Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень»




НазваниеКонспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень»
страница6/14
Дата публикации21.05.2013
Размер1.41 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Математика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

4.2. Оцінка економічної ефективності теми.

Оцінку народногосподарської необхідності розробки визначають числовим критерієм економічної ефективності , де - передбачуваний економічний ефект, - затрати на наукові дослідження. Чим більше , тим ефективніша схема 1,5....2 < R <10.

Однак критерій не враховує обсяг впровадження продукції, тому більш ефективним є критерій, який вираховується за формулою , де С – вартість продукції за рік після освоєння наукового дослідження і впровадження у виробництво, – тривалість виробничого впровадження в роках, - загальні затрати на виконання наукових досліджень, дослідне і промислове впровадження продукції та річні затрати та її виготовлення у відповідності з новою технологією.

При оцінці великих тем цього методу недостатньо, тому використовується експертна оцінка, яка виконується спеціально підібраним складом висококваліфікованих експертів (7-15 осіб). Тема, яка отримала максимальну підтримку експертів, вважається найбільш перспективною. На сьогоднішній день найчастіше використовується конкурс бізнес-планів.
^ 4.3. Етапи науково-дослідної роботи

НДР – виконується в певній послідовності. Спочатку формується тема за результатами загального ознайомлення з проблемою, розробляється основний вихідний неплановий документ - техніко–економічне обґрунтування. В першому розділі ТЕО вказуються принципи розробки, приводиться короткий огляд, в якому описується досягнутий рівень дослідження та отримані результати. Особлива увага приділяється ще невирішеним питанням, обґрунтуванню, актуальності роботи для галузі та народного господарства країни. Такий огляд дозволяє накреслити методи вирішення завдання та теми дослідження, визначити кінцеву мету виконання теми. Сюди входить також поточне пророблення теми і визначається доцільність закупівлі ліцензій. На стадії складання ТЕО встановлюється область використання очікуваних результатів НДР, можливість їх практичної реалізації в даній галузі. Крім економічного ефекту в ТЕО вказуються передбачувані соціальні результати, робиться висновок про доцільність виконання НДР та ДКР.

Після затвердження ТЕО складається бібліографічний список вітчизняної та зарубіжної літератури, науково-технічних звітів за темою роботи різних організацій відповідного профілю, у необхідному випадку оформляється реферат по темі, уточнюються явища, процеси, предмети, які повинні охопити дослідження, а також методи дослідження (експериментальні, теоретичні тощо).

Мета теоретичного дослідження – вивчення фізичної суті предмета. В результаті обґрунтовується фізична модель, розробляються математичні моделі та аналізуються отримані, таким чином, результати.

Перед організацією експериментальних досліджень розробляються задачі, вибирають програми і методи експерименту. Його ефективність залежить від вибору засобів вимірювання. При вирішенні цих завдань необхідно користуватися матеріалами ДЕСТу.

Методичні рішення, які приймаються, формуються у вигляді методичних вказівок на проведення експерименту. При розробці методик дослідження складається робочий план, в якому вказується обсяг експериментальних робіт, методи, техніка, трудомісткість, терміни.

Після завершення теоретичних і експериментальних досліджень проводиться аналіз отриманих результатів, порівнюють гіпотези з результатами експерименту, уточнюються теоретичні моделі, формуються наукові та виробничі висновки, складається науково-технічний звіт.

Наступний етап виконання теми – впровадження результатів досліджень у виробництво та визначення їх дійсної економічної ефективності. Впровадження результатів здійснюється через виконання НДР та ДКР в різних проектних організаціях. Такі роботи включають в себе: формулювання теми, мету та задачу розробки, вивчення літератури, підготовку до технічного проектування, виготовлення окремих блоків, їх об’єднання в систему, узгодження технічного проекту і його техніко–економічного обґрунтування. Після цього виконується робоче проектування, виготовляється дослідний взірець, проводиться його випробування, доведення та регулювання, стендові та виробничі випробування. Після цього здійснюється доробка дослідного взірця у відповідності з отриманими результатами випробовувань.

Успішне виконання перерахованих етапів роботи дає можливість представити взірець до державних випробовувань, в результаті яких взірець запускається в серійне виробництво. Розробники при цьому здійснюють контроль та дають консультації. Впровадження завершується оформленням акту економічної ефективності результатів дослідження.
^ 5. ПОШУК, НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБРОБКА НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Інформатика, як наука.

Методи інформатики успішно застосовуються для створення ефективних інформаційних систем, і складають основу для автоматизації наукових досліджень, проектування, різноманітних виробничих процесів.

В інформації можна виділити ряд напрямків: технічний, програмний, алгоритмічний. Термін інформатики може бути використаний для визначення як відповідної наукової дисципліни, так і пов’язаної з нею області діяльності. Звичайно використовують термін "інформаційна система".

Важливим компонентом системи інформаційного забезпечення є нова науково-технічна інформація про оригінальні ідеї, наукові результати, факти, гіпотези тощо. Активно розвивається видавнича справа, бібліотеки, а пізніше – реферативні, інформаційні та консультативні служби.

Інформаційні продукти – сукупність уніфікованих відомостей та послуг, які надаються в деякому стандартизованому вигляді: аналітичні довідки, результати пошуку тощо.

^ Бази даних, інформаційні ресурси. З розвитком вичислювальної техніки та законів збереження інформації з’явилась можливість створення бази даних. Шляхом обробки бази даних створюють інформаційні ресурси, особливо з переходом до "без паперової інформатики". Бази даних поділяються на бібліографічні та фактографічні. Бібліографічні дані дають вторинну інформацію про місце та час публікації. Фактографічні дані дають інформацію про кінцевий споживчий продукт (статті, патенти тощо). Бази даних можуть бути галузевими, політематичними, внутрішніми або зовнішніми.

Інформаційні технології. Кожен тип інформаційного продукту вимагає специфічної технології його отримання. Важлива його складова – пакет прикладних програм. Банк даних – різновидність інформаційної системи для накопичення великих обсягів відносно однорідних взаємозв’язаних та об’ємних даних, їх оперативне обновлення та багатоцільове використання. Для поповнення бази даних використовуються: програмні системи керування, різні мови, обчислювальне обладнання, процедури, персонал, методики. Інформаційні мережі використовуються для під’єднання до банку даних споживача інформації.

^ Споживачі інформації. З точки зору раціонального створення інформаційних систем можливих споживачів доцільно розділити на чотири категорії: пов’язані з розробкою наукових досліджень, з розробкою та проектуванням нової техніки, з прийняттям управлінських рішень по створенні нової техніки, з вирішенням планово-управлінських завдань.

^ 5.2. Наукові документи та видання

Науковий документ - матеріальний об’єкт, який має науково-технічну інформацію і призначений для її зберігання та використання. В залежності від способу подання інформації наукові документи розрізняють: текстові, графічні, аудіовізуальні, машиночитні. Крім того, документи поділяють на первинні та вторинні.

Первинні та вторинні документи ділять на опубліковані та неопубліковані. До первинних видань відносяться: книги, брошури (не більше 48 сторінок), монографії, збірники наукових праць, підручники та навчальні посібники.

Деякі видання, які публікуються від імені державних та громадських організацій, називають офіційними. Найбільш оперативним джерелом науково-технічної інформації є періодичні видання: "Вісники", "Праці", "Відомості" тощо. До спеціальних видів технічних видань прийнято відносити нормативно-технічний рівень та якість продукції, що випускається. В залежності від змісту стандарти включають: технічні умови та вимоги, параметри та розміри, типи, конструкції, марки, сортаменти, правила приймання, методи контролю, правила експлуатації та ремонту, типові технологічні процеси тощо.

Важливе значення для виконання науково-дослідних робіт має патентна документація. Це сукупність документів, які мають відомості про відкриття, винаходи та інші види промислової власності, а також відомості про охорону прав винахідників.

До основних видів неопублікованих документів відносяться науково-технічні звіти, дисертації, депоновані рукописи, наукові переклади, конструктивні документи, інформаційні повідомлення, повідомлення про проведення науково-технічних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

Вторинні документи та видання поділяються на: довідкові, оглядові, реферативні та бібліографічні. В довідкових виданнях подаються результати теоретичних узагальнень, різні величини та їх значення, матеріали виробничого характеру. В оглядових виданнях подається концентрована інформація, отримана в результаті відбору, систематизації, та логічного узагальнення повідомлень на велику кількість першоджерел. Розрізняють аналітичні та реферативні журнали. Реферативні журнали – це періодичні видання, в яких друкуються реферати опублікованих документів. Бібліографічні покажчики – видання книжкового або журнального типу, в яких подані бібліографічні описи видань, що вийшли з друку. Покажчики бувають систематичні та предметні.

До вторинних неопублікованих документів відносяться: реєстраційні та інформаційні картки, облікові картки дисертацій, показники депонованих рукописів та перекладів, картотеки, інформаційні повідомлення, а також документи, які розсилаються за підписом.

Розроблена документальна класифікація, яка є традиційним засобом упорядкування документальних фондів, в першу чергу бібліотечно-бібліографічних. В нашій країні, використовується єдина система класифікації всіх публікацій з точних, природничих наук та техніки. (УДК – універсальна десяткова кваліфікація). УДК складається з основної та допоміжної таблиць. Основна таблиця включає в себе поняття про відповідні їм індекси, за допомогою яких систематизуються знання людей. (УДК 621.397 – телевізійні системи).

Кожен з класів розділений на десять розділів, які в свою чергу діляться на десять підрозділів. Для кращої наглядності та зручності читання всього індексу після кожних трьох, починаючи зліва, ставиться крапка. Деталізація понять – здійснюється за рахунок подовження індексів. Для відображення відношень між поняттями використовуються знаки з’єднання "+", "-" , ":". Для полегшення роботи з УДК до них додається алфавітно предметний покажчик, за допомогою якого можна визначити їх місце розташування в схемі.

Закономірності виробництва науково-технічної інформації – ріст та старіння. Збільшення числа журналів та кількості в них статей характеризується експоненціальною залежністю з різними показниками для різних областей (подвоєння через 15÷30 років в залежності від галузі). Старіння документів полягає в тому, що зі збільшенням термінів з часу випуску видань вони гублять свою цінність як джерело інформації і по цій причині все менше використовуються вченими та спеціалістами.

Необхідно відзначити, що державної системи науково-технічної інформації в Україні немає. В той же час в СРСР був ряд органів, які займалися збором, класифікацією та поданням інформації:

 1. Всесоюзний інститут наукової та технічної інформації.

 2. Державна публічна науково-технічна бібліотека.

 3. Всесоюзний науково-технічний інформаційний центр.

 4. Всесоюзний науково-технічний інститут патентної інформації.

 5. Інститут наукової інформації з суспільних наук.

 6. Всесоюзна книжково палата.

 7. Всесоюзний науково-дослідний інститут інформації, класифікації та кодування.

 8. Всесоюзний науково-дослідний інститут міжгалузевої інформації.

 9. Всесоюзний центр перекладу.

 10. Виставка досягнень народного господарства.

 11. Всесоюзний науково-дослідний інститут проблем машинобудування.

 12. Всесоюзний науково-дослідний інститут матеріалів та речовин.

 13. Центральні галузеві органи науково технічної інформації.


^ 5.3. Інформаційно–пошукові системи

Класифікація інформаційних систем: системи масового інформаційного обслуговування (друк, радіо, телебачення), системи індивідуальної комутації та зв’язку (пошта, телефон, телеграф), інформаційно–довідкові системи, системи науково-технічної інформації. Ядром більшості реально діючих інформаційних систем є пошукові системи. Кожна система характеризується мовою представлення інформації. В залежності від функціональних можливостей системи поділяються на документальні (видають оригінали, копії документів або адреси введення документів), фактографічні (видають дані, факти, відомості, які містяться в явному вигляді у введених документах), інформаційно-логічні системи (видають дані, отримані в результаті деяких логічних висновків).
^ 5.4. Науково-технічна патентна інформація

Патентна інформація має юридичну та науково-технічну основу. Патентознавство займається питаннями правової охорони відкриттів та винаходів. Авторське право охороняється законом. Результати розумової праці, застосовані в промисловості, називають промисловою власністю. Вони поділяються на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові взірці, товарні знаки, фірмові найменування.

Корисна модель – це вирішення технічної задачі, яка відрізняється відносною новизною, відноситься до пристроїв і має явно виражену просторову форму. Промисловий взірець – це особливість зовнішнього вигляду промислового виробу, який виконано промисловим шляхом, надають виробу естетичний вигляд і містять новизну та оригінальність. Товарний знак – це позначення, яке розташовується на промислових товарах або використовується при рекламі і відрізняє дані товари від аналогічних товарів інших підприємств.

Щоб захистити певний вид промислової власності, необхідно подати заявку в патентний комітет для отримання патенту. Патент надає патентодавачу виключне право розпоряджатися винаходом. Патент діє лише певний термін (до 15.....18 років).

Основна науково-технічна цінність патентної літератури – опис винаходу, який у відповідності з патентним законодавством не може мати неправильних відомостей і повинен відрізнятися новизною. Тому правильне використання патентної інформації дає можливість здійснювати нові розробки на рівні кращих світових взірців з урахуванням відомих рішень та основних тенденцій розвитку техніки. Перед початком виконання науково-дослідної роботи проводять патентний пошук. Це комплекс робіт, який включає пошук, вибір, аналіз, цілеспрямованість використання патентної інформації. Патентна документація – публікації офіційними органами різних країн повідомлень про відкриття, винаходи, промислові взірці, корисні моделі, товарні знаки. Повідомлення друкуються у вигляді бібліографічних або реферативних даних, або у вигляді нових описів. Патентна література – різні видання (статті, брошури, книжки, журнали, замітки тощо), присвячені різним питанням патентної, патентно-правової, патентно-ліцензійної та винахідницької діяльності.

В залежності від завдань, які вирішуються розробниками на різних стадіях НДР та ДКР, патентні дослідження мають наступні цілі: обґрунтування включення теми в план організації і визначення можливих споживачів об’єкта, розробки; обґрунтування шляхів вирішення задачі та обґрунтування його патентоспроможності та патентної чистоти, вибір оптимальних конструктивних та технологічних рішень, виявлення передбачуваних винаходів та їх перевірка на новизну, оформлення заявочних матеріалів на винахід та державний захист, обґрунтування доцільності патентування створених винаходів за кордоном, перевірка об’єкта розробки та його складових частин на патентну чистоту.

Джерелом інформації при патентних дослідженнях є : бюлетені патентних відомств країн світу, описи винаходів та патентів, реферативна інформація по винаходах, матеріали, звіти з НДР та ДКР, рекламні матеріали, публікації про використані винаходи, звіти про патентні дослідження тощо.

Найбільш оперативним джерелом патентної інформації є патентний бюлетень, в якому дається сигнальна інформація для попереднього ознайомлення та відбору потрібних патентних матеріалів: формула (анотація, реферат) винаходу з рисунками.

Опис винаходу (патенту) окрім технічної інформації розкриває суть винаходу, включає в себе елементи, які визначають обсяг правового захисту. Опис повинен відображати наступні обов’язкові пункти: назву винаходу, клас міжнародної класифікації винаходів, характеру аналогу, характеристику та ознаки прототипу, мету винаходу, суть винаходу та ознаки, які його відрізняють від прототипу, приклади його виконання та відомості про очікувану техніко-економічну ефективність, формулу винаходу, в якій виділяються найбільш суттєві його ознаки, які підлягають правовому захисту.

В залежності від вирішуваних задач патентні пошуки можуть бути тематичними, іменними, нумераційними, патентно-аналоговими, патентно-правовими.

Основними засобами організації та пошуку інформації в світовому патентному фонді є системи класифікації винаходів. Всі сфери матеріального виробництва в літературному класифікаційному індексі поділяються на розділи, класи, підкласи, групи та підгрупи.

Перший класифікаційний ряд складається з восьми розрядів: А.......Н. Розділи поділяються на класи: Н03, Н04, класи на підкласи Н03F, H04N. Кожен підклас розбитий на підрозділи, які називаються рубриками Н03F3. Рубрики розбиваються на групи та підгрупи: Н03F3/34. Ієрархічне відношення між рубриками визначається завжди лише кількістю крапок, які стоять перед текстом рубрики, а не присвоєними їм індексами.

В патентному фонді є довідково-пошуковий апарат, який включає в себе класифікацію винаходів, різні показники та таблиці відповідності.

Порядок проведення пошуку в патентних фондах залежить від особливостей організації патентного фонду конкретної країни. Звичайно спочатку здійснюють тематичний (предметний) пошук, який доцільно почати з перегляду патентних бюлетенів країн з використанням у випадку необхідності відповідного патентного фонду.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування»
Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» / Укладачі: І. Д. Скляр, В. М. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 77 с

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconТематичні плани лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці"

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія...

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» iconКонспектлекц І й для самостійної роботи студентів
Конспект лекцій для самостійної роботи студентів з дисципліни „основи проектування доменних цехів за спеціальністю 090401 “Металургія...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<