Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб




НазваниеТарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб
страница2/9
Дата публикации01.08.2013
Размер1.08 Mb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

1. Поняття та причини корупції в Україні.



У світі немає єдиного канонічного, загальноприйнятого визначення терміну «корупція», оскільки вона є складним соціальним явищем із надзвичайно великою диверсифікацією, тобто різноманітністю його проявів та форм. Окремі фахівці вважають, що внаслідок ряду причин дати чітке визначення цьому явищу практично неможливо. Однією з основних вони називають культурні відмінності різних суспільств. Те, що в одній державі сприймається як хабар, в іншій є цілком допустимою практикою, елементом прояву культури.Корупція супроводжує людство з найдавніших часів. Покарання за хабарництво (підкуп) передбачалося законами Хамураппі (чотири тисячі років тому), установлювалося єгипетськими фараонами.

Термін «корупція» походить від латинського «corruptіo», що тлумачиться як «підкуп, продажність громадських та політичних діячів, посадових осіб».

Корумпованість [лат. corrumpere] означає підкуповування кого-небудь грошима або іншими матеріальними благами.

У римському праві визначення «corrumpere» трактувалося як ушкоджувати, ламати, руйнувати, підкуповувати та означало протиправні дії у судовій практиці, зокрема, перешкоджання нормальному ходу судового процесу або процесу управління справами суспільства.

На думку інших дослідників, термін корупція походить від поєднання латинських слів соrrеі та rumреrе: соrrеі – обов’язкова причетність декількох представників однієї із сторін до однієї справи, а rumреrе – порушувати, ламати, пошкоджувати, скасовувати. Так утворився самостійний термін – соrrumреrе, що означає участь у діяльності кількох (не менше двох) осіб, мета яких полягає у «псуванні», «руйнуванні», «пошкодженні» нормального розвитку судового процесу або процесу керування справами суспільства.

У Стародавній Греції в IV–V ст. до нашої ери прояви корупції мали побутовий характер, наприклад «псування їжі та питної води». Пізніше корупцією стали називати деякі карані в судовому порядку дії, зокрема зіпсованість моралі, розпусність молоді.

Вважають, що перші згадування про корупцію на Русі з'явилися у літописах ХІІІ століття. Зокрема, з цього приводу згадують Двінську уставну грамоту 1397-1398 років, де міститься визначення незаконної винагороди за здійснення офіційних владних повноважень — "мздоімство", або "посула". За часів Івана Грозного було запроваджено смертну кару за вчинення дій аналогічних сучасному хабарництву. Збереглися свідоцтва про страту д'яка, який крім належної йому винагороди отримав ще й смаженого гусака, що був начинений монетами.

У сучасній науковій, навчальній та суспільно-публіцистичній літературі є різні визначення корупції. У довідковому документі ООН щодо міжнародної боротьби з корупцією цей термін визначається як «зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях». Це поняття містить у собі хабарництво, непотизм (заміщення по протекції дохідних чи вигідних посад родичами або «своїми людьми») і незаконне присвоєння громадських коштів для приватного використання.

Існує робоче визначення міждисциплінарної групи по корупції Ради Європи, яке значно ширше від попередніх. Корупція являє собою хабарництво і будь-яке інше поводження осіб, яким доручено виконання певних обов’язків у державному чи приватному секторі і яке веде до порушення обов’язків, покладених на них за статусом державної посадової особи, співробітника, незалежного агента чи іншого роду відносин і має на меті одержання будь-яких незаконних вигод для себе та інших.

В Україні декілька разів намагалися законодавчо закріпити поняття корупції. Відповідно до закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011р. під корупцією розуміють використання особою, яка є суб'єктом корупційного правопорушення, наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка є суб'єктом корупційного правопорушення, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.

Аналізуючи сучасний стан корупції в нашій державі можна сказати, що характерними рисами корупції в Україні є:

1) залежність рівня та форм корупції від загального стану формування демократичних інститутів;

2) несистемне, часто науково необґрунтоване реформування основних інститутів (адміністративні процедури, податкова система, регуляторна діяльність держави, розв'язання соціальних проблем тощо);

3) набуття корупцією ознак системного явища через ураження життєво важливих інститутів суспільства та перетворення її на функціонально важливий спосіб їх існування;

4) неефективність політичних ініціатив у сфері боротьби з корупцією;

5) зміцнення в суспільстві стереотипів терпимого ставлення до корупції, поєднання в масовій свідомості визнання суспільної шкоди корупції і готовності обирати корупційні шляхи розв'язання проблем, що призвело до нездатності громадян брати активну участь в антикорупційних діях;

6) ураження корупцією органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

7) слабкість інститутів громадянського суспільства. Засоби масової інформації, залежні часто від власників та органів державної влади, здебільшого уникають об'єктивного висвітлення цих проблем. Громадянські ініціативи не підтримуються через зневіру та суспільну апатію більшості населення. Неурядові організації переважно ослаблені, залежні від осіб, які надають їм фінансову підтримку.

Відповідно до цього,основними причинами виникнення корупції в Україніможна назвати:

 1. розшарування суспільства на бідних і багатих, нерівномірність розвитку ринкового господарства;

 2. низький рівень заробітної плати державних службовців порівняно з заробітною платою у приватному секторі;

 3. суперечності між швидкозмінними умовами ринкового господарства та чинним законодавством;

 4. суперечності між законодавчою та морально-етичною нормами підприємництва;

 5. існування законодавчих актів широкого спектра дії і наявності у державних службовців великих можливостей їх використання за власним розсудом;

 6. часта зміна чиновницького апарату і насамперед його керівного складу;

 7. суперечності в політичній системі, які представлені владою і бізнесом;

 8. існування економічних пільг;

 9. потреба у виживанні населення в складних умовах становлення ринкових відносин;

 10. створення штучного дефіциту ресурсів;

 11. зволікання у прийнятті рішень;

 12. суцільний правовий нігілізм;

 13. неефективна система контролю.

Корупція розглядається як складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку суспільства і держави, загрожує демократії та правам людини, реалізації принципуверховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інститутів, добробут, завдає шкоди суспільству, соціальному прогресу танаціональній безпеці.Корупція стала універсальною проблемою, яка впливає на всі сфери суспільного життя, а найбільше вражає сферу взаємовідносин громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування, з якими найчастішестикаються громадяни при реалізації своїх конституційних прав. Така ситуація підриває найчастіше ідеологію суспільства, так як громадяни починаютьсприймати корупцію як “спрощену форму” отримання громадянами адміністративних послуг. Населеннядержави стає заручником корупції.
Наслідки поширення корупції в Україні:

 1. підрив соціальної довіри й верховенства права;

 2. руйнація соціальної моралі та почуття справедливості у населення;

 3. перешкоджання функціонуванню ринку та деформація нормальних систем розподілу;

 4. стримування економічного розвитку держави;

 5. зниження громадянської відповідальності;

 6. посилення соціальної напруженості у регіонах;

 7. зневіра у ефективності державної політики тощо.



1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconЗеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб
Безпека життєдіяльності: Навч посіб. — К.: Наук світ, 2001. 301 с. Бібліогр.: с. 294-297

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconФесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб
Фесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб. – К.: Івц “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 128 с

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconКурс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconОснови інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк,...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconКириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч...
...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconБатра Р., Майерс Д. Д., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент: Пер с англ. 5-е изд
Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч посіб вид., перероб. І доп. К. Нмцво моін україни, 2001. – 319 с

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconІсторичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів:...
Методичні умови проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку. (для тренерів, волонтерів,...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconАйзенберг М. Менеджмент рекламы. М.: Тоо „ИнтелТех”, 2003. 80 с....
Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч посіб вид., перероб. І доп. К. Нмцво моін україни, 2001. – 319 с

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconСписок рекомендованНоЙ лИтературЫ по дисциплине Организация и экономика...
Громовик Б. П. Організація роботи аптек: Навч посіб для студ вищ навч закл. – Видання 2-ге, виправл. І доповн. – Вінниця: Нова книга,...

Тарасенко К. В загальна характеристика антикорупційного законодавства України: Навч посіб iconНовости обратная связь
Оліфіров О. В., Маковейчук К. О. Електронна комерція: навч посіб. / О. В. Оліфіров, К. О. Маковейчук. М-во освіти І науки, молоді...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<