Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право
Скачать 147.46 Kb.
НазваниеПаспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право
Дата публикации13.03.2013
Размер147.46 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 21 травня 2008 р. N 38-06/6 


Паспорти спеціальностей


 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
12.00.04 - господарське право;
господарсько-процесуальне право


I. Формула спеціальності:

Спеціальність 12.00.04 охоплює юридичні науки, які досліджують господарське право як право, що регулює відносини з організації та здійснення господарської діяльності; господарське процесуальне право як право, що регулює здійснення правосуддя в господарських відносинах; наукознавчі проблеми цих наук.

^ II. Напрями досліджень:

• Наука господарського права. Вчення про правову роботу в народному господарстві. Господарське право в системі права. Господарська діяльність як предмет господарського права. Сутність і зміст господарського права. Принципи і методи регулювання господарської діяльності. Розмежування і взаємодія господарського права з іншими галузями права. Історія становлення і розвитку господарського права. Культурно-історичні передумови господарського права. Розвиток господарського права у XX та XXI століттях. Становлення нового господарського законодавства України.

• Джерела господарського права. Поняття й основні види джерел господарського права. Систематизація в господарському праві. Господарське право і господарське законодавство. Система господарського законодавства і реалізація правових норм. Поняття й зміст господарських правовідносин. Види господарських правовідносин.

• Правовий господарський порядок. Організаційно-правові засади формування та функціонування правового господарського порядку. Правові засоби забезпечення свободи підприємницької діяльності. Зміст і напрями правової економічної політики держави. Механізм реалізації правової економічної політики держави. Захист прав і інтересів суб'єктів господарювання. Правові гарантії господарської діяльності. Способи захисту. Правовий захист споживчого ринку.

• Державне регулювання в умовах змішаної економіки. Тенденція посилення державного регулювання економіки у XX столітті. Правове регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. Зближення національних систем правового регулювання господарської діяльності. Предмет і система господарського права зарубіжних країн. Моделі і методи державного регулювання економіки. Господарсько-правові засоби державного регулювання господарської діяльності, їх види та система. Особливості механізму державного регулювання господарської діяльності у різних секторах і галузях економіки. Загальнодержавне та регіональне програмування економічного і соціального розвитку. Ціноутворення та регулювання цін. Оподаткування в системі засобів регулювання та стимулювання господарської діяльності. Ліцензування господарської діяльності. Технічне регулювання.

• Правові основи обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції. Правове забезпечення розвитку змагальності та запобігання монополістичним зловживанням. Контроль за економічною концентрацією. Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції. Правові засоби захисту національного товаровиробника в умовах впливу світової економічної конкуренції. Правове регулювання природних монополій.

Суб'єкти господарського права. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарського права. Створення та припинення суб'єктів господарського права. Права і обов'язки суб'єктів господарського права. Колективні суб'єкти господарювання. Підприємства. Господарські товариства. Виробничі кооперативи. Громадяни як суб'єкти господарювання. Суб'єкти господарювання з особливим статусом. Банківські установи. Страхові організації. Біржі. Неприбуткові організації. Негосподарські організації, що беруть участь у господарських правовідносинах.

• Суб'єкти організаційно-господарських повноважень, їх види. Господарські об'єднання і органи господарського керівництва. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи. Держава та територіальні господарські системи. Створення та припинення суб'єктів господарювання. Порядок і основні стадії створення суб'єктів господарювання. Державна реєстрація суб'єктів господарювання. Припинення суб'єктів господарювання.

• Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Джерела формування майна суб'єктів господарювання. Публічна власність. Право господарського відання, право оперативного управління. Склад майна підприємств. Правова регламентація приватизації державного майна. Цінні напери. Групи та види цінних паперів. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на ринку цінних паперів. Господарсько-правовий механізм державного регулювання ринку цінних паперів.

• Поняття і зміст корпоративних правовідносин. Правовий режим корпоративних прав як особливої категорії майна у сфері господарювання. Особливості набуття та реалізації корпоративних прав держави. Правові засоби попередження зловживання корпоративними правами.

• Суб'єкти й об'єкти права державної власності. Правові форми реалізації права державної власності. Правове регулювання відносин комунальної власності. Об'єкти та суб'єкти права комунальної власності. Правові форми використання комунальної власності. Відчуження об'єктів комунальної власності.

• Правове регулювання обліку та звітності в господарській діяльності. Правове регулювання бухгалтерського обліку. Правове регулювання надання фінансової звітності. Правове регулювання аудиторської діяльності.

• Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Нормативно-правова характеристика банкрутства. Учасники справи про банкрутство. Розгляд справ про банкрутство в господарському суді.

• Господарське зобов'язальне право. Поняття, ознаки, підстави виникнення господарських зобов'язань. Види господарських зобов'язань і їх еволюція. Форми господарських зобов'язань. Господарський договір і його функції. Види господарських договорів. Укладення, зміна та розірвання господарських договорів. Господарські договори за участю держави. Забезпечення виконання господарських зобов'язань. Виконання господарських зобов'язань. Припинення господарських зобов'язань.

• Правове регулювання відносин на ринку фінансових послуг. Особливості державного регулювання відносин на ринку фінансових послуг. Правові механізми забезпечення захисту прав і законних інтересів споживачів фінансових послуг в Україні та ЄС. Правове регулювання кредитних і розрахункових відносин. Поняття кредиту та кредитного правовідношення. Правове регулювання окремих форм і видів кредиту. Порядок відкриття й обслуговування банківського рахунку. Правові способи розрахунків. Форми розрахунків.

• Правове регулювання забезпечення засобами виробництва, як виду господарської діяльності. Встановлення господарських зв'язків у порядку вільної оптової торгівлі. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти. Договори в галузі забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції та їх виконання. Особливості забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції в аграрному секторі економіки. Особливості забезпечення паливно-енергетичними ресурсами та їх реалізації.

• Правове регулювання будівельної діяльності. Особливості здійснення будівельної діяльності. Правовий статус суб'єктів господарювання, що здійснюють будівельну діяльність. Господарсько-правовий механізм державного регулювання будівельної діяльності. Умови та порядок здійснення будівельної діяльності. Договір підряду на капітальне будівництво.

• Правове регулювання транспортної діяльності. Транспорт і його правове регулювання. Особливості здійснення транспортної діяльності. Господарсько-правові механізми державного регулювання окремих видів транспортної діяльності. Правове регулювання перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу. Договір транспортного експедирування.

• Правова структурно-галузева політика держави, правове регулювання інших видів господарської діяльності: у паливно-енергетичному комплексі; у галузях машинобудування; у металургійній галузі; у хімічній галузі; в оборонно-промисловому комплексі; в аграрно-промисловому комплексі; у сфері охорони здоров'я; у фармацевтичній галузі, у сфері рекреації; у галузі зв'язку. Господарсько-правове забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, інформатики. Правове регулювання агентських відносин. Особливості правового регулювання відносин щодо комерційної концесії (франчайзингової діяльності).

• Правове регулювання інвестиційної діяльності. Правове становище суб'єктів інвестування. Договори, що опосередковують інвестування. Державне регулювання інвестування. Особливості правового забезпечення спільного інвестування. Види та форми спільного інвестування. Правове забезпечення інноваційної діяльності. Суб'єкти інноваційної діяльності. Особливості правового регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. Договори, що опосередковують трансфер технологій. Правове регулювання інших видів господарської діяльності, пов'язаних із запровадженням новітніх технологій.

• Правова зовнішньоекономічна політика держави в умовах членства в міжнародних економічних організаціях. Міжнародне економічне право. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, реалізація права на її здійснення. Господарсько-правовий механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Міжнародний економічний суд. Правовий режим іноземних інвестицій. Особливості правового статусу суб'єктів господарювання з іноземним капіталом. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Міжнародний комерційний арбітраж.

• Поняття та види спеціального режиму господарювання. Розвиток законодавства про спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку. Особливості здійснення господарської діяльності в умовах СЕЗ і ТПР. Концесія як різновид спеціального режиму господарювання. Господарська діяльність у Збройних Силах України.

• Господарсько-правова відповідальність. Поняття господарського правопорушення. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Принципи та межі застосування господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності. Реалізація господарсько-правової відповідальності.

• Господарське процесуальне право. Предмет, метод, система господарського процесуального права. Принципи господарського процесуального права. Джерела господарського процесуального права. Предмет діяльності господарських судів. Господарські процесуальні правовідносини. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам. Учасники судового процесу. Процесуальні строки. Докази і доказування в господарському судочинстві. Запобіжні заходи в господарському судочинстві. Поняття та види позовів. Забезпечення позову. Вирішення господарських справ у суді першої інстанції. Рішення господарського суду. Перегляд судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами. Розгляд справ третейськими судами.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
юридичні науки.
^

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


I. Формула спеціальності

Галузі юридичної науки, які досліджують суспільні та правові тенденції, явища та відносини, що виникають у сфері здійснення відповідними суб'єктами прав на землю та інші природні ресурси, раціонального, ефективного використання та охорони земель, інших природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві й інших видах діяльності; а також у сферах запобігання негативному впливу людської діяльності на стан клімату; забезпечення права кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на участь в аграрному ринку, на розвиток інвестиційних і інноваційних відносин в аграрній сфері, соціальної сфери села, різних форм господарювання у сільському господарстві, на державну підтримку села, а також наукознавчі проблеми наук, що віднесені до цієї спеціальності.

^ II. Напрями досліджень:

2.1. У галузі земельного права:

• Методологічні, доктринальні основи використання землі та реалізації права людини і громадянина на землю.

• Поняття, предмет, принципи, функції, методи, система, структура земельного права України.

• Об'єктивні та суб'єктивні передумови становлення та розвитку земельного права України; земельне право та його взаємодія і співвідношення з іншими галузями національної правової системи України.

• Нормативні та інші джерела земельного права України; норми земельного права України.

• Механізм правового регулювання земельних відносин.

• Права на землю та юридичні обов'язки щодо землі; право власності на землю; право користування землею; зобов'язання в земельному праві; гарантування прав на землю.

• Земельні правовідносини; роль і місце держави та органів місцевого самоврядування в регулюванні земельних відносин.

• Правовий режим земель в Україні; економіко-правовий механізм використання земель.

• Правова охорона земель; юридична відповідальність у земельному праві.

• Правові проблеми земельного кадастру; правове забезпечення землеустрою.

• Правочини в земельному праві; правове регулювання переходу прав на земельні ділянки; правові питання іпотеки землі.

• Правовий режим, раціональне використання та охорона меліорованих земель; правові аспекти рекультивації земель; правова охорона ґрунтів; правові проблеми впровадження ґрунтозахисних систем землеробства в умовах приватної власності на землю.

• Земельно-правові питання сільського (зеленого) туризму.

• Земельне право України та інших держав: порівняльно-правовий аналіз.

^ 2.2. У галузі аграрного права:

• Методологічні, науково-теоретичні основи використання ґрунту, сільськогосподарських угідь, земель сільськогосподарського призначення для виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства.

• Історія розвитку аграрного права України; об'єктивні та суб'єктивні передумови формування, розвитку та функціонування аграрного права як самостійної галузі національної правової системи України.

• Правові питання аграрної реформи, приватизації, реформування відносин власності на селі.

• Правове забезпечення державної аграрної політики на національному, регіональному та на місцевому рівні; правові проблеми продовольчої безпеки України.

• Предмет, принципи, функції, методи, система, структура аграрного права України.

• Нормативні та інші джерела аграрного права України; норми аграрного права.

• Наукові джерела аграрного права України.

• Проблеми співвідношення та взаємодії аграрного права з цивільним, господарським і іншими суміжними галузями національної правової системи.

• Стан, тенденції та перспективи правового регулювання аграрних відносин в умовах світових інтеграційних економічних процесів, гармонізації й адаптації національного законодавства до вимог ЄС та СОТ.

• Аграрні правовідносини, їх поняття, особливості, структура.

• Правове становище суб'єктів аграрних правовідносин; організаційно-правові форми ведення товарного сільськогосподарського виробництва, господарської діяльності у сфері виробництва продовольства, лісового та рибного господарства.

• Правове регулювання кооперативних, корпоративних відносин у сільському господарстві; правове регулювання інвестиційних, інноваційних і інших ринкових аграрних відносин.

• Правове забезпечення виробничо-господарської діяльності у сфері сільського господарства, виробництва продовольчої продукції лісового та рибного господарства.

• Правове регулювання ведення особистого селянського господарства.

• Державне та самоврядне регулювання аграрних відносин.

• Правове забезпечення сільського (зеленого) туризму.

• Правове регулювання аграрних відносин у окремих галузях сільського господарства, зокрема в рослинництві, тваринництві, бджільництві; розвиток і підвищення ролі ветеринарної медицини, розвиток насінництва та племінної справи, правова регламентація використання засобів захисту рослин.

• Аграрно-зобов'язальні правовідносини.

• Економіко-правові механізми стимулювання розвитку виробництва, переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції, виробництва, переробки та реалізації продовольчої продукції лісового та рибного господарства, участі сільськогосподарських товаровиробників в експорті й імпорті сільськогосподарської продукції.

• Юридична відповідальність в аграрному праві.

• Аграрне право України та інших країн: порівняльно-правовий аналіз.

^ 2.3. У галузі екологічного права:

• Методологічні, науково-теоретичні основи правового регулювання екологічних суспільних відносин.

• Об'єктивні та суб'єктивні передумови формування, розвитку та функціонування екологічного права.

• Стан, тенденції та перспективи екологічного права в умовах глобалізації світових економічних і суспільних явищ, інтеграції правових систем, адаптації екологічного законодавства до права ЄС.

• Предмет, принципи, функції, методи екологічного права; взаємодія та співвідношення екологічного права з іншими галузями національної правової системи України.

• Нормативні та інші джерела екологічного права; норми екологічного права України.

• Механізм правового регулювання екологічних відносин.

• Екологічні правовідносини: природоресурсні, природоохоронні, з екологічної безпеки.

• Екологічні права й обов'язки громадян, їх здійснення; зобов'язання в екологічному праві.

• Правовий режим природних ресурсів; правова охорона навколишнього природного середовища; правові питання екологічної безпеки.

• Роль і місце держави та органів місцевого самоврядування в регулюванні екологічних правовідносин.

• Економіко-правовий механізм регулювання екологічних суспільних відносин.

• Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.

• Правові питання у сфері запобігання негативному впливу людської діяльності на клімат.

• Юридична відповідальність в екологічному праві.

• Еколого-правові питання сільського (зеленого) туризму.

• Екологічне право України та інших держав: порівняльний аналіз.

^ 2.4. У галузі природоресурсного права:

• Методологічні, науково-теоретичні основи використання об'єктів енергетики, землі, вод, лісів, корисних копалин, інших природних ресурсів.

• Об'єктивні та суб'єктивні передумови формування, розвитку та функціонування природоресурсного права як самостійної галузі національної правової системи України і таких підгалузей: енергетичне право, земельно-ресурсне право, лісогосподарське право, водно-ресурсне право, право використання корисних копалин.

• Історія природоресурсного права та інших підгалузей.

• Питання права власності на об'єкти природних ресурсів, їх приватизація.

• Правовий режим об'єктів природоресурсного права, порядок та умови їх використання в різних галузях економіки та у суспільному житті людей.

• Предмет, принципи, функції, методи, система, структура природоресурсного права та його підгалузей.

• Джерела природоресурсного права, норми та інститути природоресурсного права і його підгалузей.

• Правовий механізм реалізації норм природоресурсного права.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
юридичні науки.

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ УКРАИНЫ
^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 15 января 2003 года N 7-05/1

О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины


Необходимой предпосылкой для внесения изданий в перечень научных профессиональных изданий Украины является их соответствие требованиям пункта 7 постановления президиума ВАК Украины от 10.02.99 г. N 1-02/3 "О публикации результатов диссертации на соискание научной степени доктора и кандидата наук и их апробацию". Однако отдельные организации - учредители таких изданий не придерживаются требований в состав редакционной коллегии изданий, не организовывают должным образом рецензирование и отбор статей для печати, не рассылают свои научные издания в библиотеки, перечень которых утвержден постановлением президиума ВАК Украины от 22.05.97 г. N 16/5, тем самым ограничивая возможность научной общественности знакомиться с результатами диссертационных исследований. В связи с этим президиум Высшей аттестационной комиссии Украины постановляет:

1. Предупредить организации - учредители научных профессиональных изданий, что в случае отсутствия изданий в фондах определенной ВАК библиотеки они будут изъяты из перечня научных профессиональных изданий Украины, в которых позволяется печатать результаты диссертационных исследований.

2. Организациям - учредителям профессиональных изданий обновить составы редакционной коллегии так, чтобы большинство в них составляли специалисты, основным местом работы которых является организация - учредитель профессионального издания.

3. Редакционной коллегии организовать надлежащее рецензирование и тщательный отбор статей к печати. Обязать их принимать к печати в изданиях, которые будут выходить в 2003 году и в последующие годы, лишь научная статья, которая имеет такие необходимые элементы: постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими заданиями; анализ последних исследований и публикации, в которой положено начало решение данной проблемы и на которую опирается автор, выделение нерешенной ранее части общей проблемы, которой посвящается данная статья; формулировка цели статьи (постановка задания); изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов; выводы из данного исследования и перспективы последующей разведки в данном направлении.

4. Специализированным ученым советам при приеме к защите диссертационной работы засчитывать статью, поданную к печати, начиная с февраля 2003 года, как профессиональную лишь при условии соблюдения требований к ним, изложенных в п. 3 данного постановления.

5. Установить обязательным представление к ВАК Украины вместе с ходатайством о внесении издания в перечень профессиональных также копию свидетельства о государственной регистрации печатного издания в Государственном комитете информационной политики, телевидения и радиовещания Украины.

6. Обязать организации, которые являются учредителями профессиональных изданий, в течение 2003 года посылать в ВАК Украины один контрольный экземпляр издания с сопроводительным письмом.

7. Экспертным советам ВАК Украины провести до 1 января 2004 года анализ научного уровня публикаций в профессиональных изданиях и подать президиуму ВАК Украины предложения относительно внесения соответствующих изменений в перечень профессиональных изданий.

 

Председатель ВАК Украины 

В. В. Скопенко 

Ученый секретарь ВАК Украины 

Л. М. Артюшин 


 

Напечатано:

"Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Украины",N 1, 2003 г.

 

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права...
Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське процесуальне право»

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconИнтеллектуальной собственности, налоговое право, международное бизнес право
Школа права Бостонского университета предоставляет возможность получения LL. M по специальностям: американское право, банковское...

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconЗемельне право загальна частина
Спеціальність 12. 00. 06 Земельне право; аграрне право; екологгчне право; природноресурсне право

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное...

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconТеми курсових робіт на 2012-2013 н р. з курсу «Господарське право»
Кодифікація господарського законодавства у зарубіжних країнах (порівняльна характеристика)

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconПрограма курсу "кримінально-процесуальне право україни" (загальна частина)
Спеціальність 12. 00. 09 Кримінальний процес та кримшалістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconПраво на информацию, право на безопасность, право на выбор и право быть услышанным
В государствах с развитой экономикой потребитель является руководящим рычагом на рынке. А это возможно лишь при активной жизненной...

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconУчебно-методическое пособие для студентов юридических специальностей для очной формы обучения
Изучение данного курса базируется на знании студентами основ теории государства и права и осуществляется в тесной взаимосвязи с такими...

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconЛитература славянских народов
Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное публичное право

Паспорти спеціальностей   паспорт спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право iconАтаманчук Г. В. Теория государственного управлення: Курс ле-кций
Спеціальність 12. 00. 07 Адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<