Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора
Скачать 76.53 Kb.
НазваниеЛабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора
Дата публикации15.02.2014
Размер76.53 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
Лабораторна робота 2.
Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора .
1.Теоретичні положення.

З метою співставлення різноманітних умов праці та визначення її тяжкості на науковій основі була розроблена медико - фізіологічна класифікація труда за тяжкістю. В основу цієї класифікації покладений підхід, згідно якому організм людини-оператора як єдина цілісна система інтегрально реагує на одночасну дію різноманітних виробничих факторів умов праці. Беручи за основу показники інтегральних реакцій, можна зробити висновки про рівень самих умов праці.

^ 1.1. Комплексна оцінка робочого середовища. Відповідно до вказаного підходу, задача кількісної оцінки тяжкості праці може бути вирішена без проведення в кожному конкретному випадку спеціальних медико-фізіологічних досліджень. При цьому враховується, що несприятливі виробничі фактори, що впливають на працюючого в процесі роботи, формують певний функціональний стан організму. В цьому випадку шкідливі, важкі, напружені, небезпечні умови праці можуть бути приведені до "спільного знаменника" та оцінені об’єктивно через показники, що формуються як реакція організму на конкретний вид діяльності в конкретних умовах. Вказані показники (наслідок впливу виробничого середовища) та фактори умов праці (причини) можуть бути представлені в балах, які відповідають мірі впливу умов праці на організм. Розроблені математичний апарат, карти умов праці та таблиці з критеріями оцінок їх факторів. Критерії розділені на дві групи – санітарно-гігієнічні та психофізіологічні фактори умов праці.

Комплексна оцінка факторів робочого середовища проводиться на основі класифікації тяжкості праці. Під тяжкістю праці розуміють міру сукупного впливу всіх факторів робочого середовища на здоров’я людини-оператора і його працездатність.

Класифікація виділяє шість категорій тяжкості праці. Перша категорія полягає у виконанні робіт в умовах оптимального робочого середовища при сприятливому фізичному, розумовому та нервово-емоційному навантаженні. Друга категорія полягає у виконанні робіт в умовах, що відповідають гранично допустимим концентраціям і рівням виробничих факторів за діючими санітарними правилами, нормами та інженерно-психологічними вимогами. Перша та друга категорія відповідають комфортному робочому середовищу. Решта категорій відповідають відносно дискомфортному робочому середовищу, екстремальному та зверхекстремальному робочому середовищу.

^ 1.2 Технологія оцінки та атестації робочих місць. Розглянемо розроблену Товбіним Г.М. технологію оцінки робочих місць. Оцінку тяжкості праці на робочих місцях вказаним автором рекомендується виконувати в такій послідовності:

 1. Визначити значення санітарно-гігієнічних та психофізіологічних факторів робочого середовища.

 2. Отримані в п.1 значення санітарно-гігієнічних факторів робочого середовища порівняти з їх нормативними значеннями, визначити числові значення перевищення від норми для кожного фактора.

 3. Кожний з факторів робочого середовища, що реально діє на людину оператора на даному робочому місці, оцінити за шестибальною системою.

 4. Визначити інтегральну бальну оцінку важкості праці за формулою:(1)

де:

хmах - найвища з отриманих бальних оцінок;

хі - бальна оцінка і-го фактора, що враховується;

n - кількість факторів, що враховуються

 1. Визначити категорію тяжкості, що відповідає отриманій в п.4 інтегральній бальній оцінці.

 2. Оцінити значення показника втоми людини-оператора, що працює на даному робочому місці, та показника його працездатності за формулами:
(2),
,

(3)

де: ^ Y – показник втоми, відн.один.; 15,6 та 0,64 - коефіцієнти регресії

Р – показник працездатності, відн.один.

 1. Оцінити вплив факторів робочого середовища на якість діяльності людини оператора. Для цього характеристики безпомилковості й часу виконання задач в системі "людина-машина" для операцій, що відповідають алгоритму діяльності людини-оператора на даному робочому місці, скоректувати поправочними коефіцієнтами з урахуванням отриманих значень категорій тяжкості праці.

 2. Провести атестацію робочого місця з урахуванням значень бальних оцінок кожного фактора робочого середовища, отриманих в п.3. та значення категорії тяжкості праці. Дане робоче місце може бути атестоване, якщо значення бальних оцінок для всіх факторів робочого середовища на робочому місці не перевищує трьох. В іншому випадку робоче місце може бути атестоване тільки після розробки заходів з покращення умов праці на даному робочому місці.

 3. Якщо на даному робочому місці категорія тяжкості праці вища другої і (або) є хоча б один фактор з оцінкою вище трьох, виконати проектування комплексу заходів з покращення умов праці на робочому місці. В першу чергу заходи розробляються для тих факторів робочого середовища, які отримали найвищі бальні оцінки.

 4. Визначити очікувані нові значення бальних оцінок факторів робочого середовища, для яких проведено проектування заходів з покращення умов праці на робочому місці. У відповідності з пунктами 2-7 визначити нові значення інтегральної бальної оцінки, категорії тяжкості праці, показників втоми, працездатності та якості виконання алгоритму діяльності при новому стані робочого середовища.

 5. Визначити очікуваний показник перспективного приросту продуктивності праці (∆ПТ ) за формулою
(4)
де Р1 та Р2 – показники працездатності до та після покращення умов праці, відн.один.; 0, 2 – коефіцієнт, отриманий емпіричним шляхом.

Не зважаючи на ряд недоліків методики, пов’язаних з визначенням деяких коефіцієнтів та ін., вважаємо, що вона може бути базовою для експрес-аналізу умов праці на робочих місцях.

Актуальною є задача перенесення розроблених математичних моделей, оцінки впливу факторів робочого середовища на якість діяльності людини-оператора та алгоритму оцінки робочого місця в область інформаційної технології, тобто створення комп’ютерної програми, що дозволяє підвищити якість ергономічного дослідження та проектування систем "людина-машина".

^ 2. Приклад атестації робочого місця із застосуванням програмного комплексу. Як приклад, розглянемо задачу проектування умов праці на робочому місці на дільниці обробки труб. Приклад взятий з [1], стор.390. Проектування проводиться відповідно до пунктів наведеного алгоритму оцінки робочого місця.

В результаті аналізу основних факторів, що визначають умови праці на робочому місці, визначений склад факторів, що підлягають урахуванню, визначені їх значення. Значення факторів заносяться в базу даних MS Excel, автоматично виконується порівняння цих значень з нормативними та визначаються бальні оцінки виділених факторів (Рис.1, Рис.2).


Рис.1 Значення санітарно-гігієнічних та фізіологічних факторів РС


Рис.2 Значення психологічних та антропометричних факторів РС

Так як серед отриманих бальних оцінок діючих факторів є значення, що перевищують значення трьох, то пропонується ряд заходів з покращення умов праці. Назви заходів та нові значення факторів заносяться до бази даних MS Excel (Рис.3, Рис.4). Визначаються нові значення бальних оцінок факторів робочого середовища. Відповідно до наведеного алгоритму визначається інтегральна бальна оцінка, показник втоми, показник працездатності та категорія тяжкості праці на робочому місці (Рис.5). Категорія тяжкості праці після запропонованих заходів дорівнює 2, що відповідає комфортному робочому середовищу. Поправочні коефіцієнти для оцінки впливу факторів робочого середовища на якість діяльності людини-оператора в цьому випадку становлять 1. Тому характеристики безпомилковості й часу виконання операцій, що відповідають алгоритму діяльності людини-оператора на даному робочому місці, не змінюються.


Рис.3 Значення санітарно-гігієнічних та фізіологічних факторів РС після запропонованих заходів
Очікуваний показник перспективного проросту продуктивності праці в результаті становить 12,3% (Рис.5).Рис.4 Значення психологічних та антропометричних факторів РС після запропонованих заходівРис.5 Результати та висновки щодо атестації робочого місця
Для візуалізації результатів використаємо майстер діаграм. Вплив такого фактора робочого середовища, як виробничий шум, на показники тяжкості праці на робочому місці показаний діаграмами на рис.6 та рис.7. З рисунків видно, що застосування тільки заходів зі зменшення виробничого шуму, залишаючи незмінними інші фактори, що впливають, (Рис.3,Рис.4), не створює комфортного робочого середовища (значення категорії тяжкості праці не менше 3).
Рис.6. Вплив виробничого шуму на показники тяжкості праці на робочому місці

Змінюючи значення двох факторів, що впливають, (наприклад, виробничий шум та ультразвук), графіком поверхні можна зобразити залежність від них одного з показників тяжкості праці на робочому місці.

Рис.7. Вплив виробничого шуму на категорію тяжкості праці на робочому місці
На рисунку 8 наведені вхідні дані та результати обчислень для моделювання робочого середовища. Для побудови графіка поверхні використаємо програмне середовище STATISTICA 6.0.(Рис.9)Рис.8. Значення факторів, що впливають, та показники робочого середовищаРис.9 Вплив виробничого шуму та ультразвуку на показники тяжкості праці на робочому місці
1.Информационно-управляющие человеко-машинные системы: Исследование, проектирование, испытания: Справочник/ А. Н. Адаменко, А. Т. Ашеров, И. Л. Бердников и др.; Под общ. ред. А. И. Губинского и В. Г. Евграфова.-М.: Машиностроение, 1993– 528 с.: ил.
^ 3.Вихідні дані до роботи. Виконується за матеріалами та варіантами роботи 1
Завдання.

1. Визначити значення факторів, сукупний вплив яких забезпечує незадовільні умови на робочому місці ( 6 рівень).

2. Визначити критичні фактори (покращення яких можливе),через зміну значень яких можливо знижувати рівень тяжкості праці на робочому місці ( 3-4 фактори).

3. Згенерувати декілька заходів з покращення кожного з показників (при неможливості повної характеристики заходу допускається обмежитись наступними характеристиками {Назва заходу( номер), значення фактору, витрати ( допускається відносне значення) на забезпечення зміни значення фактору (відносних одиниць) }. Заповнити відповідну таблицю ”Варіанти заходів покращення умов праці на робочому місці ”.

4.Для кожного з факторів побудувати залежності (при фіксованих значеннях інших факторів):

 • рівня тяжкості праці від значення фактора;

 • втоми від значення фактора;

 • працездатності від значення фактора;

 • рівня тяжкості праці від витрат.

5. Згенерувати можливі ” комбінації” значень факторів і оцінити відповідні рівня тяжкості і витрати. Вибрати варіанти, які забезпечують задані рівні ( 1 та 2 ) тяжкості з мінімальними витратами.

Провести якісне обґрунтування необхідних витрат.
Оформлення звіту. Звіт містить відповідні екранні форми , таблиці і графіки.

Приклади графічних залежностей наведені в пункті 2.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconЛабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної...
Яжкістю. В основу цієї класифікації покладений підхід, згідно якому організм людини-оператора як єдина цілісна система інтегрально...

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconТема: «Оцінка та атестація робочого місця людини-оператора»
Загальна характеристика програмного комплексу "Оцінка факторів середовища на робочому місці людини-оператора"

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора icon3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій....
Мета курсу: формування системи теоретичних І прикладних знань по питанням ергономічного аналізу діяльності оператора, ергономічним...

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconЛабораторна робота №11 дослідження системи фапч в multisim
Мета роботи: дослідити принципи роботи системи фазового автопідлаштування частоти (фапч), використовуючи інструментарій середовища...

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconЛабораторна робота №1 Робота з текстовим процесором Word

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconЛабораторна робота №10 дослідження лічильників для побудови цифрових пристроїв в multisim
Мета роботи: отримати навики моделювання схем лічильників, використовуючи інструментарій середовища моделювання Multisim

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconОпераційна система linux запуск системи й завершення роботи
Лабораторна робота №1. Операційна система linux запуск системи й завершення роботи

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconЛабораторна робота №4. Рядкові функції

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconМодульна лабораторна робота №2 з дисципліни математичне програмування Вар I ант 11

Лабораторна робота Дослідження системи забезпечення ергономічної якості робочого місця людини-оператора iconЛабораторна робота №4 Дослідження особливостей представлення базових...
Дати їх внутрішнє (машинне) представлення відповідно до діапазону в знакових І беззнакових форматах типів Shortlnt (signed char),...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<