1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України
Скачать 341.97 Kb.
Название1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України
страница1/3
Дата публикации10.07.2013
Размер341.97 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.03 - ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Тема 1. Вступ до цивільного права

Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод і функції цивільного права. Система цивільного права України.

Цивільне законодавство як система нормативних актів, які містять норми цивільного права. Структура цивільного законодавства. Розробки проектів нового Цивільного Кодексу України та Господарського (комерційного) Кодексу України.

Тема 2. Цивільне правовідносини

Поняття, зміст та види цивільних правовідносин. Елементи цивільно-правових відносин. Зміст цивільних правовідносин.

Фізичні особи (громадяни) як суб'єкти цивільного права. Цивільна правоздатніть та дієздатність громадян України, іноземних осіб та осіб без громадянства. Випадки обмеження в дієздатності. Фізична особа як підприємець.

Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб. Установчі документи та порядок утворення юридичної особи. Реорганізація та ліквідація юридичних осіб. Банкрутство.

Цивільна правосуб'єктність України як незалежної держави. Участь України, Автономної Республіки Крим і адміністративно-територіальних утворень як суб'єктів цивільних правовідносин у майновому обороті.

Об'єкти цивільних прав: поняття та види. Класифікація речей. Майно. Гроші, цінні папери, продукти творчої діяльності, роботи, послуги, особисті немайнові блага.

Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Юридичні факти та їх класифікація у цивільному праві. Правомірні та неправомірні дії. Угоди (правочини): поняття та види. Односторонні та багатосторонні угоди (договори). Умови дійсності угод (правочинів). Недійсні угоди та їхні наслідки.

^ Тема 3. Здійснення та захист цивільних прав

Виконання цивільно-правових обов'язків

Взаємний зв'язок прав та обов'язків сторін у цивільних правовідносинах. Принципи здійснення цивільних прав. Межі здійснення прав. Зловживання правом.

Способи здійснення прав. Представництво як спосіб здійснення права і виконання юридичного обов'язку. Довіреність. Передоручення.

Проблема виконання юридичних обов'язків у цивільному праві. Принципи виконання цивільно-правових обов'язків. Місце, терміни та інші умови виконання обов'язку.

Поняття та види способів забезпечення виконання цивільних обов'язків. Неустойка та її види. Порука. Гарантія. Завдаток. Утримання.

Поняття та зміст суб'єктивного права на захист. Способи захисту цивільних прав. Проблеми цивільно-правової відповідальності.

Терміни здійснення та захисту цивільних прав: поняття і види. Позовна давність.

^ Тема 4. Особисті немайнові права фізичних осіб

Поняття і види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими. Особливості захисту цих прав.

Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації юридичних та фізичних осіб.

Особисті немайнові права, що забезпечують фізичне та соціальне буття особи.

^ Тема 5. Речові права

Власність, її форми і види в Україні. Поняття і зміст права власності. Способи набуття і припинення права власності. Спірні питання щодо моменту виникнення права власності.

Право виключної власності народу України.

Проблеми права приватної власності. Право приватної власності: суб'єкти права приватної власності. Об'єктивне та суб'єктивне значення права приватної власності. Підстави виникнення права приватної власності громадян. Об'єкти права приватної власності громадян. Здійснення права приватної власності та його межі.

Право спільної власності: поняття та підстави виникнення. Спільна часткова га спільна сумісна власність.

Право власності юридичних осіб: підстави виникнення та об'єкти; його зміст та здійснення.

Право державної власності: види, суб'єкти та об'єкти права державної власності. Суб'єкти та об'єкти комунальної власності. Підстави виникнення права державної власності. Зміст і здійснення права державної власності. Право повного господарського відання та оперативного управління майном.

Підстави виникнення права власності інших держав, їх юридичних осіб, спільних підприємств та міжнародних організацій на території України.

Інші речові права.

Цивільно-правовий захист права власності та інших речових прав. Способи захисту права власності. Визнання права власності. Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикацій-ний позов). Вимоги про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов). Зобов'язально-правові способи захисту права власності.

^ Тема 6. Право інтелектуальної власності

Поняття інтелектуальної власності. Спільне та відмінне у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю.

Авторське право та суміжні права. Суб'єкти та об'єкти авторського права. Суб'єктивні авторські права. Суміжні права. Особливості захисту авторських і суміжних прав.

Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Захист цих прав.

Право на секрети виробництва (ноу-хау). Право на науково-технічну інформацію. Право на знаки для товарів та послуг. Право на фірмове найменування (фірми). Право на найменування місця походження товару.

^ Тема 7. Загальні положення про зобов'язання та договори

Поняття та система зобов'язань у цивільному праві. Підстави виникнення та припинення зобов'язань. Зобов'язальне право та його система

Поняття, значення і функції договору у цивільному праві. Система цивільно-правових договорів. Зміст договору. Порядок його укладення. Переддоговірні спори. Зміна та розірвання договору.

Поняття виконання зобов'язання. Уступка вимоги та перевід боргу. Предмет виконання. Місце виконання. Терміни виконання.

^ Тема 8. Зобов'язання з передачі майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління

Поняття договору купівлі-продажу. Права та обов'язки сторін у договорі. Виконання договору. Відповідальність сторін за порушення умов договору. Охорона прав споживачів. Правове регулювання бартерних угод. Укладення договорів купівлі-продажу через товарні біржі та на аукціонах. Договір дарування.

Договори на закупівлю сільськогосподарської продукції.

Поняття, ознаки та значення договору поставки. Зміст договору поставки. Порядок і способи укладення договору. Виконання договору. Відповідальність сторін за договором поставки.

Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану систему.

^ Тема 9. Зобов'язання з передачі майна в користування

Поняття договору майнового найму (оренди). Договори лізингу, побутового прокату.

Договір найму житлового приміщення. Підстави і порядок виселення громадян із житлового приміщення.

^ Тема 10. Зобов'язання з виконання робіт

Поняття та види договору побутового підряду. Зміст договору. Відповідальність за договором побутового підряду.

Загальна характеристика законодавства, що регулює відносини у капітальному будівництві. Поняття та значення договору будівельного підряду. Структура договірних зв'язків у капітальному будівництві. Виконання договору.

Договори на виконання проектних та пошукових робіт.

Договори на виконання аудиту.

^ Тема 11. Зобов'язання з надання послуг

Транспортні договори, їх види. Зміст. Виконання договорів. Відповідальність учасників за договором перевезення.

Правове регулювання розрахункових відносин. Форми безготівкових розрахунків. Кредитний договір. Договори на розрахунково-касове обслуговування.

Зобов'язання зі страхування. Форми і види страхування. Зміст і види договорів страхування. Виконання страхових зобов'язань.

Доручення. Комісія. Схов (зберігання). Консигнація. Довірче управління майном.

Про інвестиційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №47. - Ст.646.

Про цінні папери та фондову біржу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №38. - Ст.508.

Про товарну біржу: Закон України // Голос України. - 1992. - 11 січня.

Про банкрутство: Закон України // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. - К.: УПФ, 1994.-№1.

Про охорону прав на винаходи і корисні копалини: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. - Ст.32.

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. - Ст.34.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України // ВВРУ. - 1994. - №7. - Ст.36.

Про авторське право та суміжні права: Закон України // ВВРУ. -1994.-№13.- Ст.64.

Про науково-технічну інформацію: Закон України // ВВРУ. -1993.-№33.-Ст.345.

Про туризм: Закон України // ВВРУ. - 1995. - №3. - Ст.241.

Про внесення змін до статті 71 Цивільного Кодексу України: Закон України // ВВРУ. - 1995. - №29. - Ст.222.

Про оренду державного і комунального майна: Закон України // Посредник. - 1998. - 2 февр.

Про лізинг: Закон України // Юрид. вісник України. - 1998. - № 22-28.

Про аудиторську діяльність: Закон України // ВВР. - 1993 - № 23.-Ст.243.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.95 // ВВРУ. - 1995. - № 29. - Ст.222.

Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 28.09.90 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 4.1. - К: УПФ, 1995. - С.37-44.

Про судову практику в справах про визнання угод недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28.04.78 // Там само. - С.49-56.

Список літератури

Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. - Свердловск, 1989.

Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. - М., 1986.

Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть? - М., 1963.

Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. - М., 1950. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.- М., 1963.

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. - М., 1948.

Власник і право власності / Ред. Я.М. Шевчеко. - К.: Наук, думка, 1994.

Гавзе Ф.И. Обязательственное право. Общие положения. - Минск, 1968.

Гаврилов В.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. - М., 1988.

Гальперин Л.Б., Михайлова Л.А. Интелектуальная собственность: сущность и правовая природа // Сов. гос. и право. - 1991. -№ 12.-С. 17-21.

Головач В.В. Спільна діяльність: правові аспекта // Економіка. Фінанси. Право. - 1995. - Вип.2.

Господарське право: Курс лекцій / А.Я.Пилипенко, В.С.Щербина. - К.: Вентурі, 1996.

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.- М., 1972.

Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. - М., 1961.

Грудницька С. Відмінність об'єднань підприємств від господарських товариств // Право України. - 1994. - №9. - С.5-10.

Донцов С.Е., Глянцев В.В. Возмещение вреда по советскому законодательству. - М., 1990.

Зобов'язальне право. Теорія і практика. - К., 1998.

Егоров Н.Д. Класификация обязательств по советскому гражданскому праву // Сов. гос. и право. - 1989. - № 3.

Иоффе О.С. Обязательственное право. - М., 1975.

Исаков Б.Б. Юридические факты в советском праве. - М., 1984.

Жуковська О.Л. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности: некоторые аспекты проблемы. - Киев: Либідь, 1994.

Цивільне право. - К., 1997. -Ч. 1-2.

Зейкан Я. Цивільний кодекс: необхідні зміни // Право України. -1994.-№3-4.-С.ЗО-31.

Кириллова М.Я. Исковая давность. - М, 1966.

Корецкий В.И. Гражданское право и гражданское правоотношение в СССР. - Душанбе, 1967.

Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. - М., 1958.

Лаптев В.В. Предмет я система хозяйственного права. - М., 1969.

Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров. - М., 1978.

Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях // Правоведение. - 1989. -№ 1.

Луць В.В. Строки у цивільних-правовідносинах. - Львів, 1992.

Малеин КС. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. - М.,1968,

Малеин М.Н. Закон, ответственность и злоупотребление правом // Сов. гос. и право. - 1991. - № 11. - С. 13-17.

Малеин М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. - М., 1991.

Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. - Киев, 1965.

Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. - М., 1970.

Марченко В., Селиванов В. Правове забезпечення розвитку підприємництва в Україні (окремі питання) // Право України. - 1992. - №3.

Михайлов Н.И. Аренда предприятий (проблемы и перспективы) // Правоведение. - 1991. - №2.

Мусіяка В. Духовне виробництво і право інтелектуальної власності // Рад. право. - 1991. -№ 11.-С.9-12.

Мусіяка В., Орлов П., Ярмиш О. Проблеми розвитку цивільного законодавства // Право України. - 1993. - №5-6. - С.88-90.

Невалінний М. Моральна шкода та питання відшкодування її на практиці // Право України. - 1995. - №7. - С.47-48.

Новицкий И.Б. Источники советского гражданского права. - М., 1959.

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М., 1950.

Пановін О. Честь і гідність людини мають надійно захищатися // Рад. право.-1991.-№3.-С. 18-22.

Петренко В. Деякі питання компенсації моральної (немайнової) шкоди // Право України. - 1995. - № 5-6. - С.29-30.

Право промышленной и интелектуальной собственности. - М, 1992.

Пушкін А., Селіванов В. Відносини підприємництва і правовий статус їх суб'єктів // Право України. - 1994. - № 5-6. - С. 9-15.

Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия // Львов, 1960.

Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадян (фізичних осіб) // Право України. - 1995. - №2. - С.5-9.

Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. - 1994.- №10. -С. 12-15.

Селіванов В. Концептуальні засади Кодексу про підприємництво України // Право України. - 1995. - №2. - С.5-12.

Селіванов В. Підприємництво в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку // Право України. - 1995. - № 7. - С.3-14.

Селіванова В. Створення та реєстрація господарюючих суб'єктів: правові питання // Право України. -1992. - № 2. - С.8-13.

Субъекты гражданского права. - М., 1984.

Суханов Е.А. Правовое положение хозяйственных обществ и товариществ в странах СНГ (сравнительный анализ) // Правоведение.

1994.-№1.-С.31-39.

Теоретические вопросы гражданского права. - М., 1980.

Толстой В.С. Исполнение обязательств. - М., 1973.

Халфина Р.И. Общее учение о правоотношениях. - М., 1974.

Калъмук А.І. Цивільне право України: Курс лекцій). - Івано-Франківськ, 1997.

Гражданское право (определения, понятия, законодательство). -Харьков, 1998.

Реформа цивільного права в Україні // Українське право. - 1997.

Число 1.

^ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України iconВсього годин
Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч. 2 передбачає опанування питань, що стосуються зобов’язального права, – однієї з...

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України iconПрактикум з цивільного права (частина 2)
Схвалено кафедрою цивільного права І процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України iconКодекс україни
В книзі дається науковий коментар всіх глав нового Цивільного кодексу України. Особлива увага приділяється новелам українського цивільного...

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України iconТема Конституційне право галузь національного права України Предмет...
Поняття І предмет науки конституційного права. Функції науки конституційного права. Методологія науки конституційного права. Джерела...

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України iconЧирва Ю. О. Екологічне право України. К.: Атака, 2000. 216 с. Дрейер...
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України icon2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх...
Поняття трудового права як галузі права. Місце трудового права в системі права України. Суспільні відносини, що складають предмет...

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України iconПринципы гражданского права
Гражданское право как самостоятельная отрасль права. Предмет, метод, функции и источники гражданского права. Система гражданского...

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України icon1. Административное право как отрасль Российского права
Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования; принципы...

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України icon2. Понятие и классификация субъектов предпринимательского права
Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования; принципы...

1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України. Предмет, метод І функції цивільного права. Система цивільного права України iconСтатті Цивільного кодексу України щодо права на спадкування та їх коментарі
Усі вищеперераховані юридичні факти встановлюються судом на власний розсуд з урахуванням усіх обставин справи

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<