Пат «Українська біржа» загальні положення
Скачать 110.7 Kb.
НазваниеПат «Українська біржа» загальні положення
Дата публикации15.10.2013
Размер110.7 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Біржовою Радою

ПАТ «Українська біржа»

«__» __________ 2013 року

(Протокол № ___)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Інвестиційну Раду Ринку залучення капіталу

ПАТ «Українська біржа»

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення встановлює порядок створення та прийняття рішень, а також визначає завдання і функції Інвестиційної Ради з розвитку Ринку залучення капіталу ПАТ «Українська біржа» (далі за текстом - Рада).

1.2. Рада здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, рішень Біржової ради ПАТ «Українська біржа» (далі за текстом - Біржова рада) та цього Положення.

1.3. Це Положення, а також доповнення і зміни до нього затверджуються Біржовою радою.

 

^ 2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ РАДИ

2.1. Основним завдання діяльності Ради є забезпечення експертної підтримки розвитку Ринку залучення капіталу ПАТ «Українська біржа» (далі - РЗК).

2.2. Для досягнення поставлених перед нею завдань Рада здійснює наступні функції:

•    Розробка пропозицій щодо впровадження ключових стандартів РЗК;

•    Розробка рекомендацій по стратегії розвитку РЗК;

•    Розробка рекомендацій щодо підвищення якості корпоративного управління в компаніях-емітентах РЗК;

•    Експертиза за запитом ПАТ «Українська біржа» якості емітентів для цілей допуску їх цінних паперів на РЗК;

•    Вирішення інших питань, пов'язаних із здійсненням поставлених перед Радою завдань.

2.3. Рада може залучати в якості експертів або консультантів представників державних органів, наукових та інших організацій.

2.4. Рішення Ради носять рекомендаційний та інформаційний характер і враховуються Біржовою радою та Правлінням ПАТ «Українська біржа» (далі - Правління біржі).

2.5. Біржова рада та Правління біржі зобов'язані розглядати матеріали, направлені їм Радою.

 

^ 3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ РАДИ

3.1. Кількісний склад і члени Ради затверджуються Біржовою радою в порядку, передбаченому цим Положенням.

3.2. Голова Ради затверджується рішенням Біржової ради за пропозицією Голови правління біржі. Склад Ради формується за пропозицією Голови Ради, узгоджується з Правлінням біржі і затверджується Біржовою радою.

3.3. Рада формується з числа посадових осіб (працівників) професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів, інших організацій, зацікавлених у створенні і розвитку РЗК, а також незалежних експертів (далі - члени Ради).

3.4. Рішення про припинення повноважень одного, декількох або всіх членів Ради виноситься Головою Ради, узгоджується з Правлінням біржі і приймається Біржовою радою.

3.5. Член Ради має право в будь-який час припинити свої повноваження за власним бажанням на підставі заяви, поданої на ім'я Голови Ради. Повноваження члена Ради, який подав таку заяву, вважаються припиненими з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень Біржовою радою.

3.6. Член Ради може бути виключений по пропозиції Голови Ради за згодою Правління біржі і за рішенням Біржової ради у разі, якщо він пропустив 3 (три) і більше очних засідань Ради й не надавав письмових думок з питань, що розглядаються.

3.7. На засіданнях Ради головує Голова Ради, а в разі його відсутності - один із членів Ради, обраний більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні (далі - головуючий на засіданні).

3.8. Для більш ефективної роботи в Раді можуть створюватися підкомітети та робочі групи, діяльність яких буде спрямована на розгляд окремих питань у рамках виконуваних Радою функцій.

3.9. На засідання Ради можуть бути запрошені експерти, які не є членами Ради.
^ 4. ГОЛОВА І ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР РАДИ

 

4.1. Голова Ради має такі повноваження:

4.1.1. Організовує роботу Ради, приймає рішення про скликання її засідань, головує на засіданнях Ради, підписує протоколи засідань;

4.1.2. Затверджує за поданням Відповідального секретаря Ради порядок денний і матеріали, необхідні для розгляду питань, включених до порядку денного, з урахуванням пропозицій, що надійшли від членів Ради, Правління біржі та Біржової ради.

4.2. Документарне та технічне забезпечення діяльності Ради під час проведення засідань і в період між засіданнями здійснює Відповідальний секретар Ради. На період тимчасової відсутності Відповідального секретаря його функції виконує один із членів Ради, призначений Головою Ради.

4.3. Кандидатура Відповідального секретаря Ради висувається Головою правління біржі з числа співробітників біржі та затверджується Біржовою радою. Відповідальний секретар входить до складу Ради в якості члена Ради.

4.4. Відповідальний секретар Ради:

4.4.1. Здійснює підготовку засідань Ради (складання переліку питань для формування порядку денного засідання Ради, оповіщення членів Ради про дату, час, місце, порядок денний засідання, забезпечує реєстрацію членів Ради для участі в засіданні);

4.4.2. Забезпечує підготовку порядку денного та документів, необхідних для розгляду питань порядку денного засідання та направляє для затвердження Голові Ради;

4.4.3. Здійснює розсилку документів членам Ради до засідання Ради не пізніше, ніж за три дні до дати проведення засідання, а також забезпечує членів Ради всіма необхідними документами при проведенні засідання Ради;

4.4.4. Організовує ведення та оформлення протоколів засідань Ради, а також підготовку виписок з протоколів для надання зацікавленим особам;

4.4. 5. Виконує інші функції за дорученням Голови Ради.

 
 ^ 5. ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

5.1. Засідання Ради проводяться по необхідності. Засідання Ради проводяться, як правило, в очній формі (шляхом спільної присутності членів Ради) з метою обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, поставлених на голосуванні. За рішенням Голови Ради допускається проведення засідань Ради в заочній формі (шляхом проведення заочного голосування).

5.2.  Голова Ради організовує проведення засідань Ради відповідно до порядку денного засідання.

5.3. Рішення з питань визначення форми, дати, місця і часу проведення засідань Ради приймає Голова Ради за погодженням з ПАТ «Українська біржа».

5.4. Рада правомочна приймати рішення, якщо у її засіданні бере участь не менше половини обраних членів Ради (кворум).

5.5. При голосуванні можуть бути використані наступні варіанти голосування: «за», «проти», «утримався».

5.6. При визначенні наявності кворуму і результатів голосування з питання порядку денного може враховуватися письмова думка члена Ради, що не присутній на засіданні, якщо дотримані наступні умови:

- письмову думку з питання отримано до початку засідання;

- член Ради однозначно визначив свою позицію з питання, вказавши в письмовій думці один з варіантів голосування за запропонованим проектом рішення - «за», «проти» або «утримався».

Письмова думка, що містить поправки і застереження щодо запропонованого проекту рішення, не підлягає врахуванню при визначенні кворуму і результатів голосування. Якщо поправки до проекту рішення внесені на засіданні Ради, письмова думка також не підлягає врахуванню при визначенні кворуму з даного питання і результатів голосування.

Письмові думки враховуються при визначенні кворуму і результатів голосування з кожного питання порядку денного засідання окремо, що відображається у протоколі засідання Ради.

5.7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів «за» членів Ради, що взяли участь у засіданні, якщо інше не встановлено цим Положенням.

5.8. При вирішенні питань на засіданні Ради кожен член Ради має один голос. Передача права голосу членом Ради іншій особі, в тому числі іншому члену Ради, не допускається.

При рівності голосів членів Ради голос Голови Ради є вирішальним.

Головуючий на засіданні за відсутності Голови Ради правом вирішального голосу на засіданнях Ради не володіє.

5.9. У разі прийняття Головою Ради рішення про проведення його засідання в заочній формі Відповідальний Секретар Ради в строк не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання (закінчення прийому бюлетенів для голосування) направляє членам Ради повідомлення про проведення засідання Ради в заочній формі. До повідомлення додаються бюлетені для голосування і необхідні для прийняття рішення документи.

Повідомлення, бюлетені для голосування та документи висилаються членам Ради факсом, електронною поштою або вручаються особисто.

5.10. При голосуванні з поставлених на голосування питань зараховуються голоси з тих питань, по яких буде залишений незакресленим тільки один з можливих варіантів голосування - «за», «проти», «утримався». Непотрібні варіанти голосування повинні бути закреслені.

Бюлетені, в яких за всіма зазначеними в них питаннях буде залишено незакресленими більше одного з можливих варіантів голосування, визнаються недійсними.

У разі, якщо буде залишено незакресленим більше одного варіанту голосування по одному або кількох питаннях, зазначених у бюлетені, голоси з таких питань не підраховуються.

Якщо при підрахунку голосів будуть виявлені два або більше заповнених бюлетеня, в яких з одного питання залишені різні варіанти голосування, то в частині голосування з такого питання ці бюлетені визнаються недійсними.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить записи і поправки по одному або кількох питаннях, поставлених на голосування, голоси з таких питань не підраховуються.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним в частині голосування по одному, кількох чи усіх питаннях, голосування за якими здійснюється даним бюлетенем, не є підставою для виключення голосів за вказаним бюлетенем при визначенні наявності кворуму засідання Ради, проведеного заочним голосуванням.

Бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Ради.

5.11. На засіданні Ради ведеться протокол, який складається у строк не пізніше 5 робочих днів після проведення засідання.

5.12. У протоколі засідання зазначаються:

- форма, дата, час і місце проведення засідання;

- особи, присутні на засіданні (взяли участь у заочному голосуванні) та особи, відсутні на засіданні (не прийняли участь у заочному голосуванні);

-   порядок денний засідання;

-   питання, поставлені на голосування, і підсумки голосування по них;

-   формулювання рішень з кожного питання порядку денного.

5.13. Будь-який з членів Ради, який бере участь у засіданні Ради, на якому прийнято рішення, зі змістом якого він повністю або частково не згоден, має право протягом 2 робочих днів після дати проведення засідання викласти письмово окрему думку і представити її Відповідальному секретарю Ради. Така особлива письмова думка члена Ради підлягає залученню до протоколу засідання Ради.

5.14. Протокол засідання Ради підписується Головою (головуючим на засіданні) і Відповідальним секретарем Ради, які несуть відповідальність за правильність складання протоколу.

 

 

^ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ

 

6.1. Члени Ради мають право:

- брати участь у засіданні і голосувати по всіх розглянутих питаннях порядку денного;

- у разі неможливості взяти особисту участь у роботі Ради, направляти свою письмову думку з питань, що розглядаються, яка має бути врахована у відповідності з цим Положенням при визначенні кворуму засідання та підведенні підсумків голосування по розглянутих питаннях;

- у разі часткової або повної незгоди з прийнятим Радою рішенням з даного на засіданні питання викласти свою окрему письмову думку і вимагати її залучення до протоколу засідання Ради.

6.2. Члени Ради зобов'язані:

- діяти в інтересах сприяння функціонуванню, розвитку і вдосконаленню Ринку залучення капіталу ПАТ «Українська біржа»;

- не допускати прийняття необгрунтованих рішень, утримуватися від голосування з питань, щодо вирішення яких у члена Ради не склалося обгрунтованої позиції;

- не розголошувати та не використовувати у власних інтересах або в інтересах третіх осіб відомості, які слали їм відомими, що становлять службову інформацію і комерційну таємницю ПАТ «Українська біржа»;

- дотримуватися вимог законів та інших нормативно-правових актів України, а також цього Положення.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Пат «Українська біржа» загальні положення iconПоложення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа»
Правил пат «Українська біржа». Положення встановлює вимоги, що пред’являються до Партнерів Ринку залучення капіталу (далі – Партнери),...

Пат «Українська біржа» загальні положення iconПат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів...

Пат «Українська біржа» загальні положення iconПро виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення «Про Виконавчий орган пат «Донбасенерго» (далі Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого...

Пат «Українська біржа» загальні положення iconРегламент проведення розміщення на пат «Українська біржа»
Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» серії В

Пат «Українська біржа» загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію пат «донбасенерго»
Положення «Про Ревізійну комісію пат «Донбасенерго»» (надалі Положення) визначає правовий статус, порядок формування, склад та функції...

Пат «Українська біржа» загальні положення iconПро наглядову раду пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р
Положення «Про Наглядову раду пат «Донбасенерго»» (надалі Положення) визначає статус, порядок формування, склад та функції Наглядової...

Пат «Українська біржа» загальні положення iconЗагальні положення
Об’єднанням організацій роботодавців Одеської області, з однієї сторони, та Федерацією профспілок Одеської області з другої сторони...

Пат «Українська біржа» загальні положення iconЗаконодавчими актами 15
Розділ І. Загальні положення 13 Стаття Сфера дії Податкового кодексу України 13

Пат «Українська біржа» загальні положення icon1. Загальні положення
Дсту 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів...

Пат «Українська біржа» загальні положення icon1. Загальні положення
Додаток №1 до Абонентського договору про надання послуг телефонного зв'язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<