної...
Шкабарін Г., Кривопыша Є., Ломачинська І. Типологія сучасної іпотечної кризи // Закономірності та механізми розвитку сучасних соціально-економічних...

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconЗакономірності змін стану здоров’я населення України
Г. О. Слабкий. Наукові здобутки Українського інституту громадського здоров’я в роботах дисертантів

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconПлан конспект уроку Вчитель: Новодран Н. М. Клас
Тема. Геологічна будова. Східноафриканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір'Я. Закономірності розміщення...

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconЩо таке поведінка людини?
Говорять більш коротко, що юридична психологія являє собою галузь науки, що вивчає закономірності І механізми психічної діяльності...

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconЗакономірності перебігу хімічних реакцій
Завдання вищої школи цього напрямку – підготовка кадрів, достатньо обізнаних з профільних дисциплін, які б грамотно І ґрунтовно володіли...

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconВизначення психології як науки. Психологічна проблематика
Суть психології як науки полягає в поясненні психічних явищ, а це означає розкрити їх взаємні зв'язки, залежність їх від життєвих...

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconЯк користуватися словником-довідником
Землі – земна кора. У процесі диференціації та інтеграції геології в кінці XIX – на початку XX ст виникла геоморфологія – наука про...

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconКандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної...
Як системне пропонується розглядати мислення, рівень розвитку якого при пізнанні світу людиною дозволяє встановлювати зв'язки між...

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції icon2. Закони, закономірності та категорії науки про політику 8
Відомий соціолог Макс Вебер визначав політику як прагнення брати участь у владі або впливати на розподіл її між окремими групами...

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції iconКурс лекцій Рецензенти: Доктор соціологічних наук, проф. Соболєв...
Наприклад, економіка оперує економічними категоріями, досліджує економічні закономірності, бо предмет дисципліни обмежений господарською...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<