Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер»
Скачать 375.63 Kb.
НазваниеРегламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер»
страница1/9
Дата публикации25.10.2013
Размер375.63 Kb.
ТипРегламент
uchebilka.ru > Право > Регламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТОВ «Сігніфер» Регламент брокерського обслуговування

Додаток №7

до Договору на брокерське обслуговування
Регламент брокерського обслуговування

Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер»
Зміст

1.Статус цього Регламенту 1

2.Терміни та визначення 1

3.Загальні положення 3

4.Відкриття рахунків та реєстрація Клієнта у торгових системах 5

5.Робота з Системами Smart Trade, Quik 5

6.Зарахування грошових коштів 6

7.Зарахування цінних паперів 7

8.Порядок виконання доручень Клієнта 7

9.Порядок виконання доручень Клієнта, що передаються по телефону. 9

10.Інформаційне обслуговування Клієнта 9

11.Виведення Клієнтом грошових коштів. 10

12.Вивід Клієнтом цінних паперів 10

13.Обмін повідомленнями між Брокером і Клієнтом 11

14.Надання звітності Клієнтові 12

15.Порядок використання послуги «маржинальний рахунок». 13

16.Порядок здійснення операцій на строковому ринку 14

17.Розгляд спірних питань 15

18.Порядок розрахунків 15

19.Інші умови. 16^

1.Статус цього Регламенту

  1. Цей Регламент є невід’ємною частиною Договору на брокерське обслуговування (далі – Договір) і визначає порядок взаємовідносин Клієнта і ТОВ «Сігніфер» (далі – Брокер), а також умови, на яких Брокер здійснює брокерське обслуговування Клієнта.

  2. ^

   Приєднання Клієнта до Договору означає повну і безумовну згоду Клієнта зі всіма положеннями цього Регламенту.

  3. Всі додатки до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.

  4. Брокер залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення до цього Регламенту за умови обов’язкового повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому договором.
^

2.Терміни та визначення

  1. В цьому Регламенті наступні терміни і визначення використовуються в значеннях:


Банківський рахунок Клієнта – в залежності від статусу Клієнта під банківським рахунком Клієнта мається на увазі поточний рахунок юридичної або фізичної особи, що використовуваний Клієнтом для розрахунків за Договором.

Біржа – професійний учасник фондового ринку України, акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону "Про цінні папери і фондовий ринок", інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі.

^ Брокер ТОВ «Сігніфер»
, що надає брокерські послуги на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності.

^ Брокерський рахунок Клієнта – сукупність торгівельних рахунків, відкритих Брокером Клієнтові в системі внутрішнього обліку для обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів Клієнта в рамках укладеного Договору.

^ Верхній/нижній ліміт коливань цін - встановлені для строкового контракту обмеження на ціну, що указується в поданих Заявках.

Вільний залишок грошових коштів (доступні засоби) – грошові кошти на Брокерському рахунку Клієнта, вільні від будь-якого обтяження, які можуть бути виведені Клієнтом з Брокерського рахунку без збитку для підтримки відкритих позицій.

^ Виконання операції – процедура виконання сторонами зобов’язань по укладеній операції, яка включає прийом і поставку цінних паперів, оплату придбаних цінних паперів та прийом оплати за продані цінні папери, а також оплату необхідних витрат (комісія біржі, депозитарію і т. п).

^ Гарантійне забезпечення Біржі – грошові кошти або інші активи, що передаються Учасниками Торгів в розпорядження Біржі або Центрального контрагента в якості забезпечення виконання зобов’язань по Строковим Контрактам.

^ Гарантійне забезпечення Комісіонера – грошові кошти або інші активи, що передаються Комітентом в розпорядження Брокера для забезпечення виконання зобов’язань по Строковим Контрактам (далі по тексту – гарантійне забезпечення).

Дата виконання – дата, в яку мають бути виконані зобов'язання за Строковим контрактом.

Депозитарій – професійний учасник фондового ринку, юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Договір – Договір на брокерське обслуговування на фондовому ринку, укладений між Брокером і Клієнтом.

^ Доручення (наказ, заявка, розпорядження) – оформлене та передане Брокеру із дотриманням вимог цього Регламенту розпорядження Клієнта, що містить наказ Брокеру зробити торгову операцію (угоду) або іншу операцію, передбачену цим Регламентом.

^ Електронний Цифровий Підпис (ЕЦП) – набір апаратно-технічних засобів, що використовується в системі електронного документообігу відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Зберігач – ТОВ «Сігніфер», що діє на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

^ Зразкова форма Строкового контракту – документ Біржі, що містить типові умови Строкового контракту і зобов'язання сторін Строкового контракту.

Клієнт – будь-яка юридична або фізична особа, що приєдналася до Договору. Усюди в тексті цього Регламенту, якщо не обумовлене інше, під терміном Клієнт розуміється сам Клієнт або його довірена особа, уповноважена Клієнтом здійснювати від його імені дії, передбачені Договором і цим Регламентом .

Клірингова сесія – частина Торгівельного дня (період часу), під час якої Біржа проводить визначення взаємних зобов'язань з урахуванням їх заліку (збір, звірку, корегування інформації по Строкових контрактах), і розрахунки за ними.

^ Ліквідаційна вартість – поточна ринкова вартість портфеля, за вирахуванням зобов’язань.

Маржинальний рахунок – рахунок у торгівельній системі, що дозволяє збільшити купівельну спроможність відповідно до рівня забезпеченості, що визначається цим Регламентом.

^ Маржинальна позиція – позиція на купівлю цінних паперів, для відкриття якої використовуються маржинальні активи.

Маржинальний актив – грошові кошти що використовуються для відкриття маржинальних позицій.

Неторгова операція – сукупність дій Брокера та(або) Клієнта, що здійснюється в рамках Договору і не пов’язана безпосередньо із здійсненням угод з цінними паперами.

^ Норматив ліквідності гарантійного забезпечення – співвідношення грошових коштів Клієнта, внесених в якості гарантійного забезпечення по відкритим ним позиціям до необхідного розміру гарантійного забезпечення, встановленого Брокером.

Операція – сукупність дій Брокера і(або) Клієнта, яка веде до зміни залишку засобів на торгівельних рахунках або наданню інформації по торгівельних рахунках Клієнта.

Повідомлення – будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються Брокер та Клієнт у процесі виконання Договору.

^ Поточна ринкова вартість – облікова вартість цінного папера (портфеля), яка визначається за ціною останньої операції, що відбулася по даному цінному паперу(-ам) на організованому ринку.

^ Реєстраційний код Клієнта – індивідуальний номер, що привласнюється Клієнту при реєстрації в системі, необхідний для ідентифікації операцій, що проводяться за дорученнями Клієнта в торгових системах.

Ринкова ціна – розрахункова ціна цінного паперу, яка визначається організаторами торгів.

^ Системи Smart Trade, Quik – комплекс апаратно-програмних засобів Брокера, що забезпечує здійснення Клієнтом операцій в рамках Договору та в порядку, передбаченому цим Регламентом.

^ Скальперські операції – безадресні угоди, що призводять до відкриття і закриття позиції по ф'ючерсному контракту на протязі одного торгівельного дня.

Строковий контракт – Ф'ючерсний контракт або Опціон.

Строковий торгівельний рахунок – відкритий на ім’я Клієнта в Обліковій системі Брокера рахунок, на якому ведеться облік позицій Клієнта по операціям в секції Строкового ринку ПАТ «Українська біржа».

Торги - процес подачі Заявок і укладання Строкових контрактів в порядку, визначеному Правилами торгівлі в Секції строкового ринку ПАТ «Українська біржа».

Торгова операція – сукупність дій Брокера та(або) Клієнта, що приводить до укладання угод з цінними паперами в рамках цього Договору.

^ Торговий термінал – програма, що надає Клієнту можливість продивлятися котирування та здійснювати операції в торгових системах, виставляючи доручення в електронному вигляді через мережу Інтернет.

^ Торговий майданчик – набір апаратно-технічних засобів в межах одного організатора торгів (біржі), що дозволяє проводити укладання та виконання угод з цінними паперами, за чітко визначеними процедурами, встановленими правилами даного організатора торгів або іншими нормативними документами, які є обов’язковими для виконання усіма учасниками торгівлі на даному торговельному майданчику.

Торгівельний день – визначений Біржею робочий день, протягом якого здійснюються Біржові торги.

^ Торгівельна сесія – визначений Біржею період часу Торговельного дня, протягом якого на Біржі здійснюється укладання Строкових контрактів.

Торгівельний рахунок Клієнта – рахунок відкритий Брокером Клієнтові в системі внутрішнього обліку для обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що використовуються для торгів на певному торговому майданчику, відповідно до Договору на брокерське обслуговування. Торгівельний рахунок Клієнта є невід’ємною складовою Брокерського рахунку Клієнта.

Торгова сесія – період часу, на протязі якого в торговій системі у відповідності із Правилами даної торгової системи можуть укладатися угоди. Під торговою сесією мається на увазі період основної торгової сесії, тобто сесії, на протязі якої угоди можуть укладатися по загальних правилах.

^ Угода – торгова операція, що пов’язана із укладанням договору купівлі-продажу цінних паперів.

Ф'ючерсний контракт – фінансовий інструмент (контракт), покупець (або продавець) якого бере на себе зобов'язання після закінчення певного строку купити (або продати) базовий актив відповідно до стандартних умов, встановлених Зразковою формою Ф'ючерсного контракту.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconКонцепція національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в україні
Україні; загальну стратегію та механізми державної політики щодо розвитку соціальної відповідальності бізнесу; пріоритетні напрями...

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconТовариство з обмеженою відповідальністю “сігніфер”
Ад №075879, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28 липня 2011 року, термін дії до 28 липня 2016 р., є...

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconУмови обслуговування користувачів редакція від 16 липня 2009 року
Положення цих Умов Обслуговування Користувачів (надалі іменуються як "Умови Обслуговування") застосовуються до цієї веб-сторінки...

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconУмови обслуговування користувачів редакція від 16 липня 2009 року
Положення цих Умов Обслуговування Користувачів (надалі іменуються як "Умови Обслуговування") застосовуються до цієї веб-сторінки...

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconПравила участі у акційних програмах по залученню на обслуговування...
Правила участі у акційних програмах по залученню на обслуговування в ат «Дельта Банк» Клієнтів

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconПравила участі у акційних програмах по залученню на обслуговування...
Правила участі у акційних програмах по залученню на обслуговування в ат «Дельта Банк» Клієнтів

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconЗгода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних
Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Торговцю тов «сігніфер» (Далі...

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconПравила банківського обслуговування з використанням системи дистанційного...
Для правильного розуміння тексту Правил банківського обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування «Інтернет...

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» icon2. обслуговування поточних рахунків в національній валюті
Тарифи ат «Дельта Банк» на банківське обслуговування для корпоративних клієнтів

Регламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер» iconПриватне акціонерне товариство „сміт”
Приватне акціонерне товариство „сміт” (далі – Товариство) код єдрпоу 23333098, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<