Затверджую
Скачать 278.04 Kb.
НазваниеЗатверджую
страница1/3
Дата публикации07.03.2013
Размер278.04 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра систем автоматизованого проектування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної комісії

базового напряму

проф. Медиковський М.О.

_______________________

«____» ___________ 2009 р.

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки


Програму державного екзамену розглянуто і ухвалено

на засіданні методичної комісії базового напряму

Протокол № 5 від «14» 04.2009 року

м. Львів

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
з напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кафедра САПР здійснює підготовку спеціалістів з комп’ютерних систем проектування. Фахівці спеціальності готуються для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності у галузі застосування сучасних інформаційних технологій у проектуванні найрізноманітніших об’єктів штучного середовища людини і інформатизації функціонування організацій і установ.

Змістом спеціальності є застосування сучасних комп’ютерних технологій (математичного моделювання, електронних таблиць, графічних та текстових процесорів, баз даних та знань, комп’ютерних мереж, експертних систем та систем прийняття рішень, мультимедіа інформаційних технологій, інформаційних ресурсів мережі Internet) на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об’єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів. всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих виробництв.

Випускник бакалаврату ”Комп’ютерні науки” за спеціальністю ”Інформаційні технології проектування” повинен:

Знати – класифікацію САПР, засади її побудови, математичні моделі, що використовуються при розробці САПР та процес її функціонування.

Уміти – самостійно підготувати перелік керівних матеріалів (технічне завдання) на розробку конкретної САПР, розробляти програмне, лінгвістичне, інформаційне, математичне забезпечення, вибирати відповідні технічні засоби.

Мати уявлення про існуючи системи автоматизованого проектування та управління базами даних, методик та математичних моделей, призначених в їхню основу.


 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Форма проведення державного іспиту – письмово-усна.

Критерії оцінювання знань та вмінь студента у 100-бальній шкалі та шкалі ECTS:

 • ^ 100–88 балів – оцінка А (відмінно) виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 87–80 балів – оцінка В (дуже добре) виставляється за знання навчального матеріалу вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 79–71 бал – оцінка С (добре) виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 70–61 бал – оцінка D (посередньо) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, малоаргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 60–50 балів – оцінка Е (задовільно) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 49–26 балів – оцінка FX (незадовільно) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

 • ^ 25–00 балів – оцінка F (незадовільно) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.

^ Комплект завдань складається з 30 білетів, кожний з яких містить 5 теоретичних питань і 5 практичних завдань з ріних професійно-орієнтованих дисциплін, які входять у навчальний план. Кожне запитання і завдання має вагу 8 балів. Максимальна оцінка за письмову компоненту складає 80 балів. На усну компоненту виноситься 10 запитань, які ставляться членами Державної екзаменаційної комісії по кожному письмовому запитанню. Вага кожного запитання – 2 бали. Максимальна оцінка за усну компоненту - 20 балів.


 1. ЗМІСТ


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни: 1. ”Основи програмування та алгоритмічні мови”

2. “Системне програмування та операційні системи”

3. “Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних технологій”
1. ”Основи програмування та алгоритмічні мови”

 1. Системи числення і формати представлення даних у пам'яті ЕОМ.

 2. Основні способи запису алгоритмів і програм.

 3. Основні стандартні типи даних в алгоритмічній мові Паскаль.

 4. Реалізація розгалужень в алгоритмічній мові Паскаль.

 5. Організація циклів в алгоритмічній мові Паскаль.

 6. Процедури в алгоритмічній мові Паскаль.

 7. Робота з масивами в алгоритмічній мові Паскаль.

 8. Функції в алгоритмічній мові Паскаль.

 9. Комбінований тип в алгоритмічній мові Паскаль.

 10. Файловий тип в алгоритмічній мові Паскаль.

 11. Динамічні структури даних в алгоритмічній мові Паскаль.

 12. Загальна характеристика програмного забезпечення комп’ютерів

 13. Базові елементи мови С

 14. Вирази та операції у мові С

 15. Оператори мови С

 16. Вказівники та масиви у мові С

 17. Символьні рядки у мові С

 18. Структури та об’єднання у мові С

 19. Введення-виведення, обмін даними з файлами у мові С

 20. Функції у мові С

 21. Робота з даними в динамічній пам’яті у мові С

 22. Реалізація програм на комп’ютері.

 23. Характеристики мов програмування Паскаль та Сі.

 24. Елементарне введення-виведення.

 25. Опереції та вирази.

 26. Оператори.

 27. Структуровані типи даних.

 28. Функції із змінною кількістю аргументів.

 29. Передавання параметрів у функцію main().

 30. Класи збереження і видимість змінних.

 31. Вказівник на структурну змінну.

 32. Поняття інформації. Типи інформації. Поняття даних. Синтаксис, семантика даних. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Поняття блок-схеми.

 33. Поняття підпрограми. Поняття процедури та функції. Поняття фактичних та формальних параметрів процедур та функцій. Передача значень у підпрограму. Виклик підпрограм.

 34. Робота з графікою на мові Pascal.

 35. Поняття вказівника.

2. “Системне програмування та операційні системи”

 1. Визначення операційної системи. Призначення та функції ОС.

 2. Абстрактні, віртуальні та реальні машини, їх взаємозв’язок. Віртуальні машини та ОС.

 3. Управління пристроями. Необхідність виділення цієї задачі в окрему. Логічні та фізичні пристрої.

 4. Буферизація та її використання при введенні/виведенні.

 5. Закріплені та спільні пристрої. Спулінґ.

 6. Функції прямого та послідовного доступу до фізичних пристроїв.

 7. Організація синхронного введення/виведення.

 8. Організація асинхронного введення/виведення через переривання.

 9. Дескриптор файлу. Реалізація функцій доступу.

 10. Операції над файлами.

 11. Фізична пам’ять. Ієрархія пам’яті.

 12. Організація фізичної пам’яті. Лінійна та сегментна пам’ять. Статичний та динамічний розподіл пам’яті. Зв’язний та незв’язний розподіл пам’яті.

 13. Віртуальна пам’ять: основні концепції. Організація віртуальної пам’яті.

 14. Сторінкова організація віртуальної пам’яті.

 15. Сегментна організація віртуальної пам’яті.

 16. Концепція і визначення процесу. Стани процесу. Контекст процесу. Послідовні та паралельні процеси.

 17. Програмно-технiчнi системи (ПТС)

 18. Технiчнi засоби ПТС

 19. Програмування на Асемблерi для ПЕОМ

 20. Команди, їх класифiкацiя та структура

 21. Арифметичнi команди над цілочисельними даними

 22. Команди порівняння та передачi керування

 23. Модульне програмування

 24. Переривання

 25. Програмування введення-виведення

 26. Препроцесори та транслятори (компiлятори, інтерпретатори)

 27. Обробники переривань та резидентнi програми

 28. Комплексування програм на мовах Сі та Асемблер

 29. Програмування в захищеному режимi

 30. Структура програми для MSDOS, UNIX та Windows

 31. Статичне та динамічне компонування програми

 32. Основні концепції операційних систем

 33. Архітектура операційних систем

 34. Завантаження операційних систем

 35. Керування процесами і потоками

 36. Планування процесів і потоків

 37. Взаємодія потоків

 38. Міжпроцесова взаємодія

 39. Практичне використання багатопотоковості

 40. Керування оперативною пам'яттю

 41. Взаємодія з диском під час керування пам'яттю

 42. Динамічний розподіл пам'яті

 43. Логічна організація файлових систем

 44. Фізична організація і характеристики файлових систем

 45. Реалізація файлових систем

 46. Виконувані файли

 47. Керування пристроями введення-виведення

 48. Взаємодія з користувачем в операційних системах

 49. Мережні засоби операційних систем

 50. Захист інформації в операційних системах

 51. Поняття BІОS

 52. Текстовий та графічний режими роботи відеоадаптера.

 53. Використання клавіатури в прикладних програмах.

 54. Командний рядок.

 55. Дії процесора при виконанні програм

 56. Поняття стеку.

 57. Понятя реєнтерабельності.

 58. Класифікація режимів адресації переходів

 59. Адресація даних

 60. Резидентні програми

 61. FPU

3. “Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних технологій”

 1. Поняття системи, елементу, відношення, зв’язку.

 2. Класифікація та властивості систем.

 3. Способи керування системами та реалізація ними своїх функцій.

 4. Поняття великих і складних систем.

 5. Поняття структури. Кортежне визначення структури. Приклад структури.

 6. Поняття ієрархії. Види ієрархічних структур. Недоліки і переваги ієрархічної структури. Чим пояснюється широке розповсюдження ієрархічних структур в живих та штучних системах?

 7. Наукове пізнання та моделювання. Модель. Зв’язок між системою та моделлю.

 8. Поняття мережі Петрі. Теоретико-множинне визначення мереж Петрі. Графи мереж Петрі. Природа систем, які моделюються мережами Петрі. Підходи до проектування систем за допомогою МП.

 9. Правила виконання мереж Петрі. Маркування мереж Петрі.

 10. Модель "сутність-зв’язок”.

 11. Які зв'язки називають бінарними? Наведіть приклад небінарного відношення між поняттями і покажіть, як його представити у вигляді декількох бінарних зв'язків.

 12. Поняття єдиного інформаційного простору.

 13. Методологія функціонального моделювання SADT (IDEF0)

 14. Склад функціональної моделі SADT (IDEF0)

 15. Ієрархія діаграм моделі SADT (IDEF0)

 16. Поняття та властивості прототипу програмного виробу.

 17. Стратегії застосування прототипу програмного виробу.

 18. Суть революційного та еволюційного підходів до створення програмного виробу.

 19. Діаграми потоків даних.

 20. Етапи формування системних ідей.

 21. Сутність і основні характеристики системності.

 22. Мінливість та розвиток систем. Техногенні та людино-машинні системи.

 23. Принципи системного підходу.

 24. Моделі життєвого циклу автоматизованих інформаційних систем.

 25. Структурний системний аналіз.

 26. Об’єктно-орієнтований аналіз.

 27. Візуалізація концептуальних моделей за допомогою UML.

 28. Правила побудови головних різновидів UML-діаграм.

 29. Основні поняття системного аналізу

 30. Функціонування та властивості складних систем

 31. Системно-методологічні аспекти моделювання

 32. Системні особливості моделей інформаційних систем та систем прийняття рішень

 33. Методологія та методи системного аналізу

 34. Осноні принципи методогії структурного аналізу

 35. Декомпозиція діаграм потоків даних

 36. Побудова контекстних діаграм на прикладі роботи банкомату з обслуговування клієнтів за його кредитними картками.

 37. Побудова моделі функціонування даних з використанням розширень реального часу.

 38. Словник даних

 39. Методи специфікації процесів

 40. Таблиці і дерева рішень

 41. Супровід системи

 42. Діяльність на протязі життєвого циклу

 43. Аналіз відповідності проекту вимогам

 44. Професійні вимоги до системного аналітика^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН
Дисципліни: 1. “Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій”

2. ”Архітектура комп’ютерів”

3. “Алгоритми і структури даних”

4. “Організація баз даних і знань”
1. “Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій”

 1. Метод Шенона-Фано.

 2. Метод Хаффмана.

 3. Принципи побудови циклічних кодів.

 4. Загальна структура інформаційної системи.

 5. Кодери циклічних кодів. Принципи побудови та реалізації.

 6. Декодування циклічних кодів.

 7. Алгоритми кодування при стисненні інформації.

 8. Коди Хемінґа.

 9. Спектри періодичних сигналів.

 10. Кількісна оцінка інформації. Властивості ентропії дискретних повідомлень.

 11. Ентропія неперервних повідомлень.

 12. Узагальнені характеристики сигналів і інформаційних каналів.

 13. Дискретизація і квантування.

 14. Частотна форма представлення сигналів.

 15. Спектри періодичних сигналів.

 16. Спектри імпульсних сигналів.

 17. Принципи завадостійкого кодування.

 18. Дискретизація неперервних сигналів.

 19. Основи теорії інформації

 20. Теорія інформації і кодування

 21. Загальна структура інформаційної системи.

2. ”Архітектура комп’ютерів”

 1. Ієрархічна структура комп’ютера.

 2. Класи структур апаратних засобів комп’ютерів.

 3. Типова архітектура ПК ІВМ РС.

 4. Принципи проектування мікропроцесорних систем.

 5. Архітектура системної плати ПК.

 6. Організація шин в архітектурі комп’ютера.

 7. Особливості функціонування RISC , CISK та MISC мікропроцесорів.

 8. Поняття програмної моделі мікропроцесора.

 9. Особливості архітектури 64 розрядних мікропроцесорів.

 10. Склад системної пам’яті комп’ютера і її призначення.

 11. Задачі, що вирішуються при побудові блоків пам’яті в мікропроцесорній системі.

 12. Призначення контролера апаратних переривань комп’ютера.

 13. Призначення системи прямого доступу до пам’яті в архітектурі комп’ютера.

 14. Інтерфейс вводу/виводу зовнішніх пристроїв комп’ютера.

 15. Архітектурні принципи побудови обчислювальних засобів

 16. Системи числення

 17. Архітектура памяті комп’ютерів

 18. Паралельна обробка даних

 19. Принципи побудови мікропроцесорних систем

 20. Основи програмування мікропроцесорних систем

 21. Архітектура нейрокомп’ютерів


3. “Алгоритми і структури даних”

 1. Поняття алгоритма. Способи задання алфавiтних операторiв. Рiвнi алфавiтнi оператори. Рiвнi алгоритми. Еквiвалентнi алгоритми.

 2. Властивостi алгоритмiв.

 3. Теоретичнi алгоритмiчнi системи. Формальне визначення алгоритма.

 4. Граф-схеми алгоритмiв. Нормальнi алгоритми Маркова. Принцип нормалiзацiї.

 5. Рекурсивнi функцiї. Теза Черча. Зведення довiльних алгоритмiв до числових функцiй.

 6. Машина (алгоритмічна система) Поста. Структура та основнi поняття.

 7. Загальний опис алгоритму роботи машини Тьюрінга. Загальний вигляд команди машини Тьюрінга і можливі варіанти її виконання. Конфігурація машини Тьюрінга.

 8. Добуток, піднесення до степеня машини Тьюрінга, добуток машини Тьюрінга з декількома заключними станами.

 9. Ітерація машини Тьюрінга, добуток і ітерація машини Тьюрінга з декількома заключними станами.

 10. Універсальна машина Тьюрінга, призначення, правила кодування внутрішнього, зовнішнього алфавітів, міри складності машини Тюрінга.

 11. Визначення обчислення на машині Тьюрінга. Зв’язок між машиною Тьюрінга і обчисленням частково рекурсивних функцій. Теза Тьюрінга, теорема Тюрінга.

 12. Блок-схемний метод алгоритмiзацiї. Правила виконання блок-схем алгоритмiв.

 13. Мова алгоритмізації процесів і операторні алгоритми Ляпунова.

 14. Недетерміновані обчислення і клас NP-задач.

 15. Алгоритм сортування Шелла, вибором та вставками.

 16. Збалансовані бінарні дерева пошуку.

 17. 2-3 дерева, Б-дерева.

4. “Організація баз даних і знань”

 1. Рiвнi моделей даних: iнфологiчний рiвень, iнфологiчна схема, концептуальний рiвень, концептуальна схема, внутрiшнiй рiвень, внутрiшня схема, зовнiшня схема.

 2. Незалежнiсть даних. Надлишковiсть даних. Цiлiснiсть, безпека i секретнiсть даних.

 3. Основнi визначення та поняття реляцiйної моделi даних. Операцiї над вiдношеннями. Реляцiйна алгебра.

 4. Ієрархiчна модель даних. Мережна модель даних. Переваги та недолiки кожної з моделей.

 5. Функцiональна залежнiсть. Повна та неповна функцiональні залежностi мiж атрибутами.

 6. Поняття нормальної форми вiдношення. Види нормальних форм вiдношень.

 7. Поняття декомпозицiї схеми вiдношення. Декомпозицiя з властивістю з'єднання без втрат. Алгоритм перевiрки декомпозицiї на властивiсть з'єднання без втрат. Декомпозицiя, яка зберiгає залежностi.

 8. Багатозначнi залежностi. Алгоритм перевiрки наявностi багатозначної залежностi у вiдношеннi.

 9. Замикання множини атрибутiв X+ i множини функцiональних залежностей F+. Обчислення X+ i F+.

 10. Методи органiзацiї та ведення iнформацiйних структур на зовнiшнiх запам'ятовуючих пристроях.

 11. Словник даних і його призначення.

 12. Інформаційні системи та інформаційні технології

 13. Фізичні моделі даних

 14. Логічні моделі даних

 15. Основи реляційної моделі баз даних

 16. Номалізація відношень

 17. Реляційні числення. Реляційне числення зі змінними-кортежами

 18. Методи проектування баз даних

 19. Основи баз даних

 20. Реляційні бази даних

 21. Мова SQL


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН ПО ВИБОРУ СТУДЕНТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ”
Дисципліни: 1. ”Лінгвістичне забезпечення САПР”
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджую iconПогоджено погоджено затверджую затверджую
Загальне керівництво здійснюється Чернігівським міським центром фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент Федерації мотоциклетного спорту України
Пропаганда, популяризація та розвиток кантрі кросу – одного з видів мотоциклетного спорту в Україні

Затверджую icon"Затверджую" "Затверджую" "Затверджую" Заступник начальника управління...
Заступник начальника управління з Директор воцфзн спорт для Заст президента втсс

Затверджую iconЗатверджую” “затверджую” “погоджую”
Змагання проводяться 1-3 лютого 2013 року в м. Кременчуці Полтавської області на спортивній базі ксє „ Легіон ”. День приїзду на...

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую
Загальні відомості

Затверджую iconВолодимира Даля "затверджую"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<