Затверджую
Скачать 114.47 Kb.
НазваниеЗатверджую
Дата публикации16.10.2013
Размер114.47 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы


Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет “ХПІ”

Кафедра автоматизованих систем управління


ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. Каф. АСУ

М. Д. Годлевський
«__» «_____» 20__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

переддипломної практики

для студентів 6-го курсу напряму “Комп’ютерні науки”

спеціальності 7.080401 -"Інформаційні управляючі системи та технології"

спеціалізацій “Комп’ютерні системи обробки інформації та управління” та "Комп’ютерне моделювання процесів та систем управління",

спеціальності ^ 7.080403 - "Програмне забезпечення автоматизованих систем"

спеціалізацій «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень» та «Програмне забезпечення корпоративних інформаційних систем»


УЗГОДЖЕНО

 • ______________________

 • ______________________

(найменування бази)

- (розшифровка підписи)

«__» «_____» 20__ р.

^ ХАРКІВ –2010

ВСТУП
Для проведення переддипломної практики за університетом як бази практики закріплюються підприємства, установи та організації, які є передовими з питань комп’ютеризованих систем. Офіційною підставою для проведення практики студентів на виробництві є договір, що полягає між вищим навчальним закладом і підприємством. Керівник підприємства бази практики видає наказ, в якому визначається порядок організації і проведення практики, заходи щодо створення необхідних умов студентам-практикантам для виконання програм, а також призначає керівника практики від підприємства. Розподіл студентів і керівників з числа професорсько-викладацького складу по місцям практики проводиться наказом по університету на підставі заявок кафедр

Контроль за проведенням практики з боку університету здійснюється: керівником практики, завідувачем кафедри, представниками ректорату і університетською інспекторською групою. Контролюючий приймає оперативні міри по усуненню виявлених недоліків (про серйозні відхилення контролюючий доповідає керівництву університету і підприємства - бази практики).

Студент при проходженні практики зобов'язан:

повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики;

вивчити і дотримуватися правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

брати участь в суспільному житті колективу підприємства, установи, організації;

нести відповідальність за роботу ,що виконується нарівні зі штатними робітниками;

вести щоденник практики;

проводити роботи, зв'язані з НИРС і збирати матеріали для дипломного проектування.

По закінченню практики студент складає письмовий звіт по виробничій практиці. Звіт про практику захищається на кафедрі в комісії, призначеної завідуючим кафедрою. При оцінці роботи студента ураховується характеристика, яка дана йому керівником практики від підприємства.

^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Основними метою і завдання переддипломної практики є:

практична підготовка до самостійної роботи в посади інженера по спеціальності 7.080401 -"Інформаційні управляючі системи та технології" та спеціальності 7.080403 - "Програмне забезпечення автоматизованих систем",

заглиблення, узагальнення, систематизація і закріплення теоретичних знань, отриманих у вищому навчальному закладі;

вивчення і обстеження об'єкту автоматизації, в межах якого буде виконуватися дипломна робота;

збір матеріалів для дипломного проектування;

вивчення структури і характеристик інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем, по якій виконується курсова робота і буде виконана дипломна робота;

вивчення порядку розробки, проходження і затвердження проектної, технічної і конструкторської документації інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем, вивчення сучасних засобів проектування;

придбання навиків рішення практичних і теоретичних завдань що виникають при проектуванні, експлуатації і модернізації підсистем інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем;

ознайомлення з питаннями організації проектно- конструкторських і науково-дослідних робіт, патентоведення і винахідницької діяльності, впровадження науково-дослідних робіт;

придбання навиків проведення дослідної роботи, підготовки наукових доповідей або статей;

вивчення новітніх досягнень по тематиці курсової дипломної роботи;

вивчення заходів по техніці безпеки, охороні праці і ГО, охороні навколишнього середовища;

придбання практичних навиків, знань і вміння професійної організаційної і виховної роботи в колективі.

У результаті проходження практики студенти повинні

1. Знати:

порядок розробки, проходження і затвердження проектної, технічної і конструкторської документації,

сучасні засоби проектування інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем, методики застосування ЕОМ при розробці проектів і дослідженні цих систем,

новітні досягнення науки і техніки в області інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем і систем обробки інформації;

основні характеристики і можливості сучасної обчислювальної техніки, питання охорони праці, техніки безпеки, громадянської оборони, охорони навколишнього середовища в організаціях-базах практики.

2. Вміти:

застосовувати отримані теоретичні знання для рішення конкретних задач, зв'язаних з проектуванням, дослідженням або експлуатацією інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем, формулювати мету, призначення і визначати техніко-економічну суттєвість задач цих систем,

організувати проектно-конструктоські і науково-дослідні роботи в колективі;

підготовляти наукові доповіді і стаття, проводити бесіди і лекції на політичні, науково-популярні і культурно-просвітницькі теми, організовувати трудову діяльність колективу.

^ 3. Придбати навики:

рішення практичних завдань проектування, дослідження або модернізації підсистем інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем,

проведення дослідних робіт, грамотного побудови проектної і конструкторської документації,

проведення організаційної і виховної роботи в колективі,

роботи на інженерних посадах.

У результаті проходження практики студент зобов'язаний уміти:

- створювати математичні моделі процесів обробки інформації, оцінювати адекватність моделей і витрат на моделювання, видавати технічне завдання на програмування моделей, статистичну обробку результатів імітаційного моделювання; випускати технічну документацію;

- розробляти технічні завдання на алгоритми моделей системи і її елементів, планувати експерименти і проводити дослідження і аналіз результатів, визначати надійність роботи інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем і розраховувати економічну ефективність;

- досліджувати ефективність алгоритмів ,що використаються і програм;

- аналізувати ефективність інформаційних систем, баз знань і банків даних, ефективність засобів взаємодії людини і системи;

- досліджувати схемотехнічні рішення компонентів і додатків інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем, визначати ефективності цих рішень;

- вибирати і системно обгрунтовувати проектні рішення по функціональній структурі інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем і вирішення функціональних завдань;

- розробляти комп'ютерно-технологічну обробку інформації, проектної і експлуатаційної інформації, видавати ТЗ на розробку підсистем, оцінювати можливість використання типових рішень, визначати організаційну структуру колективу і координувати роботу співробітників різноманітних професій, розробляти і вдосконалити посадові і технологічні інструкцій;

- будувати алгоритми рішення окремих задач, видавати завдання на розробку програм, брати участь в настройці системи;

- розробляти прикладні програми для рішення функціональних задач оцінки можливості використання програмних модулів, оцінювати витрати на програмування, визначати основні характеристики програм;

- вибирати СУБД, визначати основні характеристики інформаційного забезпечення, оцінювати трудоємність створення інформаційного забезпечення, розробляти ТЗ на програмування спеціалізованих СУБД;

- виявляти і усувати помилки в програмному і алгоритмічному забезпеченні;

- брати участь в виконанні проектних робіт на всіх стадіях проектування і розвитку інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем.

^ 2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Переддипломну практику по темі дипломної роботи студенти проходять в організаціях, передових з питань розробки, впровадження або експлуатації інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем. Даний вигляд практики припускає роботу студента по індивідуальному завданню, в якому повинні бути відбиті всі питання, що містяться в робочій програмі практики з урахуванням умов і можливостей, наявних на конкретному робочому місці, де студент буде минати практику. Індивідуальне завдання складається керівником практики від ВНЗ спільно з керівником практики від підприємства.

Тема практики повинна складати основу майбутньої дипломної роботи. При виконанні дипломної роботи повинні використовуватися результати, отримані студентами під час практики. шляхом їхньої систематизації і подальшого розвитку.

Зміст індивідуального завдання на науково дослідну практику припускає:

 1. Вивчення студентом наступних питань:

 • структури і характеристик інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем, по якій буде виконана дипломна робота; об'єкту, для якого перевизначена система;

 • характеристик і структури підрозділу, що займається розробкою, впровадженням або експлуатацією цих систем;

 • порядку розробки, проходження і затвердження проектної, технічної і конструкторської документації на інформаційні, інтелектуальні системи, комп’ютерні системи обробки інформації та управління, корпоративні системи, що використаються на базі практики,

 • сучасних засобів проектування; основних характеристик і можливостей на базі практики щодо використання обчислювальної техніки (при цьому необхідно провести зіставлення з новітніми досягненнями в цій області),

 • структури суспільних організацій, їхню специфіку і координацію;

 • форм і засобів управління якістю робіт;

 • стан роботи з молоддю, з підготовкою і підвищенням кваліфікації молодих кадрів;

 • стан наукової організації праці,

 • техніки безпеки і громадянської оборони.

2. Ознайомлення студента з новітніми досягненнями по тематиці дипломної роботи. При цьому студент повинен визначити місце, стан і призначення проблеми або задачі, поставленого в індивідуальному завданні, в загальній структурі інформаційної, інтелектуальної системи, комп’ютерної системи обробки інформації та управління, корпоративної системи, проаналізувати можливі засоби і шляхи її рішення, вибрати найбільш раціональні з них і обгрунтувати цей вибір. Особлива увага слідує приділяти системному підходу до рішення завдань розробки і використанню економіко-математичних моделей, застосуванню апарату математичного програмування для отримання оптимальних рішень, використанню можливостей сучасної обчислювальної техніки.

3. Участь студента в виконанні виробничих завдань, в оформленні різноманітних виглядів проектної, технічної і конструкторської документації (цю роботу студенти виконують як інженери дублери); в семінарах, що організуються для штатних співробітників і практикантів; в наукових семінарах, які проводяться на базі практики і кафедрі; в підготовці наукових доповідей або статей; в організації проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт; заняттях по техніці безпеки, охороні праці і громадянської оборони, лекціях і бесідах на суспільно-політичні і наукові теми, які проводяться на базі практики, в провадженні популяризацій досягнень НТУ “ХПІ”, в проведенні робіт по притягненню співробітників бази практики на підготовче відділення НТУ “ХПІ”.

Конкретизацію перерахованих пунктів змісту індивідуального завдання з урахуванням особливостей бази практики, а також теми курсовій роботі здійснює керівник практики. В процесі проходження практики проводяться лекції і екскурсії, тематика яких складена з врахуванням особливостей конкретного виробництва.

^ 3. ЗВІТНІСТЬ ПО ПРАКТИЦІ
По закінченню практики студент представляє звіт переддипломної практики. Звіт переддипломної практиці повинен бути оформлений по вимогами ЄСКД до звітів по НДР (ДГСТ 2.105-79). Звіт по переддипломній практиці повинен містити:

опис проблеми, поставленої студенту в дипломній роботі; опис структури і характеристик інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем, по якої виконується дипломна робота;

опис об'єкту, для якого перевизначена інформаційна, інтелектуальна система, комп’ютерна система обробки інформації та управління, корпоративна система; опис місця, стан і призначення проблеми або завдання, поставлених у дипломній роботі; аналіз можливих засобів і шляхів її рішення;

обгрунтування вибору найбільш раціонального з них (при цьому враховуються новітні досягнення в даній області);

опис характеристик і структури підрозділу; що займається розробкою, впровадженням або експлуатацією інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем, основних характеристик і можливостей на базі практики ,що використається обчислювальної техніки (необхідно провести порівняння з новітніми досягненнями в цій області);

опис порядку розробки, проходження і затвердження проектної, технічної і конструкторської документації для інформаційних, інтелектуальних систем, комп’ютерних систем обробки інформації та управління, корпоративних систем;

звіт студента про виконанні виробничих завдань; тези наукових доповідей або зміст статей; звіт прослуханих лекції (тези конспекту), проведених екскурсій (стислий зміст) і занять (стислий конспект).

Звіт практики містить принципове рішення поставленої задачі. Оскільки матеріали, зібрані в звіті, є джерелами відомостей для виконання дипломної роботи, то після здачі заліку по практиці студент може отримати звіт на кафедрі під розписку.

 1. ^ ЗРАЗКОВИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
N

Найменування заходу

Кільк. Днів

1

Оформлення і отримання пропусків, інструктаж по техніці безпеки і охороні праці

1

2

Виконання особистих завдань

45

3

Виконання виробничих завдань на робочих місцях

5

4

Навчальні заняття і екскурсії

2

5

Оформлення звіту

4

6

Здача звіту

2

7

Здача пропусків, літератури і майна підприємства, від'їзд

1
В загальному обліку

60Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджую iconПогоджено погоджено затверджую затверджую
Загальне керівництво здійснюється Чернігівським міським центром фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент Федерації мотоциклетного спорту України
Пропаганда, популяризація та розвиток кантрі кросу – одного з видів мотоциклетного спорту в Україні

Затверджую icon"Затверджую" "Затверджую" "Затверджую" Заступник начальника управління...
Заступник начальника управління з Директор воцфзн спорт для Заст президента втсс

Затверджую iconЗатверджую” “затверджую” “погоджую”
Змагання проводяться 1-3 лютого 2013 року в м. Кременчуці Полтавської області на спортивній базі ксє „ Легіон ”. День приїзду на...

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую
Загальні відомості

Затверджую iconВолодимира Даля "затверджую"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<