Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону
Скачать 110.53 Kb.
НазваниеРівень задоволення освітніх потреб учнів регіону
Дата публикации21.04.2013
Размер110.53 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону

(за результатами соціологічного опитування)
Одним із показників результативності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у світлі особистісно-зорієнтованої моделі навчання виступає рівень задоволення учасників освітнього процесу різними його сторонами. Позиція суб’єкту полягає в тому, що людина не тільки реагує на зовнішній вплив оточуючого світу, але й свідомо контролює, регулює, змінює цей вплив та власну поведінку. Суб’єктна позиція передбачає свідоме відношення до того, що відбувається в школі, ступенем особистого впливу на ці процеси. Усвідомлення людиною власного ставлення до того, що відбувається, одночасно є і суб’єктивною (активною) позицією і суб’єктивною характеристикою (думкою самої людини). В цю думку входять суб’єктивна оцінка того, що відбувається, переживання явища або події (емоційне самопочуття), сприйняття відносин між людьми під час певних подій (психологічний клімат). Оскільки освітній процес будується здебільшого дорослими для дітей, то важливим показником ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів є суб’єктивна думка дітей та дорослих.

В рамках впровадження проекту моніторингу якості освіти в регіоні в березні – квітні 2009 року проведено опитування щодо рівня задоволення різними аспектами організації навчально-виховного процесу в закладах освіти його учасників. Під час проведення діагностики враховувалися вікові особливості учнів. Умовно було сформовано три вікові групи. До першої дослідники віднесли дітей 3 – 5 класів, до другої – 6 – 8 класів та до третьої – 9 – 11 класів. Тому суб’єктами вибірки, сформованої для проведення дослідження, виступали, які на сьогодні навчаються у 5, 8 та 10 класах, їх батьки та вчителі (додаток 1).

Дослідження проводилося за методом випадкової вибірки. Під час її формування враховано принцип пропорційного співвідношення закладів освіти у розрізі територіальних одиниць та типів освітніх установ. Таким чином, вибірка охопила 65 освітніх закладів Запорізької області, що становить 10 % від генеральної сукупності.

Метою проекту було визначення рівня задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків і встановлення факторів, які мають суттєвий вплив на цей показник. Актуальність дослідження полягала в необхідності визначення пріоритетних напрямків системи методичного супроводу навчально-виховного процесу.

Дослідження проводилося у формі письмового опитування. З метою підвищення ефективності збору та обробки інформації, питання анкет передбачали вибір відповіді респондентами та базувались на таких аспектах:

 • наскільки комфортно почувають себе учнів під час навчально-виховного процесу;

 • чи задоволені рівнем освітньої підготовки учні та їх батьки,

 • якими є причини утруднень учнів у навчанні,

 • які форми і методи набуття ними нових знань переважають під час учбового процесу;

 • наскільки учні роблять свідомий вибір профілю навчання;

 • чим керуються батьки під час вибору навчального закладу для своїх дітей.

Основним критерієм-інтегралом зовнішнього компоненту якості освіти школярів загальноосвітніх навчальних закладів регіону виступав рівень задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків.

За результатами аналізу отриманих результатів дослідники прийшли до наступних висновків (рис.1):

 1. Суттєво переважає думка учнів та батьків, що їх освітні потреби задоволені на високому рівні. Вона становить 65,53 % серед учнів та 68,46 % серед батьків.

 2. Відсутність істотної різниці між показниками результатів опитування учнів та батьків свідчить про об’єктивність цієї оцінки.

 3. Викликає стурбованість той факт, що в середньому кожна 14 дитина та кожен 12 батько в категоричній формі зазначає про низький рівень задоволення освітніх потреб дітей сучасною школою.

 4. Співставлення отриманих результатів учнів та батьків із отриманими результатами анкетування вчителів свідчать про суттєве переоцінення цієї позиції з боку педагогічної спільноти. Дев’ять із десяти вчителів вважають рівень освітньої послуг, які надає загальноосвітня школа як високий.рис.1 рис.2
Коливання показників рівня задоволення освітніх потреб учнів відбувається відповідно до віку учасників анкетування, до типу місцевості, де розташована школа, та типу навчального закладу.

Вищими ці показники є в середній ланці освіти та нижчими – в старшій (рис.2). Найнижчий рівень цього показника виявляють учнів 10 кл., які навчаються в школах нового типу розташованими в містах, та становить 18,64 % (вважають, що навчальний заклад частково або повною мірою не надає достатню освітню підготовку – 81,36 %). Найвищим цей показник є серед учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих в сільській місцевості (рис. 3).

Відмічається позитивна тенденція зменшення кількості батьків, які зазначають, що рівень надання освітніх послуг є низьким. Так, у порівнянні з 2007 р., на 6,5 % знизився цей показник у відповідях батьків учнів, які зараз навчаються у 10 класів. Хоча відсоток тих, хто вважає рівень надання освітніх послуг високим, знизився на 1 % (рис. 4).рис. 3 рис. 4рис. 5

Проаналізувавши загальні результати опитування учнів (рис.5) дослідники висунули гіпотезу, що основними факторами, які впливають на формування думки учнів та їх батьків щодо рівня задоволення їх освітніх потреб (у – результативний показник) є:

 1. рівень комфортності учнів під час навчально-виховного процесу (х1 – перший факторний показник);

 2. рівень навчальних досягнень та ступінь важкості набуття нових знань(х2 – другий факторний показник);

 3. рівень мотивації учнів навчання (х3 – третій факторний показник) .

Підтвердження гіпотези здійснювалося шляхом проведення кореляційного аналізу результатів даного дослідження з окремих питань.

Виявлення існування кореляційної залежності відбувалося за допомогою графічного методу (рис.6, 7, 8). Поле кореляції наочно показує наявність існування прямого лінійного зв’язку між досліджуваними ознаками.рис. 6 рис.7рис. 8

Для визначення ступеня кореляційної залежності між ознаками були визначені часткові та парні коефіцієнти кореляції. При визначенні часткових коефіцієнтів кореляції, які розраховувалися за формулою Пірсона, були отримані наступні результати:

R yx1 = 0,89 R yx3 = 0,89 R x2x3 = 0,82

R yx2 = 0,82 R x1x2 = 0,81

Отримані лінійні коефіцієнти кореляції свідчать про наявність щільного зв’язку. Данні коефіцієнти кореляції є значимі, що підтверджується шляхом співставлення отриманих результатів із таблицею Р.Фішера.

Множинний коефіцієнт кореляції (який визначив щільність зв’язку між результативною ознакою – у та сукупністю факторних ознак – х1, х2, х3) становить 0,92.

Таким чином, зміни рівня задоволення освітніх потреб учнів на 92 % пояснюється зміною сукупності показників – рівня комфортності учнів під час навчально-виховного процесу, рівня мотивації до навчання та рівня навчальних досягнень.

Стурбованість викликають загальні статистичні результати в рамках першого факторного показника (рівень комфортності учнів під час навчально-виховного процесу), які свідчить, що майже кожна друга - третя дитина, опитана під час дослідження, повністю або частково почуває себе в школі некомфортно (рис. 9). Коливання результатів залежить від типу школи та місця її розташування. Найвищим цей показник є в школах нового типу, розташованих в містах) – 49,52 %, найнижчим - в загальноосвітніх школах, розташованих в сільській місцевості – 37,91 %.рис. 9

Порівняння кількісних показників відповідей на запитання батьків та учнів свідчать, що батьки переоцінюють емоційний стан дитини під час її перебування в школі в позитивний бік (рис. 10). В той же час на емоційний стан учнів впливає не лише рівень комфортності під час перебування в начальному закладі. Про це свідчать результати проведеного анкетування, наведені на рис. 11, 12)рис. 10 рис. 11


рис. 12

Виходячи із доведеного факту взаємовпливу першого та другого факторних показників, виникає необхідність більш детального аналізу результатів відповідей учасників дослідження, які стосуються основних складових освітнього процесу.

Співставлення кваліметричних показників рівнів навченості, рівнів навчальних досягнень учнів 10 класів за попередні роки навчання приводить до висновку, що протягом всього терміну навчання відбувається поступовий спад його результативності. На цю тенденцію не має впливу тип навчального закладу чи місце його розташування (рис. 13, 14).

рис. 13 рис. 14

Серед факторів, які мають суттєвий вплив на рівень навчальних досягнень учнів, є рівень мотивації учнів, ступінь легкості (важкості) отримання нових знань, наявність утруднень в процесі навчання.рис.15 рис. 16

Лише у третьої частини учнів не виникає утруднень під час набуття нових знань. Відстежується динаміка поступового зниження їх кількості протягом середньої ланки освіти (рис. 15).

У опитаних учнів переважає середній рівень мотивації. Її направленість – зовнішньо-позитивна. Хоча десята части учнів має низький рівень мотивації. Як вони зазначають, ходять до школи або через строгий контроль, або через бажання догодити педагогам та вчителям (рис. 16).

Найбільш поширеною причиною утруднень учнів всіх вікових категорій при набутті нових знань є низький рівень засвоєння попереднього матеріалу (рис.17). На другому місці серед причин утруднень – низький рівень запам’ятовування нового матеріалу ( швидко забувають раніше вивчений матеріал). Так, кожен другий учень має прогалини у засвоєнні раніше вивченого матеріалу, кожен четвертий - швидко забуває раніше вивчений матеріал, кожен п’ятий - не вміє застосовувати теоретичний матеріал при розв’язуванні задач, вправ; кожен десятий - не вміє визначати головне в поданому матеріалі та працювати самостійно. Отже, існує необхідність вивчення причин труднощів в навчанні кожної дитини з подальшою розробкою плану корекції по їх усуненню.рис.17

Відповідно до результатів статистичного аналізу отриманих у ході дослідження даних зміна кількості тих, кому важко навчатися, на 86 % пояснюється змінами кількості тих, хто має прогалини в знаннях попереднього матеріалу. Таким чином, із зменшенням на 10 чоловік тих, хто має прогалини у знаннях попереднього матеріали, на 7 чоловік збільшиться кількість тих, кому легко отримувати нові знання.

Простежується і наявність прямого зв’язку між ступенем важкості отримання нових знань та рівнем комфортності учнів під час навчання-виховного процесу (рис.11, 12)Рис.18 Рис.19
У першому випадку (рис.11) коефіцієнт кореляції становить 0,86, у другому випадку (рис. 12) – 0,81. Виходячи з цього робимо висновок, якщо кількість учнів, яким легко навчатися, збільшиться на 100 чоловік, то кількість тих, хто комфортно почуватиме себе в школі, збільшиться на 65 чоловік відповідно.

Дослідники прийшли до висновку, що педагогами здебільшого не враховуються під час вибору форм, методів та засобів навчання, які у відсотковому відношенні є однаковими в 5, 8 та 10 класах, вікові особливості учнів. Крім того, значно переважає ілюстративний метод викладання матеріалу (розповідь вчителя) в навчальному процесі (рис. 20).рис.20

Відзначається суттєве розходження у кількісних показниках, отриманих під час опитування вчителів та учнів, щодо засобів навчання, які використовуються на уроках. Особливо це стосується твердження, що на уроці використовується тільки підручник, за яким розбіжність складає майже 13 % (рис. 21).рис.21

Вільний вибір - відвідувати школу чи ні – в нашому суспільстві відсутній. Необхідність школи як соціального інституту пояснюється об’єктивними причинами. Батьки, обираючи навчальний заклад, до якого віддати дитину, керуються різними критеріями. Вони залежать і від місця проживання родини. Найбільш часто дитину, яка мешкає в сільській місцевості, віддають до тією школи, яка розташована поруч з домівкою. В місті, де вибір навчальних закладів є більшим, найбільшу роль відіграють такі фактори як добра думка про школу серед навколишніх, імідж школи та можливість вивчення певного циклу предметів на поглибленому рівні (рис.22). 60 % батьків у містах та 40 % батьків в сільській місцевості під час обрання навчального закладу для своєї дитини користуються таким критерієм як рейтинг навчального закладу, його статус. Порівняно з результатами опитування батьків у 2007 році вагомість цього критерію зросла на 20 %.рис.22

Виходячи із вищезазначеного, ми можемо зробити наступні висновки:

 1. Рівень задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків в регіоні є вище середнього.

 2. Цей показник все більше впливає на формування громадського рейтингу навчальних закладів певної адміністративно-територіальної одиниці. Основними критеріями обрання батьками навчального закладу для дитини є сукупність показників: думка про школу серед оточуючих, можливість вивчення предметів на поглибленому рівні та імідж школи.

 3. Існує лінійна залежність між рівнем задоволення навчальних потреб учнів та їх батьків як результативного показника, і рівня комфортності дітей в школі під час навчально-виховного процесу, рівня мотивації учнів до навчання та безпосередніх навчальних результатів школярів.

 4. Вбачається за можливе підвищення рівня критерію-інтегралу даного дослідження (рівня задоволення освітніх потреб) за рахунок підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом зменшення кількості школярів, які мають утруднення в навчанні через погане засвоєння попереднього матеріалу.


Додаток І

^ Статистичні дані про участь учнів 5-х, 8-х,10-х класів, їх батьків та вчителів у соціологічному дослідженні.


Клас

Кількість учнів

Всього учнів

Кількість батьків

Всього батьків

ЗНЗ нового типу

НВК

ЗОШ

діти яких навчаються в ЗНЗ нового типу

діти яких навчаються в НВК

Діти яких навчаються в ЗОШ

5

473

210

1331

2014

318

221

1254

1793

8

401

333

1650

2384

192

297

1503

1992

10

328

215

1186

1729

132

217

1030

1379

Разом

1202

758

4167

6127

642

735

3787

5164
Кількість вчителів

Всього вчителів

ЗНЗ нового типу

НВК

ЗОШ

159

165

641

965

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconТема уроку
В класі 25 учнів (13 хлопчиків та 12 дівчаток). У класі один учень вчиться на високому рівні, 12 – на достатньому, 12 учнів мають...

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconСила любви и способность жертвовать ради близкого человека в новелле О'Генри «Дары волхвов»
...

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconКодекс введено в дію з дня опублікування 13 квітня 1994 року
Ліси України є її національним багатством І за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні,...

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconКонкурсно-розважальна програма
Мета: формування свідомого ставлення до культури та мистецтва; залучати учнів до читання книг; розвивати творчі здібності дітей,...

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconПрограма з інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень» для учнів 5-8 класів
...

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону icon«Проблема впровадження сучасних педагогічних технологій з урахуванням...
Создание развивающей среды на уроках в начальных классах средствами системно-деятельностного метода

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconЗаконукра ї н и
Планом радіотехнологій; випромінювальний пристрій технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових...

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconУрок узагальнення знань. Тема. Людина частина Всесвіту
Мета. Узагальнити вивчений матеріал; формувати в учнів навички творчої колективної роботи в групах; розвивати вміння оцінити рівень...

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconЧи варто вивчати теорему Піфагора ?
Піфагора,ознайомити учнів зі способами доведення теореми; виробляти у учнів навички використання теореми Піфагора; формувати у учнів...

Рівень задоволення освітніх потреб учнів регіону iconДюжина відповідей з питань застосування іпотеки. Точка зору практика (іпотекодержателя)
Задоволення вимог іпотекодержателя. Можливі варіації, їх особливості та послідовні схеми. Позасудове врегулювання – теорія та практика...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<