2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція
Скачать 209.81 Kb.
Название2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція
Дата публикации07.07.2013
Размер209.81 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
12.00.01 - ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Тема 1. Загальна характеристика теорії держави і права

Поняття науки та її класифікація. Держава і право як об'єкти соціально-наукового пізнання. Зв'язок загальної теорії держави і права з філософією, політологією, історією, соціологією, політекономією тощо. Поняття та структура юридичної науки. Місце теорії держави і права у системі юридичних наук. Предмет загальної теорії держави і права - загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування держави і права. Зміст і структура загальної теорії держави і права.

Загальнолюдські, національні і класові цінності в науці теорії держави і права. Еволюція загальної теорії держави і права як гуманітарної, філософської і політичної науки. Соціальна цінність загальної теорії держави і права і її функції.

Загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ: діалектичний і метафізичний матеріалістичний і ідеалістичний. Конкретно-наукові методи пізнання держави і права: історичний, соціологічний, системно-структурний, функціональний, конкретно-соціологічні методи, статистичні методи, догматичний метод тощо.

Тема 2. Походження держави

Первісно-суспільний устрій (лад) і родоплемінна організація суспільства. Поняття і види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада і її еволюція.

Розпад первісно-суспільного (родового) ладу і поява держави. Основні теорії походження (виникнення) держави в країнах стародавнього світу: теологічна (божественна), договірна, патріархальна, теорія завоювання (насильства), соціально-економічна (марксистська), космічна та ін. Особливості виникнення держави у різних народів (Греція, Вавилон, Єгипет, Стародавній Китай, Стародавній Рим, Київська Русь тощо). Комплексний підхід до аналізу про походження держави: політичний, економічний, моральний, релігійний, міжнародний, соціальний, соціологічний, філософський, історичний тощо.

Особливості виникнення держав у сучасну епоху, у ХУІІ-ХХ ст. Загальні закономірності та особливості виникнення Української держави.

Тема 3. Поняття, суть, соціальне призначення і типи держави

Загальне поняття держави і його історична еволюція. Основні ознаки держави, які відрізняють її від інших аналогічних явищ (родове суспільство, громадянське суспільство, політичні партії, церква і релігійні організації, колонії і напівколонії тощо):

особлива політична організація публічної влади,

територія і кордони держави,

суверенітет держави,

система права і законодавства,

податки і займи,

• фінансова система і грошова одиниця, • державна мова і національна культура.

Державні символи: герб, прапор, гімн. Визнання держави. Суть (сутність) держави. Загальнолюдські, класові, кланові і національні інтереси і потреби в суті держави. Соціальне призначення і соціальна цінність держави. Співвідношення суті, завдань і соціального призначення держави: еволюція поглядів у світовій і вітчизняній науці.

Поняття типу і типології держави. Основні критерії виділення типів держави: економічний (спосіб виробництва), політичний, міжнародний, формаційний, цивілізаційний, релігійний, моральний тощо. Типи і види держав. Розвиток і зміна історичних типів і видів держави.

Тема 4. Форми держави

Поняття форми держави та її складові елементи. Співвідношення типу, змісту і форми держави. Загальноісторичне і національне у формі держави. Форми державного правління. Критерії виділення форм державного правління.

Поняття монархії, її основні ознаки, види і загальна характеристика монархій: абсолютна монархія, деспотична монархія, теократична монархія, дуалістична монархія, обмежена монархія, станово-представницька, парламентарна, конституційна монархія.

Поняття республіки, основні ознаки і визначення. Види і загальна характеристика республік: аристократичні і демократичні республіки в античні часи, республіки-міста (Венеція, Греція, Новгород), республіка Запорізької Січі й України - Гетьманщини у XVI-XVII ст., президентська, напівпрезидентська (змішана), парламентська, форми соціалістичної держави: Паризька Комуна, Радянська республіка, Народно-демократична республіка, Ісламська республіка і інші види республік. Форма державного правління в Україні за новою Конституцією (1996): перехід від Радянської республіки до напівпрезидентської (змішаної) республіки.

Поняття форми державного устрою. Прості унітарні держави, унітарні держави з автономними утвореннями. Поняття і характеристика складних держав: федерація, конфедерація, імперія, унія. Основні відмінності: складних держав від військово-політичних, економічних і інших союзів, утворень (СНД, НАТО, ЄЕС, співтовариство, блоки та ін.).

Форма державного устрою в Україні за новою Конституцією України і перспективи розвитку.

Поняття державного політичного режиму. Основні види державних режимів. Поняття демократії та демократичних державних режимів; демократично-консервативний, демократично-ліберальний, демократично-радикальний та ін. Антидемократичні режими: деспотичний режим, охлократичний режим, фашистський режим, тоталітарний режим, диктаторський і військово-диктаторський режим, вождізм, расистський режим, націоналістичні режими тощо. Стан та перспективи розвитку державного політичного режиму в Україні.

Тема 5. Держава і громадське суспільство

Поняття суспільства і види суспільств. Поняття, основні ознаки і визначення громадянського суспільства. Політичні, економічні та суспільно-психологічні фактори становлення громадянського суспільства. Співвідношення понять "людина" (індивід) та особистість. Характерні риси особистості. Держава і особистість, їх взаємодія і суперечності. Поняття "громадянин" та його співвідношення з поняттям "людина" і "особистість". Права людини і громадянина: поняття та види. Правовий статус особи та громадянина.

Місце і роль держави в сучасному громадянському суспільстві. Державна влада і самоврядування. Поняття місцевого самоврядування і його особливості в Україні. Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.

Тема 6. Функції держави

Поняття та зміст функцій держави. Співвідношення завдань, суті, цілей і соціального призначення держави з її функціями. Загальнолюдські, національні та класові цінності у функціях держави.

Основні критерії класифікації функцій держави: за принципом розподілу влади, за сферами діяльності, основні і другорядні, залежно від типу, форми держави тощо.

Характеристика основних внутрішніх функцій держави в економічній, політичній, гуманістичній сферах. Історія і еволюція розвитку внутрішніх функцій держави. Характеристика зовнішніх функцій держави залежно від сфери діяльності: економічній, політичній, гуманістичній тощо. Особливості функцій сучасної Української держави, тенденції і перспективи їх розвитку.

Тема 7. Державний апарат і механізм держави

Поняття механізму держави. Співвідношення понять "механізм держави" і "державний апарат". Поняття органу держави та його характеристика як зовнішньої ланки механізму держави. Система державних органів та інші державні організації.

Вплив форми держави та інших чинників на механізм держави. Принцип розподілу влади та його значення в механізмі сучасної держави. Стан та перспективи розвитку механізму Української держави.

Тема 8. Правова держава: поняття, суть і її формування

Виникнення ідеї правової держави. Джерела і еволюція поглядів розвитку ідеї правової держави в стародавньому світі, в середні віки і сучасний період. Реалізація ідеї правової держави у розвинених цивілізованих країнах.

Основні ознаки (принципи) правової держави: верховенство права і правових законів над свавіллям держави, принципи розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову; верховенство громадянського суспільства над державою та її апаратом; юридичне закріплення основних прав і обов'язків людини і громадянина; взаємоповага і взаємовідповідальність держави і особи; принцип правозаконності й правопорядку, їх гарантії; принцип демократичного плюралізму і компромісу, свобода засобів масової пропаганди та агітації; принцип діяльності громадян і юридичних осіб: "дозволено все, що не заборонено законом", держави - "дозволено все, що встановлено правовим законом" тощо.

Закріплення основних принципів правової держави в новій Конституції України. Шляхи формування правової держави в Україні.

Тема 9. Сучасні теорії держави Загальна характеристика сучасних західних і вітчизняних теорій держави. Держава "загального благоденства", її характеристика і суть. Демократична концепція держави, шляхи становлення та розвитку в Україні. Технократичні концепції держави. Авторитарні теорії держави. Соціалістичні концепції держави. Концепція соціальної держави: основні ознаки і визначення. Шляхи формування соціальної держави в Україні.

^ РОЗДІЛ П. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА

Тема 1. Виникнення права як соціально-історичного явища

Особливості регулювання суспільних відносин у первісно-родовому суспільстві. Злиття моральних, правових і релігійних норм у родовому суспільстві. Виділення права і правових норм в єдину систему регулювання суспільних правовідносин. Економічні, соціальні, політичні, психологічні та культурні передумови виникнення права в державному суспільстві. Форми існування права і правових норм в родовому суспільстві: правові звичаї і традиції, усна народна творчість: міфологія права; приказки, форма "табу" і принципи "таліону", договірне і зобов'язальне право тощо (рішення Ради старійшин).

Виникнення держави і державно-правових норм. Систематизація норм звичаєвого права в збірниках законів царя Хаммурапі, законів Ману, законів ХІІ таблиць, "Руська правда" тощо.

Технічні та соціальні норми. Поняття соціальної норми: види соціальних норм в сучасному світі, їх суть і загальна характеристика. Моральні норми, релігійні норми, правові норми, політичні норми, естетичні норми, корпоративні норми, норми політичних партій і громадських організацій, звичаї і традиції, міжнародно-правові норми тощо. Єдність і протиріччя між правом та іншими правовими нормами.

Тема 2. Соціальна цінність права, місце, роль і функції

Соціальна цінність і призначення права у суспільстві та державі. Цінність права для людини і громадянина. Взаємозв'язок і взаємозалежність держави і права, права і економіки, права і політики, права і культури.

Суть права і його загальносоціальні і спеціально-юридичні функції. Функція регулювання суспільних правовідносин і охоронна

Поняття і значення принципів права і правових принципів. Види і класифікація принципів права. Принцип верховенства права в новій Конституції України, його зміст та соціальне призначення.

Тема 3. Поняття права і визначення права. Основні концепції права і їх суть

Причини та філософські засади різноманітних підходів до розуміння права, його суті та вивчення. Основні теорії (концепції) права та їх сутність: теорія природного і відродженого природного права; юридичний позитивізм; соціологічна юриспруденція; психологічна концепція права тощо. Марксизм і право.

Проблеми розуміння права в вітчизняному правознавстві: нормативний підхід до розуміння права, класовий підхід до розуміння права, аксеологічний (моральний або етичний) підхід, соціологічний підхід тощо. Історична еволюція, розвиток поняття права і його суті. Інтегративний підхід до праворозуміння і визначення права.

Тема 4. Поняття, стадії і види правотворчості.

Поняття правотворчості. Види правотворчості в Україні: законотворчий процес, підзаконний нормотворчий процес. Принципи і форми правотворчої діяльності. Джерела права: державна влада, загальнонародні референдуми, правова теорія (доктрина, концепція), економічні, політичні та інші соціальні відносини і соціальні норми, історичні пам'ятки права, юридична практика тощо.

Право законодавчої ініціативи в Україні. Порядок і основні стадії законодавчого процесу. Пряма і делегована законотворчість. Локальна правотворчість органів місцевого самоврядування, трудових колективів тощо.

Тема 5. Форми права

Поняття форми права і джерел права. Загальна характеристика основних історичних форм права: правовий звичай (звичаєве право), правовий прецедент (судовий та адміністративний), нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір.

Особливості форм права в Україні та перспективи їх розвитку. Поняття нормативно-правових актів та їх види. Поняття Закону та їх види, місце і роль в системі нормативно-правових актів. Верховенство Конституції України (основного закону), її юридична сила і правозаконність.

Підзаконні нормативно-правові акти органів державної влади, їх види і система.

Місце і роль інших форм права в регулюванні суспільних відносин в Україні: правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий договір, міжнародно-правові акти тощо.

Тема 6. Поняття норми права, їх види і структура

Поняття, основні ознаки і визначення норми права. Норми права як стандарт, модель поведінки суб'єктів правовідносин у певній типовій ситуації. Відміна норм права від індивідуальних правових актів, розпоряджень, наказів.

Структура норм права: гіпотеза, диспозиція і санкція. Види гіпотез, диспозицій і санкцій правових норм. Форми викладення правових норм в нормативно-правових актах. Співвідношення логічної структури правових норм і статей нормативно-правових актів. Види і класифікація норм права. Значення класифікації норм права для правильної і ефективної реалізації правових норм.

Тема 7. Система права і система законодавства Поняття системи права. Генезис і структура системи права: принципи права, норми права, правові інститути (галузеві та міжгалузеві), галузі права і блоки галузей права. Співвідношення елементів в логічній структурі системи права.

Поділ системи права на публічне і приватне, матеріальне і процесуальне право. Критерії побудови системи права: об'єкт, предмет і методи, соціальна значимість (актуальність) правового регулювання і поділ її на правові інститути, галузі права і блоки. Загальна характеристика галузей права і перспективи їх розвитку. Поняття законодавства України. Співвідношення системи права і системи законодавства: спільні риси та відмінності. Вираження системи права в системі законодавства.

Система права як критерій систематизації законодавства. Поняття систематизації законодавства. Види систематизації законодавства: консолідація, інкорпорація, кодифікація, звід законів.

Тема 8. Поняття, види і структура правовідносин

Поняття правовідносин як основної правової категорії теорії права. Основні ознаки і визначення правовідносин. Співвідношення права, правових норм і правовідносин. Види правовідносин.

Структура правовідносин: суб'єкти, об'єкти і зміст. Суб'єкти правовідносин: фізичні та юридичні особи. Поняття юридичної особи. Поняття правосуб'єктності: правоздатність і дієздатність громадян і юридичних осіб.

Об'єкти правовідносин: поняття, види і характеристика. Зміст правовідносин: суб'єктивне право і суб'єктивний юридичний обов'язок.

Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. Юридичні факти: поняття, особливості і класифікація. Фактичний склад.

Тема 9. Правосвідомість і правова культура особи і суспільства

Поняття суспільної правосвідомості, її структура та види: класова, колективна (групова), професійна і індивідуальна правосвідомість. Взаємозв'язок права і правосвідомості. Значення правосвідомості в правотворчості, у реалізації права, у зміцненні законності та правопорядку.

Поняття, структура і функції індивідуальної правосвідомості.

Поняття, характерні риси та структура правової культури суспільства, колективу (групи) і індивіда. Правова культура особистості, професійна правова культура. Особливості правосвідомості і правової культури народу України.

Правовий нігілізм: поняття, джерела та форми. Шляхи та заходи подолання правового нігілізму в Україні, підвищення рівня правосвідомості і правової культури. Формування правосвідомості в процесі практичної діяльності і правового виховання.

Тема 10. Форми реалізації права і правомірна поведінка особи

Поняття реалізації норм права. Основні форми реалізації норм права: дотримання, виконання, використання та застосування. Суб'єкти реалізацій норм права. Взаємозв'язок форм реалізації права і правомірної поведінки особи.

Поняття правомірної поведінки особи. Види правомірної поведінки особи. Характеристика окремих видів поведінки особи: маргінальна поведінка особи; комфромістська поведінка особи; звичаєва поведінка особи; стереотипна поведінка особи; соціально-активна (принципова) поведінка особи.

Тема 11. Застосування правових норм

Поняття застосування правових норм як особливої форми реалізації права. Механізм і стадії застосування правових норм. Основні вимоги правильного застосування правових норм: законність, обгрунтованість, доцільність, справедливість, істинність, гуманізм тощо.

Індивідуально-правові акти застосування правових норм: поняття, основні ознаки і відмінність їх від нормативно-правових актів і інтерпретаційних актів. Прогалини в праві і законодавстві, шляхи їх усунення. Застосування норм права при прогалинах в праві. Аналогія права і аналогія закону.

Тема 12. Тлумачення норм права

Поняття тлумачення норм права. Види тлумачення норм права. Офіційне і неофіційне тлумачення правових норм. Суб'єкти офіційного тлумачення норм права. Роль і значення Конституційного суду в тлумаченні Конституції і законів. Тлумачення норм права по об'єму: буквальне, розширене, обмежене.

Способи тлумачення норм права: граматичний, лінгвістичний, логічний, систематичний, цільовий (телеологічний), історичний тощо.

Акти тлумачення норм права - інтерпретаційні акти: поняття, види і місце в системі права і законодавства.

Тема 13. Правозаконність і правопорядок

Поняття і суть правозаконності та законності. Принципи і основні вимоги правозаконності. Соціальна цінність і значення правозаконності. Правозаконність і доцільність, правозаконність і справедливість. Гарантії законності: загально-соціальні гарантії законності: політичні, економічні, ідеологічні, соціальні тощо. Юридичні гарантії законності.

Поняття правопорядку та його місце у системі громадського порядку. Співвідношення правозаконності та правопорядку. Поняття державної дисципліни та її значення у зміцненні правозаконності та правопорядку в сучасних умовах.

Тема 14. Поняття правопорушень і юридичної відповідальності

Поняття, основні ознаки і визначення юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності: склад правопорушення, суб'єкт відповідальності, наявність законодавства. Презумпція невинності. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. Необхідна оборона і крайня необхідність.

Природа і причини правопорушень у суспільстві, шляхи подолання правопорушень у суспільстві.

моги правильного застосування правових норм: законність, обгрунтованість, доцільність, справедливість, істинність, гуманізм тощо.

Індивідуально-правові акти застосування правових норм: поняття, основні ознаки і відмінність їх від нормативно-правових актів і інтерпретаційних актів. Прогалини в праві і законодавстві, шляхи їх усунення. Застосування норм права при прогалинах в праві. Аналогія права і аналогія закону.

Тема 15. Юридична практика і юридичний процес

Поняття та структура юридичної практики. Функції юридичної практики. Юридична наука і юридична практика. Шляхи вдосконалення юридичної практики в Україні.

Поняття та зміст юридичного процесу. Стадії юридичного процесу. Види юридичного процесу та їх коротка характеристика.

Правові процедури і демократична правова держава. Значення правових процедур для вдосконалення законодавства та забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

^ Список літератури

Основної

Конституція України: Науково-практичний коментар. - К, 1996,1998.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набуття ними чинності : Указ Президента України від 10 червня 1997 р.

Офіційний вісник України. Щотижневий збірник актів законодавства. Офіційне видання. - К.: Право, 1997-1999.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р.№9.

Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. - К.: Ін-т законодавства ВР України, 1997.

Алексеев С.С. Теория права. - М., БЕК. 1995. - Вып. 2.

Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М.: Новый юрист, 1998.

Загальна теорія держави і права: Навч. посібник / За ред. В.В.Копейчикова. - К., 1997, 2001.

Зайчук О.В. Правова система СШЛ. - К., 1992.

Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1999.

Лившиц Р.З. Современная теория права. - М., 1992.

Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права. -К., 1971.

Нерсесянц ВС. Юриспруденция. Введение в курс общей теории государства и права. - М.: Норма-Инфра, 1998.

Нерсесянц В. С. Философия права. - М.: Инфра; Норма, 1997.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций. - М.: Юрист, 1997.

Общая теория права / Под ред. П.С.Пиголкина - М.: МГТУ, 1996.

Общая теория права и государства: Учебн. / Под ред. акад. В.В.Лазарева. - М.: Юрист, 1996.

Общая теория государства и права: Акад. курс: У 2 т. Т. 1 Теория государства. Т. 2. Теория права. - М.: Зерцало, 1998.

Петражицкий Л. И. Теория государства и права в связи с теорией нравственности. - СПб, 1907.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К., 1994.

Сурилов А.В. Теория государства и права. - К.;Одеса, 1989.

Скакун О.Ф. Теория государва и права. - Харків, 1999.

Трубецкой ЕМ. Лекции по Энкциклопедии права. - М., 1909.

Теория государства и права / Учебн. отв. ред. В.В.Корельский, В.О.Перевалов. -М.: Норма, 1997.

Теория права: новые идеи. — М., 1991-1995. - Вып. 1-1У.

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - М, 1912.

Додаткової

до розділу "Теорія держави"

Громадянське суспільство в Україні: проблеми та перспективи розвитку. - К.: Наук, думка, 1999.

Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. - М., 1991.

Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парл. вид., 1999.

Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть // Политические исследования. - 1997.-№ 6.

Карбонье Ж. Юридическая социология. - М., 1980.

Каленский ВТ. Государство как объект социологического анализа. - М.: Юрид. лит., 1977.

Керимов Д.Д. Общая теория государства и права. Предмет. Структура. Функции. - М., 1977.

Кузьмин М.Н. Переход от традиционного общества к гражданскому // Вопр. филос. - 1997. - № 2.

Колодій А.М., Копейчикова Р.В., Цвік М.В. Народовладдя як форма представницької демократії: Навч. посібник. — К., 1995.

Неновский Н. Единство и взаимодействие государства и права. - М.: Прогрес, 1982.

Методологические и теоретические проблемы юридической науки / Под ред. М.Н.Марченко. - М.: МГУ, 1986.

Манов ГИ. Советское общенародное государство: цели, задачи, функции. - М.: Юрид. лит, 1978.

Мамут Л. С. Государство: полюсы представлений // Общественные науки и современность. - 1996. - № 4.

Одинцова А.В. Гражданское общество: взгляд экономиста // Государство и право. - 1992. - № 8.

Проблеми методологи сучасного правознавства // Вісн. Академії правових наук України. - Харків, 1997. - № 1.

Погорелко В.Ф. Функции советского общенародного государства. - Киев, 1980.

Политические проблемы теории государства. - М., 1993.

Проблеми державно-правової реформи в Україні. Інститут законодавства ВРУ. - К., 1997.

Поздняков З.А. Философия государства и права. - М., 1995.

Рабінович ИМ. Методологія правознавства: проблеми плюралізації // Вісн. Академії правових наук. - Харків., 1995. - № 5.

Соловьев А.И. Три облика государства - три стратегии гражданского общества // Политические исследования. - 1996. - № 1.

Социалистическое государство: сущность, функции и формы. -) М.: Мысль, 1976. » Социальное государство и защита прав человека / Отв. ред. Е.А.Лукашева. - М., 1994.

Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. - Буэнос-Айрес: Русское слово, 1968.

Шендрик М.П. Социалистическое общенародное государство: ' Социально-философский очерк. - М.: Мысль, 1985.

Чиркин В.Е. Три ипостаси государства // Гос. и право. - 1993. - № 8.

Чиркин В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание формы // Гос. и право. - 1997. - № 1.

Четверний В.А. Демократическое, конституционное государство. Введение в теорию. - М., 1993.

Фундаментальные проблемы концепции формирования советского правового государства / Под ред. В.М.Горшенева. - Харков: Основа, 1999.

Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового государства Украины. – Киев, 1993.

Якушик В.М. Государство пер^^даоТ^н^^Вопросы теории. -К., 1991.

до розділу "Загальна теорія права"

Алексеев С.С. Общая теория права: У 2 т. - М., 1981, 1982. Баронов В.М. Истинность норм советского права. - Саратов: Са-рат. ун-т, 1989.

Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. - Киев, 1987.

Верховенство права. Сб. пер. с англ. - М.: Прогрес, 1992.

Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990.

Давид Р. Основные правовые системы современности. - М.: Прогрес, 1998.

Зивс С.Л. Источники права. - М., 1981.

Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.: Парл. вид., 1999.

Заєць А.П. Пргащипи верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) // Вісн. Акад. прав. наук. - Харків, 1998. - № 1.

Казимирчук В.Н. Право и методы его изучения. - М., 1965.

Керимов Д.А. Философские проблемы права. - М., 1972.

Керимов Р.А. Основные философии права. - М., 1992.

Козлов В.А. Проблемы предмета о методологии общей теоріга права. - Ленинград, 1989.

Кудрявцев В.К, Казимирчук В.П. Современная социология права. - М., 1995.

Козюбра М.І. Социалистическое право и общественное сознание. - Киев: Наук, думка, 1979.

Кросс Р. Прецедент в английском праве. - М., 1985.

Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. - М., 1986.

Лейст 0.3. Три концепции права // Сов. гос. и право. - 1991. - № 12.

Лукач Р. Методология права. - М., 1980.

Лазарев В.В. Применение советского права. - Казань, 1972.

Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. -Львов, 1959.

Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - М., 1962.

Нормы советского права / Под ред. М.И.Байтина, В.К.Бабаева. -Саратов, 1987.

Оксамитний В.В. Правомерное поведение. - Киев, 1985.

Проблемы теории правоотношения. - Ленинград, 1989.

Протасов В.М. Правоотношения как система. - М., 1991.

Разумович К.Н. Источники и форма права // Сов. гос. и право. -1988. -№3.

Решетников СМ. Правовые системы стран мира: Справ. - М, 1993.

Рабинович П.М. Проблемы теории законности развитого социализма. - Львов, 1979.

Рабінович П.М. Філософія права: деякі наукознавчі аспекти // Вісн. Акад. прав. наук. - Харків, 1997. - № 1.

Систематизація законодавства в Україні. Проблеми теорії і практики. - К., 1999.

Тацій В.Я. Проблеми формування правової політики в Україні // Вісн. Акад. прав, наук України. - Харків, 1995. - № 2.

Топорнин БИ. Європейське право. - М.: Юрист, 1998.

Тихомиров Ю.М. Теория закона. - М., 1982.

Ткаченко В.Д. Функціональне призначення законності // Вісн. Акад. прав, наук України. - Харків, 1996. - № 6.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. - М., 1970.

Эффективность правових норм. - М., 1980.

Явич Л.С. Сущность права. - Л.: ЛГУ, 1985.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція iconТесты звоните тел: 097-55-15-772, 093-52-49-593 тематика тестування...
Об’єднання держав. Конфедерація: поняття, ознаки. Міждержавні об’єднання: поняття, ознаки, види. Механізм держави: поняття, призначення,...

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція iconЕлементи Програми Шлях/формат вирішення Ціль Політична ініціатива...
Забезпечення права народу України, як носія суверенітету та єдиного джерела влади в Україні

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція iconСвоя влада – Своя власність – Своя гідність на своїй, богом даній землі
Головною метою Всеукраїнського об’єднання «Свобода» є побудова могутньої Української Держави на засадах соціальної та національної...

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція iconАнтикризова програма «прагматичний вибір» Особиста свобода, священне...
Опулізм, розкрадання бюджетних коштів, правовий нігілізм та рейдерство, зневага до простої людини стали чинниками буття так званої...

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція iconАнализ хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Влада» за 2005-2007 гг
Открытое акционерное общество «Влада» это одно из крупнейших предприятий металлургической промышленности, существованию которого...

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція icon3. суспільний устрій зарубіжних країн
Сусп устрій – певна форма чи сп-б орг-ції д-ви, який базується на к-ції та ін прав актах д-ви

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція icon“Влада як інструмент: чи ціль виправдовує засоби?”
Проаналізуйте нижченаведений текст – уривок з твору Фрідріха фон Гаєка “Шлях до рабства”. Базуючись на даному уривку, напишіть есе...

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція iconЗаконодавча влада 16
Засновники Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної...

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція iconЗаконодавча влада 19
Засновники Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної...

2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна організація суспільства. Поняття І види соціальної влади. Влада як атрибут організованого існування людей. Політична влада І її еволюція iconЗаконодавча влада 16
Засновники Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<