Порядок проведення вступного випробування
Скачать 183.22 Kb.
НазваниеПорядок проведення вступного випробування
Дата публикации07.09.2013
Размер183.22 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Литература > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного гуманітарного університету

_______ проф. Постоловський Р.М.

«______» _____________2013


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з російської мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

на основі повної загальної середньої освіти

Схвалено вченою радою факультету іноземної філології

Протокол №2 від «26» лютого2013 р.
Голова вченої ради факультету іноземної філології

Проф. Ніколайчук Г.І. ____________

Укладачі доц. Сербіна Т.Г., доц. Чеберяк А.М.


Рівне – 2013
Вступ
Мета: перевірити володіння вступником системними знаннями про одиниці російської мови (на рівнях фонетики, лексикології, граматики, тексту).
^ Вступник повинен знати: системні відношення одиниць російської мови; мати уявлення про стилістику, культуру мовлення, орфоепію, орфографію і пунктуацію; показати знання мовних стереотипів (стандартних висловлювань, етикетних формул, пов’язаних з реальними життєвими ситуаціями).
^ Вступник повинен уміти: осмислити мову як цілісну систему в усіх її проявах; виявити навички орфографічного, фонетичного, морфемного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного аналізу мовних одиниць; володіти орфографічними і пунктуаційними навичками; правильно і логічно висловлювати свої думки, показати здатність до мовленнєвої взаємодії і взаєморозуміння; оцінювати слововживання з точки зору нормативності, відповідності ситуації та сфері спілкування.

^ Порядок проведення вступного випробування: вступне випробування з російської мови здійснюється в день, передбачений розкладом приймальної комісії. Вступник отримує комплект екзаменаційних завдань, який містить два теоретичних питання (перевірка основ російської мови) і одне практичне завдання – речення з усіма видами мовного розбору (фонетичний, морфемний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний).


^ КРИТЕРІЇ оцінювання відповідей вступників


Критерії оцінювання

Оцінка за 5-ти бальною шкалою

Шкала оцінювання 106-200 балів

Значенняоцінки

Вступник дає чіткі та змістовні відповіді, вміло їх аргументує відповідно до заданої теми. Темп висловлювання жвавий та невимушений. Мовлення вільне, правильне, в межах літературної норми французької мови з достатнім різноманіттям мовних засобів, нормативними граматичними формами та їх правильним вживанням. Слід продемонструвати достатні знання теоретичного матеріалу. Допускається обмовлення та незначна кількість помилок фонетичного та дискурсивного характеру.


5

181-200

Відмінно

Вступник розуміє питання, дає змістовні відповіді і може їх аргументувати. Мовлення відбувається у досить високому темпі. Мовлення має бути достатньо вільним і в основному правильним. Вибір мовних засобів дещо обмежений, але їх вживання переважно правильне. Знання теоретичного матеріалу добре, проте пропущені деякі другорядні факти. Допускаються незначні обмовлення та помилки.


4

152-180

Добре

При відповіді на питання вступник стикається з деякими труднощами, його реакція під час мовлення надто повільна.

Темп висловлювання нижчий за стандартний, вибір мовних засобів обмежений, їх вживання не завжди коректне. Зміст прочитаного передано з втратою інформації. Знання теоретичного матеріалу неповне. Допускаються значні помилки


3

124-151

Задовільно

Рівень відповіді нижчий від вимог, які встановлені для оцінки “задовільно” (див. вище). Навички мовленнєвих компетенцій розвинені слабо, висловлювання примітивні, мовний рівень низький, темп недостатній. Розуміння тексту низьке. У мовленні допускаються грубі помилки, які вступник не зауважує і не виправляє. Погане знання теоретичного матеріалу. Загальна оцінка за усний екзамен виводиться на основі чотирьох оцінок, які враховуються однаково.2

106-123

Незадовільно


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ

Русский язык - государственный язык России и национальный язык русского народа. Место русского языка среди других языков в Украине.
^ ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ

Звуки и буквы. Алфавит. Сопоставление русского и украинского алфавитов. Звуковое значение букв ы, и, э. Двойная роль букв я, ю, е, ё. Разделительные ь и ъ. Соотношение звуков и букв. Понятие слога. Деление слова на слоги (с опорой на украинский язык). Правила переноса слов.

Ударение. Ударные и безударные слоги. Смыслоразличительная роль ударения. Орфоэпические словари.

^ Гласные звуки и их передача на письме. Гласные звуки в сильных и слабых позициях. Особенности произношения безударных гласных после твердых и мягких согласных. Проверяемые и непроверяемые написания безударных гласных.
^ Согласные звуки и их передача на письме. Согласные звонкие и глухие (парные и непарные). Звонкие и глухие согласные в сильных и слабых позициях. Оглушение звонких согласных перед глухими и озвончение глухих согласных перед звонкими. Оглушение звонких согласных в конце слова (в сопоставлении с украинским языком). Твердые и мягкие согласные (в сопоставлении с украинским языком).

Произношение и написание отдельных сочетаний (в сопоставлении с украинским); а, у после всегда мягких [ч'], [ш':]; и, е, ё после всегда твердых [ж], [ш]; и, е после твердого [ц]; -ого - о[ва], -его - е[ва]; стн - [сн], стл - [cл], здн - [зн] и др. в определенных словах; пя, мя, вя, пё, мё, бё в сопоставлении с сочетаниями, содержащими звук [й]: пья, мья, бьё и т.д.; произношение чт - [шт] и [чт], чн - [шн] и [чн]. Правила употребления разделительных ь и ъ. Правила употребления ь для обозначения мягкости.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Слово - основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Понятие о толковых словарях. Украинско-русские словари. Группы слов по значению.

Общеупотребительные слова. Лексика ограниченного употребления. Диалектные слова. Профессиональные слова. Устаревшие слова и неологизмы.

^ Синонимы, антонимы, омонимы и их употребление. Русско-украинские межъязыковые омонимы и паронимы (практически) (веселье - укр. весілля, уродливый - укр. вродливий).

Понятие о фразеологии. Значение и употребление фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.

Фразеологизмы с национально-культурным компонентом.

^ СОСТАВ СЛОВА.

Состав слова. Значимые части слова - морфемы (корень, префикс, суффикс, окончание); однокоренные (родственные) слова. Способы образования слов в русском языке.

ГРАММАТИКА.
Морфология Общее понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи. Самостоятельные части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие). Служебные части речи (предлог, союз, частицы). Междометие.
^ Имя существительное как часть речи: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.

^ Род имен существительных (в сопоставлении с украинским языком ). Род существительных, обозначающих профессии. Cуществительные общего рода.
Число имен существительных (в сопоставлении с украинским языком). Отдельные случаи образования множественного числа (матери, дети, ребята, цветы, суда). Существительные, имеющие форму только единственного числа (мебель, свёкла). Существительные, имеющие форму только множественного числа (часы, сутки).

Склонения существительных (в сопоставлении с украинским языком).
^ Падежи имен существительных.

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, морфологические признаки и синтаксическая роль. Лексико-грамматические разряды: качественные, относительные, притяжательные прилагательные.
^ Качественные прилагательные; их значение и употребление.
Полная и краткая формы. Беглые гласные в образовании краткой формы (узкий - узок). Согласование полных форм прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Функции Степени сравнения. Сравнительная степень простая и сложная, ее образование. Превосходная степень простая и сложная, ее образование. Особые случаи образования превосходной степени (лучше всех - укр. кращий за всіх, від усіх). Чередования согласных. Функции простых и сложных форм сравнительной и превосходной степени прилагательных. Произношение форм сравнительной и превосходной степени (красúвее, красúвейший).

^ Относительные прилагательные; их значение и употребление.

Притяжательные прилагательные; их значение и употребление. Образование притяжательных прилагательных в сопоставлении с украинским языком (русск. лисий - укр. лисячий). Правописание окончаний прилагательных типа лисий. Буква ы после ц (лисицын, куницын).

Имя числительное как часть речи: общее значение, морфологические признаки и синтаксическая роль. Лексико-грамматические разряды: количественные, порядковые, собирательные, дробные числительные.
^ Количественные числительные; их значение и употребление. Склонение простых числительных. Формы имен существительных при числительных два, три, четыре (в сопоставлении с украинским языком: два стола - укр. два столи). Согласование с существительными в косвенных падежах. Буква ь в конце числительных (семь - укр. сім). Буква ь в середине числительных (пятьдесят, пятьсот - укр. п'ятдесят, п'ятсот). Правописание числительных миллион, миллиард (укр. мільйон, мільярд).

Склонение и употребление составных числительных Правописание составных числительных.

^ Порядковые числительные; их значение и употребление. Согласование в роде, числе, падеже с существительными. Сложные порядковые числительные на -тысячный, -сотый, -миллионный.

^ Собирательные и дробные числительные. Собирательные числительные оба, обе (укр. обидва, обидві). Сочетание собирательных числительных с существительными. Употребление собирательных числительных в речи. Числительные полтора, полторы, полтораста.

Местоимение как часть речи: общее значение (указание на предмет, признак, количество), морфологические признаки, синтаксическая роль.

^ Разряды местоимений.
Личные и возвратные местоимения как указание на лицо или предмет. Склонение личных местоимений. Возвратное местоимение себя.

^ Притяжательные и определительные местоимения как указание на признак. Формы притяжательных местоимений мужского рода единственного числа в косвенных падежах. Неизменяемые притяжательные местоимения. Притяжательное местоимение их в сопоставлении с украинским їхній. Склонение определительных местоимений сам (сама, само, сами) и самый (самая, самое, самые).

Указательные местоимения Местоимение столько; его падежные формы, их образование и правильное произношение.

^ Вопросительные местоимения как выражение вопроса. Местоимения чей, сколько; их падежные формы, их образование и правильное произношение. Употребление местоимений какой и который.
Относительные, отрицательные и неопределенные местоимения
как производные. Правописание местоимений и сочетаний типа не кто иной и никто иной.

Глагол. Глагольные формы

Глагол как часть речи: общее значение, морфологические признаки и синтаксическая роль. Виды глагола; переходные и непереходные глаголы, возвратные и невозвратные глаголы (и в сопоставлении с украинским языком).

^ Неопределенная форма глагола (инфинитив); значение и функции. Глаголы, суффиксы которых не совпадают с суффиксами их украинских аналогов (танцевать - укр. танцювати). Буква ь в неопределенной форме глаголов на -ть, -чь, -ться, чься.

Настоящее время глагола. 1-е и 2-е спряжение глаголов. Личные окончания глаголов Буква ь в окончаниях глаголов 2-го лица ед.ч. Твердые согласные в окончаниях глаголов (носят - укр. носять).

^ Прошедшее время глагола. Формы глаголов, не совпадающие с формами их украинских аналогов (читал - укр. читав).

Будущее время глагола. Формы глаголов, не совпадающие с формами их украинских аналогов (буду читать - укр. буду читати, читатиму).
^ Наклонение глагола (изъявительное, условное, повелительное). Образование глаголов повелительного наклонения (в сопоставлении с украинским языком). Образование форм повелительного наклонения от глаголов бежать (беги), класть (клади), положить (положи), лечь (ляг), вынуть (вынь), не портить (не порть) и др. Образование глаголов условного наклонения и их написание. Употребление одних форм наклонений в значении других. Безличные глаголы и их употребление в роли сказуемого в односоставных предложениях. Правописание не с глаголами.

^ Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте (после определяемого существительного). Построение предложений с причастными оборотами.

^ Действительные причастия. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. Причастия, формы которых не совпадают с формами украинского языка (цветущий - укр. квітучий; горящий - укр. палаючий). Причастия, не имеющие в украинском языке соотносительных форм (работавший, выполнивший и др.).
^ Страдательные причастия. Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Причастия, формы которых не имеют украинских аналогов (изучаемый, читаемый, вводимый и др.). Полные и краткие страдательные причастия. Роль кратких страдательных причастий в предложении. Ударение в кратких страдательных причастиях.
Одна и две буквы н в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Правописание не с причастиями.

^ Деепричастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Использование деепричастий при построении предложений.

^ Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте и одиночном деепричастии. Деепричастия совершенного и несовершенного вида (в сопоставлении с украинским языком). Деепричастия, формы которых не совпадают с формами их украинских аналогов (изучая - укр. вивчаючи). Употребление деепричастий на -ся (-сь). Произношение отдельных форм деепричастий (говоря - укр. говорячи). Правописание не с деепричастиями.
Наречие как часть речи: общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль наречия. Разряды наречий по значению. Образование наречий.
Степени сравнения наречий. Особые случаи образования степеней сравнения наречий (выше всех - укр. вище за всіх).
Буквы о и а на конце наречий. Буквы о, е после ж, ч, ш, щ на конце наречий.
Дефис в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий.
Буква ь после ж, ч, ш, щ на конце наречий. Правописание не с наречиями.

Служебные части речи и междометия

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль - употребление для связи зависимого слова с главным в словосочетании. Выражение предлогами смысловых отношений - пространственных, временных, объектных, причинных, целевых. Употребление предлогов с одним и несколькими падежами (многозначность предлогов). Особенности употребления отдельных предлогов в русском языке в сопоставлении с украинским . Выражение пространственных и временных отношений с помощью предлогов (к городу - укр. до міста; из школы - укр. зі школи, мимо дома - укр. повз будинок; к концу года - укр. на кінець року и др.). Выражение объектных отношений (думать о сыне - укр. думати про сина и др.). Выражение причинных отношений (из-за отсутствия - укр. через відсутність и др.). Выражение целевых отношений (за водой - укр. по воду) и качественной характеристики действия (занятия по химии - укр. заняття з хімії и др.). Непроизводные и производные предлоги. Написание производных предлогов слитно, раздельно и через дефис.

^ Союз как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды по значению (в сопоставлении с украинским языком).
Употребление союзов в простом и сложном предложении (в сопоставлении с украинским языком). Слитное и раздельное написание союзов.

^ Частица как служебная часть речи. Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Использование частиц как средства повышения выразительности речи. Раздельное и дефисное написание частиц.
Различение на письме частиц не и ни.

Междометие. Его значение и роль в предложении. Интонационное выделение междометий. Знаки препинания при междометиях. Дефис в междометиях.
^ СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ

Словосочетание и предложение

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Структура и виды словосочетаний по типу подчинительной связи (согласование, управление, примыкание).

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая законченность и интонационная оформленность. Простое и сложное предложение. Типы предложений по цели высказывания. Предложения с эмоциональной окраской. Актуальное членение предложения. Логическое ударение. Порядок слов в предложении. Текстообразующая роль простых предложений. Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи.

^ Простое предложение

Двусоставные предложения

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое (глагольное) и составное (именное и глагольное) сказуемое. Связка. Интонация в простых предложениях с пропуском связки. Тире между подлежащим и сказуемым.
^ Второстепенные члены предложения. Дополнение (прямое и косвенное), определение (согласованное и несогласованное), обстоятельство и его виды по значению. Приложение как особый вид определения. Дефис при приложении.

^ Односоставные предложения Главный член односоставных предложений в форме сказуемого и в форме подлежащего. Виды односоставных предложений с главным членом в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные) (в сопоставлении с украинским языком). Предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные).

^ Неполные предложения Полные и неполные предложения. Интонация неполных предложений. Тире в неполном предложении.

Простое осложненное предложение

^ Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения (с союзной, бессоюзной и смешанной связью). Предложения с несколькими рядами однородных членов. Интонация в предложениях с однородными членами. Построение предложений с союзами не только…, но и…; если не…, то…; хотя и…, но… . Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах.

^ Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями). Обращение нераспространенное и распространенное. Имена существительные и субстантивированные слова в роли обращений. Использование обращений для передачи отношения к адресату речи. Интонация в предложениях с обращениями. Знаки препинания в предложениях с обращениями. Вводные слова (словосочетания, предложения). Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. Интонация в предложениях с вводными словами (словосочетаниями и предложениями). Знаки препинания при вводных словах (словосочетаниях, предложениях).

^ Предложения с обособленными членами.Обособление второстепенных членов предложения. Интонация в предложениях с обособленными членами.
Обособленное согласованное и несогласованное определение. Обособленное приложение. Знаки препинания при обособленных определениях и приложениях. Прилагательные, причастия, существительные и местоимения в роли согласованных и несогласованных обособленных определений и приложений. Синонимия предложений с обособленными определениями и сложноподчиненных предложений с придаточными определительными.
^ Обособленные обстоятельства, знаки препинания при них. Уточняющие обстоятельства. Деепричастия и существительные с предлогами ввиду, вследствие, по причине, благодаря, при условии, с согласия и проч. в роли обособленных обстоятельств.

^ Обособленные дополнения. Употребление предлогов кроме, вместо, сверх, включая, наряду с и др. с существительными.

Прямая и косвенная речь. Диалог

^ Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Особенности перевода прямой речи в косвенную. Соблюдение правильной интонации в предложениях с прямой речью.
^ Цитата как способ передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах.
Диалог. Знаки препинания при диалоге.

Сложное предложение

Значение и строение сложного предложения. Характер связи между частями сложного предложения. Средства связи между частями сложного предложения. Виды сложных предложений: союзные и бессоюзные. Сложносочиненные предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Сочинительные союзы. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.

^ Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная части. Основные виды придаточных частей. Подчинительные союзы, союзные слова и указательные слова Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.

^ Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Подчинительные союзные слова в сопоставлении с украинским языком (который, какой - укр. котрий, який).

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Подчинительные союзы и их правописание.

^ Сложноподчиненные предложения с придаточными места и времени. Подчинительные союзы в сопоставлении с украинским языком (как только, с тех пор как, до тех пор как - укр. тільки-но, з того часу як, до того часу як).

^ Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными и образа действия. Подчинительные союзы в сопоставлении с украинским языком: (будто, словно, точно, подобно тому как - укр. нібито, подібно до того як, так само як, мов, немов, ніби). Правописание союзов.
^ Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными, условия и цели. Подчинительные союзы в сопоставлении с украинским языком (для того чтобы, несмотря на то что - укр. з тим щоб, незважаючи на те що).

^ Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Сложноподчиненные предложения с придаточными, относящимися ко всей главной части, к одному или разным словам в главной части.

^ Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Синонимия бессоюзных и союзных сложных предложений. Знаки препинания и интонация в бессоюзном сложном предложении. Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания. Интонация.
^ ТЕКСТ. ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

Понятие текста. Логическая и микротемная структура. Лингвистика текста. Компоненты текста (абзац, сложное синтаксическое целое (ССЦ).
Содержательные внутритекстовые связи. Средства связи: лексические, грамматические, интонационные.
СТИЛИСТИКА

Речевая ситуация и ее компоненты.

^ Стили речи и сфера их употребления.

Разговорный стиль. Общая характеристика.

Официально-деловой стиль. Общая характеристика.

Научный стиль. Общая характеристика.

Публицистический стиль. Общая характеристика

Художественный стиль. Общая характеристика. Особенности художественного стиля: использование в соответствии с художественными задачами элементов различных стилей; широкое использование изобразительно-выразительных средств (тропов и фигур: метафор, метонимий, синекдох; антитез, риторических вопросов, риторических восклицаний, градации и проч., а также внелитературных элементов - диалектизмов, просторечия, жаргонизмов); проявление творческой индивидуальности автора.

Литература:
Основная
Русский язык. Коммуникативный курс: Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных школ (с украинским языком обучения) / Баландина Н.Ф. и др. - Харьков: Торсинг, 2003.

Русский язык. Учебник для 5, 6 классов школ с украинским языком обучения / И.Ф.Гузик, В.А.Корсаков, Е.И.Быкова. - К.: Освiта, 2002, 2003.

Русский язык: Учебник для 5 - 9 классов школ с украинским языком обучения / Пашковская Н. А. и др. - К.: Освiта, 1993 - 1995.

Русский язык: пробный учебник для 9 класса школ с украинским языком обучения / Пашковская Н. А. и др. - К.: Освiта, 1995.
Дополнительная
Бабай Н. Г., Пугачев И. А., Ремизова С. Ю., Румянцева Н. М. Русский язык. Тесты. - М.: Русский язык. Курсы, 2001.

Быкова Е.И., Л.В.Давидюк, Т.Т.Подолинная. Слушаем - читаем, говорим - пишем. - К.: Освiта. 2002.

Кабанец Г.А. Русский язык. Обобщающие таблицы: Учебное пособие. - К.: Вища школа, 1992.

Тельпуховская Ю.Н. Русский язык в определениях и таблицах, схемах: справочное пособие для учащегося. 5-11 классы. - Харьков: Веста, 2004.

Сокольская Л.П. Тесты для проведения итогового контроля по русскому языку. 5 класс. - Каменец-Подольский: Абетка, 2001.

Сокольская Л.П. Сборник диктантов и словарь диктантов. Орфография и культура речи: для учащихся 3-7 классов. - Каменец-Подольский: Абетка, 2001.

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. - Симферополь: Таврида, 1998-2000. - Ч.1-3.

Стативка В.И. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности: Теоретические основы и методические рекомендации. - Сумы: СумГПУ, 2004.

Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. - М.: Высшая школа, 1989.
Информационно-справочная
Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. - М.: Русский язык, 1998.

Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. - М.: Русский язык, 1994.

Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение. - М.: Русский язык, 2000.

Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. - М.: Издательство “Русский язык”, 1997.

Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. - К.: Академия, 1997.

Краткий толковый словарь русского языка / Под ред В. В. Розановой. - М.: Русский язык, 1990.

Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. - М.: Русский язык, 1986.

Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка / Под ред. Л. А. Новикова. - М.: Русский язык, 1984.

Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов. - М.: Просвещение, 1983.

Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. - М.:Просвещение, 1999.

Розенталь Д. Э Справочник по правописанию и литературной правке. - М.: Айрис. Рольф, 1997.

Русский орфографический словарь / Ред. Лопатин В. В. - М.: Азбуковник, 1999.

Русско-украинский и украинско-русский словарь: Отличающаяся лексика / Мацько Л. И., Сидоренко О. М., Шевчук С. В. - К.: Вища школа, 1995.

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение и происхождение слов. - М.: Дрофа: Русский язык, 1997.

Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний / Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. - М.: Дрофа: Русский язык, 1997.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Порядок проведення вступного випробування iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Порядок проведення вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними...
...

Порядок проведення вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними...
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного...

Порядок проведення вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 03051001
Загальна характеристика крупи. Класифікацій круп. Принципи, що покладені в основу класифікації круп

Порядок проведення вступного випробування iconПрограма вступного випробування з російської мови та літератури
Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение букв е, ë, ю, я. Употребление букв ь и ъ, их функции

Порядок проведення вступного випробування iconМіністерство освіті І науки, молоді та спорту україни
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...

Порядок проведення вступного випробування icon2 зміст програми
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...

Порядок проведення вступного випробування iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ”
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"

Порядок проведення вступного випробування iconФонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография
Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови...

Порядок проведення вступного випробування iconПрограма вступного екзамену з історії україни пояснювальна записка
Соціальна педагогіка (соціальний супровід сім’ї) та спеціальності Початкова освіта на вступні випробування виноситься дисципліна...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<