Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций
Скачать 257.17 Kb.
НазваниеАтаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций
страница1/2
Дата публикации16.07.2013
Размер257.17 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.07 - АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ

Управління - системне суспільне явище

Управління - суспільний інститут. Сутність управлінського впливу. Багатогранність управління. Види та характеристика управління.

Поняття і загальні риси управлінської діяльності. Функції управління.

Форми управлінської діяльності. Методи управлінської діяльності. Стадії управлінської діяльності. Поняття управлінської технології. Управлінський процес: поняття, стадії.

^ Системні характеристики державного управління

Специфіка державного управління. Поняття державного управління та його основні риси. Система державного управління. Прямі та зворотні зв'язки в системі державного управління.

Соціальний механізм формування та реалізації державного управління.

Принципи державного управління Систематизація принципів державного управління. Застосування принципів державного управління.

Управління, державне управління, виконавча влада.

^ Організація державного управління

Суб'єкти та об'єкти державного управління, їх характеристика. Сутність, властивості і структура суб'єктів , що управляються.

Засади адміністративної організації управління в сучасних умовах.

Територіальні, галузеві та міжгалузеві основи в управлінні.

Управлінське рішення: поняття, стадії. Співвідношення акту державного управління і управлінського рішення.

Організаційні структури державного управління.

Правове регулювання в державному управлінні.

^ Правове забезпечення державного управління

Поняття законності в державному управлінні. Законність, дисципліна, раціональність та правопорядок в державному управлінні. Забезпечення законності в державному управлінні.

Інформаційне забезпечення державного управління.

Людський потенціал державного управління. Управлінська культура громадян.

Демократія і бюрократизм в державному управлінні.

Розвиток системи функцій , методів та форм управління в сучасних умовах.

Забезпечення державного управління.

Держава як суб'єкт державного управління.

^ Список літератури

Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управлення. - Киев, 1984.

Аверьянов В£. Органи виконавчої влади в Україні. - К: Ін Юре, 1997.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций. - М.: Юрид. лит., 1997.

Лазарев Б.М. Компетенция органов управлення . - М..1972.

Общая теория управлення. - М., 1994.

Пикулькин А.В. Система государственного управлення. Учебн. -М.:Закон и право, Юнити. 1997.

Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлений. - Киев, 1980.

Шепель. Управленческая зтика. - М., 1989.

Управленческие процедури. - М., 1988.

^ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Природа та система адміністративного права

Феноменологія адміністративного права. Предмет і метод адміністративного права: поняття, проблеми. Норми і джерела адміністративного права. Поняття, види, особливості структури адміністративно-правових норм.

Структура і особливості адміністративно-правових відносин.

Адміністративний договір як джерело адміністративного права : поняття, види, проблеми. Юридичні акти як джерела адміністративного права.

Поняття і ознаки адміністративно-правового акту. Акти Президента України. Акти Кабінету міністрів України. Відомчі акти Локальні акти.

Система адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

Реформа адміністративного права: основні положення, стадії, напрямки.

Теоретичні засади адміністративної реформи в Україні. Поняття адміністративної деліктології.

^ Суб'єкти адміністративного права

Система органів державної виконавчої влади та їх адміністративно-правовий статус. Основні напрямки вдосконалення апарату державної виконавчої влади.

Основні напрямки реформування центральних органів виконавчої влади.

Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування. їх система.

Проблема впорядкування відносин між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Адміністративно-правовий статус громадян, іноземців , апатридів. Адміністративне забезпечення реалізації конституційного права громадян на завершення. Особливості адміністративно-правового статусу військовослужбовців.

Особливості адміністративно-правового статусу об'єднання громадян, релігійних об'єднань

Державна служба - як суб'єкт адміністративного права. Поняття, ознаки, принципи, види державної служби . Особливості правового статусу державних службовців. Проходження державної служби. Поняття, принципи, стадії атестації державних службовців. Основні напрямки реформування державної служби згідно концепції адміністративної реформи.

Адміністративно-правовий статус Вищої ради юстиції.

^ Адміністративно-правове регулювання Природа і засоби регулювання. Види адміністративно-правового регулювання. Механізм адміністративно-правового регулювання.

Адміністративно-правові режими : Природа, ознаки, види. Особливості здійснення державного управління в умовах адміністративно - правових режимів.

^ Адміністративний примус та адміністративна відповідальність

Конституція України та концепція реформи адміністративного права про адміністративну відповідальність. Адміністративний примус як правовий інститут адміністративного права. Поняття і види адміністративного примусу.

Проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності та шляхи її вирішення.

Колективні утворення як суб'єкти адміністративної відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність по адміністративному праву.

Матеріальна відповідальність по адміністративному праву.

^ Механізм адміністративно-правового регулювання

Державний контроль: поняття, природа, види.

Система контрольних органів . їх повноваження.

Адміністративний нагляд : поняття, види, особливості . Система органів, що здійснюють адміністративний контроль, їх повноваження.

Управління економікою: поняття, форми, методи, рівні. Форми і методи управління економікою в умовах розвитку ринкових відносин.

Адміністративно-правове забезпечення антимонопольного регулювання підприємницької діяльності.

Організація управління в соціальній сфері.

Управління у сфері безпеки і законності.

Управління зовнішньополітичною та зовнішньоекономічною діяльністю.

Особливості державного управління в адміністративно-політичній сфері.

Адміністративний процес

Поняття і природа адміністративного процесу.

Адміністративний процес в світлі вимог концепції реформи адміністративного права. Система і структура адміністративного процесу.

Поняття і ознаки адміністративного правопорушення . Види адміністративних стягнень.

Докази і доказування з адміністративному процесі.

Адміністративна юстиція: поняття, проблеми, шляхи вирішення.

Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах.

Особливості дисциплінарного провадження.

Проблеми пошуку нової концепції законодавства про державну службу.

Особливості формування адміністративно-процесуального законодавства і перспективи його розвитку.

Актуальні проблеми законодавства в сфері соціально-культурного розвитку.

Нові завдання законодавства про управління економікою

Список літератури

Алехин А.П., Козлов Ю.Н., Кармолицкий А.А. Административное право РФ.-М.,1997.-Ч.1.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций .-М.,1997.

Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управлення. - Киев., 1984.

Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управлення : содержание деятельности и организации структурьі. - К., Наук, думка, 1990.

Аверьянов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К.: Ін Юре, 1997.

Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управлення: содержание деятельности и организационньїе структури - Киев, 1990.

Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право. - М. Из-во МГУ, 1994-1995. - Ч. 1-2.

Аморджуев О. Проблема антимонопольного законодательства // Хоз. и право. - 1990. -№11.

Аникин Е.Б. К разработке антимонопольного законодательства // Сов. гос. и право. - 1990. - №10.

Андрейко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблеми и тевденции. - Киев, 1994.

Атаманчук Г.В. Теорія державного управління: Курс лекцій -М. Юрид. лит., 1997.

Бандурка ОМ. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи вдосконалення. - Харків, 1996.

Брзбан Г. Французское административное право. - М.1998.

Бахрах Д.Н. Административное право. Общая часть. - М.,1993.

Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. - Екате-ринбург, 1995.

Бельский К. С. К вопросу о предмете административного права. // Гос. и право. - 1997. - №11.-С. 14.

Била Л.Р. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Дисс. ... канд. юрид. наук. -Одесса, 1995.

Васильєв А.С., Додин Е.В., Туманов В. Предприниматель: его

права, обязаности, ответственность. - Одесса, 1995.

Галаган И.А. Административная ответственность (материальное право). – Воронеж, 1988.

Голоснічєнко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття) - Ірпінь, 1998.

Державне управління : теорія і практика / За заг. ред. В.Б.Аверь-янова - К.: Юрінком Інтер, 1998.

Додин Е.В. Административная ответственность в свете Консти-туции Украиньї. // Юрид. вестник. - 1997. - № 3.

Додин Е.В. Административная деликтология. Учебн. пособие. -Одесса, 1997.

Коваль Л. Административное право Украиньї. - К.иев, 1996.

Козлов Ю.Н. Административньїе правоотношения. - М.,1976.

Коренеє А.П. Административное право России. - М.,1996. - Ч. 1.

Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право України. - 1998. - №2.

Кивалов С.В. Организационно-правовьіе основи таможенного дела в Украине. - Одесса, 1994.

Кивалов С.В. Средства осуществления таможенной политики Украиньї. - Одесса, 1995.

Кивалов С.В. Таможенное право (административная ответствен-ность за нарушение таможенньгх правил). - Одесса, 1996.

Кивалов С.В. Митне розслідування // Право України. -1996. - №8.

Кубко Е.Б. Программно-целевая организация государственного управлення (сущность, правовая основа, хозяйственная практика). -К., 1995.

Манохин ВМ. Советская государственная служба. - М., 1996.

Манохин ВМ., Адушкин Ю.С., Багишаев ЗА. Российское административное право. - М., 1996.

Манохин ВМ. Правовое государство и проблема управлення по усмотрению // Сов. гос. и право. - 1990. - № 1.

Маслеников М.Я. Применение административньїх взьісканий. -Калининград, 1986.

Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в де-мократическом обществе. - Киев, 1995.

Новоселов В.И. К вопросу об административньгх договорах // Правоведение. - 1969. - №3.

Овсянко ДМ. Административное право. - М.: Юристь, 1995.

Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. - 1998. - №1.

Опришко В.Ф. Народохозяйственннй комплекс: управление и право.-Киев, 1983.

Орзих М.Ф. Личность и право. - М., 1975.

Пахомов ЇМ. Адміністративно-правові питання державної служби.-К, 1972.

Тимченко АМ. Административная юстиция в зарубежньгх госу-дарствах // Адвокат. - 1996. - № 10-11.

Салищева НА. Административний процесе в СССР. - М., 1964.

Самсонов В.Н. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. - Харьков, 1991.

Селиванов В.Н. Менеджеризм - апологетика еовременного капи-тализма (политико-правовой анализ). - К., 1977.

Селивон Н.Ф. Контрольная функция местннх Советов народних депутатов. - Киев, 1980.

Сиренко В.Ф. Обеспечение приоритета общегосударственных интересов.(Организационно-правовые вопросы). — Киев. 1987.

Сорокин В.Д. Проблеми административного процесса. - М., 1968.

Старилов Ю.Н. Административньїй договор: опьгг законодате-льного регулирования в Германии // Гос. и право. - 1996.

Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебн. -М., 1996.

Сурилов А.В. Теория государства и права. - Одесса, 1998. - Гл.З. -П.8.10-8.13.

Сурілов А.В. Основи загальної теорії держави і права. - Одеса: Изд-во Одес. ун-ту, 1995.

Тихомиров Ю.А. Курс адміністративного права в процесу. - М.: Юринформцентр, 1998.

Тимченко И.А. Законодательная деятельность союзних республик в сфере государственного управлення. - Киев, 1978.

Шемшученко Ю.С. Гоеударственное управление охраной окру-жающей средьі в союзной республике. - Киев,. 1990.

Цветков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). - Харків, 1997.

Хаманева Н.Ю. Конституционное право на подачу обращения // Гос. и право. - 1996.

Яновскш А. Отбор персонала (собеседование с кандидптпми при приеме на работу ) // Проблеми предпринимательства. - 1997 . №2.

Нормативні акти

Конституція україни. - К., 1996. КоАП Украиньї (с изменениями и дополнениями). Таможенньш Кодекс Украиньї от 12.12.1991. Парижская конвенция по охране промьппленой особенности... -Киев, 1995.

Об обьединениях граждан: Закон Украиньї // Вед.ВСУ. - 1992. -№34. - Ст.504

О правовом статусе иностранцев: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. -1994.-№23.-От. 161.

О беженцах: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. -1996. - №16. - Ст. 90.

О свободе совести и религиозньїй организациях: Закон Украиньї // Вед.ВСУ. - 1991. -№25. - Ст. 283.

Об обращениях граждан: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1992. - №47.

О гражданстве Украиньї: Закон Украиньї // Юрид. вестник. -1997. -Ш.

О государственной службе: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1993. - №52. О борьбе с коррупцией: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1995. - №34.

О государственной исполнительной службе: Закон Украйни // Голос Украиньї. - 1998. - 21 апр.

Об антимонопольном комитете Украинн: Закон Украиньї // Вед. ВСУ- 1993.-№50.

О местном самоуправлении в Украине: Закон Украиньї // Вед. ВСУ.- 1992.-№24.

Закон Украиньї " О чрезвьічайном положений " // Вед. ВСУ. - 1992.-№37.

Об административном надзоре за липами, освобожденньїмй из мест лишения свобода: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1994. -№ 52.

О таможенном деле в Украине: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. -1991. -№4.

О внешнезкономической деятельности: Закон Украиньї от 21.07.91 // Вед. ВСУ. - 1991. - №29.

Об общих началах создания и функционирования специальннх (свободньгх) зкономических зон: Закон Украиньї от 12.12.92 // Вед. ВСУ - 1992.-№50.

Об организационно-правовьіх основах борьбьі с организованной преступностью: Закон Украиньї от 30.06.93 // Вед. ВСУ. - 1993. -№35.

Об мерах противодействия незаконному обращению наркотиче-ских средств: Закон Украиньї от 5.02.95 // Вед. ВСУ. - 1995. - №10.

Об обращении в Украине наркотических средств, их аналогов и прекурсов: Закон Украиньї от 15.02.95 // Вед. ВСУ. - 1995. - №10.

Про органи і службу у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Голос України. -1995.

Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности: Закон Украиньї //Вед. ВСУ.- 1992.-№23.

О государственном регулировании рьінка ценньїх бумаг в Украине: Закон Украиньї // ВЕД. ВСУ. - 1996. -№51.

Об исключительной (морской) зкономической зоне Украиньї: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1995. - № 21.

О прокуратуре: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1991. - №53.

О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1993. -№ 13.

О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконними действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратури и суда: Закон Украиньї // Голос Украиньї. - 1995. - 17 янв.

О Конституционном Суде: Закон Украиньї // Вед. ВСУ. - 1996. - №49.

Об арбитражном суде: Закон Украиньї // Бюллетень законодательства и юридической практики Украиньї. - 1993. - №5.

О зашите от недобросовестной конкуренции: Закон Украиньї // Вед. ВСУ.-1996.-№36.

Про національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента // Урядовий кур'єр. - 1997. - квітень.

Про національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента // Урядовий кур'єр. - 1997 .квітень.

Положення про Міністерство юстиції України: Затв. Указом Президента України від ЗО. 12.97.

Об Общем положений о юридической службе министерства, иного центрального органа государственной исполнительной влас-ти; государственного предприятия, учреждения, организации: По-становление КМУ // Уряд, кур'єр. - 1995. - 5 жовтня.

О внедрении механизма по предотвращению монополизации то-варньгх рьшков: Постановление КМУ от кі 1.11.94 // Уряд, кур'єр. -1994. - 4 листопада.

Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності: Затв. Пост. КМУ від 3 липня 1998 р. // Право України. -1998. - №9.

Положение о порядке проведення конкурсе на замещение вакан-тньгх должностей государственньгх служащих: Утв. Пост. КМУ 4.10.95 // 36. закон, та норм актов. - Киев., 1996.

Положение о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения и организации за нарушение установленньгх законодате-льством требований пожарной безопасности ...: Утв. пост. КМУ 14.12.94.//36. пост. 1995.-№ 3.

Положение о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения, организации за нарушение нормативньїх актов об охране труда: Утв.Пост. КМУ 17.09.93 // 36. пост. - 1994. - №1.

Положение о порядке наложения на хозяйствующие субьектьі сфери торговли, общественного питання и услуг, в том числе на граждан - предпринимателей, взьісканий за нарушение законодательства о зашите прав потребителей: Утв. Пост. КМУ 14.04.94. - №8.

Правила вьезда иностранцев вУкраину, их вьіезда из Украиньї и транзитного проезда через ее территорию: Утв. Пост. КМУ 29.12.95 // 36. пост. 1996. -№ 4. - Ст. 148.

Правила перетинання державного кордону громадянами України: Затв. Пост. КМУ від 27.01.95.

Порядок проведення елужебного раселедования: Утв. Пост. КМУ // ЗПУ. - 1995. - №5.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України // Юрид. вісник.- 1997.

Інструкція про порядок заборони в'їзду в Україну іноземцям посадовим особам Прикордонних військ України: Затв. Наказом Голови Держкомітету у справах охорони державного кордону. // Офіційний вісник України. - 1998. - №9.

шсгрукція про порядок передачі підрозділам Прикордонних військ України іноземців та осіб без громадянства , що є порушниками законодавства України про державний кордон і правовий статус іноземців, приймання зазначених осіб органами внутршшіх справ України. їх утримання за межі держави: Затв. наказом Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України та МВС України // Офіційний вісник України. - 1998. - №2.

Положение о главном Управлений государственной службьі при Кабинете Министров Украиньї // ЗПУ. - 1995. - №5.

Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення діючого законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин та валютного регулювання: Затв. Наказом МЗЕЗ 5.06.95 // Діло. - 1995. -№ 63.

Законодавство про виїзд з України та про статус іноземців. Правовий статус іноземців: Науково-практичні коментарі та нормативно-правові акти. - К, 1998.

Державна служба України: 36. Законодавчих та нормативних документів, роз'яснень Головдержслужби, міністерств та відомств України.-К, 1996.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconПримеры библиографического оформления всех видов печатных изданий
Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы : История, теория, закон, практика / Г. В. Атаманчук. М.: Рагс, 2003. 268 с

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconАтаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. Монография
Государственная служба и эффективность государственной жизнедеятельности в Российской Федерации

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua Теория государства иправа....

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconГосударственные строительные нормы украины
Положення являются обязательными для применения органами государственного управлення и надзора, заказниками (инвесторами), проектировщиками,...

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconУчебно-методический комплекс дисциплины теория сварочных процессов...
Умк составлен на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и типовой (примерной)...

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconПояснительная записка Место дисциплины «Теория информа­ции»
Место дисциплины «Теория информа­ции» — предметный блок стандарта. Курс может быть прочитан после изучения сту­дентами вводного курса...

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconКурсовая работа курс экономическая теория На тему: «Система показателей национальной экономики»

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconВ современной физике базовыми являются квантовая теория и теория...
Теория энтропийной логики междисциплинарная сфера научного исследования материи не противоречит вышеизложенному. Теория энтропийной...

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconКурс "Основы построения трансляторов"
Основы построения трансляторов", который включен в дисциплиину "Системное программное обеспечение". Курс читается в 8 семестре студентам...

Атаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций iconНавчально-методична література
Введение в религиоведение. Теория, история и современные религии: Курс лекций. Учеб пособие для студ, вузов

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<