Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Скачать 445.34 Kb.
НазваниеПрограма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
страница1/8
Дата публикации02.05.2013
Размер445.34 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Пояснювальна записка

Екзамен з української мови абітурієнти (база 9 класів) складають у формі диктанту при вступі на спеціальності: 5.01010201 Початкова освіта (основи інформатики), 5.01010201 Початкова освіта (англійська мова), 5.01010201 Початкова освіта (організатор спортивних секцій і клубів), 5.02020501 Образотворче мистецтво. Програма вступного екзамену з української мови складена на основі діючих програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
^

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.


Вимова та написання звуків, що позначаються буквами ґ і г. Подовжені звуки.

Співвідношення звуків і букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Основні правила переносу слів з рядка в рядок.

Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова та позначення на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Уподібнення при­голосних звуків. Спрощення в групах при­голосних. Основні випадки чергування у—в, і—й. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення йо, ьо.

Орфограма. Орфографічна помилка.

Правила вживання м'якого знака.

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апостро­фом.

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однако­вих приголосних звуків.

Написання слів іншомовного походження.
^

Будова слова. Орфографія


Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Чергування голосних і приголосних звуків. Чергування о—а, е—і, е—й. Чергування о, е з і. Е—о після ж, ч, ш, й. И, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів.

Найголовніші випадки чергування приголосних звуків.

Вимова та написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-; префікси пре-, при-, прі-.
^

Словотвір. Орфографія


Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом на –ин(а) від прикметників на -ський, -цький; іменників і прикметників, що мають буквосполучення -чн- (-шн-); зміни приголосних при творенні прикметників на -ський, -зький та іменників на -зтво, -цтво, -ство.

Сполучні о, є в складних словах. Написання разом і через дефіс слів з пів- Дефіс у складних словах.

Творення та правопис складних і складноскорочених слів.

Лексикологія. Фразеологія

Іменник.Загальні і власні назви іменників. Велика буква і лапки у власних назвах. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.

Відмінки іменників. Кличний відмінок в українській мові. Типи відмін іменників.

Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині.

Незмінювані іменники.

Правопис відмінкових закінчень іменників. ^ Не з іменниками. Правопис найуживаніших суфіксів. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -інн(я), -ив(о),-ев(о). Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові.

Прикметник. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників.

Ступені порівняння прикметників, їх утворення.

Прикметники твердої і м'якої груп, їх відмінювання.

Способи творення прикметників. Найчастіше вживані суфікси.

Правопис відмінкових закінчень. ^ Не з прикметниками. Правопис найуживаніших суфіксів прикметників. Букви ь, е в суфіксах на означення пестливості і неповноти ознаки (-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -уват-, -юват-). Букви ь, е, о, и в прикметникових суфіксах -ськ-, -ев-(-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-, а також у прикметниках на -зький, -цький.

Одна і дві букви н у прикметниках.

Написання складних прикметників разом і через дефіс. Написання прізвищ прик­метникової форми.

Числівник. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові і збірні) та порядкові. Числів­ники прості й складні.

Відмінювання кількісних і порядкових числівників.

Правопис числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складних числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний.

Займенник. Розряди займенників. Особові та зворотні займен­ники, їх відмінювання. Питальні та відносні займенники, їх відміню­вання. Неозначені і заперечні займенники, їх утворення і відміню­вання. Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.

Правопис займенників. Написання прийменників із займенниками окремо. ^ Н в осо­бових займенниках 3-ї особи після прийменників. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках. Вживання займенників ви, вам у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи, написання цих займенників з великої букви у пошанному значенні.

Дієслово. Неозначена форма (інфінітив). Види дієслів (доконаний, недоконаний). Часи дієслова. Минулий час (зміна дієслів у минулому часі). Теперішній і майбутній (відмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу). Дієслова І і II дієвідмін. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення. Безособові дієслова. Способи творення дієслів.

Особливі форми дієслова: дієприслівник, дієприкметник.

Правопис дієслів. ^ Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін. Буква ь у дієсловах наказового способу.

Дієприкметник.

Відмінювання дієприкметників.

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприк­мет­никових зворотів (після означуваного іменника).

Безособові дієслівні форми на -но, -то, їх вживання в усному і писемному мовленні.

Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голос­них і приголос­них у суфіксах дієприкметників. ^ Не з дієприкметниками. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового похо­дження.

Дієприслівник. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення.

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

Правопис дієприслівників. Складні випадки вживання доконаного і недоконаного видів дієприслівника. Не з дієприслівниками.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників.

Правопис прислівників. Одна і дві букви н у прислівниках. Не, ні з прислівниками. И та і в кінці прислівників. Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом і окремо.

Прийменник. Прийменник як засіб зв'язку в слово­сполученні. Непохідні й похідні прийменники.

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

Особливості вживання прийменників з іменниками.

Сполучник. Сполучник як засіб зв'язку у реченні. Сполучники сурядності й підрядності, їх види. Вживання сполучників у простому і складному реченнях.

Правопис сполучників разом і окремо.

Частка. Формотворчі, заперечні та модальні частки.

Написання часток бо, но, то, от, таки.

^ Не з різними частинами мови.

Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження голов­ного слова. Підрядний зв'язок слів у словосполученні (узгодження, керування, приля­гання).

Просте речення. Підрядний та сурядний зв'язок слів у реченні. Логіч­ний наголос. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Речення двоскладні й односкладні; прості й складні. По­ширені й непоширені речення. Розділові знаки в кінці речення.

Підмет та присудок як головні члени речення. Способи вира­ження підмета. Простий присудок. Складений дієслівний присудок. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення. Узго­джені й неузгоджені означення. Прикладка як різновид означення. До­даток. Прямий і непря­мий додаток. Обставина. Види обставин за зна­ченням (способу дії, міри і ступеня, місця, часу, причини, мети). По­рівняльний зворот. Написання поширених прикладок через дефіс; при­кладки, що беруться в лапки. Виділення порівняльних зворотів кома­ми.

Односкладні речення. Односкладні речення з головним членом у формі присуд­ка: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові; безособові. Одно­складні речення з головним членом у формі підмета: називні.

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.

Речення з однорідними членами речення. Однорідні члени речення, інтонація речень з однорідними членами. Узагальнююче слово при одно­рід­них членах речення. Однорідні й неоднорідні означення. Однорідні члени речення із сполучниковим, безспо­лучниковим і змішаним зв’язком. Речення з кількома рядами одно­рідних членів. Кома між однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

Речення із звертаннями, вставними словами. Звертання непо­ши­рені й по­ширені. Вставні слова, сполучення слів, речення. Поділ вставних слів за значенням. Розділові знаки при звертанні та вставних словах.

Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення другоряд­них членів речення. Відокремлені означення, прикладки, додатки, обставини. Відок­ремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах.

Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв'язком.

Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Сполучники та смислові зв'язки між простими реченнями в складно­сурядному. Інтонація і розділові знаки у складносурядному реченні.

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Складно­підрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії, міри і ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові).

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки у складнопі­дрядному реченні.

Безсполучникове складне речення, особливості будови. Смисло­ві відношен­ня між простими реченнями (однорідні й неоднорідні). Розділові знаки в без­сполучниковому складному реченні та інтонація.

Складне речення з різними видами зв'язку. Складне речення з сурядним і підрядним зв'язком. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Розділові знаки в ньому.

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Способи заміни прямої мови непрямою. Інтонація і розділові знаки при прямій мові. Розділові знаки при цитаті, діалозі.
^
Рекомендована література

для підготовки до вступного екзамену з української мови

1.Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 6 кл. середньої школи. – К.: Вікторія, 2003. – 400 с.

2. Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 7 кл. середньої школи. – К.: Вікторія, 1999. – 364 с.

3. Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8 кл. середньої школи. – К.: Вікторія, 2004. – 288 с.

4. Українська мова: Підручник для 7 кл. / О.М.Біляєв, М.І.Пентилюк, Л.М.Симоненкова. – 6-те вид. – К.: Освіта, 1998. – 144 с.

5. Шелехова Г.Т., Остаф Я.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Підручник для 9 кл. – 4-те вид. – К.: Освіта, 2001. – 256 с.

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997. – 254 с.

7. Ющук І.П. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 288 с.

8. Ющук І.П. Рідна мова: Підручник для 8 кл. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 256 с.
Зразок

Червнева ніч

Сонце давно вже сіло в рожевий туман, який ще довго стояв на обрії, поволі згасаючи й розсіюючись; червоні вітрила неба згорталися і спадали слідом за сонцем кудись у чорну прірву. Обрій почала огортати все густіша й густіша темрява, і небо стало схожим на густо розведену у воді синьку; одиноко над старим вітряком, що мріяв на белебні біля хутора, вогняною крапелькою все ясніше і ясніше замерехтіла вечірня зоря. Пройшовши по небу, тепла, тиха червнева ніч стала оволодівати й землею; безмежний степ став ущухати, корився, ніжнішав і м’якшав від її пестощів; птахи затихали і, згорнувши натомлені за день крильця, сідали на м'які гніздечка, гріючи свої худенькі від роботи тільця пахучим, ласкавим, по-материнськи ніжним теплом розігрітої за день землі. Усе змінювалося на землі з приходом ночі й робилося таємничим, загадковим, прихованим, особливо відчутним і особливо сприйнятливим для всього живого: з улоговини тягло теплим вологим відпаром, і холодні трави зараз же відчули його, і стали покриватися щедрою росою, і різкіше запахли, і серед тих запахів особливо виділявся своїм гірким, чадним смородом полин та волохатий, червоний, шапкастий, з медвянистим душком придорожній будяк; із далекого степу горнуло густим духом скошеного жита, що пахло свіжоспеченою паляницею.
(За Г. Тютюнником) (189 слів)


^ ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ

Пояснювальна записка

Екзамен з математики абітурієнти складають у формі письмового тестування при вступі на спеціальність: 5.01010201 Початкова освіта (основи інформатики), Програма з математики для вступників складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв'я­занні задач, посилатися на них при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, які треба знати, щоб виконати тести закритої і відкритої форми. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти абітурієнт.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconПрограма вступного екзамену з укарїнської мови та літератури
Міністерством освіти І науки України. Тести допоможуть виявити рівень знань, умінь та навичок абітурієнтів з української мови, сформованих...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconПрограма з російскої мови для проведення вступного екзамену освітньо-кваліфікаційний...
Програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови, затвердженої наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconПрограма вступного екзамену з історії україни пояснювальна записка
Соціальна педагогіка (соціальний супровід сім’ї) та спеціальності Початкова освіта на вступні випробування виноситься дисципліна...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconПрограма вступного випробування з російської мови
Вступне випробування з російської мови проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconФонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография
Програма вступного випробування з російської мови розроблена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка icon2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції
Предмет І завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconНавчальна програма академічний рівень м. Маріуполь 2010р. Пояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення основ інформатики у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка iconПрограма вступного випробування з російської мови та літератури
Звуки и буквы, их соотношение. Графика. Алфавит. Звуковое значение букв е, ë, ю, я. Употребление букв ь и ъ, их функции

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<