Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права
Скачать 107.34 Kb.
НазваниеТема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права
Дата публикации26.07.2013
Размер107.34 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.02 - КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ПРОГРАМА КУРСУ "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

Тема 1. Конституційне право - галузь національного права України

Предмет конституційного права. Конституційні норми і конституційні відносини. Джерела конституційного права.

Місце конституційного права у правовій системі України.

Тема 2. Наука конституційного права

Поняття і предмет науки конституційного права. Функції науки конституційного права. Методологія науки конституційного права. Джерела науки конституційного права.

Історія становлення і розвитку науки конституційного права.

Тема 3. Конституція України

Поняття та суть Конституції.

Становлення Конституції України. Роль П.Орлика, Т.Шевченка та І.Франка в становленні ідей конституції. Створення нової Конституції України.

Тема 4. Конституційний лад України

Поняття та суть конституційного ладу України. Визначальні риси конституційного ладу України. Конституційні основи громадянського суспільства.

Тема 5. Правовий статус людини і громадянина в Україні Поняття і структура правового статусу особи. Види правового статусу особи.

Принципи правового статусу людини і громадянина. Удосконалення правового статусу особи.

Тема 6. Громадянство України

Громадянство: поняття громадянства і види громадянського стану особи.

Громадянство України , підстави його набуття і припинення.

Органи державної влади і державні організації, що вирішують питання громадянства.

Тема 7. Фундаментальні (конституційні) права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні

Особисті (громадянські) права і свободи людини і громадянина в Україні.

Соціально-економічні права людини і громадянина в Україні. Політичні права і свободи людини і громадянина. Культурні (духовні) права людини і громадянина в Україні. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.

Тема 8. Гарантії прав і свобод людини і громадянина

Поняття і види гарантій прав і свобод людини і громадянина. Політичні, економічні, культурні (духовні, ідеологічні) та інші загально-соціальні гарантії прав і свобод. Юридичні гарантії прав і свобод.

Організаційні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

Тема 9. Виборча система України

Конституційні форми народовладдя в Україні. Форми безпосереднього народовладдя. Вибори як форма народного волевиявлення.

Види виборів і виборчих систем. Основні принципи і стадії виборів.

Тема 10. Референдуми в Україні

Поняття і види референдумів.

Нормативно-правові основи підготовки і проведення референдумів. Предмети всеукраїнського і місцевих референдумів. Основні принципи і стадії проведення референдумів. Відповідальність за порушення законодавства про референдуми.

Тема 11. Органи законодавчої влади України

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади України. Парламент України .

Порядок його формування і строк повноважень. Склад і структура Верховної Ради .

Основні функції і повноваження Верховної Ради, форми її роботи.

Тема 12. 3аконодавчий процес в Україні

Поняття законодавчого процесу. Нормативно-правові основи законодавчого процесу. Стадії законодавчого процесу. Вияв законодавчої ініціативи. Обговорення законопроектів і прийняття законів. Підписання законів, їх оприлюднення і набрання ними чинності.

Тема 13. Конституційно-правовий статус народних депутатів України

Основні засади правового статуту народних депутатів. Функції, права і обов'язки народних депутатів. Основні форми їх роботи. Гарантії депутатської діяльності. Депутатський імунітет.

Дострокове припинення депутатських повноважень.

Тема 14. Конституційний статус Президента України

Президент України як глава держави.

Правова природа, соціальне призначення і роль інституту глави держави.

Порядок виборів Президента України. Президент України, його основні функції і повноваження. Взаємовідносини Президента України з Верховною Радою і Кабінетом Міністрів України.

Тема 15. Конституційні основи виконавчої влади України

Суть виконавчої влади. Загальні засади побудови системи виконавчої влади.

Президент України:

а) державно-правовий статус Президента України.

б) повноваження Президента України.

в) акти Президента України, їх місце в системі правових актів.
Кабінет Міністрів України.

Міністерства , інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади.

Тема 16. Конституційні основи судової влади України

Суть судової влади.

Система судової влади: конституційні принципи її побудови та функціонування.

Судова влада і органи прокуратури України.

Тема 17. Прокуратура України. Державна оборона і безпека

Прокуратура: місце в системі державних органів, статус, законодавче закріплення.

Державна оборона і безпека: законодавче регулювання, статус.

Тема 18. Забезпечення конституційної законності в Україні

Поняття та зміст конституційної законності. Конституційний Суд України - державний орган забезпечення конституційності правових актів.

Конституційний контроль і прокурорський нагляд.

Тема 19. Місцеве самоврядування в Україні

Поняття місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування та принципи її побудови.

а) місцеві Ради;

б) громадські територіальні органи місцевого самоврядування;

в) місцеві референдуми;

г) інші форми волевиявлення громадян.
Повноваження органів місцевого самоврядування .
Акти місцевого самоврядування.

Правові гарантії місцевого самоврядування.

Тема 20. Конституційне право України і загальні принципи міжнародного права

Визнання пріоритету загальнолюдських цінностей і переваги загальновизнаних принципів міжнародного права в конституційному праві України.

Міжнародні договори України як частина конституційного права України. Конституційні засади ратифікації і офіційного опублікування міжнародних договорів України.

Колізії конституційного права і міжнародних договорів України, порядок їх вирішення.

^ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КОНСТИТУЦЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Конституційне право - галузь національного права України

Кваліфікаційні ознаки конституційного права як галузі права національного права України:

а) предмет правового регулювання;

б) метод правового регулювання;

в) принципи конституційного права;

г) соціальне призначення і функції конституційного права.

д) конституційна (державно-правова ) відповідальність.
Системно-структурна характеристика конституційного права як галузі права:

а) конституційно-правові інститути;

б) конституційно-правові норми;

в) система конституційного права.

Місце конституційного права і системі національного права. Історія становлення і розвитку конституційного права України.

Тема 2. Інститути і норми конституційного (державного) права України Конституційно-правові інститути. Конституційно-правові норми. Джерела конституційного права. Реалізація норм конституційного права

а) форми і механізм реалізації конституційно-правових норм;

б) гарантії реалізації конституційно-правових норм;

в) зміст, структура, виникнення і припинення конституційно-правових відносин.

Тема 3. Наука конституційного права України. Поняття науки конституційного права. Предмет науки конституційного права. Завдання і функції науки конституційного права. Методологія науки конституційного права

Роль нового мислення у формуванні сучасного українського конституціоналізму.

Історія становлення і розвитку науки конституційного права України.

^ Тема 4. Конституція України

Теоретичні основи Конституції України.

Поняття і сутність Конституції. Юридична і фактична Конституція України.

Конституція і конституційні закони України. Прийняття та реалізація Конституції. Конституційна юстиція.

Становлення Конституції і конституціоналізму України:

а) зародження ідей конституціоналізму в Україні. Загальна характеристика Конституції П.Орлика;

б) конституційні ідеї Т.Шевченка і І.Франка;

в) втілення демократичних ідей конституціоналізму в період
відродження Української державності 1918-1920 рр. Конституція УНР 1918 року.

Створення принципово нової Конституції України в період розбудови Української державності та утворення її державного суверенітету:

а) концепція нової Конституції України.

б) характеристика останніх проектів нової Конституції України.

^ Тема 5. Конституційний лад України

Поняття конституційного ладу України.

Принципи конституційного ладу України.

Суверенітет: поняття, зміст, законодавче закріплення.

Принципи національної держави України.

Правова держава: поняття, сутність, соціальне призначення та роль.

Форма Української державності.

Основні принципи зовнішньої політики Української держави.

^ Тема 6. Основи правового статусу особи в Україні

Поняття та сутність правового статуту.

Структура правового статуту особи як категорії конституційного права.

Типологія правового статусу особи.

Конституційні (фундаментальні) права і свободи в Україні:

а) громадянські і політичні права особи;

б) економічні, соціальні, екологічні і культурні права і свободи особи.
Конституційні обов'язки особи.

Гарантії реалізації і захисту (охорони) конституційних прав і свобод особи.

Забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод громадян України.

^ Тема 7. Громадянство України

Поняття громадянства. Принципи громадянства.

Законодавче регулювання громадянства в Україні. Підстави та форми набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Громадянство дітей:

а) прирізному громадянстві батьків;

б) при зміні громадянства батьків;

в) при усиновленні.
Організаційно-правові форми вирішення.
Оскарження рішень у питаннях громадянства.

^ Тема 8. Державний устрій України

Поняття і принципи державного устрою України.

Україна - унітарна держава. Символи країни.

Конституційно-правовий статус Кримської автономії.

^ Тема 9. Територіальна організація України

Поняття, суть та принципи територіальної організації України.

Адміністративно-територіальний поділ України: поняття, суть ланки. Правовий статус адміністративно-територіальних одиниць.

Законодавче регулювання порядку вирішення питань адміністративно-територіального поділу України.

^ Тема 10. Система державних органів України

Поняття державного органу.

Сутність і зміст принципу розподілу влад у побудові системи державних органів України.

Види державних органів України.

Конституційні принципи побудови і діяльності державних органів України.

^ Тема 11. Виборча система України

Поняття виборчої системи. Виборча система і виборче право. Принципи виборчого права.

а) загальне виборче право;

б) рівне виборче право;

в) пряме виборче право;

г) таємне голосування.

Конституційні основи реалізації виборчого права:

а) порядок призначення виборів і утворення виборчих округів;

б) формування виборчих дільниць і виборчих комісій;

в) висунення і реєстрація кандидатів у депутати;

г) порядок голосування, підбиття і опублікування підсумків виборів.
Гарантії демократизму виборчої системи України.
Всеукраїнський і місцевий референдум.

^ Тема 12. Народний депутат

Державно-правова природа депутатського мандату. Зміст правового статусу народного депутата України:

а) законодавче закріплення правового статусу народного депутата;

б) права народного депутата, форми їх реалізації.

в) обов'язки народного депутата .

Основні гарантії депутатської діяльності. Депутатський імунітет.

^ Тема 13. Законодавча влада в Україні

Сутність законодавчої влади.

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади:

а) конституційно-правовий статус Верховної Ради України;

б) депутатський корпус і структура Верховної Ради України;

в) регламент Верховної Ради України.
Організаційні форми діяльності Верховної Ради України.
Акти Верховної Ради України.

^ Тема 14. Законодавча діяльність в Україні

Поняття і зміст законодавчої діяльності. Стадії законодавчої діяльності.

а) законодавча ініціатива і внесення законопроектів;

б) розгляд і обговорення законопроекту;

в) прийняття закону;

г) промульгація закону;

д) опублікування закону і набрання ним чинності;

с) специфіка прийняття закону всеукраїнським референдумом.

^ Тема 15. Конституційні основи виконавчої влади України

Суть виконавчої влади. Загальні засади побудови системи виконавчої влади.

Президент України:

а) державно-правовий статус Президента України;

б) повноваження Президента України;

в) акти Президента України, їх місце в системі правових актів.
Кабінет Міністрів України.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади.

^ Тема 16. Конституційні основи судової влади України

Суть судової влади.

Система судової влади: конституційні принципи її побудови та функціонування.

Судова влада і органи прокуратури України.

^ Тема 17. Прокуратура України. Державна оборона і безпека

Прокуратура: місце в системі державних органів, статус, законодавче закріплення.

Державна оборона і безпека: законодавче регулювання, статус.

^ Тема 18. Забезпечення конституційної законності в Україні

Поняття та зміст конституційної законності.

Конституційний Суд України - державний орган забезпечення конституційності правових актів.

Конституційний контроль і прокурорський нагляд.

^ Тема 19. Місцеве самоврядування в Україні

Поняття місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування та принципи її" побудови:

а) місцеві Ради;

б) громадські територіальні органи місцевого самоврядування;

в) місцеві референдуми;

г) інші форми волевиявлення громадян. Повноваження органів місцевого самоврядування. Акти місцевого самоврядування. Правові гарантії місцевого самоврядування.

Тема 20. Конституційне право України і загальновизнані принципи міжнародного права

Визнання пріоритету загальнолюдських цінностей і переваги загальновизнаних принципів міжнародного права в конституційному праві України.

Міжнародні договори України як частина конституційного права України. Конституційні засади ратифікації і офіційного опублікування міжнародних договорів України.

Колізії конституційного права і міжнародних договорів України, порядок їх вирішення.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права iconКонституційне право в системі права України: задачі І тенденції розвитку...
Вступного іспиту з основ держави І права для вступників до магістратури за спеціальністю «державна служба»

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права iconВ чому полягає провідна роль галузі конституційного права України в національній системі права?
Дайте визначення конституційного права України як галузі права, покажіть її особливості

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права icon1. Вступ до цивільного права Цивільне право як галузь права України....
Спеціальність 12. 00. 03 Цивільне право І цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права icon2. Принципи трудового права України Поняття принципів права та їх...
Поняття трудового права як галузі права. Місце трудового права в системі права України. Суспільні відносини, що складають предмет...

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права iconЧирва Ю. О. Екологічне право України. К.: Атака, 2000. 216 с. Дрейер...
Формы взаимодействия общества с природной средой и развитие экологической мысли. Экологические функции государства и права. Понятие...

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права iconВсього годин
Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч. 2 передбачає опанування питань, що стосуються зобов’язального права, – однієї з...

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права icon1. Административное право как отрасль Российского права
Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования; принципы...

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права icon1. Предмет, система та джерела конституційно процесуального права України
Бисага Ю. М., Гомонай В. В., Чечерський В. І. Конституційно-процесуальне право України. Ужгород : Ліра, 2008

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права iconПринципы гражданского права
Гражданское право как самостоятельная отрасль права. Предмет, метод, функции и источники гражданского права. Система гражданского...

Тема Конституційне право галузь національного права України Предмет конституційного права. Конституційні норми І конституційні відносини. Джерела конституційного права iconПрограма спецкурсу “ актуальні проблеми конституційного права україни”...
Проблеми конституційно-правового статусу Президента України та органів виконавчої влади України. – 2 год

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<