Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи
Скачать 206.02 Kb.
НазваниеТск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи
Дата публикации11.03.2013
Размер206.02 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
ДОГОВІР №____


м. Ялта "_____"________________ 20____ р.

Туристcько-санаторний комплекс «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» (ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК») в особі суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Руденко Ростислава Олександровича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 078850 серія В01, виданого Виконавчим комітетом Криворiзької міської ради Дiпропетровськоi областi «04» лютого 1998р, та Туристичне агентство (турагент) _____________________________________, що діє на підставі ______________________ ______________________________, в особі________________________________ (ФІРМА), що діє на підставі _____________________________________, надалі іменовані як Сторони, уклали даний Договір про наступне:


 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Сторони здійснюють спільну діяльність по продажу місць для короткотермінового проживання в ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» з наданням комплексних та інших індивідуальних послуг для групових та індивідуальних туристів.
 1. ^ ЗАГАЛЬHІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  1. Ціни на послуги подані у Додатках, які є невід’ємною частиною даного Договору.

  2. Вартість послуг, які не включені в Додатки, визначається у кожному окремому випадку та підтверджується письмово по факсу або електронною поштою.

  3. Діти віком до 5-ти років приймаються безкоштовно.

  4. Розміщення і оплата у ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» проводиться у відповідності з системою єдиного розрахункового часу – 12.00 годин за місцевим часом. 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІH.

  1. ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» зобов’язується надавати обслуговування туристичним групам та індивідуальним туристам у відповідності з заявкою, отриманою від ФІРМИ. У заявці обумовлюється перелік всіх послуг, які будуть надаватися туристам.

  2. Сторони зобов’язуються інформувати туристів про те, що ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» надає лише обумовлене у заявці обслуговування. За додаткові послуги, не вказані у заявці, розрахунок здійснюється індивідуально самими туристами по діючому у ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» прейскуранті цін.
 1. РОЗРАXУHКИ МІЖ СТОРОHАМИ

  1. Ціни на обслуговування в ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» подані у національній валюті України. Всі розрахунки по групових та індивідуальних турах за надане обслуговування між Сторонами здійснюються: шляхом переказу відповідної суми на банківський рахунок ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» або готівкою у касу ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК».

4.2. При поселенні ФІРМІ надається знижка у розмірі 10% від ціни стойки ТСК.

4.3. ФІРМА перераховує на банківський рахунок^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» всю суму, вказану у рахунку, не пізніше 2 банківських днів до початку обслуговування. При розрахунку готівкою у касу ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» ФІРМА вносить 100 % суми одразу, дотримуючись термінів подання заявки, вказаних вище.

4.4. У випадку ненадходження на рахунок ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» належної суми до прибуття групи або при неповному надходженні грошей ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» залишає за собою право відмовити у наданні послуг без відшкодування будь-яких збитків ФІРМІ або надати обслуговування туристам з оплатою готівкою.

4.5. У випадку зміни законодавства або зміни у цінах на обслуговування у ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» , сторони зобов’язуються переглянути умови взаєморозрахунків, що буде відображено у відповідному додатку до даного Договору.


 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬHІСТЬ СТОРІH ТА САHКЦІЇ

  1. Сторони несуть відповідальність одна перед одною за завдані їм збитки, пов’язані з порушенням умов даного Договору і термінів ануляції. Ануляція по групових турах більше, ніж за 15 днів, а по індивідуальних турах - більше ніж за 5 днів до узгодженої дати прибуття, проводяться Сторонами без застосування штрафних санкцій.

  2. У випадку невиконання з вини ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» договірних зобов’язань він несе відповідальність перед ФІРМОЮ у вигляді компенсацій на підставі представленої претензії, оформленої відповідним актом і підписаним представниками обох Сторін.  1. Сторони не відповідають одна перед одною, а також перед туристами за збитки, нанесені туристам не з вини ^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК», а також за дії туристів, пов’язані з порушенням норм законодавства. Претензії щодо цих питань розглядаються у відповідності із Законодавством України.

  2. Збитки, завдані ,^ ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» відшкодовує клієнт із своїх власних коштів у сумі, що покриває фактичні збитки, на підставі акту, складеного у встановленому порядку. 1. ФОРС-МАЖОР

  1. Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-якого з положень даного Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок причин, що є поза контролем Сторони, яка не

виконує, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, втручання з боку влади (іменовані надалі “форс-мажор”), але які не обмежуються ними на період, що починається від моменту повідомлення не виконуючою Стороною про форс-мажор, і закінчуються, коли форс-мажор закінчиться або закінчився би, якби невиконуюча Сторона вжила би заходів, котрі в дійсності могла би вжити для виходу із форс-мажора.

  1. Про настання форс-мажорних обставин Сторони інформують одна одну в письмовій формі не пізніше як за 5 (п’ять) днів після моменту їх настання. Hесвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє винну Сторону права посилатись на них у майбутньому.

  2. Hаявність форс-мажорних обставин у однієї із Сторін, в результаті яких не були виконані зобов’язання по даному Договору, звільняє цю Сторону від відповідальності за компенсацію збитків, завданих другою Стороною, за винятком фінансових взаєморозрахунків за послуги, які надаються до моменту настання форс-мажорних обставин.
 1. ^ ПОРЯДОК ВИРІШEHHЯ СУПEРEЧОК

  1. Усі суперечки по даному Договору повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами або в Господарському суді по місцю знаходження відповідача згідно чинного законодавства.
 1. ^ ТEРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАHHЯ ДОГОВОРУ

  1. Договір, підписаний обома Сторонами, діє до "____"________________ 2013р.

  2. Цінові додатки до Договору можуть змінюватися, при цьому ФІРМА повинна повідомити письмово про згоду з новими цінами.

  3. Сторони залишають за собою право достроково розірвати даний Договір з причин об’єктивного характеру. В цьому випадку Сторона, яка бажає розірвати Договір, повинна повідомити про це іншу Сторону рекомендованим листом не пізніше як за 3 (три) місяці до дати розірвання із вказанням причини. Не пізніше як за місяць до закінчення дії Договору Сторони зобов’язані провести повний фінансовий взаєморозрахунок.

Юридичні адреси і підписи сторін

Туристичний санаторний комплекс

^ «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК»

Фізична особа - підприємець

Руденко Ростислава Олександровича

Свід-во про держ. реєстр. № 078850 серія В01

Свід-во єд. под-ку № 657518 серiя А від 24.05.2012.

Юридична адреса:

98604, АР Крим, м.Ялта

вул.Ломоносова/Кiрова 37/98-О.

Адреса для кореспонденції:

Тел./факс: +38(066)6382477,

+38(067)524-2-524.

e-mail: yalta365@mail.ru

Ідент. код за ЄДРПОУ 2700911751

р/р 2600351000513, МФО 306975

фiлiя АБ Пiвдений м.Кривий Рiг

_________________

М.П.

ФІРМА

Туристичне агентство__________________________

Юридична адреса: _____________________________

______________________________________________

______________________________________________

Адреса для кореспонденції: _____________________

______________________________________________

Тел./факс: _____________________________________

e-mail: ________________________________________

р/р ___________________________________________

в ___________________________________________

МФО _________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________

ІПН __________________, свідоцтво № ____________
___________________

М.П.
^ ДОДАТОК №1

До договору № ____ від «_____» ______________ 20____ р.


Туристсько-санаторний комплекс «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК» (ТСК «ЯЛТА-ЦIЛИЙ PIК») в особі суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Руденко Ростислава Олександровича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 078850 серія В01, виданого Виконавчим комітетом Криворiзької міської ради Дiпропетровськоi областi «04» лютого 1998р, та Туристичне агентство (турагент) _____________________________________, що діє на підставі ______________________ ______________________________, в особі________________________________ (ФІРМА), що діє на підставі _____________________________________, надалі іменовані як Сторони, уклали даний Додаток №1 про нижченаведене:

Знижка на тур «КРЫМ-ЯЛТА круглый год» і вартість номерів для турагенств становить 10 % від загальної суми.

^ НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР
«КРЫМ - ЯЛТА КРУГЛЫЙ ГОД», экскурсии и походы на выбор каждый день, программа коррекции веса «СТРОЙНЯШКА», тренинг тур «ЯЛТА ПОЗИТИВ», доставка в бассейн с теплой морской водой, летом – на лучшие пляжи Черного моря

+ катание и обучение на горнолыжном курорте «АЙ-ПЕТРИ»

организовывается туристическим комплексом «ЯЛТА КРУГЛЫЙ ГОД» и начинается каждое воскресенье со встречи на вокзалах Симферополя или Ялты.
^ Воскресенье.«Знакомьтесь: Крым!»

Туристов, прибывающих в Симферополь в воскресенье, с 6-00 на главном выходе из вокзала встретит наш представитель с табличкой ТСК «ЯЛТА – КРУГЛЫЙ ГОД» и проводит к автобусу. Отправление в Ялту ориентировочно в 7-30, 10-00 и 13-30. По пути, познакомимся со столицей Крыма. Посетим, для краткого отдыха, одну из лучших смотровых площадок горного Крыма, с которой открывается захватывающий вид на море и горы. Отсюда начнется Ваше знакомство с уникальными природными шедеврами, которые мы будем открывать Вам каждый день пребывания в туре. Заедем в фирменный магазин «ВИНО & СЫР».
Туристов прибывающих прямо в Ялту мы также встретим и доставим в отель.

По приезду в ТСК «ЯЛТА – КРУГЛЫЙ ГОД» Вас ждет расселение, ознакомительная прогулка по Ялте, Приморский пляж, знаменитая набережная, праздничный ужин–знакомство, веселая вечеринка.
Также можно приезжать к нам в тур в любой день недели, но без трансфера из Симферополя. Расчетное время заселения – 15-00, выселения – 12-00.  Время работы кафе и примерный график мероприятий: 7-30 - 9-00 завтрак; 8-00 - 9-30 начало экскурсий, походов и восхождений в горы, выездов в бассейн с теплой морской водой, летом - на пляжы, а зимой – на горнолыжный курорт Ай-Петри; 13-00 - 14-00 обед для программы «СТРОЙНЯШКА»; 18-00 - 19-00 ужин (поздний обед); с 19-00 начало вечерних программ: «Вечерний релакс», тренинги «ЯЛТА ПОЗИТИВ», аэробика; 19-00 - 21-30 анимация - игры и конкурсы для детей. 12-30 и 17-30 выезды с пляжей.

Понедельник.

Ялта – город счастья!
^ Поход на Медведь-гору
Поэтический Гурзуф, дворцы и парки Партенита
Восхождение на вершину Аю-Дага
Остатки замка Алупка-Исар на горе Крестовая, Еврейская дорога

«Экскурс-1» Ялта - признанная столица курортов Крыма, город в который всегда хочется вернуться! Холм Дарсан – мемориал защитникам Ялты и видовая площадка города. Собор Иоанна Златоуста на Поликуровском холме – место зарождения Ялты, дома и улочки «старого города», морской вокзал, Ялтинский зоопарк с Поляной сказок или водопад Учан-Су, дом-музей А.П.Чехова.
«Актив» Медведь-гора это несостоявшийся вулкан, состоящий из магматических пород, из которых сделаны трибуны мавзолея и станции метро в Москве. Артековская тропа, шикарные панорамы Партенита, Гурзуфа и Артека. Уникальный по красоте старинный парк санатория «Крым», отдых и пикник у подножья Аю-Дага, дельфинарий и аквариум.
«Экскурс-2» Знаменитые фонтаны и скульптуры Гурзуфского парка – памятника садово-паркового искусства, набережная, скалы Адалары - которые служат визитной карточкой этого края, колоритные улочки и чарующие взор старинные постройки, уютная дача Чехова с собственной бухтой. Парк «Айвазовское» - шикарный развивающийся парк, в который вкладываются огромные инвестиции, дворец князей Гагариных, смотровая площадка на мысе Плака.
«Супер актив» Вершину Медведь-горы (577м) одолеть под силу любому туристу. Тропа генерала Раевского, крепость Биюк-Костель, монастырь 15 века Елены и Константина, панорама на бухту Панаир, "Пирамида Силы". Уникальный по красоте старинный парк санатория «Крым», отдых и пикник у подножья Аю-Дага, дельфинарий и аквариум. В случае плохих погодных условий на Аю-Даге, для активных туристов предлагаем более «уютный» поход на гору Крестовая(560 м) по эколого-просветительской тропе «Алупка-Исар». Вдоль следования тропы с остатками древней подпорной стены произрастают интересные растительные сообщества, открываются виды на Алупкинский амфитеатр и во всей своей необыкновенной красе предстает взору гора Ай-Петри. На вершине горы Крестовой посетим остатки замка - крупнейших и неприступных укреплений Южного берега XIII века. Плоскость скального массива, где располагалась крепость, пересечена разломами и почти со всех сторон окружена обрывами высотой 70-80 м. «Супер активисты» продолжат свой путь до «Экологической тропы Еврейская» - лесной грунтовой дороги, которая уже сто лет назад служила основной туристической магистралью между Алупкой и Ай-Петри.
«МОРЕ» Выезд в санаторий «Черноморье» в бассейн с теплой морской водой и с лечебными процедурами, летом - на пляж на выбор: Черноморье, Ай-Даниль или Солярис.
«СТРОЙНЯШКА» Завтрак (специальное меню питания всю неделю), сокращенный поход-прогулка по программе «актив» или "экскурс" и зарядка, обед, встреча с тренером по питанию, аэробика, сауна, массаж, ужин, «вечерний релакс».
«Вечерний релакс» Ливадийский дворец.
Шейпинг с элементами танцев.
Вторник.

Крымская одиссея
Байдарская долина – «Крымская Швейцария»
Севастополь – город славы
Ильяс-Кая. Тышлар - Храм Солнца

«Экскурс-1» Балаклавская бухта претендует на звание одного из 7 природных чудес Украины. Отреставрированные исторические здания стали прекрасным архитектурным украшением городка. Подземный завод-музей подводных лодок, генуэзская крепость Чембало, возможна морская прогулка по бухте с выходом в открытое море к мысу Айя. Ласпийский перевал.
«Актив» Байдарская долина - одно из красивейших мест Крыма, расположена в естественном амфитеатре и со всех сторон окружена горами. Через долину в недавнем прошлом проходили единственные возможные дороги на ЮБК. Каньон реки Черная, Скельская пещера, ранчо (можно заказать замечательные конные прогулки), прогулка по лесу вдоль Чернореченского водохранилища.
«Экскурс-2» У Севастополя свой характер и своя известность: имя его, в переводе с греческого означает "величественный город", давно стало символом мужества и героизма. Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», экскурсия по городу, заповедник «Херсонес Таврический» - древнегреческое поселение, основанное в V веке до н.э., Адмиралтейский собор св. Владимира. Ласпинский перевал.
«Супер актив» Церковь Воскресения Христова – храм в облаках, Байдарские ворота, гора Форос - любуемся и восторгаемся. Тышлар – самое загадочное место Крыма, Крымский Стоунхендж, Место Силы с особой энергетикой. Восхождение на гору Ильяс-Кая (681м), прекрасные виды бухты Ласпи, мыса Сарыч и Айя! Купание в самой южной точке Украины!
«МОРЕ» Выезд в санаторий «Черноморье» в бассейн с теплой морской водой и с лечебными процедурами,  летом - на пляж на выбор: Черноморье, Ай-Даниль или Солярис.
«СТРОЙНЯШКА» Завтрак, поход-прогулка Приморским парком вдоль моря и зарядка, обед, аквааэробика в бассейне (санаторий «Черноморский»), встреча с диетологом, ужин, «вечерний релакс».
^ Во время ужина - веселая «ГАВАЙСКАЯ» вечеринка (вход в пляжной одежде)!
«Вечерний релакс» Поездка в Симеизскую обсерваторию - ночное небо в телескопе. Аэробика.
^ «ЯЛТА ПОЗИТИВ» Как стать Успешным? Тренинг для тех, кто хочет стать хозяином свое жизни в любой из областей: отношения, карьера, личное развитие!
Среда.

Никита и Массандра, дворец в горах
Прогулка по Царской тропе
Мраморная пещера, долина Приведений
Поход-восхождение на гору Демерджи

«Экскурс-1» Никитский ботанический сад – зеленая жемчужина Крыма, относится к числу известнейших в мире ботанических учреждений и крупнейших коллекций генофонда ценных растений. Массандровский дворцово-парковый комплекс императора Александра III, долгое время использовавшийся как закрытая государственная дача первых лиц СССР. Винзавод «Массандра», дегустация вин, фирменный магазин вин.
«Актив» Легкий поход через Ливадийский парк, по Царской тропе к Ласточкиному гнезду и Харакскому парку. Это был любимый маршрут для прогулок царской семьи. Прекрасные скульптуры и диковинные растения, старинные скамейки и смотровые площадки сопровождают на всем пути. Возвращение в отель на автобусе.
«Экскурс-2» Мраморная пещера – оборудованный для посещения подземный музей чудес природы, входящий в пятерку красивейших пещер мира. Здесь Вам откроются удивительные шедевры подземного мира, создававшиеся природой миллионы лет. Средневековая крепость Фуна у подножия горы Демерджи, долина Приведений, места съемок фильмов «Кавказская пленница» и «Спортлото 82».
«Супер актив» Гора Демерджи (1239м) состоит из известняка, который под влиянием влаги и выветривания разрушается, образуя из более твердых пород бесчисленные скульптуры- изваяния, «пальцы» - колонны и «грибы» - колонны с «крышками». Долина Приведений, «голова Екатерины», потрясающие виды Алушты и побережья, вплоть до Судака!
«МОРЕ» Выезд в санаторий «Черноморский» в бассейн с теплой морской водой и с лечебными процедурами,  летом - на пляж на выбор: Черноморье, Ай-Даниль или Солярис.
«СТРОЙНЯШКА» Завтрак, сокращенный поход-прогулка по программе «актив» и зарядка, обед, встреча с тренером по питанию, аэробика, сауна, массаж, ужин, «вечерний релакс».
Выступление профессиональных музыкантов во время ужина.
«Вечерний релакс» Выезд на прогулку по Ялтинской набережной.
Шейпинг с элементами танцев.
Четверг.

Дворцы и парки Большой Ялты
^ Водопады и тропы здоровья
Дорога в облака - Ай-Петри и Большой каньон Крыма
(при наличии снега в горах дорога на Большой каньон закрыта)
Покорение Ай-Петри

При посещении Ай-Петри необходимо запастись теплой одеждой!!!
«Экскурс-1» Воронцовский дворец располагает уникальной музейной коллекцией, а огромный парк вокруг дворца – один из лучших на Южнобережье. Ливадийский дворец – летняя резиденция Николая II, здесь же в 1945-м, проходила знаменитая Ялтинская конференция, на которой решалась судьба послевоенной Европы. Царская тропа.
«Актив» Водопад Учан-Су, Штангеевская и Боткинская тропа, скала Ставри-Кая, водопадик Яузлар с питьевой водой, ванны молодости, Поляна Сказок. Этот удачный маршрут был проложен в начале ХХ века членами Ялтинского горного клуба и назван в честь талантливых врачей. Созерцание прекрасных панорамных видов Ялты и гор умиротворяет душу и успокаивает ум.
«Экскурс-2» Водопад Учан-Су, Серебряная беседка, пещеры и зубцы Ай-Петри, потрясающие виды на горы, на сады и парки, среди которых раскинулись Ялта и Мисхор надолго останутся в памяти, кафешки с татарской кухней, горнолыжные трассы. Большой каньон Крыма – уникальный объект крымской природы, завораживает своими размерами и является крупнейшим в Украине.(при наличии снега в горах дорога на Большой каньон закрыта)
«Супер актив» Ай-Петри (1234м) - самая манящая из горных вершин Крыма. Водопад Учан-Су, Ялтинский и Ливадийский горно-лесной природный заповедник, Таракташская тропа – «лестница на небеса», и в награду - лучшая панорама Ялты и Мисхора! Переход по плато к знаменитые зубцам и пещерам Ай-Петри. Спуск на канатной дороге или автобусе.
«МОРЕ» Выезд в санаторий «Черноморский» в бассейн с теплой морской водой и с лечебными процедурами,  летом - на пляж на выбор: Черноморье, Ай-Даниль или Солярис.
«СТРОЙНЯШКА» Завтрак, прогулка по Воронцовскому парку в Алупке, обед, аквааэробика в бассейне (санаторий «Черноморский»), встреча с диетологом, ужин, «вечерний релакс».
Храм Святого Архистратига Михаила - церковь у подножия горы Ай-Никола, вечерние панорамы Ласточкиного гнезда и Ялты.
Аэробика.
^ «ЯЛТА ПОЗИТИВ» Постановка и достижение целей. Тренинг – занятие, практика: одно дело - хотеть быть богатым, здоровым и красивым, а другое – суметь этого достичь, все наши расплывчатые мечты достижимы, если мы сумеем конкретизировать желание настолько, чтобы иметь представление о том, какие первые шаги нужно сделать.
Пятница.

Средневековье Крыма: Бахчисарай и пещерный город Чуфут-Кале
^ Поход в каньон Уч-Кош
Мангуп-Кале, ферма «Золотой ослик», форосский парк
«Романовская дорога» и высочайшая вершина Крыма Роман-Кош
(при наличии снега в горах Романовская дорога закрыта)
^ Ландшафтный заказник «Мыс Айя»

«Экскурс-1» Бахчисарай – бывшая столица Крымского ханства. Архитектурный ансамбль Ханского дворца ХV века, Фонтан слёз прославленный в поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», историко-археологический музей, «пещерный город» Чуфут-Кале, Успенский пещерный православный монастырь VIII века, святой источник, некрополь Эски-Юрт с древнейшими захоронениями.
«Актив» Глубокий каньон Уч-Кош начинающийся с ущелья Трех гор и расположенный в окрестностях Ялты, впечатляет своими масштабами, красотой, разнообразием и уникальным горным воздухом. Огромные прямоствольные вековые сосны, грот Любви, водопадики реки Балы, ванны молодости, прекрасные виды на Ялту.
«Экскурс-2» Мангуп-Кале - средневековый город-крепость, столица княжества, турецкая крепость. Прекрасные виды на удивительный западный склон и озеро. Доступное всем катание верхом на осликах в необычайно красивую Долину сфинксов надолго зарядит Вас бодростью и впечатлениями. Форосский парк, заложенный в 1887- это более 200 видов и форм деревьев и кустарников в основном экзотических субтропических пород.
Романовская дорога(1913г) – самая высокогорная дорога в Украине, проложена по территории Крымского заповедника из Ялты в Алушту, самый красивый и «закрытый» маршрут на полуострове: ущелье Уч-Кош, кордон «Красный Камень», Беседка ветров, потрясающие по красоте панорамы Гурзуфской долины и Ялтинского амфитеатра, высочайшая вершина Крыма Роман-Кош(1545м), дикие кабаны и олени, Косьмо-Дамиановский монастырь, целебный источник, форельное хозяйство. (при наличии снега в горах Романовская дорога закрыта)
«Супер актив» В любое время года этот скалистый мыс Айя с хаосом вздыбленных камней и реликтовым лесом встретит Вас тишиной, покоем и сказочным миром красок. Скалистая вершина Куш-Кая с замечательным обзором на Ласпинскую бухту и на западное побережье до мыса Фиолент, развалины храма св. Ильи, Ласпийский перевал.
«МОРЕ» Выезд в санаторий «Черноморский» в бассейн с теплой морской водой и с лечебными процедурами,  летом - на пляж на выбор: Черноморье, Ай-Даниль или Солярис.
«СТРОЙНЯШКА» Завтрак, сокращенный поход-прогулка по программе «актив» или прогулка по Массандровскому парку и зарядка, обед, встреча с тренером по питанию, аэробика, сауна, массаж, ужин, «вечерний релакс». Праздничный вечер в отеле, дискотека, в 21-00 чаепитие с тортом - встреча с администрацией туркомплексов «ЯЛТА – ВОРОХТА».
«Вечерний релакс» Прощальный выезд к морю и Ялтинской набережной.
Суббота.

«Уезжаем, чтобы вернуться!»

Выезды из отеля в 8-00, 13-00 и 17-00. Время в пути до Симферополя примерно 2 часа. По пути заезжаем в фирменный магазин «ВИНО & СЫР» и на смотровую площадку, чтобы еще раз восхититься красотой ЮБК и пообещать себе: «До скорой встречи, КРЫМ»!!!
Для отдыхающих, остающихся в туркомплексе в субботу и воскресенье, организованы прогулки и походы в окрестностях Ялты, выезды в бассейн, СПА или на море.

А чтобы Вы приезжали к нам в тур «КРЫМ - ЯЛТА КРУГЛЫЙ ГОД» в любое время года к Вашим услугам три дополнительных эксклюзивных варианта отдыха:

- программа коррекции веса «СТРОЙНЯШКА», которая гармонично включена в тур и действует параллельно с экскурсионной программой;
- катание на лыжах на горнолыжном курорте «Ай-Петри», где 89 дней в году с января по март лежит шикарный, полутораметровый слой снега.
- тренинг тур «ЯЛТА ПОЗИТИВ» также гармонично включен в основной тур и действует в вечернее время, без ущерба для экскурсионной программы.

Мы объездили курорты разных стран, анализировали заморские предложения отдыха, подсматривали, учились, переносили их лучшие идеи на наш лад и платежеспособность и можем с уверенностью сказать, что Крым и Карпаты красивейшие места на планете, а комфортные условия отдыха это не какие-то секреты, а элементарное гостеприимство, желание угодить людям и сделать им приятное.

^ Проживание для участников недельного тура входит в стоимость тура и дополнительно оплачивать не надо!!!

Стоимость за неделю в сезоне 2013-2014  (за чел., грн/руб)

период
\
категория номера


13.01 – 27.04
03.11 – 28.12


05.05 – 01.06
29.09 – 02.11


02.06 – 20.07
25.08 – 28.09 


06.01 – 12.01 
28.04 – 04.05 
21.07 – 24.08 


2х-местный

1600/6700

2000/8400

2400/10000

3000/12500

3х-местный

1250/5250

1600/6700

1800/7500

2250/9400

4х-местный семейный

1100/4600

1300/5700

1500/6500

1850/7700

 

Стоимость каждых следующих дополнительных суток по этой программе равна 1/8 стоимости тура.
Гостям нескольких туров подряд, пенсионерам, именинникам, молодоженам и постоянным клиентам скидка 10%. Дети до 5 лет - бесплатно, без претензий на услуги; до 16 лет скидка 25%. Мы просим 20% предоплату на карточку ПриватБанка. Туристов из России и Беларуси просим  перечислить 20% предоплаты системой перевода денежных средств Privat money. При бронировании мы сообщим Вам реквизиты оплаты. В случае отказа от тура менее чем за 14 дней до заезда, предоплата будет сохранена за Вами в счет более поздних приездов к нам. Окончательный расчет осуществляется по прибытию в отель.
В зависимости от погодных условий и других непредвиденных событий, мы оставляем за собой право изменять порядок и время экскурсий. Зимой, в целях безопасности, маршруты «Супер актив» часто заменяются маршрутами «Актив». «Активным» туристам рекомендуем иметь серьезную походную обувь и одежду, закрывающую все тело, небольшие рюкзачки и сменную футболку.


В случае непогоды у нас есть всегда множество универсальных походов:

 Поход по Курчатовской тропе на горе Ай-Никола(389м)

Академика Курчатова впечатлял прекрасный вид, открывающийся с горы и «усиливал мыслительные процессы». Вас ждут: казачья веха; густой смешанный лес со своим королем – огромным вечнозеленым тысячелетним земляничником или «Бесстыдницей»; храм Святого Архистратига Михаила; пещера Алима; источник святого Николая. И все это под звуки трансляции пения мужского церковного хора, которое многократно отражаясь от скал, создает необычную акустику и приобретает монументальное звучание, которое можно достичь лишь в специальных концертных залах. «Активные» туристы спускаются по этой тропе, а «супер активисты» - поднимаются.

В связи с популярностью нашего тура и дефицитом билетов на поезда, советуем бронировать тур за 45 дней.

В стоимость не входит:
 - ж/д билеты;
 - обеды по предварительному заказу (60грн);
 - сухпайки – 15грн;
 - входные билеты на экскурсиях и в походах;
 - лечебные процедуры;
 - массаж (60грн);
 - добровольное страхование от 35грн;
 - морские прогулки и рыбалки;
 - прокат велосипедов (100грн/день, 50грн/3часа);
 - катание на снегоходах.

Задумывая и создавая крымский тур, мы преследовали следующие благородные цели:    
- стать лидерами в организации отдыха в Крыму по соотношению цена-качество-доступность
 - открыть и показать для Вас ЮБК во всей его красе и многообразии
 - сделать Ваш отдых комфортным, запоминающимся и разнообразным
 - доказать что отдыхать в Украине можно лучше, чем за границей
 - оздоровить Вас, зарядить энергией и задором
 - предоставить Вам отдых, не зависящий от погоды и температуры моря
 - убедить Вас приезжать в Крым не только летом, а и «КРУГЛЫЙ ГОД», ведь  человек достоин и должен отдыхать минимум четыре раза в год, и мы хотим помочь Вам осуществить это вместе с нами.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconВ особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович
...

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconВ особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи Вацик Василь Ярославович
...

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconПлан роботи на ІІІ квартал 2011року здійснення планових заходів державного...
Найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця,...

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення...
...

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconРеєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької...
...

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconРеєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької...
...

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconВідомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної...
Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconПерелік документів, які потрібно додати до заяви та копії свідоцтва...
Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей (Мінагрополітики)

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconДокументи, необхідні для попереднього прийняття рішення за кредитом
Копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівника та головного бухгалтера, а також засновників – фізичних осіб. Для засновників...

Тск «ялта-ц I лий pi к» в особі суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи iconПовне найменування підприємства, установи чи організації або піб...
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<