Закупочная документация
Скачать 336.67 Kb.
НазваниеЗакупочная документация
страница7/7
Дата публикации30.11.2013
Размер336.67 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Форма Налоговой оговорки 1. ПОНЯТТЯ


Настуні вислови є встановленими поняттями за Договором та яким Сторонами надані наступні визначення:
1.1. "Договір" означає Назва договору №НОМЕР від ДАТА року та всі доповнення до нього, що можуть бути підписані Сторонами.
1.2. "Збитки" означає витрати, зроблені будь-якою Стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які така Сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання іншою Стороною.
1.3. "Податки" означає податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, мито та інші загальнодержавні та місцеві податки та збори встановлені Податковим Кодексом України, та збори (плата, внески), встановлені законодавчими актами України, як обов'язкові платежі.

 1. ПОДАТКИ


2.1. Якщо Виконавець/Постачальник/Продавець/Підрядник є платником Податку на додану вартість та операція за Договором є об’єктом оподаткування Податком на додану вартість, Виконавець/Постачальник/Продавець/Підрядник зобов’язаний надати Замовнику/Покупцю належно оформлену податкову накладну (відповідно до вимог Податкового кодексу України та інших підзаконних нормативно-правових актів) та яку було зареєстровано у Єдиному реєстрі податкових накладних (з урахуванням особливостей передбачених пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України), в момент виникнення зобов’язань з податку на додану вартість у Виконавця/Постачальника/Продавця/Підрядника.
2.2. Виконавець/Постачальник/Продавець/Підрядник повідомить Замовника/Покупця негайно, але не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання відповідного повідомлення від державного контролюючого органу про проведення перевірки, що будь-яким чином може стосуватись Договору, про початок проведення перевірки, та після завершення перевірки про результати проведення перевірки в частині, що стосується Договору.

 1. ^ ЗАЯВИ СТОРІН


3.1. Виконавець/Постачальник/Продавець/Підрядник заявляє Замовнику/Покупцю, що має всі ліцензії та дозволи, необхідні для виконання своїх обов’язків за Договором.
3.1.1. У випадку, якщо ліцензію або дозвіл Виконавця/Постачальника/Продавця/Підрядника, необхідний для виконання своїх обов’язків за Договором буде анульовано або припинено іншим чином Виконавець/Постачальник/Продавець/Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати таких змін письмово повідомити Замовника/Покупця про такі зміни.
3.2. Заяви щодо податкового статусу Сторін:
3.2.1 Замовник/Покупець заявляє, що станом на Дату укладення Договору він є платником податку на прибуток підприємств за загальною ставкою та платником податку на додану вартість згідно Податкового кодексу України.
3.2.2. Виконавець/Постачальник/Продавець/Підрядник заявляє, що станом на Дату укладення Договору він має статус платника податку на прибуток підприємств за ____________________________________________________________ (вказати статус) та статус платника податку на додану вартість ________________________________________________________ (вказати статус)

3.2.3. У випадку, якщо протягом Строку дії Договору у Сторони відбулися зміни статусу платника будь-якого Податку, така Сторона зобов’язана протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати таких змін письмово повідомити іншу Сторону про такі зміни.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


4.1. Сторона, яка не повідомила про зміни або заявила недостовірну інформацію згідно статті Стаття 3. Договору, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні Збитки, завдані таким неповідомленням або наданням недостовірної інформації.
4.2. У випадку, якщо внаслідок порушення Виконавцем/Постачальником/Продавцем/Підрядником зобов’язань передбачених пунктом Договору або інших умов Договору, Замовнику/Покупцю буде завдано Збитків, Виконавець/Постачальник/Продавець/Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику/Покупцю Збитки, завдані таким порушенням.
4.3. Розмір Збитків визначається, як сума:

 • збільшення податкових зобов’язань щодо будь-якого Податку;

 • зменшення від'ємного значення об’єкту оподаткування Податком;

 • нарахованих штрафів та пені у зв’язку з таким;

 • інших витрат, понесених Стороною у зв’язку з порушенням умов Договору іншою Стороною.


4.4. Належним підтвердженням завдання Збитків Стороні, зокрема, є:

 • у випадку зменшення від'ємного значення будь-якого Податку:

Акт про результати планової виїзної перевірки відповідного податкового органу;

Акт про результати позапланової виїзної перевірки відповідного податкового органу;

Акт камеральної перевірки податкової звітності відповідного податкового органу;

Повідомлення-рішення податкового органу;

 • у випадку збільшення податкових зобов’язань щодо будь-якого Податку та нарахування штрафів, пені:

Акт про результати планової виїзної перевірки відповідного податкового органу;

Акт про результати позапланової виїзної перевірки відповідного податкового органу;

Акт камеральної перевірки податкової звітності відповідного податкового органу;

Повідомлення-рішення податкового органу;

платіжне доручення з відміткою банку про сплату, який підтверджує сплату Збитків;

 • в інших випадках документи, що підтверджують завдані Збитки.


4.5. Сторона, що зазнала Збитків, направляє іншій Стороні відповідну вимогу про відшкодування та додає докази, що підтверджують їх розмір. Сторона, що отримала таку вимогу зобов’язана її розглянути та сплатити протягом 10 робочих днів з дати її отримання або надати заперечення у письмовій формі з відповідними поясненнями протягом 7 робочих днів з дати її отримання.


 1. ^ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ


5.1. У випадку зміни у Виконавець/Постачальник/Продавець/Підрядник податкового статусу платника будь-якого Податку, Замовник/Покупець має право припинити дію Договору в будь-який час шляхом направлення відповідного повідомлення за один день до бажаної дати припинення Договору.
Приложение 4.

Форма антикоррупционной оговорки

^ На украинском языке:
Контрагент [назва контрагента вказується відповідно до договору, наприклад: Виконавець, Підрядник, Постачальник і т.п.] зобов'язується дотримувати вимог антикорупційного законодавства й не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав або обов'язків згідно з цим Договором [Контрактом], у тому числі (не обмежуючись) не робити пропозицію, не санкціонувати, обіцянку та не здійснювати незаконних платежів, включаючи (але не обмежуючись) хабара в грошовій або будь-якій іншій формі, яким-небудь фізичним або юридичним особам, включаючи (але не обмежуючись комерційні підприємства та організації, органи державної влади та самоврядування, установи, державних службовців, приватні підприємства) та їхніх представників.

У випадку порушення Контрагентом зобов'язань, зазначених вище, ПрАТ «МТС УКРАЇНА» [назва вказується відповідно до договору, наприклад: Замовник, Покупець і т.п.] має право в однобічному позасудовому порядку відмовитися від виконання даного Договору. ПрАТ «МТС УКРАЇНА» не відшкодує збитки Контрагентові у випадку розірвання Договору відповідно до даного пункту.
^ На русском языке:
Контрагент [название контрагента указывается в соответствии с договором, например: Исполнитель, Подрядчик, Поставщик и т.п.] настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь коммерческие предприятия и организации, органы власти и самоуправления, учреждения, государственных служащих, частные компаний) и их представителей.

В случае нарушения Контрагентом обязательств, указанных выше, ПрАО «МТС УКРАИНА» [название МТС указывается в соответствии с договором, например: Заказчик, Покупатель и т.п.] имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. ПрАО «МТС УКРАИНА» не возмещает убытки Контрагенту в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Закупочная документация iconЗакупочная документация к открытому запросу предложений на право заключения договора
Закупочная документация к открытому запросу предложений на право заключения Договора об оказании услуг таможенного представителя...

Закупочная документация iconЗакупочная документация
Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 5

Закупочная документация iconЗакупочная документация
Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 6

Закупочная документация iconЗакупочная документация
По выбору поставщика на предоставление консультационных услуг в it и vas проектах

Закупочная документация iconЗакупочная документация
Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 5

Закупочная документация iconЗакупочная документация
Услуги по технической поддержке программно-технического комплекса электронного архива

Закупочная документация iconЗакупочная документация
Услуги по сервисной поддержки оборудования ibm bladeCenter на один календарный год

Закупочная документация iconЗакупочная документация открытый запрос предложений
Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

Закупочная документация iconЗакупочная документация открытый запрос предложений
Работ, услуг и вспомогательного оборудования по проектам dwdm и ip/mpls сроком на 1 календарный год

Закупочная документация iconЗакупочная документация открытый запрос предложений по выбору поставщиков
Нестерук Татьяна, тел. (050) 110 3463, факс (044) 280-24-55, e-mail:; 9

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<