Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Скачать 138.65 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Дата публикации25.10.2013
Размер138.65 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра ______________ теоретичної і прикладної інформатики ___________________

(назва кафедри)
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни _ чисельні методи та методи оптимізації _

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) ___ Інформатика _________

форма навчання ___________денна_________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________
Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Чисельні методи та методи оптимізації”

 1. Назва курсу.

^ „ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Інформатика.

 1. Код курсу.

[ІІТ].[Інф._08].[3_3.1_12]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й, 4-й

 1. Семестр / семестри.

6, 7

 1. Кількість кредитів ECTS.

6

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Половинка Дмитро Васильович – доцент кафедри теоретичної і прикладної інформатики, кандидат технічних наук (3 корпус, ауд. 2-20 , e-mail: PolovinkaDV@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчити студентів використовувати найбільш розповсюджені методи математичного моделювання та методи оптимізації; надати студентам інформацію про ітераційні і точні методи розв’язання алгебраїчних рівнянь та оцінку похибки розв’язання цих рівнянь, інтерполяцію функції чисельне інтегрування, чисельне диференціювання, розв’язання систем лінійних нерівностей, симплекс метод, транспортну задачу, розв’язання систем нелінійних рівнянь; закріпити надану інформацію на практичних та лабораторних заняттях курсу.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси вищої математики; інформатики та програмування

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Предмет і методи обчислювальної математики.

8

26

1.2.

Ітераційні методи розв’язання алгебраїчних і трансцендентних рівнянь.

12

2
2

8

1.3.

Поняття і оцінка швидкості збіжності ітераційного методу.

12

2

2
8

1.4.

Точні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

12

2
2

8

1.5.

Оцінка похибки розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

12

2

2
8

1.6.

Ітераційні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

12

2
2

8

1.7.

Достатні умови збіжності.

12

2

2
8

1.8.

Середньоквадратичне наближення функції. Задача інтерполяції функції.

12

2
2

8

1.9.

Існування та єдність інтерполяційного багаточлена.

12

2

2
8
^ Другий модуль
2.1.

Інтерполяційні формули Лагранжа і Ньютона.

10

28

2.2.

Оцінка похибки інтерполяції.

12

2

2
8

2.3.

Вибір вузлів інтерполювання за допомогою багаточленів Чебишева.

12

2
2

8

2.4.

Використання ортогональних багаточленів для середньоквадратичного наближення функції.

12

2

2
8

2.5.

Чисельне інтегрування. Квадратурні формули прямокутників, трапецій і Симпсона.

12

2
2

8

2.6.

Похибка квадратурних формул.

12

2

2
8

2.7.

Чисельне диференціювання.

12

2
2

8

2.8.

Похибка формул чисельного диференціювання.

12

2

2
8

2.9.

Методи Рунге-Кутта розв’язання задачі Коші для звичайних диференційних рівнянь і їх систем.

12

2
2

8
^ Третій модуль
3.1.

Загальна постановка задачі про прийняття рішення.

12

2

2
8

3.2.

Загальна і основна задачі лінійного програмування.

14

2

2

2

8

3.3.

Властивості основної задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування.

14

2

2

2

8

3.4.

Симплекс метод вирішення задач лінійного програмування.

14

2
2

10
^ Четвертий модуль
4.1.

Пряма та зворотна задача лінійного програмування. Геометрична інтерпретація подвійної задачі. Подвійний симплекс метод.

12

2

2
8

4.2.

Транспортна задача. Цілочисельні завдання лінійного програмування. метод Гоморі

14

2

2

2

8

4.3.

Методи прямого пошуку:

- модифікований метод Хука-Джівса;

- метод комплексів;

- метод випадкового пошуку.

18

2

2

2

12

4.4.

Методи штрафних функцій.

Методи лінеаризації.

16

2
2

12
загальна кількість годин

324

52

28

28

216

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Жигульская В.Ю., Численные методы. Курс лекций. Научно – методическое пособие. – Л: Альма-матер, 2005. – 138 с.

 2. Косолап А.И. Методы оптимизации. Учебное пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 2002. – 240 с.

 3. Косолап А.И. Математическое моделирование и оптимизация сложных детерминированных систем. - Днепропетровск: ДГУ, 1999.

 4. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. – т. 1 –й. – М.: Наука, 1966. –632 с.

 5. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. – т. 2 –й. – М.: Гос. изд-во физ. – мат. литературы, 1962. –639 с.

 6. Волков Е.А. Численные методы. – М.: Наука, 1982. –254 с.

 7. Демидович Б.П., Марон И.А., Численные методы анализа. – М.: Гос. изд-во физ. – мат. литературы, 1963. –400 с.

 8. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М.: Наука, 1977. –465 с.

 9. Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений. – М.: Гос. изд-во физ. – мат. литературы, 1962. –342 с.

Додаткова навчальна література

 1. Протасов И.Д. Лекции по вычислительной математике: Учебное пособие/. –М.: Гелиос АРВ, 2004. –124 с.

 2. Демидович Б.П., Марон И.А., Основы вычислительной математики. – М.: Гос. изд-во физ. – мат. литературы, 1966. –664 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • вирішення задач та складання алгоритмів на практичних заняттях;

 • розробка, компіляція та відлагодження програм на лабораторних заняттях;

 • перевірка отриманих результатів стандартними програмними засобами;

 • самостійне опрацювання фахової літератури;

 • конспектування першоджерел та їх аналіз.

Поточний контроль:

захист лабораторних робіт, чотири письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:


 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • захист лабораторних робіт 50%

 • вирішення задач на практичних заняттях 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Методи Гауса, квадратного кореня та послідовних наближень (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2,5%

2.

Вибір вузлів інтерполяції за допомогою багаточленів Чебишева (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2,5%

3.

Формули Симпсона. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2,5%

4.

Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2,5%

5.

метод випадкового пошуку. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2,5%

6.

Методи лінеаризації. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2,5%
УСЬОГО:

15%
 1. Мови викладання.

Російська, українськаДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<