Методичні рекомендації підготували
НазваниеМетодичні рекомендації підготували
страница2/30
Дата публикации23.02.2013
Размер3.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

^ Рекомендована література:

 1. Базова програма: інтерактивні форми роботи з педагогами. /Майбуття, 2011. №3,4,5-7.

 2. Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти до 2017 року.

 3. Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» /Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко.– Київ: Світич, 2009, 403 с.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту». – Київ. – 2001, 55с.

 5. Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр.

 6. Резолюція І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти (5 листопада 2010 р.).

 7. Збірка матеріалів Інтернет – конференції «Методичні аспекти впровадження Базової програми «Я у Світі»(березень 2010р.)

 8. Збірка матеріалів обласної науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи» (травень 2011р.)

 9. Риторика в дитячому садку. Науково-методичний посібник на допомогу дошкільним працівникам. /Авт. Калуська Л., Бабій Н., Пальона К. ,– Калуш: Акцент.- 2011, 212с.

 10. Рекомендації обласної науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи» (17 травня 2011р., м.Хмельницький).

^ Галас А.В., завідуюча сектором початкової освіти,

Фінько Г.М., методист сектору початкової освіти

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі в 2011-2012 н.р.

Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання – завдання нового Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462).

Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед вчителями початкової школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти сучасна школа повинна залишатися базовим етапом освіченості й адаптації кожної людини та прогностично відповідати на виклики часу. Необхідність поєднання актуальних і перспективних потреб учнів в навчальному процесі об‘єктивно вимагає об‘єднання в змісті, організації та методиках адаптивних і випереджальних функцій шкільної освіти.

Реалізацію цих завдань ефективніше забезпечує не підтримувальний, а інноваційний тип навчання. Його теоретичним підґрунтям є особистісно орієнтована освіта. Її сутнісні ознаки:

- суб‘єкт-суб‘єктне гуманне співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу;

- діагностично-стимуляційний спосіб організації навчального пізнання;

- діяльнісно-комунікативна активність учнів;

- проектування вчителем індивідуальних досягнень учнів в усіх видах діяльності, сенситивних їх розвитку;

- врахування в змісті, методиках, системі оцінювання широкого діапазону особистісних потреб і можливостей дітей у здобутті якісної освіти.

Умовою й результатом інноваційного типу навчання є сформованість в учнів бажання і здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Наявність уміння учнів самостійно вчитися програмує індивідуальний досвід успішної праці учня, запобігає перевантаженню, сприяє пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використанню часу та засобів учіння. Не менш важливо, що людина, яка звикла самостійно вчитися, не губиться в новій пізнавальній і життєвій ситуаціях, не зупиняється, якщо немає готових рішень, не чекає підказки, а самостійно шцкає джерела інформації, шляхи розв‘язання, бо вміння вчитися змінює стиль мислення та життя особистості.

Саме на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів ґрунтується новий Державний стандарт початкової загальної освіти.

Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

^ Ключова компетентність охоплює низку загальних навчальних і пізнавальних умінь. Вміє вчитися той учень, який сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем; проявляє зацікавленість у навчанні; докладає вольових зусиль; організовує свою працю для досягнення результату, відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв‘язання задачі; виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; має вміння і навички самоконтролю і самооцінки.

^ Принцип індивідуального підходу до учня дає змогу в умовах колективної навчальної роботи кожному учневі йти до оволодіння навчальним матеріалом своїм шляхом. Реалізуючи цей принцип, потрібно враховувати рівень розумового розвитку дітей, їх знань і вмінь, пізнавальної та практичної самостійності, інтересів, вольового розвитку, працездатності. Щоб враховувати індивідуальні особливості учнів, учитель має вивчити їх інтереси та нахили, розвиток і домашні умови.

^ Диференціальне та інтерактивне навчання максимально забезпечують мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях, можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях.

Державний стандарт початкової загальної освіти, розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полі культурності, світського характеру освіти, системності, інтерактивності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Саме в процесі інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, толерантними по відношенню один до одного та інших людей, самостійно приймати рішення, конструктивно мислити. Саме інтерактивні види діяльності дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, що надає змогу учням розвивати логічне мислення, формувати критичне мислення, реалізовувати індивідуальні можливості. Спільна діяльність педагога і тих, хто навчається в процесі засвоєння навчального матеріалу, означає, що кожен вносить індивідуальний вклад, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Важливим компонентом активних методів навчання є створення комфортних умов, в яких учень відчуває свій успіх, інтелектуальну спроможність, що робить процес навчання продуктивним. Інтерактивне навчання сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, дозволяє учням:

- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним;

- навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати;

- навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;

- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації й переживати їх;

- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати свої місце в ній, уникати конфліктів, шукати компроміси, прагнути діалогу.

Для розгортання конструктивної взаємодії в підсистемах «учень-учень», «учень-клас», «учень-учитель» дитини необхідно володіти такими комунікативними вміннями:

 • розпізнавати інших і розуміти їх, об‘єктивно оцінити ситуацію і стосовно неї прогнозувати свою поведінку;

 • активно слухати, вибирати роль, адекватно передавати й сприймати емоції;

 • рефлексивно управляти «я-образом», що означає усвідомлення того враження, яке «я» справляє на оточуючих і вміння його змінити за власним бажанням;

 • володіти правилами поведінки – етикетом – здатність бути витриманим, доброзичливим, чуйним стосовно партнера по спілкуванню;

 • володіти невербальною комунікацією, а саме: мімікою, жестами, вмінням триматися перед аудиторією;

 • володіння вербальною комунікацією, а саме: технікою мовлення, її компонентами: голосом, дикцією, темпом, інтонацією, ознаками мовлення, якими є правильність, чистота, точність, логічність, виразність, образність, доцільність.

Саме виконання завдань: формування комунікативних умінь та забезпечення гармонійного розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності зазначено у меті освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту.

Формування вміння вчитися є завданням усіх галузей Державного стандарту. Адже ця ключова компетентність охоплює низку загальних навчальних і пізнавальних умінь. Це здатність учня виконувати навчальні та пізнавальні дії відповідно до мети й умов, у яких виконується навчальне завдання. А вміє вчитися той учень, який:

 • сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем;

 • проявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль;

 • організовує свою працю для досягнення результату;

 • відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв‘язання задачі;

 • виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції;

 • усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити;

 • має вміння й навички самоконтролю й самооцінки.

Відповідно до структури навчальної діяльності в умінні учнів вчитися мають відбитися всі його компоненти на такому рівні, щоб у результаті їх взаємодії сформувалася готовність самостійно вчитися, що є двигуном неперервної освіти.

Отже, завданням на 2011-2012 навчальний рік є підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації мети освітніх галузей Державного стандарту:

 • формування ключової компетентності – вміння вчитися;

 • створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

 • розвиток творчої літературної діяльності школярів;

 • інтересу до вивчення математики, творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань;

 • виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;

 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

 • оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права;

 • формування здоров‘язбережувальної компетентності;

 • розвиток пізнавальної художньої і технічної обдарованості, технічного мислення, вміння працювати з комп‘ютером;

 • формування і розвиток між предметних і предметних компетентностей.

Виконання цих завдань можливе за умови впровадження інноваційних рефлексивно-ігрових технологій в освітнє середовище навчальних закладів, створення ситуації партнерства вчителя, школи з батьками, утвердженні гуманізму в міжособистісних стосунках, позитивних змінах у ставленні учнів до духовних цінностей, навколишнього середовища, власного здоров‘я, створенні розвивального середовища для вільного саморозвитку, входження в соціум та активну життєву позицію соціально-ціннісного спрямування.

У 2011-2012 навчальному році робочі навчальні плани для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005р. № 682.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням іноземних мов робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006р. № 182.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005 р. № 291 (додатки 2, 3), з урахуванням змін у розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 р. № 682).

Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року):

Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. -
К.: Початкова школа. - 2006;

Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи/ авт. Зубалій М.Д. та ін.- X.: Ранок. - 2006;

Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп. 1-4 класи/ авт. Майєр В.І.- X.: Ранок.- 2006;

Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи/ авт. Деревянко В.В., Сілкова В.О.- X.: Ранок - 2006.

^ Рекомендовані Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України навчальні програми для 1 — 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів:

Програма інтегрованого курсу з математики, читання, Я і Україна, основ здоров'я. 1 клас/ авт. Вашу ленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П., Коваль Н.С.- К.- 2006;

Математика. 1-4 класи/ авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С.-К.- 2006;

Я і Україна. Навколишній світ. За науково-педагогічним проектом "Росток". 1—4 класи / авт. Пушкарьова Т.О. – К.- 2006;

Математика. 1—4 класи/ авт. Петерсон Л.Г.- К.- 2007;

Українська мова. 2-4 класи/ авт. Кальчук М.І. та ін.- К.- 2008.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН України (наказ від 20.06.2006 р. № 469):

Навчальні програми (система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна - В.В.Давидова). 1-4 класи. - X.: Центр психології і методики розвиваючого навчання.- 2008);

Програми для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна - В.В.Давидова.-X.: ННМЦ "Розвиваюче навчання".- 2008).

^ Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1-4 класів передбачено від 1 до 3 годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних потреб учня. (Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Книга 1. 1-4 класи/ Упорядники: Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль.- Тернопіль: «Мандрівець».- 2010, Книга 2. 1-4 класи/ Упорядники: Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль.- Тернопіль: «Мандрівець». - 2011).

Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану. Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової не оцінюються.

Значною мірою успішність засвоєння навчальних предметів у початковій школі залежить від вдало дібраного навчально-методичного забезпечення (підручники та посібники, наукова й методична література, робочі зошити тощо).

Однією з важливих передумов якісної роботи вчителя є його зорієнтованість у навчальній літературі з предметів, у своєчасно вибудуваній цілісній системі роботи учнів із підручниками на уроках та позаурочно відповідно до головних методичних принципів, закладених у них.

^ Вивчення предметів у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році здійснюється за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними в основному та додатковому переліках навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році.

З метою проведення на належному рівні Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» (лист МОНМС України від 09.06.11 №1/9-455) навчально-виховний процес у 1 класі організовується згідно листа Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р. №1/9-266 «Про організацію навчально-виховного процесу у 1 класі».

Для першокласників, які відвідують групу продовженого дня, необхідно організовувати щоденний 1,5 годинний денний відпочинок, а також не менше 1,5 годинної прогулянки на свіжому повітрі (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»).

Прийом дітей до 1 класу ЗНЗ здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу МОН України від 07.04.2005 р. №204.

Рай(міськ)методкабінетам необхідно провести семінари для вчителів, які розпочинають навчання першокласників, та практичних психологів з метою обговорення проблем успішної організації навчально-виховного процесу з урахуванням результатів проведення перших Всеукраїнських Інтернет-зборів батьків майбутніх першокласників. (наказ МОНМС України від 16.05.2011 р. №446).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації надані на 32 аркушах для використання їх у...
Міський методичний кабінет направляє методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики...

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації з підготовки курсових, дипломних
Ляпіна О. В. Методичні рекомендації з підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт з історії Росії / за ред д.І. н., проф....

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Вікова психологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю “Практична...

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації з дисципліни «вступ до спеціальності»
Комп’ютерні технології запропоновано матеріал для підготовки до практичних занять. Методичні рекомендації включають в себе питання...

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу Одеса «спд фридман»
«Культурна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення», «Якісні дослідження», «Організація польового дослідження»....

Методичні рекомендації підготували iconЗагальні методичні рекомендації до курсу
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"

Методичні рекомендації підготували iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...

Методичні рекомендації підготували iconРекомендації щодо корекції впливу несприятливих факторів при трансплантації...
Возможности и особенности современных биотехнологий воспроизводства// Аграрная наука. 2000.№6. С. 22

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації підготували iconМетодичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<