Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009
НазваниеНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009
страница2/6
Дата публикации22.10.2013
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6
^Підсумкова шкала оцінювання

Кількість балів

за 100-бальною шкалою

^ Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

відмінно

5
^

А відмінно


85 - 89

75 - 84

добре

4

В дуже добре

С добре

65 – 74

60 - 64

задовільно

3

D задовільно

Е задовільно (достатньо)

0 - 59

незадовільно

2

FX незадовільно з можливістю повторного складання


^IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНОЛОГІЯ”

теми

Назва теми

Кількість годин

Всьо-го


лекції

семінар

самост^ Загальна частина
1

Поняття, предмет та система кримінології. Завдання та функції кримінології. Методологія кримінології. Методика кримінологічних досліджень

4

2

-

6
2

Історія розвитку та сучасний стан кримінології

-

-

2

2
3

Поняття та загальна характеристика злочинності. Показники злочинності

2

2

2

6
4

Причини та умови злочинності

4

2

2

8
5

Особистість злочинця

4

2

2

8
6

Причини та умови конкретного злочину. Віктимологічний аспект злочинної поведінки

2

2

2

6
7

Протидія злочинності

4

2

2

8
8

Кримінологічне прогнозування та планування

-

-

2

2
^ Особлива частина
9

Кримінологічна характеристика організованої злочинності

4

-

4

8
10

Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх

2

-

2

4
11

Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки

2

-

4

6
12

Кримінологічна характеристика насильницької злочинності

2

-

2

4
13

Кримінологічна характеристика корисливої злочинності

-

-

4

4
14

Кримінологічна характеристика рецидивної та професійної злочинності
-

4

4Всього:

30

12

34

76

^ V. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНОЛОГІЯ”
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття, предмет та система кримінології. Завдання та функції кримінології.

^ Методологія кримінології та методика кримінологічних досліджень
Поняття кримінології. Кримінологія як загальнотеоретична наука та навчальна дисципліна. Соціологічний та правовий аспекти кримінології.

Предмет кримінології. Загальна характеристика предмета кримінології. Злочинність, особистість злочинця, причини та умови злочинності, протидія злочинності як складові предмету кримінології.

Місце кримінології в системі юридичних та інших наук. Взаємодія кримінології з кримінальним правом та іншими науками кримінально-правового циклу: кримінальним процесом, криміналістикою, кримінально-виконавчим правом. Використання в кримінології даних кримінально-правової та інших галузей статистики. Зв’язок кримінології з іншими юридичними науками: цивільного права, сімейного, адміністративного, трудового правав. Зв’язок кримінології із суспільними та природничими науками: філософією, економікою, соціологією, демографією, психологією, генетикою, судовою статистикою та іншими науками.

Система кримінології. Загальна та Особлива частини кримінології. Загальнотеоретичні проблеми, що включені до Загальної частини. Особлива частина - кримінологічна характеристика окремих видів злочинності.

Завдання та функції кримінології.

Поняття методології кримінології та методики кримінологічного дослідження.

Загальна характеристика методів кримінології. Філософський діалектичний метод – основа методології кримінологічної науки. Загальнонаукові методи кримінологічного дослідження: аналіз, синтез, логічний, порівняльний, історичний, системно-структурний та інші методи. Міжгалузеві методи кримінологічного дослідження. Характеристика соціологічних, психологічних та статистичних методів. Спостереження, опитування та тестування. Експеримент в кримінології. Документальний метод.
^ Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан кримінології

Історія вчень про злочинність та її попередження. Становлення та розвиток кримінології як науки у ХІХ ст.

Розвиток кримінології на Україні в 20-30 роках ХХ століття. Причини та наслідки припинення кримінологічних досліджень в середині 30-х років та їх відновлення в кінці 50-х років ХХ століття.

Характеристика кримінологічної науки в Україні в період з 1960 року по 1990 рік. Головні здобутки вітчизняної кримінологічної науки за вказаний період.

Сучасний стан кримінологічної науки в Україні, проблеми та перспективи її розвитку.

^ Тема 3. Поняття та загальна характеристика злочинності.

Показники злочинності

Поняття злочинності. Розвиток наукових позицій щодо розуміння сутності та природи злочинності. Співвідношення понять “злочинність” і “злочин”.

Характеристика основних ознак злочинності.

Основні якісно-кількісні показники злочинності: рівень, структура, динаміка злочинності. Виначення показників злочинності. Зміст та джерела статистичної інформації.

Поняття рівня злочинності. Коефіцієнти злочинності. Значення визначення рівня злочинності при вивченні злочинності.

Поняття структури злочинності. Питома вага окремих видів злочинності у струткруі злочинності. Підстави структурування злочинності. Значення вивчення структури злочинності для кримінологічних досліджень.

Поняття та способи вимірювання динаміки злочинності. Науково-практична мета аналізу динаміки злочинності.

Географія злочинності. Особливості якісних та кількісних показників за регіональною ознакою. Фактори, що обумовлюють особливості стану та розвитку злочинності в різних регіонах країни.

Поняття та види латентної злочинності. Причини латентності злочинності, методи її виявлення. Рівні латентності окремих видів злочинів: високий, середній та низький рівні.

Суспільна небезпека та «ціна» злочинності: зміст та співвідношення понять.

Тенденції розвитку злочинності в Україні в сучасний період.

^ Тема 4. Причини та умови злочинності

Вчення про детермінізм як сукупність та взаємодію явищ, процесів. Причинність як одна з форм детермінації. Відмінність причинного зв’язку від інших видів зв’язку - зв’язку в часі, в просторі, функціонального, кореляційного, системно-структурного, зв’язку станів та інших.

Методологічна база вивчення причинності в кримінології. Філософські підходи до розуміння структури причинного зв’язку та взаємодії причин та умов злочинності.

Системний підхід до дослідження причин та умов злочинності. Співвідношення причин злочинності та конкретного злочину. Кримінологічне значення вивчення причин та умов злочинності.

Характеристика наукових концепцій причин злочинності.

Класифікація причин та умов злочинності. Визначення критеріїв класифікації причин та умов злочинності.

Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі. Загострення економічної та соціальної ситуації. Політична нестабільність. Майнове та соціальне розшарування суспільства в умовах ринкової економіки як криміногенні детермінанти. Соціальні конфлікти. Криміногенно детерміновані форми психології суспільства як причина злочинності.

^ Тема 5. Особистість злочинця

Поняття особистості злочинця. Загальнофілософське поняття особистості та його зв’язок з кримінологічним поняттям особистості злочинця. Співвідношення понять “людина”, “особа” та “особистість”.

Завдання та значення вивчення особистості злочинця. Межі вивчення поняття особистості злочинця. Рівні кримінологічного вивчення особистості злочинця - індивідуальний, груповий, загальносоціальний.

Соціологічний та біологічний (антропологічний) напрямки вивчення особистості злочинця. Характеристика окремих наукових концепцій.

Загальні закономірності формування криміногенної спрямованності особистості.

Структура особистості злочинця. Кримінологічна характеристика особистості злочинця за окремими ознаками. Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця. Характеристика особистості злочинця за соціально-рольовими ознаками. Морально-психологічні ознаки особистості злочинця. Характеристика особистості злочинця за кримінально-правовими ознаками.

Типологія особистості злочинця і класифікація злочинців. Критерії класифікації та підстави типологізації злочинців. Практичне значення типологізації та класифікації злочинців.

^ Тема 6. Причини та умови конкретного злочину.

Віктимологічний аспект злочинної поведінки

Поняття причин та умов конкретного злочину.

Механізм злочинної поведінки: поняття та основні структурні частини Види механізму злочинної поведінки.

Умови формування криміногенної спрямованості особистості та їх роль у вчиненні злочину. Криміногенний вплив на особу соціального мікро- та макросередовища.

Поняття та роль конкретної життєвої ситуації у формуванні мотиву і мети злочину та реалізації рішення вчинити злочин. Види конкретних життєвих ситуацій.

Віктимологічний аспект злочинної поведінки. Віктимність як сукупність властивостей потерпілого. Роль віктимної поведінки у механізмі злочинної поведінки. Види віктимної поведінки. Класифікація потерпілих від злочину.

^ Тема 7. Протидія злочинності

Поняття протидії злочинності. Співвідношення понять „протидія злочинності”, «попередження злочинів», «профілактика злочинів», “запобігання злочинності”, “припинення злочинів”, “боротьба зі злочинністю”.

Мета, завдання та рівні протидії злочинності. Принципи здійснення превентивної діяльності. Організаційні та правові засади протидії злочинності. Загальна характеристика Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки.

Система заходів протидії злочинності. Класифікація заходів протидії злочинності: загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи. Рання та безпосередня профілактика злочинів.

Загальна характеристика системи суб’єктів протидії злочинності. Види суб’єктів протидії злочинності: загальні та спеціальні суб’єкти. Характеристика превентивної діяльності окремих суб’єктів протидії злочинності. Правоохоронні органи в системі суб’єктів протидії злочинності. Класифікація суб’єктів за характером провідної функції, виконуваної ними у сфері протитдії злочинності.

^ Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування

Поняття кримінологічного прогнозування. Цілі та завдання кримінологічного прогнозування. Організаційні принципи кримінологічного прогнозування.

Види і терміни кримінологічного прогнозування (короткотермінове, середньотермінове, довготермінове кримінологічне прогнозування).

Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Зв’язок прогнозування злочинності із плануванням попередження злочинності.

Поняття методу кримінологічного прогнозування. Метод екстраполяції, його призначення. Метод моделювання. Метод експертних оцінок і його ознаки. Порівняльний метод. Поєднання методів як засіб підвищення точності кримінологічних передбачень.

Поняття планування боротьби зі злочинністю, його цілі та завдання. Організаційні засади планування боротьби зі злочинністю. Види кримінологічних планів. Кримінологічний прогноз як база кримінологічного планування.

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 9. Кримінологічна характеристика організованої злочинності

Поняття та основні ознаки організованої злочинності. Відмінність організованої та групової злочинності. Кримінологічна характеристика організованих злочинних угруповань.

Суспільна небезпека організованої злочинності. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в Україні. Латентність організованої злочинності.

Особливості детермінації організованої злочинності. Зв’язок організованої злочинності з корупцією та тіньовою економікою.

Кримінологічна характеристика особи керівника та учасника організованого злочинного угруповання. Кримінальний професіоналізм як характерна риса учасника організованого злочинного угруповання.

Протидія організованої злочинності. Організаційні та правові засади боротьби із організованою злочинністю. Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи протидії організованій злочинності. Зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю.

^ Тема 10. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх

Поняття та основні ознаки злочинності неповнолітніх.

Рівень, структура і динаміка злочинності неповнолітніх. Латентність злочинності неповнолітніх.

Причини злочинності неповнолітніх. Роль факторів мікро- та макросередовища у формуванні криміногенної спрямованості неповнолітнього злочинця.

Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця. Особливості морально-психологічних властивостей неповнолітніх злочинців.

Протидія злочинності неповнолітніх. Суб’єкти протидії злочинності неповнолітніх. Система загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів протидії злочинності неповнолітніх.


^ Тема 11. Кримінологічна характеристика економічної злочинності

Поняття та структура економічної злочинності. Ознаки економічної злочинності. Стан та тенденції розвитку економічної злочинності в Україні. Латентність економічної злочинності в цілому та окремих видів злочинів у сфері економіки.

Кримінологічна характеристика окремих груп злочинів у сфері економіки. Злочини у кредитно-фінансовій сфері. Злочини у сфері господарської діяльності, підприємництва та приватизації. Поняття «тіньової економіки». Кримінологічна характеристика хабарництва. Корупція - важливіша умова функціонування тіньової економіки. Поняття та причини корупції.

Кримінологічна характеристика особи, яка вчинила злочин у сфері економіки. Особливості ознак та властивостей “економічних” злочинців залежно від виду злочину у сфері економіки.

Причини та умови економічної злочинності. Соціально-економічні та правові фактори. Організаційно-управлінські фактори.

Протидія економічній злочинності. Організаційні засади протидії економічній злочинності. Система загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів протидії економічної злочинності. Удосконалення національного законодавства в економічній сфері.

^ Тема 12. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності

Поняття та структура насильницької злочинності. Суспільна небезпека насильницької злочинності.

Рівень, структура та динаміка насильницьких злочинів і хуліганства. Кримінологічна характеристика умисних вбивств, тілесних ушкоджень, хуліганства і зґвалтувань. Побутові насильницькі злочини.

Кримінологічна характеристика осіб, що вчинюють насильницькі злочини. Класифікація та основні типи насильницьких злочинців.

Причини насильницької злочинності і хуліганства. Мотивація насильницьких злочинів. Міжособові конфлікти як причина насильницької злочинності. Види конфліктів. Криміногенна роль пияцтва та наркоманії.

Протидія насильницьких злочинів і хуліганства. Суб’єкти та система заходів протидії насильницькій злочинності та хуліганства. Профілактика побутових конфліктів.

^ Тема 13. Кримінологічна характерстика рецидивної

та професійної злочинності

Поняття рецидивної злочинності. Рецидив злочину і його види. Кримінально-правове і кримінологічне поняття рецидиву злочинів.

Стан та тенденції рецидивної злочинності в Україні. Структура рецидивної злочинності. Латентність рецидивних злочинів.

Причини та умови рецидивної злочинності.

Кримінологічна характеристика особистості рецидивіста. Класифікація та типологія рецидивістів.

Протидія рецидивній злочинності. Суб’єкти протидії рецидивній злочинності. Загально соціальні заходи протидії рецидивній злочинності. Особливості спеціально-кримінологічних заходів протидії рецидиву злочинів.

Поняття «професії» та «кримінального професіоналізму». Ознаки кримінального професіоналізму.

Поняття професійної злочинності. Стан та тенденції професійної злочинності в Україні. Структура професійної злочинності.

Причини та умови професійної злочинності. Роль кримінальних традицій та звичаїв у відтворенні професійної злочинності.

Кримінологічна характеристика особистості професійного злочинця. Кримінальний професіоналізм в сучасній злочинності, характеристика його ознак.

Протидія професійній злочинності. Система суб’єктів та система заходів протидії професійній злочинності.

^ Тема 14. Кримінологічна характеристика необережної злочинності

Поняття та структура необережної злочинності. Необережні злочини у сфері використання джерел підвищеної небезпеки.

Основні показники необережної злочинності. Латентність необережних злочинів.

Причини та умови необережної злочинної поведінки. Причини та умови конкретного необережного злочину. Механізм необережної злочинної поведінки. Особливості мотивації необережних злочинів. Ситуація та її вплив на вчинення необережного злочину. Віктимогенні умови вчинення необережного злочину.

Кримінологічна характеристика особистості необережного злочинця.

Протидія необережній злочинності.


^ VI. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Поняття, предмет та система кримінології.

Завдання та функції кримінології.

Методологія кримінології та методика кримінологічних досліджень
1. Поняття кримінології як науки. Завдання та функції кримінологічної науки.

2. Предмет кримінології. Загальна характеристика елементів предмету кримінології.

3. Місце кримінології у системі суспільних наук, її зв’язок з іншими науками.

4. Система кримінологічної науки.

5. Методика та методологія кримінологічної науки. Методика конкретного кримінологічного дослідження.

6. Загальна характеристика загальнонаукових методів, що застосовуються у кримінологічних дослідженнях.

7. Загальна характеристика міжгалузевих методів, що застосовуються у кримінологічних дослідженнях.
Тема 2. Поняття та загальна характеристика злочинності.

Показники злочинності

  1. Поняття злочинності, її сутність та природа.

  2. Загальна характеристика основних ознак злочинності.

3. Характеристика окремих показників злочинності:

а) рівень злочинності;

б) структура злочинності;

в) динаміка злочинності;

г) «ціна» злочинності;

д) географія злочинності.

  1. Суспільна небезпека злочинності та “ціна” злочинності: співвідношення понять.

  2. Латентна злочинність: поняття, види, причини, способи виявлення. Рівні латентності злочинів.

  3. Стан та тенденції розвитку злочинності у сучасній Україні.Тема 3. Причини та умови злочинності

1. Поняття детермінації та причинності у кримінології.

2. Характеристика філософських підходів до вивчення причинності та їх застосування в кримінології.

3. Поняття причин та умов злочинності. Значення вивчення причин злочинності.

4. Класифікація негативних факторів, які породжують злочинність.

5. Характеристика причин злочинності в сучасній Україні.

Тема 4. Особистість злочинця

1. Поняття особистості злочинця. Співвідношення понять “особа” та “особистість”.

2. Межі та значення вивчення особистості злочинця. Рівні вивчення особистості злочинця.

3. Загальна характеристика антропологічного підходу до вивчення особистості злочинця..

4. Кримінологічна характеристика особистості злочинця.

5. Загальні закономірності формування особистості злочинця.

6. Класифікація та типологія злочинців.

Тема 5. Причини і умови конкретного злочину.

Віктимологічний аспект злочинної поведінки.

1. Поняття причин та умов конкретного злочину.

2. Механізм злочинної поведінки: поняття та його структурні частини. Види механізму злочинної поведінки.

3. Конкретна життєва ситуація: поняття та роль у детермінації злочинної поведінки. Види конкретних життєвих ситуацій.

4. Умови формування криміногенної спрямованості особи та їх роль у вчиненні злочину.

5. Віктимна поведінка: поняття, види та роль в механізмі злочинної поведінки.
Тема 6. Протидія злочинності

1. Поняття протидії злочинності. Мета, принципи та рівні протидії злочинності.

2. Організаційні та правові засади протидії злочинності.

3. Класифікація заходів протидії злочинності. Характеристика окремих класифікаційний груп заходів протидії злочинності.

4. Поняття суб’єкта протидії злочинності. Класифікації суб'єктів протидії злочинності.

5. Загальна характеристика загальних суб’єктів протидії злочинності.

  1. Загальна характеристика превентивної діяльності правоохоронних органів.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс із спецкурсу “ Міжнародне екологічне...
Програма спецкурсу “Міжнародне екологічне право” для магістрів юридичного факультету 1 року навчання

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів
До кожної теми курсу з метою організації та активізації самостійної роботи студентів запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
...

Навчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів юридичного факультету Київ 2009 iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ
Робоча навчальна програма з курсу “Криміналістика (ч. 3 Методика розслідування окремих видів злочинів)” розроблена для студентів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<