2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України
Скачать 347.23 Kb.
Название2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України
страница1/3
Дата публикации07.07.2013
Размер347.23 Kb.
ТипКодекс
uchebilka.ru > Право > Кодекс
  1   2   3
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.05 - ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО ОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття, предмет і система трудового права

Конституційні основи свободи праці в Україні.

Поняття трудового права як галузі права. Місце трудового права в системі права України. Суспільні відносини, що складають предмет регулювання трудового права.

Функції трудового права.

Метод правового регулювання трудових відносин.

Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, сільськогосподарського, права соцзабезпечення.

Система трудового права як галузі права. Предмет і система науки трудового права.

^ Тема 2. Принципи трудового права України

Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична і соціальна основа принципів трудового права України.

Співвідношення загальних принципів з галузевими. Співвідношення принципів і норм права.

Відмінність між принципами як вираженими в праві основними керівними положеннями і суб'єктивними правами та обов'язками, реалізація яких забезпечується комплексом організаційно - правових гарантій.

Загальні принципи правового регулювання трудових відносин, що відображені в основних правах і обов'язках громадян, закріплених в Конституції України.

Зміст основних принципів трудового права: добровільності праці; права на працю та його організаційних і правових гарантій; сприяння зайнятості і матеріального забезпечення у випадку безробіття; свободи і рівноправності сторін трудового договору; свободи і добровільності укладення трудового договору; стабільності трудових відносин; забезпечення державою мінімальних гарантій; законодавчого обмеження тривалості робочого часу і законодавчого закріплення часу відпочинку; оплати праці, обгрунтованості дисциплінарної і матеріальної відповідальності; створення здорових і безпечних умов праці; пріоритетності життя і здоров'я працівників, обов'язковості для сторін трудового договору вимог законодавства по охороні праці; свободи об'єднання в громадські і професійні організації; обов'язковості державного соціального страхування і забезпечення працюючих допомогами і пенсіями при настанні страхових випадків; державного посередництва при вирішенні трудових спорів (конфліктів).

^ Тема 3. Джерела трудового права України

Поняття джерел трудового права України, форми їх вираження. Класифікація джерел трудового права, їх особливості.

Конституція України як основне джерело трудового права.

Кодекс законів про працю, та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини працюючих.

Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Акти Кабінету Міністрів України по регулюванню трудових відносин. Співвідношення централізованих і локальних актів про працю.

Локальні правові норми. Роль професійних спілок і трудових колективів у галузі правового регулювання праці.

Значення керівних роз'яснень Верховного Суду України для однакового застосування усіма підприємствами, установами, організаціями та судовими органами чинного законодавства про працю.

Сфера дії трудового права.

Єдність і диференціація у правовому регулюванні трудових відносин. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

Застосування в Україні трудового законодавства інших республік.

Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України.

^ Тема 4. Суб'єкти трудового права України

Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Правовий статус суб'єктів і його зміст: трудова праводієздатність, суб'єктивні права та обов'язки, гарантії прав та обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права. Громадяни як суб'єкти трудового права.

Підприємства, установи, організації як суб'єкти трудового права. Зміст правосуб'єктності державного підприємства, установи в сфері організації праці. Кооперативні, акціонерні, спільні, малі та громадські підприємства і організації як суб'єкти трудового права. Правові основи їх діяльності.

Власник підприємства та організації і його управлінські повноваження в сфері праці. Уповноважений власником орган по управлінню підприємством і організацією праці.

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Основні функції і повноваження трудових колективів. Законодавство про трудові колективи і його загальна характеристика. Форми і методи здійснення повноважень трудових колективів.

Колектив бригади, порядок його формування і повноваження в галузі праці.

Професійні органи як суб'єкти трудового права. Правове положення профспілок. Основні функції і права профспілок. Законодавство про професійні спілки.

Правове положення профспілкових комітетів на підприємствах, в установах, організаціях. Права профспілкових комітетів підприємств і організацій в питаннях праці та заробітної плати. Класифікація прав профспілкових комітетів. Співвідношення прав профспілок і повноважень трудових колективів.

Участь профспілок у встановлені умов праці і застосуванні норм трудового права, в управлінні державним соціальним страхуванням.

Додаткові гарантії для виборних працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів.

^ Тема 5. Правовідносини в сфері трудового права

Поняття трудових правових відносин та їх види. Суб'єкти правових відносин. Умови виникнення правових відносин: трудова праводієздатність суб'єктів, наявність правової норми, здійснення юридичного факту, з яким закон пов'язує виникнення, зміну і припинення правових відносин.

Зміст трудових правовідносин, основні права і обов'язки їх суб'єктів. Підстави виникнення трудових правовідносин: трудовий договір, контракт, вибори на посаду, адміністративний акт призначення на посаду, розподіл молодих спеціалістів і молодих робітників після закінчення ними відповідних навчальних закладів.

Колективні правові відносини в сфері трудового права. Правовідносини по встановленню умов праці, правовідносини по контролю за додержанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, відносини по розгляду трудових спорів (конфліктів).

Правові відносини, що тимчасово або постійно приходять на зміну трудових правовідносин. Правові відносини по державному соціальному страхуванню.

^ Тема 6. Колективний договір

Поняття колективного договору як угоди про реалізацію конституційного права трудових колективів брати участь у вирішенні питань виробництва, організації та покращенні умов праці і побуту. Види колективних договорів і угод. Юридичне і господарське значення колективних договорів і угод.

Етапи розвитку колективних договорів в Україні. Правове регулювання колективних договорів.

Порядок ведення переговорів і укладення колективних договорів в Україні. Сторони колективного договору. Підготовка проекту колективного договору. Форма колективного договору.

Зміст колективного договору. Класифікація колективно - договірних умов. Нормативні і зобов'язальні умови колективного договору.

Зміст колективного договору. Класифікація колективно - договірних умов. Нормативні і зобов'язальні умови колективного договору. Правові і морально - суспільні зобов'язання в колективних договорах. Основні розділи колективних договорів, їх характеристика. Додатки до колективних договорів.

Сфера дії договору. Розв'язання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні колективного договору. Внесення змін та доповнень до колективного договору.

Перевірка виконання колективних договорів. Звіти про виконання колективних договорів. Види відповідальності за порушення колективних договорів.

Розгляд спорів між сторонами колективного договору.

^ Тема 7. Правове регулювання працевлаштування громадян

Поняття зайнятості населення. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості. Право громадян на зайнятість.

Державна служба зайнятості, її структура, функції та права.

Державний фонд сприяння зайнятості. Закон України "Про зайнятість населення".

Поняття працевлаштування. Правові форми працевлаштування. Поняття підходящої роботи. Особливості працевлаштування деяких категорій громадян: неповнолітніх, молоді, яка закінчила середню загальноосвітню школу, демобілізованих із лав Збройних Сил, інвалідів тощо. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян.

Правові відносини органів працевлаштування з підприємствами, установами, організаціями. Правові відносини органів працевлаштування з громадянами. Права і обов'язки громадян, які звернулися з питанням працевлаштування. Права і обов'язки підприємств, установ, організацій у реалізації державної політики зайнятості населення.

Організований набір працівників, переселення та інші форми сприяння у влаштуванні на роботу. Розподіл на роботу молодих робітників та молодих спеціалістів після закінчення ними відповідних навчальних закладів. Організація оплачуваних громадських робіт. Безробітні та їх статус. Визначення безробітного. Порядок реєстрації громадян як безробітних. Види компенсацій безробітним. Відкладення виплати допомоги по безробіттю. Матеріальна допомога членам сім'ї безробітного.

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 8. Трудовий договір

Поняття трудового договору. Реалізація шляхом укладення трудового договору конституційного права громадян на працю. Народногосподарське і правове значення трудового договору.

Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин. Контракт як вид трудового договору, сфера його застосування. Інші види угод про застосування праці за винагороду. Відмінність цих угод від угод цивільно-правового характеру.

Гарантії при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті на роботу неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей, інвалідів та інших категорій громадян. Можливість оспорювання відмови у прийнятті на роботу.

Сторони трудового договору. Поняття трудової функції і місця роботи по трудовому договору.

Зміст трудового договору. Умови трудового договору, що визначаються сторонами. Необхідні умови трудового договору. Умови, що передбачаються законодавством. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників.

Форма трудового договору. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим.

Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, що повинні бути поданими при укладенні трудового договору. Порядок оформлення трудового договору. Трудова книжка і порядок її оформлення при прийнятті на роботу.

Строки трудового договору.

Види трудових договорів: договори, що укладаються в порядку організованого набору; для роботи в райони з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; за сумісництвом; з надомниками, на сезонні і тимчасові роботи та інші.

Випробовування при прийняті на роботу. Строки випробування. Результати випробування при прийнятті на роботу. Оспорювання результатів випробування.

Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце. Обов'язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу.

Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення. Види переведень на іншу роботу. Зміна істотних умов праці. Тимчасові переведення на іншу роботу: в разі виробничої потреби, для заміни відсутнього працівника, в разі простою, на вимогу працівника. Заборона переведення на некваліфіковані роботи.

Підстави припинення трудового договору. Класифікація підстав припинення трудового договору. Порядок припинення трудового договору за угодою сторін, при закінчені строку трудового договору, при призові на військову службу, при переведенні працівника на іншу роботу, при відмові від переведення в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, при засуджені працівника до покарання, яке включає можливість продовження даної роботи, при направлені працівника за постановою суду до лікувально-трудового профілакторію, при порушенні правил прийняття на роботу, з підстав, передбачених контрактом.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Попередження власника, або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк. Право

працівника змінити бажання про розірвання трудового договору. Розірвання строкового договору з ініціативи працівника. Спори про дострокове розірвання трудового договору.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Основні і додаткові підстави розірвання трудового договору.

Зміни в організації виробництва та праці як підстава розірвання трудового договору.

Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Гарантії забезпечення права на працю вивільненим працівникам. Порядок вивільнення працівників, надання їм пільг і компенсацій.

Звільнення з роботи по невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі, при різного роду випадках порушення трудової дисципліни, при тривалій хворобі працівника тощо.

Обов'язок власника, або уповноваженого ним органу погодити звільнення працівників за своєю ініціативою з профспілковим органом підприємства, установи, організації. Випадки, коли згода профспілкового органу не вимагається. Юридичне значення згоди профспілкового органу на звільнення працівників.

Додаткові підстави звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, що містяться в інших (крім ст. 40 і 41 КЗпП України) правових нормах.

Обмеження звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу деяких категорій працівників. Особливий порядок звільнення окремих категорій працівників. Періоди, протягом яких власник або уповноважений ним орган не вправі розірвати трудовий договір з власної ініціативи.

Вихідна допомога (розмір і випадки виплати).

Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу, чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу. Право на оскарження цієї вимоги органу.

Поняття відсторонення від роботи і його відмінність від розірвання трудового договору. Порядок оскарження відсторонення від роботи.

Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку. Правові наслідки звільнення з роботи.

^ Тема 9. Робочий час і час відпочинку

Поняття робочого часу. Правові нормативи робочого часу. Поняття і види робочого тижня, робочої зміни і робочого дня. Нормальна та скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час.

Графіки змінності роботи. Вахтовий метод організації робіт, його суть. Гнучкі графіки роботи.

Поняття режиму робочого часу і порядок його встановлення. Початок і закінчення роботи. Поділ робочого дня на частини. Ненормований режим праці. Поденний і підсумковий облік робочого часу.

Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих днів. Тривалість роботи в нічний час.

Поняття надурочних робіт. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих категорій працюючих. Порядок одержання дозволу для проведення надурочних робіт. Чергування на підприємстві і в установах.

Поняття відпочинку і його види. Перерви протягом робочого дня і між робочими днями. Щотижневий відпочинок. Особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих підприємствах і в організаціях, що займаються обслуговуванням населення. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи. Святкові і неробочі дні.

Щорічні відпустки, види щорічних відпусток. Щорічна основна трудова відпустка. Право на відпустку. Додаткові відпустки, підстави їх надання і тривалість. Подовжені відпустки. Заохочувальні відпустки.

Соціальні відпустки, підстави їх надання і тривалість. Відпустки по вагітності і родах, по догляду за дитиною. Відпустки для лікування. Відпустки у зв'язку з навчанням. Творчі відпустки.

Відпустки без збереження заробітної плати. Обов'язкові для власника або уповноваженого ним органу випадки надання відпусток працівникам на їх вимогу. Відпустки без збереження заробітної плати, що надаються працівникам за поданням державних чи громадських органів і організацій, відпустки без збереження заробітної плати, що надаються на розсуд власника або уповноваженого ним органу.

Порядок надання відпусток. Графіки відпусток. Категорії працюючих, яким перша відпустка може бути надана до спливу шести місяців роботи. Допустимі випадки перенесення відпусток. Обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про відпустки.

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України iconРавенство прав и возможностей работников как отраслевой принцип трудового права
Диссертация выполнена на кафедре трудового права и права социального обеспечения Академии труда и социальных отношений

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України icon2. Походження держави Первісно-суспільний устрій (лад) І родоплемінна...
Поняття та структура юридичної науки. Місце теорії держави І права у системі юридичних наук. Предмет загальної теорії держави І права...

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України iconОсобенности трудового договора с медицинскими работниками
Диссертация выполнена на кафедре трудового права и права социального обеспечения Академии труда и социальных отношений

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України iconКонфиденциальная информация как условие трудового договора
Диссертация выполнена на кафедре трудового права и права социального обеспечения юридического факультета Образовательного учреждения...

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України iconОсновные навыки: Профессиональные навыки и способности
Знание: отраслей права, в особенности: права интеллектуальной собственности, процессуального, трудового, гражданского, административного,...

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України iconТема Конституційне право галузь національного права України Предмет...
Поняття І предмет науки конституційного права. Функції науки конституційного права. Методологія науки конституційного права. Джерела...

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України iconВ чому полягає провідна роль галузі конституційного права України в національній системі права?
Дайте визначення конституційного права України як галузі права, покажіть її особливості

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України icon1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України....
Спеціальність 12. 00. 03 Цивільне право І цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України iconЧирва Ю. О. Екологічне право України. К.: Атака, 2000. 216 с. Дрейер...
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...

2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх види. Економічна, політична І соціальна основа принципів трудового права України iconПереводы в трудовом праве России (некоторые вопросы теории и практики)
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<