Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво
НазваниеПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво
страница1/6
Дата публикации26.12.2013
Размер0.78 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З ЧАВУНУ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво
Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 14 від 10.01.2011


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011
УДК 621.74(07)
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050402 Ливарне виробництво/ Укл.: Л.Х.Іванова, В.Т.Калінін. - Д.: НМетАУ, 2011.- 52 с.

Вміщують робочу програму з дисциплі-

ни, методичні вказівки до вивчення програм-

ного матеріалу та виконання лабораторних ро-

біт, а також курсових робіт.

Призначені для студентів заочної форми

навчання за напрямом підготовки 6.050402 –

Ливарне виробництво

Укладачі: Л.Х. Іванова, д-р техн. наук, проф.

В.Т. Калінін, д-р техн. наук, проф.


Відповідальний за випуск В.Є.Хричиков, д-р техн.наук, проф.

Підписано до друку 07.02.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк.

Друк офсетний. Облік.-вид.арк. 3,06. Умов.друк.арк. 3,02. Тираж 100.

Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

_________________

Кафедра ливарного виробництва

ЗМІСТВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З ЧАВУНУ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Лекційний курс -16 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Лабораторні роботи - 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Практичні заняття – 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Виливки із чавунів з пластинчастим графітом . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Виливки із чавунів з кулястим графітом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Виливки із чавунів з вермикулярним графітом . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Виливки із ковких чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6 Виливки із білих та відбілених чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Дослідження впливу феросплавів та лігатур

на відбілювання сірого чавуну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Розрахунок шихти для одержання чавунного литва . . . . . . . . . . . . .
^ 5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Правила оформлення пояснювальних записок курсових робіт . . . . .
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додаток А Креслення деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток Б Приклад завдання на курсову роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток В Приклад титульного аркуша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток Г Приклад складення реферату на курсову роботу . . . . . . . . . . .

Додаток Д Приклади оформлення джерел в «Переліку посилань» . . . . . .

4

5

5

6

6

7

8

8

9

10

10

11

13
13

15

15

16

19
35
36

46

48

49

50

ВСТУП

Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” передбачена робота студентів в об’ємі 156 годин самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 16 годин лекційних, 4 години лабораторних і 4 години практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання в галузі виробництва виливків з чавунів.

Зміст і об’єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об’ємі 156 год:

а) стан і напрями розвитку виробництва виливків із чавунів в Україні та за кордоном [1-5]. Класифікація чавунів для виливків [6-12] . . . 4 год

б) особливості виробництва та якості виливків із різних чавунів:

1) виливки із чавунів з пластинчастим

графітом [5,6,11-16] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 год

2) виливки із чавунів з кулястим

графітом [5,9,11,12,16-18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 год

3) виливки із чавунів з вермикулярним

графітом [10,11,12,16] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 год

4) виливки із ковких чавунів [5,7,11,12,16] . . . . . . . . . 15 год

5) виливки із білих і відбілених чавунів [5,12,21-23] . . .10 год

Результати самостійного вивчення студентами джерел реалізуються у формі виконання контрольної роботи, усі положення якої повинні бути підтверджені посиланнями на ці джерела з вказівкою їх номера та сторінок, наприклад [ 3,c.5-12].


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З ЧАВУНУ”
1.1 Лекційний курс - 16 год
Тема 1 Вступ - 1 год

Стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів заліза в Україні та за рубежем. Класифікація промислових чавунів для виливків. Властивості чавунних виливків, їх роль у різних галузях народного господарства.
^ Тема 2 Виробництво виливків із чавунів з пластинчастим графітом - 3 год

Виливки із чавунів з пластинчастим графітом (ЧПГ): марки, хімічний склад і властивості за ГОСТ 1412-85. Механічні властивості, що не регламентуються стандартом. Службові властивості (зносостійкість, корозійна стійкість, жаростійкість і т.ін.) ЧПГ. Застосування ЧПГ. Вплив хімічного складу, температури перегріву, швидкості охолодження та інших факторів на структуру і властивості ЧПГ. Структурні діаграми та номограми. Вуглецевий еквівалент і ступінь евтектичності чавуну. Особливості плавлення чавунів. Принципи вибору хімічного складу ЧПГ, вибір шихтових матеріалів. Термічна обробка виливків із ЧПГ. Особливості ливарних, технологічних і фізичних властивостей, що обумовлюють широке застосування ЧПГ. Особливості виготовлення виливків із ЧПГ, що обумовлені їх ливарними властивостями.
^ Тема 3 Виробництво виливків із чавунів з кулястим графітом - 3 год

Виливки із чавунів з кулястим графітом (ЧКГ): марки, хімічний склад і основні фізико-механічні властивості за ДСТУ 3925-99. Структура ЧКГ у виливках. Механічні властивості ЧКГ, що не регламентуються стандартом (модуль пружності, границя витривалості, демпфувальна здібність і т.ін.), в тому числі властивості при підвищених і зменшених температурах. Фізичні властивості ЧКГ. Службові властивості та застосування. Особливості плавлення, в тому числі принципи вибору хімічного складу, сфероїдальне та графітизуюче оброблення чавуну. Модифікатори для виливків із чавуну, в тому числі за ДСТУ 3362-96, та їх властивості. Методи сфероїдального оброблення. Основи технології отримання ЧКГ за ДСТУ 2551-94. Термічна обробка виливків із ЧКГ. Галузі застосування ЧКГ. Особливості виготовлення виливків із ЧКГ, що обумовлені їх ливарними властивостями.

^ Тема 4 Виробництво виливків із чавунів з вермикулярним графітом - 2 год

Виливки із чавунів з вермикулярним графітом (ЧВГ): марки, хімічний склад і основні властивості за ДСТУ 3926-99. Структура ЧВГ у виливках. Механічні властивості, що не регламентуються стандартом. Фізичні властивості ЧВГ. Службові властивості та галузі застосування ЧВГ. Порівняльний аналіз властивостей ЧПГ, ЧКГ і ЧВГ. Металургійні основи виробництва ЧВГ, в тому числі способи одержання. Особливості виготовлення виливків із ЧВГ, що обумовлені їх ливарними властивостями.
^ Тема 5 Виробництво виливків із ковких чавунів - 3 год

Виливки із ковких чавунів (КЧ): марки, хімічний склад, структура та основні механічні властивості за ГОСТ 1215-79. Механічні властивості, що не регламентуються стандартом. Специфічні властивості КЧ і галузі застосування виливків з них. Особливості плавлення, в тому числі принципи вибору хімічного складу, модифікування. Термічна обробка виливків із КЧ, її режими залежно від вимог до структури виливків. Ливарні властивості та особливості виготовлення виливків із КЧ.
^ Тема 6 Виробництво виливків з білих і відбілених чавунів - 2 год

Виливки з білих чавунів (БЧ) та з відбілених чавунів, галузі їх застосування. Вимоги до властивостей та відбілювання розплавів для чавунних відбілених виливків. Вплив хімічного складу на структуру, механічні та службові характеристики БЧ та відбілених чавунів. Особливості технології виготовлення виливків з БЧ та відбілених чавунів, наприклад, прокатних валків.
^ 1.2 Лабораторні роботи - 4 год

Робота 1 Дослідження впливу феросплавів та лігатур на відбілювання сірого чавуну - 4 год

1.3 Практичні роботи - 4 год

Робота 1 Розрахунок шихти для виплавлення чавуну у вагранці – 4 год
^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Першим етапом роботи студента над курсом є виконання їм контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є перевірка самостійної роботи студента над матеріалом дисципліни у період між очними заняттями в академії. Завдання видаються студентам відразу після закінчення попередньої сесії під час настановних занять з дисципліни, що вивчатиметься, та студент має можливість протягом не менше трьох місяців проробити рекомендовані джерела з кожного питання завдання на контрольну роботу. Завдання складає та видає викладач з таким розрахунком, щоб студент ознайомився з основними питаннями по кожній з тем курсу, зміст котрих передбачено програмою. Наприкінці програми наведено перелік основних джерел літератури, що необхідна для проробки питань, передбачених завданням.

Самостійна робота над літературою є основною формою проробки курсу студентом заочної форми навчання, тому що очні заняття, що проводяться у невеликому об‘ємі та закінчуються лише за один-два дні до екзамену, присвячені розгляду деяких з найбільш важливих питань по окремих розділах курсу. Тому при виконанні контрольної роботи студент не повинен обмежуватися проробкою тільки лише тих матеріалів, що безпосередньо відносяться до питання, що розглядається, а необхідно проробити щонайменше увесь попередній йому матеріал як його викладено у програмі. Це тим більш необхідно, тому що в контрольній роботі неприпустимо викладення відповідей на питання у вигляді компіляції текстів з літературних джерел, що буде свідчити про непідготовленість студента та така контрольна робота не буде зараховуватися. Студент повинен писати відповідь на запитання контрольної роботи закривши книги, що він перед цим пророблював. Викладення відповіді за своєю формою та змістом повинно носити характер наче розгорненої відповіді на питання екзаменаційного білету.

Під час пророблення курсу студенту доводиться користуватися багатьма літературними джерелами, тому конче потрібно конспектувати матеріал, що пророблюється. Це полегшує й безпосередню підготовку до екзамену, для якої в процесі екзаменаційної сесії студент має лише один-два дні.

При проробленні програмного матеріалу для кращого його засвоєння можна рекомендувати таке по темах програми.
2.1 Вступ
Спочатку необхідно розглянути стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів заліза в Україні та за кордоном, а також загальний об’єм світової продукції ливарного виробництва [1,2,4].

Потім також конче необхідно добре засвоїти класифікацію промислових залізовуглецевих ливарних сплавів: чавунних і сталевих, їх значення у різних галузях народного господарства [6-10].

Як відомо, спочатку почали виробляти виливки з чавунів. Слід звернути увагу на такі питання: особливості якості чавунних виливків; історія виникнення чавунного лиття та етапи його розвитку; різновиди чавунного литва, нові його види та особливості виробництва; перспективи подальшого розвитку виробництва та удосконалення якості чавунних виливків; чавун як конструкційний матеріал; типи чавунів; галузі застосування різних типів чавунів [2, 4, 5,12-23].

Потім потрібно вивчити загальні відомості: класифікацію чавунів для виливків [6-10]; оцінку та класифікацію структури чавунів згідно з ГОСТ 3443-87; процеси формування литої структури; вплив хімічного складу, швидкості охолодження, рідкого стану та термічної обробки на структуру, механічні та ливарні властивості чавуну; брак чавунних виливків.
^ 2.2 Виливки із чавунів з пластинчастим графітом
Необхідно чітко уявити собі структуроутворення при первинній кристалізації чавунів різного хімічного складу та в процесі евтектоїдного перетворення. Без цих уявлень неможливо засвоєння подальшого матеріалу. Не звертаючись до підручника з дисципліни “Металознавство”, можна достатньо заглиблено проробити джерело [11] та одержати більш поглиблені відомості, додатково проробивши главу V джерела [15].

При оцінюванні факторів, що визначають механічні властивості сірого чавуну у виливках, серйозна увага приділяється їх мікроструктурі та, в першу чергу, кількості дендритів аустеніту, що представляють собою ніби металеву “арматуру” виливків. Це призвело до появи емпіричних розрахункових формул [11], на основі котрих запропоновані нові критерії оцінки якості чавуну. Для кращого оцінювання значущості цих критеріїв корисно порівняти фактичні дані границь міцності та твердості чавунів певного хімічного складу (з даних практики чавуноливарного цеху Вашого заводу) з їх теоретичними значеннями, що розраховані за формулами [11].

Необхідно звернути найсерйознішу увагу на вивчення факторів, що визначають мікроструктуру чавуну у виливках, тому що вона обумовлює механічні та інші службові властивості виливків. Треба чітко собі уявити, що структура та механічні властивості чавуну у стінках виливків залежать не тільки від хімічного складу, але й від швидкості охолодження, що визначається товщиною стінок [11]. Щоб скласти конкретну уяву про вплив швидкості охолодження, корисно взяти декілька креслень виливків з номенклатури Вашого цеху та по діаграмах, що вивчені, знаючи вміст вуглецю та кремнію у чавуні, визначити, яку структуру та властивості можна одержати у різних частинах виливків.

При оцінюванні особливостей ливарних, технологічних та фізичних властивостей потрібно згадати особливості об’ємної усадки та початкових етапів лінійної усадки цих чавунів, що обумовлені процесом графітування.
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconПрограма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво...
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 050402 Ливарне виробництво/...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconНавчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Металургія чавуну та сталі” для студентів напряму...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconПрограма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни
Проектування ливарних цехів” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0904 спеціальність 090415 Ливарне виробництво...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<