Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво




НазваниеПрограма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво
страница1/6
Дата публикации10.02.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ









ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З СТАЛІ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво

ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011



^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ





^ ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З СТАЛІ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво
Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 14 від 10.01.2011

ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011
УДК 621.74(07)
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050402 Ливарне виробництво/ Укл.: Л.Х.Іванова, Л.О.Шапран, О.Ю.Хитько. - Д.: НМетАУ, 2011.-52 с.

Вміщують робочу програму з дисциплі-

ни, методичні вказівки до вивчення програм-

ного матеріалу та виконання лабораторних та

практичних робіт, а також курсових робіт.

Призначені для студентів заочної форми

навчання за напрямом підготовки 6.050402 –

Ливарне виробництво.

Укладачі: Л.Х. Іванова, д-р техн. наук, проф.

Л.О. Шапран, канд.техн.наук, доц.

О.Ю. Хитько, канд.техн.наук, доц.
Відповідальний за випуск В.Є.Хричиков, д-р техн.наук, проф.

Підписано до друку 07.02.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк офсетний.

Облік.-вид.арк. 3,06. Умов.друк.арк. 3,02. Тираж 100 .


Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

_________________

Кафедра ливарного виробництва

ЗМІСТ


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З СТАЛІ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Лекційний курс -12 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Лабораторні роботи - 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Практичні роботи – 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Виливки із конструкційних нелегованих сталей . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Виливки із конструкційних легованих сталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Вплив хімічного складу та температури заливання на

основні ливарні властивості сталі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

^ КУРСОВИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Мета, навчально-методичні завдання та структура курсової роботи . .

5.2 Правила оформлення пояснювальних записок курсових робіт . . . . .
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток А Креслення деталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток Б Приклад завдання на курсову роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток В Приклад титульного аркуша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаток Г Приклад складення реферату на курсову роботу . . . . . . . . . . . . .

Додаток Д Приклади оформлення джерел в «Переліку посилань» . . . . . . . .

4

5

5

6

6

6

7

8

9

10
10

13

13

13

17
34

35

45

47

48

49



ВСТУП


Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни “Виробництво виливків з сталі” передбачена робота студентів в об’ємі 124 години самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 12 годин лекційних, 4 години лабораторних і 4 години практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання в галузі виробництва виливків із сталей.

Зміст і об’єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об’ємі 124 год:

а) стан і напрями розвитку виробництва виливків із

сталей в Україні та за кордоном [1-6]. Класифікація

промислових ливарних сталей [7, 8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 год

б) особливості виробництва та якості виливків із різних сталей:

1) виливки із конструкційних

нелегованих сталей [3,4,7,8,11-14] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 год

2) виливки із конструкційних

легованих сталей [3,5,7,13,14] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 год

Результати самостійного вивчення студентами джерел реалізуються у формі виконання контрольної роботи, усі положення якої повинні бути підтверджені посиланнями на ці джерела з вказівкою їх номера та сторінок, наприклад [ 3, c. 5-12].


^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ З СТАЛІ”

1.1 Лекційний курс - 12 год
Тема 1 Вступ - 1 год

Стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів заліза в Україні та за рубежем. Класифікація промислових ливарних сталей. Властивості сталевих виливків, їх роль у різних галузях народного господарства. Класифікація сталей для виливків згідно з ГОСТ 977-88 за хімічним складом, структурою, фізико-механічними властивостями та призначенням. Індекси “К” і “КТ” як умовні позначення категорії міцності сталей.
^ Тема 2 Особливості плавлення сталевих виливків - 5 год

Особливості технології плавлення сталей. Модифікування сталей. Гази у сталях (вплив якості шихтових матеріалів, газотвірності ливарної форми та інших факторів на вміст газів в металі), вплив їх на рідкотекучість та механічні властивості сталі. Усадка та причини виникнення гарячих тріщин у сталевих виливках. Термічна обробка сталевих виливків, її мета.
^ Тема 3 Виробництво виливків із конструкційних нелегованих сталей - 3 год

Виливки із конструкційних нелегованих сталей (КНС), їх призначення. Вплив хімічного складу сталі на її ливарні властивості, а також на експлуатаційні властивості виливків. Виливки з графітизованої сталі: хімічний склад, структура, термічна обробка. Основні принципи конструювання виливків з КНС та особливості технології їх виготовлення (конструкції та розрахунок литникових систем, живлення при твердінні та розрахунок надливів, вимоги до якості формувальних і стрижньових сумішей, режими заливання та охолодження і т.ін.).


^ Тема 4 Виробництво виливків із конструкційних легованих сталей –

3 год

Виливки із конструкційних легованих сталей (КЛС). Легувальні елементи, їх класифікація. Вплив основних легувальних елементів на ливарні та службові властивості сталей у виливках. Особливості плавлення та технології виготовлення виливків з низьколегованих сталей, що обумовлені їх ливарними властивостями. Галузі застосування виливків з КЛС.

^ 1.2 Лабораторні роботи - 4 год
Робота 1 Вплив хімічного складу та температури заливання на основні ливарні властивості залізовуглецевих сплавів - 4 год

1.3 Практичні роботи - 4 год
Робота 1 Розрахунок шихти для виплавлення сталі

^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Першим етапом роботи студента над курсом є виконання їм контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є перевірка самостійної роботи студента над матеріалом дисципліни у період між очними заняттями в академії. Завдання видаються студентам відразу після закінчення попередньої сесії під час настановних занять з дисципліни, що вивчатиметься, та студент має можливість протягом не менше трьох місяців проробити рекомендовані джерела з кожного питання завдання на контрольну роботу. Завдання складає та видає викладач з таким розрахунком, щоб студент ознайомився з основними питаннями по кожній з тем курсу, зміст котрих передбачено програмою. Наприкінці програми наведено перелік основних джерел літератури, що необхідна для проробки питань, передбачених завданням.

Самостійна робота над літературою є основною формою проробки курсу студентом заочної форми навчання, тому що очні заняття, що проводяться у невеликому об‘ємі та закінчуються лише за один-два дні до екзамену, присвячені розгляду деяких з найбільш важливих питань по окремих розділах курсу. Тому при виконанні контрольної роботи студент не повинен обмежуватися проробкою тільки лише тих матеріалів, що безпосередньо відносяться до питання, що

розглядається, а необхідно проробити щонайменше увесь попередній йому матеріал як його викладено у програмі. Це тим більш необхідно, тому що в контрольній роботі неприпустимо викладення відповідей на питання у вигляді компіляції текстів з літературних джерел, що буде свідчити про непідготовленість студента та така контрольна робота не буде зараховуватися. Студент повинен писати відповідь на запитання контрольної роботи закривши книги, що він перед цим пророблював. Викладення відповіді за своєю формою та змістом повинно носити характер наче розгорненої відповіді на питання екзаменаційного білету.

Під час пророблення курсу студенту доводиться користуватися багатьма літературними джерелами, тому конче потрібно конспектувати матеріал, що пророблюється. Це полегшує й безпосередню підготовку до екзамену, для якої в процесі екзаменаційної сесії студент має лише один-два дні.

При проробленні програмного матеріалу для кращого його засвоєння можна рекомендувати таке по темах програми.

2.1 Вступ
Спочатку необхідно розглянути стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів заліза в Україні та за рубежем, а також загальний об’єм світової продукції ливарного виробництва [1,2,6].

Як відомо, спочатку почали виробляти виливки з чавунів. Сталь як ливарний сплав почали використовувати значно пізніше за чавун, після створення плавильних печей, що забезпечували можливість її розплавлення та перегріву. Слід проробити такі питання: історія виникнення сталевого литва та етапи його розвитку [2,3,12]; частка сталевого литва в загальному виробництві виливків в Україні, позитивні якості та недоліки сталевого литва [1,2,4,5,11-14]; перспективи подальшого розширення виробництва та удосконалення якості сталевого литва в Україні [1,2,12].

На основі знань, що одержані по курсу “Металознавство”, та вивчення джерел [8,11] студент повинен уявити особливості та переваги механічних властивостей сталевих виливків, чим обумовлені ці особливості та чому на відміну від чавунних виливків хімічний склад сталі є головною класифікаційною ознакою. Необхідно знати позитивні якості та недоліки стального литва, а також види браку сталевих виливків [3,14]. Треба знати методи попередження усадкових дефектів та зниження витрат металу на надливи [8].

Необхідно звернути увагу на особливості плавлення сталі у ливарних цехах, наприклад, широке використання плавлення способом переплаву, кислої футеровки печей, плавлення у спеціальних плавильних установках. В роботі Ю.А.Шульте [12] наведена добра інформація про неметалеві включення у сталі, їх вплив на пластичні властивості, хладостійкість та інші властивості сталі.

^ 2.2 Виливки із конструкційних нелегованих сталей

Необхідно пояснити високу частку виливків з КНС від загальної кількості сталевих виливків, вплив хімічного складу цих сталей на ливарні та експлуаційні властивості виливків. Слід ретельно вивчити вимоги ГОСТ 977-88 по групах виливків, їх призначенню, характеристикам та переліку контролюємих показників якості. Особливості плавлення КНС наведено у джерелах [4,8,11,12]. Треба чітко представляти вирішальну роль вуглецю у формуванні механічних властивостей виливків, зв’язок ливарних властивостей з хімічним складом сталі, оптимальний вміст хімічних елементів [3,11]. Формування кристалічної структури сталевих виливків слід розглядати по джерелах [3,4].

Також слід ретельно вивчити по джерелах [3,14] основні принципи конструювання сталевих виливків та особливості технології їх виготовлення (вибір конструкції та особливості розрахунку литникових систем, живлення при твердінні та розрахунок надливів, в тому числі методи зниження витрат металу на надливи, режими заливання, охолодження і т.ін.), що визначаються характерними фізико-хімічними та ливарними властивостями: високою температурою плавлення, хімічною активністю у рідкому стані, невеликою рідкотекучістю, підвищеною об’ємною та лінійною усадкою, великим модулем пружності. Термічну обробку виливків з КНС, її мету наведено у джерелах [3,7,8,11]. Питання попередження дефектів та поліпшення якості виливків, в тому числі технологічні заходи, що сприяють зменшенню залишкових напружень у виливках , слід вивчати у роботі [3].

^ 2.3 Виливки із конструкційних легованих сталей

Після вивчення цього розділу курсу у студента повинні бути уяви про основні легувальні елементи, їх класифікацію за будовою кристалічної решітки, впливом на температуру поліморфних перетворень і відношенням до вуглецю. Вплив основних легувальних елементів на кінетику кристалізації та формування литої структури, ливарні та службові властивості цих сталей у виливках наведено у роботі [3]. Важливо закріпити одержані в курсі металознавства знання на конкретних прикладах розробки складу та властивостей ливарних КЛС.

При вивченні КЛС необхідно зрозуміти роль легувальних елементів при формуванні їх механічних та ливарних властивостей. Треба собі також уявити переваги комплексного легування, коли використовуються елементи, що чинять різний вплив на структуру сталі у виливках. Особливу увагу слід приділити економнолегованим (марганцем, кремнієм, ванадієм) сталям як резерву зниження матеріалоємності виробів.

Особливості плавлення [12] та технології виготовлення виливків з низьколегованих сталей, що обумовлені їх ливарними властивостями. Розгляд цих питань слід починати з особливостей таких сталей у рідкому стані (висока температура плавлення, знижена рідкотекучість) та обумовлених ними вимог до якості формувальних матеріалів і ливарної форми. Крім того, необхідно знати термічну обробку виливків з КЛС, структури виливків з низьколегованих сталей тієї або іншої марки під впливом вхідних до її складу легувальних елементів та до яких результатів приводить термічна обробка, що обумовлена стандартом.
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 050402 Ливарне виробництво/...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconНавчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Металургія чавуну та сталі” для студентів напряму...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconПрограма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни
Проектування ливарних цехів” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0904 спеціальність 090415 Ливарне виробництво...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...

Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<