Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації
НазваниеСекція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації
страница1/29
Дата публикации22.02.2013
Размер3.34 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Міністерство освіти та науки України

Сумська обласна державна адміністрація

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier

(Norwegian Institute for Strategic Studies),

Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології)

Інститут економіки та промисловості НАН (м.Донецьк),

Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ),

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (науково-методичний центр системного аналізу і статистики)

Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк),

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України,

Форум молодих лідерів України,

Центр інвестиційно-інноваційно програм Національного інституту

стратегічних досліджень при Секретаріаті Президента України,

Украинский Институт Позитивной кросс-культурной

психотерапии и менеджмента (м.Черкаси),

Інститут психологія та бізнесу (м.Донецьк),

Українська академія банківської справи (м.Суми),

Кафедра ЮНЕСКО СумДУ (м.Суми),

Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ),

Брянский государственный технический университет (г.Брянск, РФ)

Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ),

Новосибирский государственный педагогический университет (г.Новосибирск, РФ),

Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ),

Институт управления (г.Астана, Казахстан),

Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska),

Instytut Stosunków Międzynarodowych,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,

Przemyśl (Polska), Education-Philosophy Faculty,

Pomeranian Academy in Słupsk (Poland)

Секція 2

Інноваційний розвиток та економіка знань

за умов глобалізації та регіоналізації
матеріали першої міжнародної конференції

для студентів, магістрів, аспірантів, вчених

^ 20-21 лютого 2008 р., м.Суми
Конференцію приурочено «Євопейському року міжкультурного діалогу» (http://ec.europa.eu/culture/portal/events/current/dialogue2008_en.htm)


Суми 2008

^ Перша міжнароднаконференція

для студентів, магістрів, аспірантів, вчених
М а т е р і а л и к о н ф е р е н ц і ї

Суми - 2008

Рекомендовано до друку вченою радою СОІППО протокол №3 від 27.12.07 р.
Рецензенти:

Н.Н.Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти СОІППО.

Л.М.Артюшкіна, професор, кандидат педагогічних наук, проректор Сумського ОІППО
Оргкомітет
Почесний Голова оргкомітету:

Л.В.Пшенична, начальник управління освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації.

Співголови оргкомітету:

^ В.Ф. Живодьор, проф., академік Академії соціальних та педагогічних наук (м. Москва), ректор Сумського ОІППО

І.А.Медведев, к.н.держ.упр. проректор Сумського ОІППО

М.В.Жук, к.філос. н., доц., зав.каф. Сумського ОІППО, координатор конференції

^ Jarosław Moklak. Dr. hab., Adiunkt, Instytut Historii UJ, Kraków Profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW, Przemyśl

Члени оргкомітету.

С.В.Біла: проф., д.н.держ.упр., академік АЕН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

О.В.Тягло, д. філос. н., проф., Харківський національний університет внутрішніх справ

В.Н.Шилов, д.филос.н., проф., Белгородский государственный университет (РФ).

О.М.Семеног, д. пед.н., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

^ John (Ivan) Jaworsky, Рrof., Department of Political Science University of Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

Florentina Harbo, Dr of Political Science., Norwegian Institute for Strategic Studies Researcher in international law, strategy and analysis

Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)

Н.Н.Чайченко, д.пед.н., проф., зав.каф. Сумського ОІППОВ.О.Любчак, к.ф-м.н., доц., проректор СумДУ

С.М.Козьменко, д. екон. н., проф., проректор Української академії банківської справи

О.В.Мортякова, доктор економічних наук, Інститут економіки промисловості НАН України
Секретар конференції

М.О. Головченко (лабораторія «Євроінтеграції, партнерства та інноваційного розвитку» Сумського ОІППО

У 6 ч. – Ч 2.


У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати наукових досліджень у галузі міждисциплінарного аналізу проблем специфіки інноваційного розвитку за умов крос-культурних взаємодій.

Конференція проводиться за ініціативою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1/9-695 від 19.11.2007 р. з метою обговорення політологічних, соціальних, економічних, філософських, педагогічних, психологічних, інформаційних, культурологічних, євроінтеграційних аспектів сучасного інноваційного розвитку з позицій крос-культурної взаємодії.
© СОІППО, 2008

^ Сесія1.

Взаємозалежність світової та регіональної економіки: проблема пріоритетів розвитку національної економіки


  1. Ананьина А.С., Дудник Е.В. Вплив глобалізації

на зміну ролі України на світовому ринку………………………………………….….8

  1. Белых Д. В., Филиппенко Т.В. Махинации с

потребительским кредитом…………………………………………………………....10

3. Бринь Н.В. Совершенствование классификации инноваций……………….13

4. Буренко О.В. Вплив фінансової глобалізації на

стабільність та економічний розвиток країн……………………………………..….15

^ 5. Гаврилко О.С. ТНК в Україні:

доцільність і передумови створення……………………………………………..…..18

6. Коротич О.Б. Відновлення довкілля як запорука

соціально-економічного розвитку України……………………………………….….20

^ 7. Мамонтова О.К., Лупік М.І., Дослідження рекламної індустрії

України на основі даних експорту-імпорту послуг реклами

за період січень-лютий 2005-2007 років…………………………………………..…22

^ 8. Мілєва Т.С. Пріоритети продовольчої

безпеки України в умовах глобалізації…………………………………….…24

9. Покотило Т.В. Внутрішні інвестиції – основа

економічного розвитку держави в умовах глобалізації………………………..…26

^ 10. Поливода О.Ю. Стратегія стійкого економічного розвитку України………………………………………………………………………….………...29

11. Сизов В.В. Роль кластеров в инновационной

экономической политике……………………………………………………….……..31

^ 12. Сич О.Л., Новикова І.В. Оцінка підтримки аграрних

виробників України в міжнародному порівнянні………………………………...……34

13. Скринник А.В. Прискорена амортизація як

засіб інтенсифікації відтворення інвестиційних ресурсів для

модернізації основних фондів готельного господарства…………………………37

^ 14. Соколова З.С. Регіональна інтеграція як фактор

подолання депресивного розвитку

країн Західної Африки в умовах глобалізації…………………………………….…39

^ 15. Ткаченко І.П. Взаємозалежність національних

та міжнародних економічних інтересів: проблеми

визначення пріоритетів та забезпечення захисту ……………………….…41

^ 16. Шарф И.В. Налоговый механизм как основа развития

нефтегазового комплекса России……………………………………………..44
Сесія 2.

Економіка знань, конкурентоспроможність, рухомість

центрів світового економічного розвитку
^ 1. Богородченко А.С. Визначальні фактори

конкурентоспроможності підприємств в умовах

посилення глобалізації………………………………………………………..…48

^ 2. Дуліцка В.І., Коропецька О.І. Конкурентоспроможність

вітчизняних підприємств…………………………………………………..…….50

  1. Горелова Г.В., Захарова Е.Н. Методология конгитивного

моделирования для проектирования сценариев

устойчивого развития региона………………………………………………………..52

^ 4. Корнєєва Т.М. Інтелектуальний потенціал

як особлива форма капіталу. Проблема його оцінки………………………55

^ 5. Підвисоцький В.Г., Крапивний І.В.,Чинники підвищення конкурентноспроможності регіональної економіки

в умовах розбудови економіки знань……………………………………………..…57

^ 6. Жданова М.Г., Латуха О.А. Роль высших учебных заведений

в развитии экономики знаний……………………………………………………...….60

7. Лимарь В.В. Напрямки науково – технічної інтеграції України……...…63

^ 8. Литвин А.Л. Актуальність менеджменту знань

в сучасних ринкових умовах………………………………………………………..…66

9. Мартиняк І.О. Роль інфраструктури у підвищенні

конкурентноспроможності малого підприємництва………………………….……68

10. Мачехіна Т. Сучасна філософія освіти :

підготовка людини до життя за умов постійних змін

та створення цих змін……………………………………………………………71

11. Небиш І.П. Інновації як основний фактор

конкурентоспроможності підприємства

за умов знаннєвої економіки……………………………………………………73

^ 12. Поддубный А.А., Захарова Е.Н. Конгитивный анализ и

моделирование как составляющая технологии Форсайта………………….……76

13. Реутська Т.О., Кучерук С.О. Конкурентноспроможність

економіки України в умовах глобалізації…………………………………..…79

^ 14. Кучерук С.А., Фоменко А.А. Інтернаціоналізація, глобалізація

та інтеграція сучасної економіки: діалектика розвитку………………….....80

15. Чувакова О. ЗМІ як інструмент у формуванні

іміджу і репутації банку в умовах ринку…………………………………...…82

16. Шиманська В.В., Саух І.В. До проблеми конкурентоспроможності

в контексті глобалізації світової економіки……………………………………….…84

^ 17. Щеглюк С.Д. Особливості відтворення людського капіталу

в інноваційній економіці…………………………………………………………...……87
Сесія 3

Економіка трансформаційних суспільств: консерватизм, транзитивність, інноваційність, місце в світовому розподілі праці


  1. Балацко Л.С., Пономарева И.С. Интеллектуальная

миграция как фактор развития рынка труда…………………………….…..89

^ 2. Anna Zotikova, Подмаркова І.П. Особливості с

учасного РR в контексті оптимізації українського бізнесу………………….…….91

3. М’якенький Є.Ю., Подмаркова І.П. Інноваційний розвиток економіки – проблема і світло майбутнього……………………………………………….……….94
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconВступ
Економіка праці й соціально-трудові відносини" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030504...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Гроші та кредит" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства",...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Контролінг" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом підготовки 030509 "Облік І аудит",...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconОблік І аудит», 030503 «Міжнародна економіка», 030502 «Економічна...
За напрямом підготовки 030508 «Фінанси І кредит» (Банківські технології І процеси), 030509 – «Облік І аудит», 030503 – «Міжнародна...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення...
«системи технологій промисловості» для студентів з галузі знань: 0305 – економіка І підприємництво, 0505 машинобудування та матеріалообробка...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconКонтрольная работа имеет 8 задач, из них 7 теоретические вопросы и 1 задача практическая
Лено у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Економічна інформатика-іі"...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconЕ. О. Балацкий Финансовые потоки в глобальном мире
У роботі проаналізовано історію глобалізації фінансових потоків, чинники глобалізації, інститути регулювання І контролю світового...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconДовідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти...
Боровенська К. О., Сергєєва О. В.; Наукова бібліотека Дондту; Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : Дондту, 2010. – 302...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації icon1 Основи організації фінансів підприємств
...

Секція 2 Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізації iconСхідноукраїнський національний університет
Методичні вказівки до курсової роботи складені на основі Освітньо-професійної програми та Робочого навчального плану підготовки бакалаврів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<