Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Скачать 225.92 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Дата публикации22.02.2014
Размер225.92 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра теоретичної та прикладної інформатики


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни „Програмування”
для спеціальності(ей) Інформатика (6.040302)

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31.08.2009 р.
Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Програмування ”

 1. Назва курсу.

„ПРОГРАМУВАННЯ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: Інформатика (6.040302).

 1. Код курсу.

[ІІТ]/ [інф_09] / [3.1.6]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2Y, 3Y

 1. Семестр / семестри.

3S, 4S, 5S

 1. Кількість кредитів ECTS.

10,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Семенов Микола Анатолійович – доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат педагогічних наук (2 корпус, ауд. 11 , e-mail: nick_s70@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення з основними методологіями програмування, зокрема з об’єктно-орієнтованим програмуванням. Формування умінь складати алгоритми різної складності, оцінювати їх ефективність, виконувати тестування та налагодження, розробляти професійні додатки для операційної системи зі складним інтерфейсом. Навчитися використовувати отримані знання та вміння на практиці при розв’язанні прикладних завдань математичного, технічного та економічного напрямку.

У курсі вивчаються основи візуального програмування системи програмування Delphi, прийоми швидкої розробки додатків, використання бібліотеки VCL, використання механізмів BDE.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс „Основи інформатики та обчислювальної техніки” середньої школи (розділ „Основи алгоритмізації та програмування”), курс математики середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

пр. зан.

лаб.

самост.
3-й семестр^ Перший модуль


Інтегроване середовище ^ Delphi, Object Pascal.

2

2
Object Pascal, алфавіт мови. Типи даних.

2

2
Object Pascal, строки. Рекурсія.

8


8Object Pascal, лінійні програми.

4

2
2


Object Pascal, базові алгоритмічні конструкції

8

2

4

2


Object Pascal, масиви.

8

2

4

2^ Другий модуль


Object Pascal, процедури і функції

4

2
2


Object Pascal, тип множина, тип запис

2

2
Рекурсія

8


8^ Object Pascal, файли.

4

2
2


Object Pascal, покажчики і динамічна пам'ять.

4

2

2

Object Pascal, динамічні структури: лінійні списки, стеки, черги, графи, бінарні дерева

16


16^ Object Pascal, модулі.

2

2

Усього за семестр

72

20

10

10

32
^ 4-й семестр^ Перший модуль


Інтегроване середовище Delphi, палітра компонентів

4

2
2

 Інспектор об'єктів. Компонент. Властивості та події

4

2
2

 Створення проекту в Delphi.

8

2
2

4^ Використання вкладки "Standard"

10

2
4

4Методологія об'єктно-орієнтованого програмування.

10

4
2

4Win32 АРІ

24


24
^ Другий модуль

 Об'єкти. Класи. Конструювання класів у Delphi. Конструктор. Деструктор

8

2

4

2

 Рівні доступу в класі

8

2

2

2

2Методи в Delphi. Типи методів

8

2

2

2

2Заміщення методу. Перевантаження методу

10

2

2

4

2Спадкування класів, поліморфізм

8

2

2

2

2Повідомлення. Власні повідомлення в Delphi

18


18Проект „Створення власної ієрархії класів для завдань математичного, технічного або економічного напрямку”

24


24
^ Усього за семестр

144

22

12

24

86
^ 5-й семестр^ Перший модуль


Клас Exception

6

2

2

2


Клас TApplication

4

2
2


Класи ^ Tlist, TStringList

6

4
2


Використання вкладки ActiveX

20


20Використання вкладки Standard

6

2

2

2


Використання вкладки Additional

8

4

2

2


Використання вкладки System

8

4

2

2


Проект "створення додатку типу „Блокнот”"

4


4Використання вкладки Internet

20


20Робота з формами, MDI, SDI проекти

4

2
2^ Другий модуль


Використання вкладки Win32

4

2
2


Використання вкладки Diologs

6

2

2

2


Графічні можливості класу TCanvas

14

2
2

10Бібліотеки сторонніх виробників

20


20Основні поняття реляційних баз даних

6

4
2


^ Borland Database Engine. Архітектура BDE

6

4
2


Основні методи навігації по базам даних в Delphi

8

4
4


Проект «СУБД підприємства»

6


6Архітектура клієнт-серверних додатків.

6

4
2


Interbase-server. IBConsole.

10


10
^ Усього за семестр

162

42

10

30

80

загальна кількість годин

378

84

32

64

198

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. DELPHI в подлиннике. Гофман В.Э., СПб., 2000

 2. DELPHI. Руководство разработчика. Тейксейра С. Т. 1, 2, Вильяме, 2000

 3. Фаронов В.В. Delphi, М., МВТУ, 1998.

 4. http://ldo.lnpu.edu.ua/course/view.php?id=518

Додаткова навчальна література

 1. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.1: Основные алгоритмы. - М.: Мир, 1976. - 736 с.

 2. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т.2: Получисленные алгоритмы. - М.: Мир, 1977. - 724 с.

 3. Кнут Д.Искусство программирования для ЭВМ. Т.З: Сортировка и поиск. - М.: Мир, 1978. - 844 с.

 4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. - М.: Мир, 1989. - 360 с.

 5. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных=программы. - М.: Мир, 1985. - 406 с.

 6. Вирт Н. Программирование на языке Модула-2. - М.: Мир, 1987. - 224 с.

 7. Вирт Н. Систематическое программирование. Введение. - М.: Мир, 1977. - 184 с.

 8. Грис Д. Наука программирования. - М.: Мир, 1984. - 416 с.

 9. Дейкстра Э. Дисциплина программирования. - М.: Мир, 1978. - 276 с.

 10. Липский В. Комбинаторика для программистов. - М.: Мир, 1988. - 213 с.

 11. Лорин Г. Сортировка и системы сортировки. - М.: Наука, 1983. - 384 с.

 12. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. - М.: Наука, 1989. - 160 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання та опанування лекцій;

 • проблемні завдання;

 • проектні роботи;

 • виконання лабораторних робіт;

 • самостійне опанування деяких технологій програмування;

 • написання рефератів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

3S - залік

4S - залік

5S – іспит

 1. ^ Критерії оцінювання.

Семестрова рейтингова оцінка (100 балів) кожного семестру розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60 (у тому числі 10-15 на контроль самостійної роботи студента)

 • лабораторні роботи 30

 • самостійна робота (проектна робота або рішення задач) 10

3S

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

1.

^ Object Pascal, строки

5

2.

Object Pascal, динамічні структури: лінійні списки, стеки, черги, графи, бінарні дерева

5

3.

Індивідуальне завдання (задачі з програмування)

10
УСЬОГО:

20


4S

^ Карта оцінювання СРСРВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

1.

Win32 АРІ

5

2.

Повідомлення. Власні повідомлення в Delphi

5

3.

Проект „Створення власної ієрархії класів для завдань математичного, технічного або економічного напрямку”

10
УСЬОГО:

20


5S

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид
Використання вкладки ActiveX

5
Бібліотеки сторонніх виробників

5
Interbase-server. IBConsole.

5
Проект "створення додатку типу „Блокнот”"

5
Проект «СУБД підприємства»

5
УСЬОГО:

25
 1. Мови викладання.

Українська, російськаДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Документознавство, Інформатика, Фізика, Математика, Комп'ютерна інженерія, Програмна інженерія, Фінанси, Маркетинг

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка iconМальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи України з сім’єю у 20 – 30-х роках ХХ століття
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія...

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка icon«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<