Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А
НазваниеТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А
страница1/5
Дата публикации03.08.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет
Кафедра господарського права

Укладач: д.ю.н., проф. Беляневич О.А.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство»
Затверджено на засіданні кафедри

господарського права

протокол №__ від ________20__р.
Декан юридичного факультету

докт. юрид.наук Гриценко І.С.

___________

Київ – 2010

Укладач: д.ю.н., проф. Беляневич О.А.


Лектори: д.ю.н., проф. Щербина В.С.

д.ю.н., проф. Беляневич О.А.

к.ю.н., доц. Клепікова О.В.

Викладачі:

ас. Попова А.В.

ас. Чупрун О.С.

ас. Паракуда І.В.

Рецензенти: д.ю.н., проф. Щербина В.С.


Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Протокол № ____від ___________20__ р.

__________________________________

Голова НМК


З М І С Т
1. Передмова……………………………………………………………..4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю……..5

Поточний контроль.

Модульний контроль.

Підсумковий контроль.

3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське процесуальне право»………………………………………………………….

^ 4. Зміст дисципліни «Господарське процесуальне право» за темами.

Змістовний модуль 1………………………………………………..8

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

Практичні завдання

Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

Зразки тестового контролю.

Змістовний модуль 2…………………………………………………12

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

Зразки тестового контролю.

Змістовний модуль 3…………………………………………………17

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

Зразки тестового контролю.

Змістовний модуль 4………………………………………………..23

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

Контрольні запитання до змістовного модуля 4.

Зразки тестового контролю.

5. Нормативно-правові акти……………………………………….27

6. Судова практика

7. Рекомендована література

1. Передмова
Вступ. Дисципліна «Господарське процесуальне право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в ІІ семестрі на 3 курсі денного відділення в обсязі 2,5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 51 год. аудиторних занять (з них 36 лекцій, 15 семінарських занять) і 39 годин самостійної роботи і закінчується заліком в ІІ-му семестрі.
^ Мета і завдання навчальної дисципліни „Господарське процесуальне право” є:

  • опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять, принципів та інститутів господарського процесуального права;

  • формування у студентів практичних навичок щодо самостійного вивчення і використання судової практики вищих судових інстанцій, спеціальної літератури з тематики курсу, самостійного розв’язання проблем, що виникають при застосуванні норм господарського процесуального законодавства, розробки правових документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності.

Для опанування тем курсу «Господарське процесуальне право» студент повинен:

  • відвідувати лекції;

  • закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом опрацювання нормативно-правових актів та рекомендованої літератури з відповідних тем курсу;

  • виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі, брати активну участь в семінарських заняттях.

Студент повинен знати:

  • зміст процесуального законодавства, яким регулюється порядок вирішення господарських спорів господарськими судами України;

  • рішення Конституційного Суду України з питань, що охоплюються предметом курсу;

  • узагальнення вищих судових інстанцій з питань застосування законодавства щодо вирішення справ господарської юрисдикції (постанови Пленуму Верховного Суду України, рекомендації та інформаційні листи Вищого господарського суду України), а також правові позиції Верховного Суду України по окремих справах щодо застосування норм господарського процесуального законодавства.

^ Студент повинен вміти вирішувати казуси, інтегровано використовуючи набуті ним знання з курсів господарського процесуального права, господарського права та цивільного права, письмово аргументувати власну правову позицію, в тому числі шляхом складання процесуальних документів (позову, відзиву на позовну заяву, клопотання, проекту судового рішення, ухвали суду, апеляційної та касаційної скарги тощо). Для цього корисним буде опрацювання офіційних друкованих видань вищих судових інстанцій України («Вісника Верховного Суду України» та «Вісника Вищого господарського суду України», «Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах»).

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. Наукові доповіді можуть бути підготовлені відповідно до завдань для самостійної роботи.

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Господарське право» на 3-му курсі закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування інших господарсько-правових дисциплін («Господарське право», «Правова робота в господарських організаціях», «Інвестиційне право», «Конкурентне право», «Корпоративне право», «Право промислової власності» та ін.), в процесі подальшого навчання, в т.ч. за програмами підготовки «спеціаліст», «магістр» та в аспірантурі.
^ Система контролю знань та умови складання заліку. Нормативна навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів: до першого входять 1-3 теми, до другого – 4-8 теми, до третього – 9-12 теми, до четвертого – 13-15 теми. Підсумкове оцінювання знань (залік) складається з суми балів, отриманих студентом за модулями.

^ 2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді, активність при обговоренні питань семінарського заняття, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань (казусів), експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. підсумкового модульного тестування, результати виконання індивідуальних завдань.
^ Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:^ Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-питування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання (в т.ч. реферат)

До 5 балів

Модульне тестування

До 10 балів

^ 2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4). Підсумкова кількість балів за змістові модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Протягом семестру виконується 4 модульні тестування.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів.
^ 2.3. Підсумковий семестровий контроль

Семестр завершується комплексним підсумковим модулем (контролем) у формі заліку. Для комплексного модульного контролю можуть бути використані контрольні запитання до змістовних модулів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожний з чотирьох модулів за наступною формулою:


Змістовний

модуль 1 (ЗМ1)


^ Змістовний модуль2 (ЗМ2)

Змістовний модуль3 (ЗМ3)

Змістовний модуль4 (ЗМ4)

Разом (підсумкова оцінка)

^ Вагові коефіцієнти

25%

k1=0,25

25%

k2=0,25

25%

k3=0,25

25%

k4=0,25
Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100
Оцінка (бали)

25

25

25

25

100

Шкала оцінювання

^ За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно


5


A відмінно

85-89

добре


4

B добре (дуже добре)

75-84

C добре

65-74

задовільно

3

D задовільно

60-64

E задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

FX незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
  1. ^ Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське процесуальне право»

Т е м а

Лекції

(к-ть год.)

Семін.

заняття

(к-ть годин)

Сам ост.

робота

(к-ть год.)

^ Змістовний модуль 1. Поняття господарського процесуального права та його принципи


Тема 1. Предмет і система курсу «Господарське процесуальне право».

2Тема 2. Принципи господарського процесуального права

2Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів

2

2
Модульне тестування 1


^ Змістовний модуль 2. Загальна частина господарського процесуального права


Тема 4. Учасники господарського процесу

4

2
Тема 5. Підвідомчість і підсудність справ

4

2
Тема 6. Докази

2Тема 7. Судові витрати

2Тема 8. Процесуальні строки

2Модульне тестування 2


^ Змістовний модуль 3. Порядок здійснення судочинства у господарських спорах судами першої інстанції


Тема 9. Подання позову

2Тема 10. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції

2

2
Тема 11. Вирішення господарських спорів у першій інстанції

4

2
Тема 12. Рішення господарського суду та його виконання

2

2
Модульне тестування 3


^ Змістовний модуль 4. Перегляд судових актів


Тема 13. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

2

3
Тема 14. Перегляд судових рішень у касаційному порядку

2Тема 15. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами.

2Модульне тестування 4


Залік


Усього (год.)

36

15


Зміст дисципліни «Господарське право» за темами.

^ 4.1. Змістовний модуль 1 «Поняття господарського процесуального права та його принципи»

  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Беляневич О. А., д ю н., професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені...

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Укладач: Поєдинок В. В., канд юрид наук, доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету...

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Програма спецкурсу „Конкурентне право” для студентів IV курсу юридичного факультету

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультету Кафедра господарського права...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Комерційне право зарубіжних країн. Робоча навчальна програма / Вінник О. М. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультету Кафедра господарського права...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Робоча навчальна програма зі спецкурсу „Комерційне право І процес зарубіжних країн”

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні та виконанні господарських договорів

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра адміністративного І фінансового...
Укладач: кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Герасименко Євген Станіславович

Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Укладач: д ю. н., проф. Беляневич О. А iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра адміністративного права...
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Герасименко Євген Станіславович

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<