Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств
НазваниеТема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств
страница1/5
Дата публикации09.03.2014
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5Розділ 6 Роль держави у розвитку екологічного маркетингу …………

109

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств …………………………………………….

109

Тема 18 Визначення доцільності застосування методів мотивування екологізації діяльності підприємств ……………………………...

117

Тема 19 Оптимізація інструментів економічного мотивування екологізації виробництва …………………………………………………..

123


Додаток А Сегментація ринку екологічних товарів Північної Америки (в цілому та за регіонами …………………………………………….

130

Додаток Б Знаки екологічного маркування, що були запропоновані студентам для розпізнавання при дослідженні знань екомаркування

131

Додаток В Інформаційні продукти, що використовуються в межах Програми екологічного маркування ……………………………………

133

Додаток Д Створення мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності та екоатрибутивного споживання на різних рівнях …….

138

Додаток Е Зміна попиту на екологічні товари при субсидування їх цін …..

141


Список літератури ……………………………………………………………...

142Вступ
Загальною метою викладання дисципліни “Екологічний маркетинг” є надання знань про основні положення, принципи, методи й особливості здійснення екологічного маркетингу.

Основними завданнями дисципліни є:

  • вивчення теоретичних основ екологічного маркетингу;

  • вивчення новітніх інструментів формування і реалізації комплексу екологічного маркетингу на різних рівнях;

  • набуття практичних навичок застосування маркетингових методів і прийомів на ринку екологічних товарів.

Внаслідок вивчення дисципліни студентами повинні бути здобуті знання про існуючі інструменти, методи, принципи екологічного маркетингу, методи мотивування розвитку ринку екологічних товарів на різних рівнях, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях.

Ці та інші завдання вирішуються в ході вивчення теоретичного матеріалу дисципліни та виконання практичних завдань.

Запропонований автором курс лекцій базується на розгляді виникнення та сутності екологічного маркетингу вивченні тенденцій розвитку екологічного маркетингу, типів споживачів в екологічному маркетингу.

Значну увагу в запропонованому конспекті лекцій приділено таким актуальним питанням, як особливостям застосування екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами, обґрунтуванню напрямків розвитку ринку екологічних товарів, а також ролі держави в розвитку екологічного маркетингу.

Застосування даного конспекту лекцій у навчальному процесі повинно полегшити та прискорити процес навчання, збільшити глибину засвоєння теоретичного матеріалу. Перелік літератури буде гарною допомогою при поглибленні зацікавленими студентам свої теоретичних знань з екологічного маркетингу, а також при підготовці до практичних занять, написанні контрольних і наукових робіт.

Підготовка фахівців, які володіють теоретичними знаннями і практичними навичками управління підприємством на засадах екологічного маркетингу, дасть змогу підвищити еколого-економічну ефективність діяльності підприємств, підвищити їх імідж, а також імідж галузей, регіонів та загалом країни на міжнародному рівні.

Конспект лекцій на відміну від існуючих в Україні робіт цього напрямку містить лише аспекти, притаманні суто екологічному маркетингу. Питання ж, що розглядаються в межах дисципліни "Основи маркетингу" та різних дисциплінах, що розвивають знання з маркетингу не в руслі дисципліни "Екологічний маркетинг", в даний конспект не вміщувалися. Це надає студенту можливість досить глибоко вивчити теоретичні основи екологічного маркетингу.

Конспект лекцій розроблено автором в рамках гранта Президента України GP/F13/0108 "Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування".

^ Розділ 1 Виникнення та сутність екологічного маркетингу
Тема 1 Концепція екологічного маркетингу в контексті сталого розвитку

Останніми роками Україна і планета в цілому ввійшли в затяжну та глибоку екологічну кризу. Подальше поглиблення цієї кризи змушує шукати такі шляхи розвитку економік, які б ураховували їх екологічну складову і ставили її в ряд основних пріоритетів.

Екологічні проблеми на сьогодні мають глобальний характер: під впливом економічної та повсякденної діяльності всіх держав змінюється навколишнє природне середовище і ресурси планети, ці зміни стають більш згубними. Масштаби змін в різних країнах різні. В одних вони призвели до погіршення екологічної ситуації, в інших – до екологічної кризи в країні чи в окремих її регіонах.

Найбільш високорозвинені країни, подолавши енергетичну кризу, на основі прискореного впровадження досягнень НТП, значних інвестицій у структурну перебудову економіки дещо стабілізували екологічну ситуацію і вступили в постіндустріальну епоху, або інформаційне суспільство. Економічні можливості дозволили їм спрямувати значні ресурси на усунення або згладжування екодеструктивних наслідків господарювання.
Приклад

У Німеччині від 20 до 25% загального промислового виробництва становить продукція, що призначена вирішувати екологічні проблеми [10].
Ці країни, виснаживши власні природні ресурси, виявляють зростаючу зацікавленість до економічно менш розвинених країн з метою одержання практично за безцінь сировинних ресурсів; для перенесення на їхню територію екодеструктивних виробництв; для формування ринків збуту своєї, часто морально застарілої і екологічно неприйнятної продукції.

Центр екологічної напруженості змістився у бік економічно менш розвинених країн і регіонів. До таких країн належить і Україна. Якщо врахувати аварію планетарного масштабу на Чорнобильській АЕС, то можна без перебільшення сказати, що природа України переживає “екологічний інфаркт”.

Україна має офіційний статус зони екологічного лиха. До речі, вона належить до країн з найвищими обсягами утворення та накопичення промислових відходів. Щороку в атмосферу, воду і ґрунти потрапляє близько 100 млн т шкідливих речовин [8].

Через екологічні проблеми загострюється соціальна ситуація. Забруднення довкілля, особливо повітряного басейну, в останні роки призвело до масового поширення серед дітей алергічних хвороб. На стані здоров'я людей позначається, зокрема, забруднення довкілля хімічними сполуками та радіонуклідами, зменшення в раціоні харчування біологічно активних цінних продуктів, особливо тваринного походження. Як наслідок, середня тривалість життя громадян України на 10 років менша, ніж у розвинутих країнах світу [8].

Такі проблеми з екологією в Україні та в інших країнах світу не могли не викликати занепокоєння науковців, багато з яких прагнуть зробити внесок у їх вирішення.

Першим кроком на шляху розв’язання екологічних проблем стала ідея екологічно орієнтованого розвитку (екорозвитку), сформульована в 1972 р. на Першій всесвітній конференції з навколишнього середовища у Стокгольмі.

З початку 90-х років ХХ століття проявляється стійка тенденція до контролю за забрудненням і збереження довкілля як одного з основних принципів виробництва і споживання товарів.

При визначенні напрямків екорозвитку неодноразово виникали суперечки щодо можливостей такого економічного розвитку, який би не привів до екологічної катастрофи, або ж зовсім не чинив екодеструктивного впливу на довкілля.

^ Суперечливість економічного розвитку полягає в тому, що він, з одного боку, породжує сучасну екологічну кризу (переважно в довгостроковій перспективі), а з іншого – розв’язує конкретні екологічні проблеми, намічає шляхи виходу з цієї кризи (на жаль, в багатьох випадках у короткостроковій перспективі).

Певний час вважали, що для запобігання екологічної катастрофи економічне зростання необхідно припинити. Однак дослідження та досвід країн довели, що зупинення зростання приводить до різкого збільшення впливу на природу і тільки загострює кризу. Окрім того, шкідливий вплив на довкілля суворо не пов’язаний з рівнем інтенсивності господарської діяльності, економічне зростання можливе і без підвищення такого впливу. Тому вважають, що економічне зростання слід зберігати, але вдосконалити виробництво на основі якісно нових “соціалізованих” його критеріїв.

Таким чином, передумовою розв’язання суперечностей між економічним зростанням і збереженням (чи навіть поліпшенням) стану довкілля є просування на ринку екологічних товарів, зокрема товарів, які виробляються екологічно безпечним способом, які сприяють зниженню екодеструктивного впливу на довкілля або усувають його наслідки, а також екологічно безпечних для споживачів.

Раніше вважалося [30], що виробництво достатньої кількості “товарів для майбутнього” (це засоби виробництва, наукові дослідження та освіта, профілактична медицина) обов'язково приведе до економічного зростання. Але сьогодні зрозуміло, що ця думка справедлива лише у випадку виробництва екологічних “товарів для майбутнього” та екологічних “товарів для сьогодення”. В іншому випадку не може бути тривалого економічного зростання.

В середині 1980 рр. виникла ідеологія сталого розвитку. Є різні визначення поняття сталого розвитку (зокрема, [15, 38, 41, 72, 74, 84]). Найбільш вдалим є таке: розвиток економіки, при якому поліпшуються умови життя людини, а вплив на навколишнє середовище залишається у межах господарської ємності біосфери, і тому не руйнується природна основа функціонування людства.

Концепція сталого розвитку розглядається як передумова довгострокового прогресу людства, який супроводжуватиметься збільшенням капіталу та поліпшенням екологічних умов. Її принципи були задекларовані у Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 р. Альтернативи цьому шляху немає. Україна, як і більшість країн світу, підтримала концепцію сталого розвитку, що зумовлює виконання екологічно орієнтованих вимог в різних галузях (економіці, соціальному і духовному житті, політиці тощо).
Примітка

На жаль, успіх сценарію сталого розвитку економісти оцінюють не вище ніж у 20%.
В умовах сталого розвитку задоволення потреб здійснюється без збитку для майбутніх поколінь. Це відбувається завдяки вирішенню комплексу екологічних проблем: зелених, коричневих, синіх і глобальних (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 – Типи екологічних проблем та їх значущість для сталого розвитку [68]


Екологічні проблеми

Елементи сталого розвитку

продуктивність

здоров'я

естетичні блага

існування

^ Зелені (природні ресурси)

Ерозія і плодючість ґрунтів

*


Деградація земель

*
*
Спустелення

**

Засолення

*


Знеліснення*

*

Втрата середовища існування

*
*

*

Дика природа

*
*

*

Виснаження невідновних ресурсів

*


^ Коричневі (забруднення)

Забруднення повітря

*

*

*
Видалення відходів

*

*

*
Небезпечні відходи

*

*

*
Перенаселеність, шум

*

*

*
^ Сині (пов’язані з водою)

Виснаження і забруднення підземних вод

*

*

*
Забруднення поверхневих вод

*

*
*

Забруднення морських вод

*
*

*

Перевилов

**

Глобальні

Глобальне потепління, озоновий шар

*

*

*

*

Біорізноманіття, втрата видів

*
*

*


Водночас зі змінами відношення до економічного розвитку і формуванням ідеології сталого розвитку змінювалися і концепції розвитку суб’єктів господарювання (більш докладно їх зміст подано в [10, 35]).

У кінці ХІХ ст. в умовах дефіциту товарної номенклатури і асортименту розвиненою була концепція удосконалення виробництва, яка базувалася на дослідженнях щодо підвищення продуктивності праці. Практично одночасно з нею виникла концепція удосконалення товару. На початку 20-х – кінці 40-х років минулого століття була поширеною концепція інтенсифікації комерційних зусиль, яка характеризувалася появою реклами для просунення на ринку товарів, яким з'явилися конкурентні продукти. На початок 50-х і до початку 70-х років припадає період поширення концепції маркетингу, яка базувалася на дослідженнях потреб споживачів, їх формуванні та ефективному задоволенні. Із середини 70-х років почався етап соціально-етичного маркетингу, який виходить з того, що підприємство повинно не тільки задовольняти запити споживачів більш ефективно, ніж конкуренти, але і підтримувати добробут суспільства. Не так давно виникла також концепція маркетингу відносин, яка орієнтує підприємства на забезпечення тривалих стосунків зі споживачами та іншими суб’єктами ринку (рис. 1.1).Рисунок 1.1 – Зміна найпоширеніших концепцій розвитку суб’єктів господарювання у часі
Примітка

Кожна наступна концепція розвитку суб’єктів господарювання, звичайно, не заперечує попередню, а доповнює її. Так, якщо концепція маркетингу говорить про необхідність задоволення потреб, то це не означає, що не слід приділяти уваги зниженню собівартості продукції тощо.
Останнім часом серед ряду концепцій розвитку підприємства особливої актуальності на­бувають концепція соціально-етичного маркетингу та концепція маркетингу відносин. Вони в сукупності відповідають ідеології ста­лого розвитку, дотримання якої сприяє гармонізації інтересів товаро­вироб­ників (прибуток), споживачів (задоволення потреб) і суспільства у цілому (сталий еколого-соціально-економічний розвиток).

У руслі концепції сталого розвитку також розвивається концепція екологічного маркетингу, яка полягає в орієнтації виробництва і збуту на задоволення екологічно-орієнтованих потреб і запитів споживачів, створення і стимулювання попиту на екологічні товари (вироби чи послуги) – економічно ефективні і екологічно безпечні у виробництві і споживанні з урахуванням різноспрямованих інтересів суб’єктів ринку.

Відповідно до концепції екологічного маркетингу усі аспекти господарської діяльності сучасного підприємства повинні плануватися і здійснюватися з урахуванням потреб і вимог ринку (в тому числі екологічних), ґрунтуватися на принципах екологічної безпеки [68].

Загалом, маркетингові дослідження почали поширюватися на екологічні проблеми наприкінці 1960-х рр. Сьогодні екологічний маркетинг характерний для найбільш далекоглядних підприємств, оскільки є засобом досягнення переваги над конкурентами [48].
Приклад

Прикладом зміни товарної номенклатури в бік екологізації є компанія Coca-Cola, яка спочатку завоювала загальну довіру на ринку як корпорація, що виготовляє безалкогольні напої, смак яких подобається споживачам. Однак після висловлення занепокоєнності деякими групами споживачів та організацій із захисту прав споживачів та захисту навколишнього середовища щодо створення екологічної проблеми металевими банками, впливу цукру на зубну емаль, впливу напоїв на обмін речовин в організмі, вмісту кофеїну в основному напої тощо компанія значно розширила асортимент, замінивши пляшки, розпочавши виготовлення дієтичної Coca-Cola без цукру та кофеїну, а також екологічно чистої газованої води та натуральних соків.
Таким чином, концепція екологічного маркетингу є однією з найбільш сучасних концепцій ведення бізнесу в умовах сьогодення, що націлена на одночасне розв’язання економічних і соціально-екологічних проблем суспільства, а також відповідає ідеології сталого розвитку.
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconЗакон україни
Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих...

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconЗакон УкраЇни
Цей Закон визначає правові засади провадження ріелторської діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення...

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconПоложення про Експертно-аналітичну групу
Це Положення визначає правові засади організації та діяльності Експертно-аналітичної групи з питань регулювання ринку нафти І нафтопродуктів...

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconЗакон УкраЇни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади провадження господарської діяльності у сфері внутрішньої торгівлі в Україні та...

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconЗаконукра ї н и
...

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconЗакон України
Цей Закон визначає правові засади створення та організації торгівлі на ринках в Україні, спрямований на створення умов для реалізації...

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconПрограма круглого столу «Розвиток експортного потенціалу підприємств...
Прохоренкова Ірина Михайлівна, перший заступник міністра економічного розвитку І торгівлі ар крим

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconУкраина как социум риска
Наводяться теоретичні засади такого аналізу, зокрема, окремі положення концепції У. Бека. Розкриваються феномени техногенних І соціогенних...

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconЗакон україни
Загальні засади діяльності автомобільного транспорту стаття Визначення основних термінів

Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств iconДо бакалаврської програми
Відповідно до мети завданням курсу “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності” є засвоєння студентами

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<