Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф
Скачать 361.03 Kb.
НазваниеКурс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф
страница1/4
Дата публикации14.03.2013
Размер361.03 Kb.
ТипКурс лекцій
uchebilka.ru > Маркетинг > Курс лекцій
  1   2   3   4
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Наукова бібліотека

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності


Інформаційний бюлетень

нових надходжень

Березень - 2011

Виконавці:

Салатинська М. В.


провідний бібліотекар,

Щербакова О.А.

бібліотекар І категорії

(електронні видання)


/Тел. 295-34-44


Донецьк-2011Зміст


Математичні науки 3

Обчислювана техніка 3

Економіка промисловості 3-4

Світова економіка 4

Економіка України 4-5

Правознавство 5-6

Філософські науки 6

Видання викладачів ДонНУЕТ 6-11

Електронні документи 12-16

Прим.(*- навчальна література, якій надано

гриф Міністерства освіти і науки України

^

Математичні науки


1. *В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч. посіб. / Моцний Ф. В. - К. : Інформ. – аналіт. агенство, 2010. - 122 с. - 1 прим.

Навчальний посібник містить 13 лекцій з основних розділів курсу теорії ймовірностей відповідно до програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів усіх спеціальностей фінансово-економічного профілю денної та заочної форм навчання.Акумулює досягнення вітчизняної та зарубіжної науки у галузі теорії ймовірностей. Має блоковий характер. Враховує міжпредметні зв'язки. Розглядає випадкові події та їх імовірності, випадкові величини та їх закономірності. Супроводжується розв'язанням задач загального та економічного змісту.Стислість і ясність поєднується з достатнім рівнем строгості та повноти викладу. Допомагає отримати глибокі знання з предмету "Теорія ймовірностей".Студентам, аспірантам, викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і фахівцям у галузі інформаційних технологій та державного управління.

^

Обчислювана техніка


2. З973 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць] . - Комп'ютерні науки та інформаційні технології . № 686 . - Л., 2010. - 304 с. - 1 прим.
3. З973 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць] . - Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика . № 685 . - Л., 2010 . - 200 с. - 1 прим.
^

Харчові виробництва


4. Л80 П78 Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі ; зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; [редкол. : О. І. Черевко (відпов, ред.) та ін.]. - Харків, 2010. - Вип. 1 (11). - 503 с. : іл., табл. - 1 прим.

Збірник містить статті з прогресивних технологій продуктів харчування, удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв. Розглядаються фізико-хімічні та математичні методи дослідження харчових продуктів, результати товарознавчих досліджень та експертизи, а також питання підвищення якості як продуктів харчування, так і непродовольчих товарів.Збірник розраховано на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, керівників підприємств торгівлі, аспірантів, магістрантів та студентів економічних та торговельних вищих навчальних закладів.
Економіка промисловості

5. У304 Д20 Дарченко, Н. Д. Ефективність використання персоналу машинобудівних підприємств : мотиваційні аспекти результативної праці: монографія / Н. Д. Дарченко [та ін.]. - Краматорськ : ДЦМА, 2010. - 180 с. - ISBN 978-966-379-403-7. - 1 прим.

У монографії охарактеризовано концептуальні підходи щодо тлумачення та оцінки ефективності використання персоналу машинобудівного підприємства, показників продуктивності й результативності праці. Досліджено зв'язок між мотивацією персоналу та результативністю його праці. Розроблено методику вимірювання, оцінки і порівняння результативності роботи та мотивації праці на машинобудівних підприємствах, а також рекомендації щодо мотивації високопродуктивної праці персоналу машинобудівного підприємства.
6. У304 У67 Управління машинобудівним підприємством на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту / М. Г. Білопольський, [та ін]. – Донецьк : Східний вид. дім, 2010. - 184 с. - ІSBN 978-966-317-065-7 - 1 прим.

Монографія присвячена економічним проблемам розвитку корпоративних підприємств у машинобудівній галузі. Зокрема досліджена сутність і складові елементи організанійно-економічного механізму корпоративного контролю в умовах вітчизняних машинобудівних підприємств, умови формування та методи оцінки економічної ефективності його дії. Показана роль внутрішнього аудиту для побудови системи корпоративного захисту підприємства. Сформульовано рекомендації з організації корпоративного контролю машинобудівних підприємств, проаналізовано його вплив на зростання обсягу інвестицій та операційного прибутку.
7. У304 Ш35 Швець, І. Б. Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі / Швець І. Б., Распопов Р. С. - Донецк : Дон НТУ-Норд-Пресс, 2010. — 156 с. –ISBN 978-966-380-446-0 – 5 прим.

У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі. У роботі теоретично обгрунтувано методологічні засади формування виробничих потужностей підприємств на сучасному етапі розвитку економіки та запропоновано науконо-методичний підхід до обґрунтування умов економічної ефективності розширення і освоєння нових, виробничих потужностей. Обгрунтовано властивість взаємозамінності і багатофункціональності виробничої потужності, систематизовано види гнучкості, виявлено властивість гнучкості виробничої потужності. Вдосконалено класифікацію резервів виробничої потужності. Запропоновано методичний підхід до оцінки економічної виробничої потужності на підставі співставлення її технологічної і продуктової структури. Розроблено метод оцінки фінансової складової гнучкості виробничої потужності. Вдосконалено методичний підхід дооцінки інвестиційних витрат, пов’язаних із розширенням виробництва.Для фахівців-економістів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

^

Світова економіка


8. У5 В68 Волоснікова, Н. М. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. [для студ. менедж. спеціальн.] / Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; за ред. С. І. Архієреєва. - Харків : НТУ ХПІ, 2010. - 272 с. - ISBN 978-966-593-840-8 - 1 прим.

У навчальному посібнику розглядається структура, стая, основні тенденції та особливості з кожної теми, перелік джерел інформації та питання для підготовки до модулів, що є важливим для самостійної роботи над курсом. Розраховано на студентів усіх спеціальностей напрямку «Менеджмент» та фахівців.

  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconЗеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб
Безпека життєдіяльності: Навч посіб. — К.: Наук світ, 2001. 301 с. Бібліогр.: с. 294-297

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconФесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб
Фесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб. – К.: Івц “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 128 с

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconКириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч...
...

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconАйзенк Г. Дж. Козффициент интеллекта
Малахов В. А. Етика: курс лекцій. Навч посібник для студентів вузів /Гол ред. С. Головко/. К., 1996

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconСписок рекомендованНоЙ лИтературЫ по дисциплине Организация и экономика...
Громовик Б. П. Організація роботи аптек: Навч посіб для студ вищ навч закл. – Видання 2-ге, виправл. І доповн. – Вінниця: Нова книга,...

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconКурс лекцій 2004
Випадкові процеси. Курс лекцій. Для студентів спеціальності 080201 Інформатика. / Укл. Кондратов С. О. – Рубіжне: РФ сну ім. Володимира...

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconНавчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­ дентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconВиконавці: Салатинська М. В
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconОснови інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк,...

Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф iconІсторичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів:...
Методичні умови проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку. (для тренерів, волонтерів,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<