Нака з
Скачать 201.82 Kb.
НазваниеНака з
Дата публикации11.04.2013
Размер201.82 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

23.01.2004

N 105

Про затвердження Порядку визначення
початкової вартості пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств,
що підлягають продажу на конкурсах


   З метою реалізації пункту 81 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891,

   НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах (додається).

  2. 2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (Н. Лебідь) забезпечити реєстрацію цього Порядку у Міністерстві юстиції України.

  3. 3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств при продажу на конкурсах" від 17 травня 2002 року N 854, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 червня 2002 року за N 476/6764.

  4. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д. Парфененка.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
23.01.2004 N 105


Порядок
визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що підлягають продажу на конкурсах


1. Загальні положення

   1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ), що підлягають продажу на конкурсах, крім таких, що проводяться із залученням радників, а також вимоги до форми та порядку складання актів оцінки пакетів акцій ВАТ.
   Стандартизована оцінка пакета акцій проводиться державним органом приватизації самостійно у місячний строк від дати оцінки. Наказом керівника державного органу приватизації строк проведення стандартизованої оцінки у разі потреби може бути продовжено, але не більше ніж на один місяць.
   Датою оцінки є останнє число місяця, який передує проведенню стандартизованої оцінки. Дата оцінки призначається наказом керівника державного органу приватизації під час затвердження планів розміщення акцій (уточнених планів розміщення акцій). Наказ видається в межах строку розміщення пакета акцій та не пізніше дати оцінки, яка ним призначається.

   1.2.Під час проведення стандартизованої оцінки визначається оціночна вартість пакета акцій ВАТ із застосуванням методичних підходів згідно з цим Порядком з подальшим узагальненням отриманих результатів з метою визначення його початкової вартості.
   Початкова вартість пакета акцій ВАТ, що пропонується для продажу на конкурсі, яка визначена згідно з цим Порядком, рекомендується державним органом приватизації для першого продажу.
   
    1.3. За результатами стандартизованої оцінки пакета акцій складається акт оцінки пакета акцій, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку. Акт оцінки пакета акцій затверджується наказом керівника державного органу приватизації за результатами його рецензування та в термін, що не перевищує двох місяців від дати оцінки. Рецензування проводить оцінювач державного органу приватизації, який відповідає вимогам, установленим до рецензентів Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та здійснює рецензування акта оцінки пакета акцій у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків відповідно до законодавства.
   
    1.4. Акт оцінки пакета акцій містить рекомендації державного органу приватизації конкурсній комісії щодо початкової вартості пакета акцій для першого продажу на конкурсі. Якщо перший продаж пакета акцій на конкурсі не відбувся через відсутність попиту, акт оцінки пакета акцій протягом його строку дії використовується конкурсною комісією для повторного продажу пакета акцій ВАТ на конкурсі в частині його початкової вартості, у тому числі для виконання пункту 82 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891.
   
    1.5. Строк дії акта оцінки пакета акцій для продажу на конкурсі (оголошення умов продажу, у тому числі повторного продажу) становить дев'ять місяців від дати його затвердження.
    Строк дії акта оцінки пакета акцій може бути продовжено наказом керівника відповідного державного органу приватизації на строк, що не перевищує одного року від дати його затвердження. Наказ про продовження строку дії акта оцінки пакета акцій може бути видано не пізніше дати закінчення строку дії.
    У разі прийняття рішення державним органом приватизації на підставі відповідних рекомендацій конкурсної комісії про проведення незалежної оцінки пакета акцій для визначення його початкової вартості, а також у разі закінчення строку дії акт оцінки пакета акцій вважається недійсним.
   
   2. Етапи проведення стандартизованої оцінки пакета акцій
   
    2.1. Стандартизована оцінка пакета акцій здійснюється у такій послідовності:
    збирання та оброблення вихідних даних, необхідних для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій;
    розрахунок оціночної вартості пакета акцій із застосуванням методичних підходів відповідно до вимог цього Порядку;
    узгодження результатів розрахунку оціночної вартості пакета акцій, отриманих із застосуванням методичних підходів, за процедурою, встановленою у цьому Порядку, та визначення початкової вартості пакета акцій;
    складання акта оцінки пакета акцій;
    рецензування акта оцінки пакета акцій;
    затвердження акта оцінки пакета акцій.
   
    2.2. Стандартизована оцінка пакета акцій ВАТ проводиться на підставі вихідних даних, які необхідні для застосування методичних підходів, передбачених цим Порядком.
    До вихідних даних, які надаються ВАТ, пакет акцій якого оцінюється, належать:
    1) завірені копії балансів ВАТ (форма N 1) та звітів про фінансові результати (форма N 2) за два попередні повні роки до дати оцінки та за останній звітний період року, в якому встановлена дата оцінки (з урахуванням вимог пункту 3.3 цього Порядку). У зазначених документах повинна міститися вказівка коду за видом економічної діяльності ВАТ;
    2) довідка про суму індексації за станом на 1 квітня 1996 року (вартість) наявних на останню звітну дату основних засобів, які не увійшли до статутного фонду ВАТ під час його створення у зв'язку з їх вилученням, що відображена в сумі іншого додаткового капіталу відповідного балансу ВАТ, за формою згідно з додатком 2.
    Фонд державного майна України може використовувати копії зазначених у підпункті 1 цього пункту документів, які наявні у його структурних підрозділах та офіційно отримані від ВАТ.
    Зазначені вихідні дані надаються на письмовий запит державного органу приватизації у строк, що не перевищує 20 календарних днів від дати оцінки.
   
    2.3. Під час стандартизованої оцінки пакета акцій ВАТ використовується також відповідним чином опрацьована інформація щодо:
    процентних ставок у річному обчисленні за депозитами банків України;
    фінансового стану ВАТ;
    фінансово-економічних показників за видами економічної діяльності;
    результатів продажу пакетів акцій на конкурсах у попередні періоди до дати оцінки, у тому числі пакетів акцій зазначеного ВАТ;
    вартості акцій зазначеного ВАТ за результатами угод, укладених на фондових біржах та в їх філіях або ПФТС за рік до дати оцінки;
    переліку ВАТ, пакети акцій яких були продані до дати оцінки та які є подібними за видом економічної діяльності до ВАТ, пакет акцій якого оцінюється (а також економічна інформація про ВАТ, що міститься в інформаційних повідомленнях про проведення конкурсів з продажу цих пакетів акцій та в інших джерелах згідно з цим Порядком).
    Джерелами зазначених вихідних даних для проведення стандартизованої оцінки є довідки структурних підрозділів Фонду державного майна України та його регіональних відділень, а також оприлюднена через офіційні друковані засоби масової інформації та (або) мережу Інтернет інформація, у тому числі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
   
    2.4. У разі відсутності необхідних вихідних даних для застосування певного методичного підходу розрахунок початкової вартості пакета акцій ВАТ здійснюється з використанням методичних підходів, вихідних даних для застосування яких згідно з цим Порядком достатньо.
   
    3. Методичні підходи та порядок їх застосування
   
    3.1. Розрахунок оціночної вартості пакета акцій з використанням майнового підходу здійснюється на підставі завіреної копії балансу ВАТ, складеного на останню звітну дату (з урахуванням вимог абзаців другого та третього пункту 3.3 цього Порядку), та довідки ВАТ, зазначеної у підпункті 2 пункту 2.2 цього Порядку.
   
    3.2. Використання майнового підходу передбачає визначення суми власного капіталу ВАТ, що відображена у відповідному рядку пасиву балансу ВАТ, складеного на останню звітну дату. Якщо за даними балансу сума власного капіталу ВАТ становить від'ємну величину, розрахунок оціночної вартості пакета акцій ВАТ з використанням майнового підходу не проводиться.
    Сума власного капіталу ВАТ зменшується:
    для ВАТ, статутні фонди яких визначені без проведення переоцінки необоротних активів за результатами незалежної оцінки, - на суму індексації за станом на 1 квітня 1996 року наявних на останню звітну дату основних засобів, які не увійшли до статутного фонду ВАТ під час його створення у зв'язку з їх вилученням, що відображена в сумі іншого додаткового капіталу відповідного балансу ВАТ;
    для ВАТ, статутні фонди яких визначені з урахуванням результатів переоцінки необоротних активів шляхом проведення незалежної оцінки, - на суму вартості наявних на останню звітну дату основних засобів, які не увійшли до статутного фонду ВАТ під час його створення у зв'язку з їх вилученням, що відображена у сумі іншого додаткового капіталу відповідного балансу ВАТ.
    Оціночна вартість пакета акцій ВАТ з використанням майнового підходу (Вм) визначається за формулою
   
   Вм = (ВК - Ін) ћ Рп/100 ћ Квл, / 1 /
   
    Де ВК - власний капітал ВАТ згідно з відповідним
    балансом (рядок 380), тис.грн;
   Ін - сума індексації за станом на 1 квітня 1996 року
    (вартість) наявних на останню звітну дату основних засобів, які не увійшли до статутного фонду ВАТ під час його створення у зв'язку з їх вилученням, що
    відображена у сумі іншого додаткового
    капіталу в рядку 330 балансу ВАТ, тис.грн;
    Рп - розмір пакета акцій, що оцінюється, %;
    Квл - коефіцієнт властивостей пакета акцій, що
    оцінюється (додаток 3).
   
    3.3. Розрахунок оціночної вартості пакета акцій ВАТ з використанням дохідного підходу здійснюється на підставі завірених копій документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2.2 Порядку. Для розрахунку використовується також відповідним чином опрацьована інформація, зазначена в абзацах другому, третьому і четвертому пункту 2.3 Порядку.
    Якщо датою оцінки визначено останнє число року, стандартизована оцінка з використанням дохідного підходу здійснюється на підставі завірених копій балансів (форма N 1) та звітів про фінансові результати (форма N 2) за два попередні повні роки до дати оцінки та за третій квартал року, в якому призначена дата оцінки.
    Якщо датою оцінки визначено останнє число січня або лютого, стандартизована оцінка з використанням дохідного підходу здійснюється на підставі завірених копій балансів (форма N 1) та звітів про фінансові результати (форма N 2) за три попередні повні роки до дати оцінки.
   
    3.4. Дохідний підхід передбачає розрахунок оціночної вартості пакета акцій ВАТ шляхом капіталізації грошового потоку з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється.
    Дохідний підхід передбачає таку послідовність оціночних процедур:
    визначення грошового потоку за два попередні повні роки;
    визначення усередненого грошового потоку за два попередні повні роки до дати оцінки;
    визначення прогнозованого грошового потоку за рік, в якому проводиться оцінка;
    визначення грошового потоку, що використовується для розрахунку оціночної вартості пакета акцій ВАТ;
    розрахунок ставки капіталізації;
    розрахунок оціночної вартості пакета акцій ВАТ шляхом ділення розміру грошового потоку на коефіцієнт капіталізації з подальшим коригуванням отриманої величини на відповідний коефіцієнт властивостей пакета акцій згідно з додатком 3.
   
    3.5. Грошовий потік за кожний попередній повний рік визначається, як сума таких показників звіту про фінансові результати ВАТ (форма N 2):
    фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток (рядок 190) або збиток (рядок 195) з відповідним знаком);
    амортизація (рядок 260).
    Усереднений грошовий потік за два попередні повні роки до дати оцінки визначається як середньоарифметичне значення грошових потоків за перший та другий попередній повний рік до дати оцінки. Якщо датою оцінки визначено останнє число січня або лютого, усереднений грошовий потік за два попередні повні роки до дати оцінки розраховується, як середньоарифметичне значення грошових потоків за два перші (крім останнього) повні роки до дати оцінки.
    Прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться оцінка, визначається на підставі звіту про фінансові результати (форма N 2) за відповідний квартал року (неповний рік) за формулою
   
    ГП = (ФР / n) ћ 4 + (A / n) ћ 4, / 2 /
   
    де ГП - прогнозований грошовий потік за рік, в якому
    проводиться оцінка, тис.грн;
    ФР - фінансовий результат від звичайної діяльності, тис.грн;
    n - порядковий номер кварталу;
    A - амортизація, тис.грн.
   
    Прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться оцінка, для випадків, передбачених абзацом третім пункту 3.3, дорівнює грошовому потоку за останній повний рік до дати оцінки.
   
    3.6. Отримані значення усередненого грошового потоку за два попередні повні роки до дати оцінки та прогнозованого грошового потоку за рік, в якому проводиться оцінка, порівнюються між собою та узагальнюються для визначення грошового потоку, що використовується для розрахунку оціночної вартості пакета акцій ВАТ (ГПр), таким чином:
    якщо отримана величина усередненого грошового потоку за два попередні повні роки до дати оцінки у понад півтора разу більша значення прогнозованого грошового потоку за рік, в якому проводиться оцінка, - грошовий потік дорівнює значенню усередненого грошового потоку за два попередні повні роки до дати оцінки;
    в інших випадках грошовий потік дорівнює середньоарифметичному значенню усередненого грошового потоку за два попередні повні роки до дати оцінки та прогнозованого грошового потоку за рік, в якому проводиться оцінка.
    Якщо за результатами визначення розміру грошового потоку, що використовується для розрахунку оціночної вартості пакета акцій ВАТ, отримано його від'ємну величину, розрахунок оціночної вартості пакета акцій ВАТ з використанням дохідного підходу не проводиться.
   
    3.7. Ставка капіталізації (Ск) розраховується, як сума її умовно безризикової складової та відповідних премій за ризики, визначених згідно з цим Порядком.
    Для розрахунку ставки капіталізації враховуються, у разі їх наявності, такі премії за ризики:
    галузевий ризик;
    ризик фінансового стану;
    додатковий ризик інвестування у ВАТ;
    ризик розміру ВАТ;
    ризик прогнозування грошового потоку.
    Коефіцієнт капіталізації (Кк) визначається на основі ставки капіталізації за формулою
   
    Кк = Ск / 100. / 3 /
   
    3.8. Умовно безризикова складова ставки капіталізації встановлюється Фондом державного майна України шляхом опрацювання інформації Національного банку України про процентні ставки у річному обчисленні за депозитами банків України за місяцями календарного року, яка оприлюднюється ним через засоби масової інформації або мережу Інтернет.
    Фонд державного майна України за наслідками півріччя може переглядати величину умовно безризикової складової ставки капіталізації залежно від динаміки середньоарифметичного значення процентних ставок за місяцями календарного року, якщо його величина змінюється на понад два відсотки річних.
   
    3.9. Премія за галузевий ризик установлюється на підставі вказаного у завірених копіях балансів та звітів про фінансові результати коду підприємства за видом економічної діяльності (його перших двох цифр).
    Фонд державного майна України кожний рік визначає розмір премій за галузевий ризик на підставі обробки наявної річної статистичної інформації щодо основних фінансово-економічних показників підприємств України та визначення сукупного галузевого рейтингу за видами економічної діяльності.
   
    3.10. Премія за ризик фінансового стану визначається залежно від результатів розрахунку основних фінансових показників (коефіцієнтів) та їх порівняння з нормативними значеннями, встановленими Положенням про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затвердженим наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 N 49/121 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.02.2001 за N 121/5312.
    Розрахунок передбачає визначення таких фінансових показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття, коефіцієнта платоспроможності (автономії) та коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами. Розрахунок фінансових показників (коефіцієнтів) здійснюється на підставі завірених копій балансів ВАТ (форма N 1) та звітів про фінансові результати (форма N 2) ВАТ за два останні повні роки та на останню звітну дату з урахуванням вимог пункту 3.3 цього Порядку.
    Результати розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) для кожного періоду узагальнюються за бальною шкалою шляхом їх порівняння із нормативними значеннями. При цьому, за кожний випадок, коли розраховане значення кожного коефіцієнта у відповідному періоді менше встановленого для нього нормативного значення, присвоюється один бал. Отримані бали складаються, та залежно від отриманої суми балів установлюється розмір премії за ризик фінансового стану відповідно до додатка 4.
    Результати розрахунку зазначаються в акті оцінки пакета акцій.
   
    3.11. Розрахунок премії за додатковий ризик інвестування у ВАТ передбачає визначення на підставі завірених копій балансу (форма N 1) та звіту про фінансові результати (форма N 2) ВАТ, складених на останню звітну дату (з урахуванням вимог пункту 3.3), показника фондовіддачі, та його порівняння з галузевим показником фондовіддачі (для певного виду економічної діяльності) за формулою
   
    Рі = (В / ОЗз) : Фгал, / 4 /
   
    де Рі - порівняльний коефіцієнт фондовіддачі;
    В - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
    (товарів, робіт, послуг) (рядок 035 звіту про
    фінансові результати), тис.грн;
    ОЗз - залишкова вартість основних засобів (рядок
    030 балансу ВАТ), тис.грн;
    Фгал - галузевий показник фондовіддачі,
    тис.грн/тис.грн.
   
    Якщо для розрахунку премії за додатковий ризик інвестування у ВАТ використовується звіт про фінансові результати за певний квартал року, показник В визначається за формулою
   
    В = (Вкв / n) ћ 4, /5/
   
    де Вкв - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
    (товарів, робіт, послуг) (рядок 035 звіту про
    фінансові результати за відповідний квартал),
    тис.грн;
    n - порядковий номер кварталу.
   
    Величина галузевих показників фондовіддачі (Фгал) за видами економічної діяльності встановлюється Фондом державного майна одночасно з визначенням розміру премії за галузевий ризик. Результати розрахунку порівняльного коефіцієнта фондовіддачі відображаються в акті оцінки пакета акцій.
    Розмір премії за додатковий ризик інвестування у ВАТ залежно від отриманої величини порівняльного коефіцієнта фондовіддачі (Рі) наведено в додатку 5.
   
    3.12. Премія за ризик розміру ВАТ визначається залежно від величини порівняльного коефіцієнта, який розраховується шляхом віднесення суми залишкової вартості основний засобів та вартості оборотних активів ВАТ згідно з даними балансу на останню звітну дату з урахуванням вимог пункту 3.3 (відповідно сума рядків 030 та 260 балансу) до середньогалузевого показника сукупної вартості основних засобів та оборотних активів підприємства. Зазначений середньогалузевий показник установлюється Фондом державного майна України за видами економічної діяльності одночасно з визначенням розміру премії за галузевий ризик.
    Премія за ризик розміру ВАТ залежно від величини порівняльного коефіцієнта визначається згідно з додатком 6. Результати визначення премії за ризик розміру ВАТ відображаються в акті оцінки пакета акцій.
    3.13. Премія за ризик прогнозування грошового потоку визначається на підставі аналізу позитивних або від'ємних величин показника фінансового результату від операційної діяльності відповідно до звітів про фінансові результати за кожний повний рік та на останню звітну дату (з урахуванням вимог пункту 3.3 цього Порядку) за формулою
   
    Рпр = 2 + Сб, / 6 /
   
    де Рпр - премія за ризик прогнозування грошового потоку;
    Сб - сума балів, що дорівнює кількості від'ємних
    величин показника фінансового результату від
    операційної діяльності у відповідних рядках
    звітів про фінансові результати (при розрахунку
    кожному випадку від'ємної величини показника
    присвоюється один бал).
   
    Результати визначення премії за ризик прогнозування грошового потоку відображаються в акті оцінки пакета акцій.
   
    3.14. Величина умовно безризикової складової ставки капіталізації, розмір премії за галузевий ризик, а також величини галузевого показника фондовіддачі та середньогалузевого показника сукупної вартості основних засобів та оборотних активів підприємства (за видами економічної діяльності), що переглядаються, визначаються та встановлюються наказами Фонду державного майна України відповідно до цього Порядку, застосовуються при складанні актів оцінки пакетів акцій на дату оцінки, що іде за датою видання відповідного наказу.
   
    3.15. Оціночна вартість пакета акцій з використанням дохідного підходу (Вд) розраховується за формулою
   
    Вд = (ГПр / Кк) ћ Рп /100 ћ Квл, / 7 /
   
   де ГПр - розмір грошового потоку для розрахунку оціночної
    вартості пакета акцій ВАТ, тис.грн;
    Кк - ставка капіталізації;
    Рп - розмір пакета акцій, що оцінюється, %;
    Квл - коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється
    (згідно з додатком 3).
   
    Результати розрахунку оціночної вартості пакета акцій з використанням дохідного підходу відображаються в акті оцінки пакета акцій.
    3.16. Порівняльний підхід передбачає застосування одного з таких методів:
    методу ринкових мультиплікаторів;
    методу середньозваженої вартості продажу акцій ВАТ, пакет акцій якого оцінюється, за результатами угод, укладених на фондових біржах та в їх філіях або ПФТС за рік до дати оцінки, а також за результатами продажу на конкурсах за кошти, з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється (далі - метод середньозваженої вартості) .
    Основним методом є метод ринкових мультиплікаторів. Якщо основний метод не може бути використаний через відсутність необхідних вихідних даних, зазначених в абзацах п'ятому та сьомому пункту 2.3 цього Порядку, застосовується метод середньозваженої вартості.
    Під час застосування порівняльного підходу враховуються поправки на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється, у порівнянні з пакетами акцій (пакетом акцій) ВАТ, які використовувалися під час розрахунків з використанням будь-якого із вищезазначених методів (далі - коефіцієнт властивостей пакета акцій для застосування порівняльного підходу).
    У разі відсутності необхідних вихідних даних для застосування методів порівняльного підходу, передбачених абзацами п'ятим, шостим та сьомим пункту 2.3 цього Порядку, розрахунок оціночної вартості пакета акцій із застосуванням порівняльного підходу не проводиться.
   
    3.17. Визначення оціночної вартості з використанням методу ринкових мультиплікаторів відбувається у такій послідовності:
    складання переліку ВАТ - аналогів продажу;
    збирання та обробка вихідних даних;
    визначення ринкових мультиплікаторів відповідно до вимог цього Порядку;
    розрахунок вартості 100-відсоткового пакета акцій ВАТ, яке оцінюється, з використанням усіх ринкових мультиплікаторів;
    узагальнення отриманих значень вартості 100-відсоткового пакета акцій ВАТ, яке оцінюється, з використанням ринкових мультиплікаторів з подальшим урахуванням розміру та коефіцієнта властивостей пакета акцій і визначення оціночної вартості пакета акцій ВАТ.
   
    3.18. Для застосування методу ринкових мультиплікаторів використовується інформація щодо ВАТ, які є подібними за видом економічної діяльності (першими трьома цифрами коду виду економічної діяльності) та пакети акцій яких були продані в процесі приватизації за результатами конкурсів, що передбачали зміну їх ціни продажу у порівнянні з початковою вартістю, у тому числі інформація щодо продажу пакетів акцій зазначеного ВАТ (аналоги продажу).
    Перелік ВАТ - аналогів продажу складається на підставі інформації, яка безпосередньо міститься у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях.
   
    3.19. Вихідними даними для застосування методу ринкових мультиплікаторів є інформація щодо ціни продажу пакетів акцій ВАТ, розміру пакетів акцій, що були об'єктом продажу, інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності зазначених ВАТ у рік, коли відбувся продаж, інтерпретована у їх річні показники (у разі відсутності зазначеної інформації - відповідні відомості інформаційних повідомлень про оголошення конкурсу, який відбувся).
    Основними джерелами вихідних даних для застосування методу ринкових мультиплікаторів є документація, що міститься безпосередньо у Фонді державного майна України або у його регіональних відділеннях. У разі потреби державний орган приватизації може звертатися з відповідними запитами до керівників відповідних ВАТ про надання необхідних вихідних даних (балансу та звіту про фінансові результати за відповідний період) у десятиденний строк (якщо на дату оцінки наявна частка держави у статутному фонді ВАТ, який є аналогом продажу).
   
    3.20. Ринковими мультиплікаторами є коефіцієнти, що розраховуються для кожного ВАТ - аналога продажу, як результат ділення скоригованої ціни продажу відповідного пакета акцій кожного ВАТ на певний фінансово-економічний показник діяльності такого ВАТ у відповідному році:
   
    Мп = (Цп (100 / Рпп) ћ Квл`) / П1,...,п / 8 /
   
   де М1,...,п - значення ринкового мультиплікатора (М1,М2,
    М3, М4,... Мп);
    Цп - ціна продажу пакета акцій
    ВАТ - аналога продажу, тис.грн;
    Рпп - розмір проданого пакета акцій, %;
    Квл` - коефіцієнт властивостей пакета акцій для
    застосування порівняльного підходу
    (додаток 7);
    П1,...,п - значення відповідного виду
    фінансово-економічного показника діяльності
    ВАТ - аналога продажу у відповідному році
   (вартість необоротних активів (П1); вартість усіх активів (П2); вартість власного капіталу (П3); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (П4) тощо).
   
    Значення показників П1,...,п із звітів про фінансові результати ВАТ - аналогів продажу, складених за відповідні звітні періоди року (квартали), повинні бути інтерпретовані у річні показники з використанням формули
   
    П1,...,п = (П1,...,п` / n) ћ 4, / 9 /
   
    де П1,...,п` - значення показників за квартал, тис.грн;
    n - порядковий номер кварталу, за результатами
    якого було складено звіт про фінансові
    результати.
   
    Для розрахунку оціночної вартості пакета акцій ВАТ використовуються однакові за видами ринкові мультиплікатори, визначені для кожного ВАТ - аналогу продажу. При цьому ринковий мультиплікатор не розраховується, якщо значення відповідного показника П1,...,п згідно з даними використаної фінансової звітності є від'ємним.
   
    3.21. Розрахунок значень вартості 100-відсоткового пакета акцій ВАТ, яке оцінюється, з використанням кожного з визначених ринкових мультиплікаторів, відбувається за формулою
   
    В1,...,п* = П1,...,п* ћ М1,...,п , / 10 /
   
    Де В1,...,п* - значення вартості 100-відсоткового пакета
    акцій ВАТ, яке оцінюється, отримане з
   використанням відповідного ринкового мультиплікатора М1,...,п, тис.грн;
    П1,...,п* - відповідний фінансово-економічний
    показник діяльності ВАТ згідно з балансом
    та/або звітом про фінансові результати на
    останню звітну дату, який інтерпретовано у
    річний показник згідно з формулою 9.
   
    Узагальнення отриманих у результаті розрахунку з використанням ринкових мультиплікаторів значень вартості 100-відсоткового пакета акцій ВАТ відбувається у такому порядку:
    найменше та найбільше з отриманих значень для узагальнення не використовуються, якщо таких значень не менше трьох;
    значення вартості, які залишилися, узагальнюються шляхом отримання середньоарифметичної величини вартості.
   
    3.22. На основі узагальненого значення вартості 100-відсоткового пакета акцій ВАТ розраховується оціночна вартість пакета акцій ВАТ, що оцінюється, з використанням методу ринкових мультиплікаторів (Вп) за формулою
   
    Вп = Вузаг ћ Рп/100 ћ Квл, /11/
   
    де Вузаг - узагальнене значення вартості 100-відсоткового
    пакета акцій ВАТ, яке оцінюється, отримане з
    використанням методу ринкових
    мультиплікаторів, тис.грн;
    Рп - розмір пакета акцій, що оцінюється;
    Квл - коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється
    (згідно з додатком 3).
   
    3.23. Розрахунок оціночної вартості пакета акцій ВАТ, що оцінюється, з використанням методу середньозваженої вартості відбувається у такій послідовності:
    збір та обробка вихідних даних щодо продажу акцій ВАТ, пакет акцій якого оцінюється;
    визначення середньозваженої вартості 1 акції ВАТ за результатами продажу за всіма видами угод з урахуванням коефіцієнта властивостей пакета акцій для застосування порівняльного підходу, встановленого у додатку 7;
    визначення оціночної вартості пакета акцій ВАТ.
   
    3.24. Для застосування методу середньозваженої вартості використовується інформація щодо продажу акцій ВАТ, пакет акцій якого оцінюється, на фондових біржах та в їх філіях або ПФТС за рік до дати оцінки, а також продажу пакетів акцій цього ВАТ на конкурсах за кошти, умовами яких передбачалося зміну початкової вартості в процесі продажу, незалежно від дати продажу. Інформація повинна містити дані про кількість акцій та розмір пакета акцій, що був проданий, дату продажу та вартість угоди, за якою відбувся продаж.
   
    3.25. Визначення середньозваженої вартості 1 акції ВАТ за результатами продажу за видами угод здійснюється у такій послідовності:
    середньозважена вартість 1 акції визначається окремо для груп пакетів акцій, щодо яких було укладено угоди (до 25 відсотків від статутного фонду, від 25 відсотків до 50 відсотків від статутного фонду включно, від 50 відсотків до 75 відсотків від статутного фонду, 75 відсотків від статутного фонду і більше) та за видами зазначених угод (фондові біржі та ПФТС; конкурси);
    середньозважена вартість 1 акції в кожній групі пакетів акцій та в межах кожного виду угод (Вср) визначається за формулою
   
              К1В1 + К2В2 +...+ КnВn
   Вср = --------------------------------, / 12 /
               К1 + К2 +...+ Кn
   
    де К1, К2,..., Кn - кількість акцій в кожному пакеті акцій, щодо
    якого було укладено угоди;
    В1, В2,..., Вn - вартість 1 акції в кожному пакеті акцій, щодо якого було укладено угоди.
    У разі наявності інформації щодо укладення однієї угоди Вср = В1;
    середньозважена вартість 1 акції в кожній групі пакетів акцій та в межах кожного виду угод помножується на коефіцієнт властивостей пакета акцій для застосування порівняльного підходу згідно з додатком 7;
    отримані результати розрахунку середньозваженої вартості 1 акції за всіма групами пакетів акцій усереднюються з метою визначення середньозваженої вартості 1 акції в пакеті акцій, що оцінюється, для кожного виду угоди окремо (за угодами на фондових біржах, їх філіях та ПФТС; на конкурсах).
   
    3.26. Для розрахунку оціночної вартості пакета акцій ВАТ, що оцінюється, за методом середньозваженої вартості:
    визначені на попередньому етапі середньозважені вартості 1 акції в пакеті акцій, що оцінюється, для кожного виду угоди порівнюються та вибирається з них максимальне значення;
    вибране значення середньозваженої вартості 1 акції помножується на кількість акцій в пакеті акцій, що оцінюється. Отриманий результат дорівнює оціночній вартості пакета акцій ВАТ.
   
    4. Порядок узгодження результатів розрахунку, отриманих з використанням методичних підходів
   
    4.1. Узгодження результатів розрахунку, отриманих з використанням майнового, дохідного та порівняльного підходів відбувається у такому порядку:
    якщо максимальне значення перевищує мінімальне значення оціночної вартості не більше ніж у 1,5 разу, узгоджене значення оціночної вартості пакета акцій дорівнює середньоарифметичному значенню оціночних вартостей, отриманих з використанням усіх методичних підходів;
    якщо максимальне значення перевищує мінімальне значення оціночної вартості більш ніж у 1,5 рази, - узгодження результатів оцінки відбувається залежно від розміру пакета акцій ВАТ, що оцінюється за схемою, наведеною у додатку 8.
   
    4.2. У разі неможливості застосування одного з трьох методичних підходів через відсутність необхідних вихідних даних, узгодження результатів розрахунку, отриманих з використанням інших двох методичних підходів здійснюється у такому порядку:
    якщо максимальне значення перевищує мінімальне значення оціночної вартості не більше ніж у 1,5 рази, узгоджене значення оціночної вартості пакета акцій дорівнює середньоарифметичному значенню оціночних вартостей, отриманих з використанням двох методичних підходів;
    визначається середньоарифметичне значення оціночної вартості;
    якщо максимальне значення перевищує мінімальне значення оціночної вартості більш ніж у 1.5 рази, - узгодження результатів оцінки відбувається залежно від розміру пакета акцій ВАТ, що оцінюється за схемою, наведеною у додатку 8.
   
    4.3. У випадку, якщо було застосовано лише один методичний підхід, - результатом узгодження є значення, отримане за цим підходом.
   
    4.4. Узгоджене значення оціночної вартості порівнюється з номінальною вартістю пакета акцій.
    Початкова вартість пакета акцій ВАТ, що оцінюється, дорівнює узгодженому значенню його оціночної вартості, але не може бути нижчою номінальної вартості.
   

Директор Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності

Н. Лебідь

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Кп используется в автоматизированных системах управления для решения таких задач

Нака з iconНака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з iconНака з
...

Нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія"

Нака з iconНака з
Про продовження терміну дії галузевих стандартів І прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР

Нака з iconНака з
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<