Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной»
Скачать 186.48 Kb.
НазваниеМетодическое пособие для продвинутых пользователей «государственной»
Дата публикации25.01.2014
Размер186.48 Kb.
ТипМетодическое пособие
uchebilka.ru > Право > Методическое пособие
Правовая справка

О статусе сельских органов самоуправления

методическое пособие

для продвинутых пользователей «государственной» системы

УКРАИНА, а также государства Украина

Написано для людей и граждан физическим особам можно не напрягаться
Если вы еще думаете, что наши чиновники боятся громких акций протеста и многотысячных митингов, то вы ошибаетесь. Опытным путем установлено, что «ужас, ужас, ужас» для служащих всех рангов – грамотные люди, готовые изъявляться в этом правовом статусе, понимающие свои права и берущие на себя ответственность за наведение порядка на местах. А самый страшный ночной кошмар должностного лица – вынужденная неотвратимая необходимость соблюдать Конституцию и законы.
Предлагаем совместными усилиями составить простое и понятное представление о системе с которой мы имеем дело, чтобы каждый новичок в наших рядах мог быстро разобраться в обилии запутанной информации и эффективно решать вопросы, минуя расставленные «органами» ловушки.

Для этого попытаемся разобраться с некоторыми «неприкасаемыми» лицами и объектами поклонения, чтобы четко понимать, что они на самом деле из себя представляют, а что – просто мираж.

Безнаказанность многих из них связана просто с тем, что большинство людей не представляют реальных полномочий и обязанностей особ, перед которыми толпа падает ниц, просто услышав громкое название должности или организации.

Сільський голова

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова 1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села, селища, міста.

3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 11. Виконавчі органи рад 1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

^ Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови

4. Сільський, селищний, міський голова: 1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених

Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його

виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності

відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами,

установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та

інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності";

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її

виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. ^ Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
Сельский глава – это руководитель юридического лица под названием «СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ». Выбирается жителями на выборах для осуществления исполнительных функций – руководства над исполнительным комитетом для выполнения того, что решил выборный орган – совет депутатов.

В ЗУ «О местном самоуправлении» сказано, что глава не является депутатом, но на него распространяются полномочия и гарантии, согласно статусу депутата сельского совета. То есть, он председательствует на сессии депутатов, а именно следит за законностью проведения сессии, голосует, имея один свой голос. Поскольку его должностная задача - организовать выполнение решения сельского совета, подписывает решение как принявший его к исполнению, руководитель исполнительного комитета. Но в случае, если решение не было прежде подписано депутатами, либо подписи депутатов не содержатся в протоколе или бланке регистрации присутствующих на сессии, то нет никакого подтверждения, что депутаты присутствовали на сессии и принимали подобное решение.

В принятии решений Сельский совет депутатов никак не подчинен главе исполнительного органа местного самоуправления.

В законе нигде не указано, что подпись главы сельского совета подменяет собой подписи всех депутатов сельской рады, что подписывать решения совета за депутатов является его исключительным правом. Глава подписывает за себя – как принявший к исполнению.

Глава, который принимает к исполнению решение, не подписанное депутатами (каждым лично), берет на себя личную ответственность за это решение и рискует единолично. Кроме того, такое решение может быть обжаловано через админсуд, как недействительное.

Схема взаимодействия (согласно законодательству)

територiальна громада

усі жителі адміністративної одиници

первинний суб'єкт місцевого самоврядування, власник комунального майна, землі та природних ресурсів

^ Ciльська рада
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 1. представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами;

^ Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування 1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених

Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах,

визначених цим та іншими законами.

4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад. (А не положеннями!!!)

5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів

України.

^ Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Сравнительная таблица^ Территориальная община

(Територiальна громада)

Выборный орган – совет депутатов (Рада)

Юридическое лицо «СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ»

Определение

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

(ЗУ «О местном самоуправлении» Ст.1)

представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

(ЗУ «О местном самоуправлении» Ст.1)

ЗУ «О местном самоуправлении» Ст. 16 п.1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.


Конечно, можно сказать, что это один и тот же субъект, но при такой постановке вопроса возникает правовая коллизия, ибо юридическое лицо не может быть "виборним". И нет ответа на вопросы: каким образом юрлицо РАДА "складається з депутатів". Они там как кто оформлены/числятся? Как соучредители? Или как наёмные работники? Кто выбирал ЮРЛИЦО "СІЛЬСЬКА РАДА" и где протокол этих "выборов"?

Чем является

Первичный субъект местного самоуправленияПредставительский орган местного самоуправления – выборный орган – собрание депутатов для голосования.

Орган местного самоуправления (исполнительный) – юридическое лицо, не выборный орган. ^ Для выполнения того, что решили депутаты или община.

Порядок создания

Территориальная община создает представительский орган местного самоуправления – избирает раду депутатов, а также руководителя исполнительного органа.

^ Граждане выбирают не ОРГАН как юрлицо, а ДЕПУТАТОВ, которые имеют к этому юрлицу весьма опосредованное отношение (если вообще имеют).

(ЗУ «О местном самоуправлении» ст.11) 1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

КУ ст. 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном…
^ Юр лицо «Совет» лигитимен только на основании документов от территориальной общины.

Итак: Территориальная община выбирает депутатов для принятия решений, создает юридическое лицо для организации выполнения решений (непосредственно общих сборов или сессий представительского органа – совета депутатов). Выбирает сельского главу – для руководства этим юридическим лицом, в которое по решению сельского совета и сельского главы набирают должностных лиц для организации и исполнения того, что решила территориальная община непосредственно или сессия сельсовета депутатов, как органа представительской власти.

Законом не предусмотрен МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА ПОЛНОМОЧИЙ от территориальной общины через депутатов к юридическому лицу. Поэтому де-юре юридическое лицо «Совет» не может действовать от имени территориальной общины ввиду отсутствия полномочий. В этом смысле законом не предусмотрено юрлицо, обладающее необходимыми полномочиями от территориальной общины. Соответственно, любое решение совета депутатов должно быть принято и подписано именно ими, а не только заверены подписью главы и печатью юридического лица, занимающегося исполнительными функциями. Когда этими печатью и подписью заменяют подписи депутатов, то это превышение служебных полномочий.

И если на территорию проживания жителей приходят представители некоего юрлица и заявляют, что их юрлицо действует ОТ ИМЕНИ жителей... возникает вопрос об истинности этого утверждения (если, конечно, у юр лица нет соответствующего решения совета депутатов, общих сборов территориальной общины или поручения).

Полномочия

ЕДИНСТВЕННЫМ источником власти в Украине является народ. Территориальная община, как чаcть этого народа передаёт полномочия депутатам.

^ Далее эти полномочия должны каким-то образом перейти к ЮРЛИЦУ "Совет". Где механизм перехода этих полномочий?

Единственные, указанные в законах полномочия от территориальной общины юридического лица «Совет» или «СОВЕТ» - организовывать и выполнять решения совета депутатов или непосредственно общины и отчитываться за выполнение.

Отношение к собственности

КУ ст. 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Принимают решения по управлению имуществом территориальных общин.

Згідно з ч. 2 ст. 327 ЦК право комунальної власності (управління майном, що є у комунальній власності) здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

^ Субъектом права собственности на имущество является территориальная община. Все юр.лица вроде юр.лица "СОВЕТ" могут быть лишь ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ территориальной общины.

Следовательно, необходимо проверить ПОЛНОМОЧИЯ представителя.

У ст.ст.142, 43 Конституції і ст.60 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" закріплене положення про те, що право комунальної власності належить самостійним суб'єктам - територіальним громадам а не адміністративно-територіальним одиницям.

Ответственность

Территориальная община отвечает перед всем народом Украины за сохранность объектов общенародной собственности, находящейся на ее территории.


Ст. 74. 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Ст. 75. ЗУ «О местном самоуправлении» 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

Порядок подчинения

Территориальная община подчиняется нормам Конституции и Законам Украины.

Земля - всенародне багатство, але на території ТГ саме громада все має робити так, щоб не нашкодити землі, інакше це - порушення Конституційніх прав народу. І хто тут може що вказати громаді - які державні органи? Якщо вони державні, то тим більше зацікавлені в здоров`ї землі, а якщо її знищити пропонують - задача ТГ вияснити, хто це порушує Конституцію? І , як не дивно, порушником себе мало хто захоче назвати, тож кожне рішення "звнрху" треба перевіряти, в тому числі і голові.Структура власти выстраивается снизу вверх, никакого давления от вертикали власти сверху быть не может.

Сельсовет НЕ подчиняется райсовету, а тот, в свою очередь, не подчиняется облсовету.

И все они вместе НЕ подчиняются НИКОМУ, кроме территориальных общин.

В местном самоуправлении "вертикаль власти" идёт "СНИЗУ", а не из Киева. На то оно и САМОуправление.


(ЗУ «О местном самоуправлении») ст. 11. п. 2.Виконавчі органи сільських, селищних, міських, рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади."

Исполнительный орган подотчетен соответствующей раде и, в части делегированных государством полномочий, органам государственной власти.

ст.143 Конституції України: Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.


Сравнительная таблица обязательных признаков органов местного самоуправления и государственной власти

Государственное управление и местное самоуправление - это как два параллельных мира, которые могут соприкасаться, но не пересекаются.^ Органы местного самоуправления

Органы государственной власти

Направление

Структура власти выстраивается снизу вверх, никакого давления от вертикали власти сверху быть не может

Т.е. глава сельсовета НЕ подчиняется главе райсовета, а тот, в свою очередь, не подчиняется главе облсовета.

И все они вместе НЕ подчиняются НИКОМУ, кроме территориальных общин.

В местном самоуправлении "вертикаль власти" идёт "СНИЗУ", а не из Киева. На то оно и САМОуправление.

Структура власти выстраивается сверху вниз

Законы

ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/conv)

ЗУ "Про державну службу" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/conv)

ЗУ «О местном самоуправлении»

ЗУ «Про местные державные администрации»

ЗУ «О статусе депутатов местных рад»
Бюджет

Местный бюджет

Государственный бюджет

Чью волю выполняют

Выполняют волю и действуют в интересах территориальной общины конкретной административной единицы.

Через органи державної влади здійснюється воля не цих органів, а самого народу, який може висловити свою волю, здійснити свою владу також безпосередньо (ст.5 Конституції).

Подчинение

Орган местного управления по закону никак не должен быть подчинен органам государственной власти.

Подчинение центральному органу исполнительной власти.

Полномочия

Действуют в границах СВОИХ полномочий, Причем, полномочия у них разные

П. 4 ст. 10 ЗУ "О местном самоуправлении в Украине": "4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад".

Как ни странно, основным документом, регламентирующим и регулирующим деятельность органа местного самоуправления (после КУ и ЗУ) является устав территориальной общины. Но это устав для ОРГАНОВ, а не для общины, хотя он и называется таким образом.

Что касается положений, на основании которых функционируют практически все "органы местного самоуправления", то возникает вопрос: где в законе прописано, что орган местного самоуправления может функционировать на основании каких-то "положень"?

Ведь согласно части 2 статьи 19 КУ для органов ЗАПРЕЩЕНО всё то, что не разрешено.

А если это не прописано, то что мы получаем - "перевищення службових повноважень".

Т.е. территориальная община, т.е. жители запросто могут существовать и действовать безо всяких уставов (п.1 ст.19 КУ), а вот орган местного самоуправления - НЕ МОЖЕТ, т.к. в противном случае отсутствует документ, в котором бы были прописаны его полномочия, а также полномочия его должностных лиц.

В законе о местном самоуправлении не сказано, что устав должен быть обязательно, но это сказано в части 2 статьи 19 КУ: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»

Иначе, если отсутствует законный документ (устав территориальной общины), в котором бы были прописаны конкретные полномочия конкретного органа с конкретными должностными лицами (должностями), ЛЮБОЕ действие этих лиц можно классифицировать как превышение служебных полномочий.

Фактично, якщо на території ТГ знахожиться якийсь об`єкт державного значення і для його діяльності потрібний управляючий, то цю роль згідно конкретного Закону передають ТГ в особі її місцевого органу, при цьому оплачуючи працю та розходи ТГ на обслуговування та цю діяльність. І лише по цьому питанню орган звітує, бо це є об`єкт державного (ЗАГАЛЬНОНАРОДНОГО) значення і відповідальність ТГ несе перед всім народом.

Отношение к собсвтенности

Управляют коммунальной собственностью территориальных общин, собственниками не являются.

Суб'єктом права власності с держава Україна, яку не слід змішувати з окремими державними органами - Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України тощо. Останні згідно зі своєю компетенцією здійснюють ті чи інші повноваження держави як власника, але самі вони суб'єктами права власності не є.^

ГК ст. 8. 1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.

Органы государственной власти и местного самоуправления не являются субъектами права собственности.


^ Сравнительная характеристика правовых статусовФизическое лицо (Фiзична особа)

Гражданин (Громадянин)

^ Человек (Людина)

Права

Понятия «физическое лицо» в Конституции Украины и в нормах международного законодательства отсутствует.

Физическое лицо может жаловаться «ВЫШЕстоящим» согласно ЦК Украины.

Права гражданина Украины согласно Конституции Украины, сособственника государства

Права человека согласно нормам международного законодательства

Права человека согласно Конституции Украины

Обязанности

Платить налоги, сдавать отчеты, подчиняться указаниям, предъявлять и получать справки

Обязан соблюдать Конституцию и Законы Украины

Обязан соблюдать Конституцию и Законы страны, в которой находится, нормы международного права; вникать в происходящее в его стране и мире, выражать свою волю и действовать согласно этого.

Ответственность

Безответное и безответственное тело с номером, в случае не выполнения в срок своих обязанностей, подлежит административной и уголовной ответственности в коммерческих судах.

Отвечает за сохранность государственной собственности и суверинитет своей страны.

Ответственен за все, что происходит с ним и вокруг перед своей совестью и будущими поколениями.

Неподсудны коммерческим судам.

Если у тебя есть бумажка с твоей подписью, в которой написано, что ты - физсоба и тебя по ней имеют, права человека тут ни при чём, увы. И народный судья тут не поможет. Никак.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconМетодическое пособие Киев-2003 Система интеграции новостей из сети...
Назначение данного пособия ознакомить пользователей (как реальных, так и потенциальных) с системой интеграции новостей InfoStream,...

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconМетодическое пособие Киев-2003 Система интеграции новостей из сети...
Назначение данного пособия ознакомить пользователей (как реальных, так и потенциальных) с системой интеграции новостей InfoStream,...

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconУчебное пособие для продвинутых пользователей собак. Наталья и Валерий...
«Ветеринария для «чайников». Часть Кошки»: почти всё, ниже сказанное, к кошкам, как к совершенно отдельному биологическому виду,...

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconМетодическое пособие по курсу «спортивная метрология»
Методическое пособие предназначено для студентов специальности «Спортивный менеджмент», преподавателей, аспирантов. В пособии рассматривается...

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconМетодическое пособие для врачей
Эпилепсия классификация, клиника и лечение (Методическое пособие для врачей). Гродно: Гргму, 2005. 50 с

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconУчебно-методическое пособие (для студентов дневной формы обучения...
Учебно-методическое пособие предназначено для того, чтобы помочь студентам начать использовать современное программное обеспечение...

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconМетодическое пособие правовые апсекты исполнения решений европейского...
Аненко О. В. Методическое пособие «Правовые аспекты исполнения решений Европейского суда по правам человека в рамках взаимодействия...

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconМетодическое пособие
Методическое пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть I / Под общей редакцией доц. А. В. Корощенко. – Донецк:...

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconМетодическое пособие
Методическое пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть I / Под общей редакцией доц. А. В. Корощенко. – Донецк:...

Методическое пособие для продвинутых пользователей «государственной» iconУчебно-методическое пособие по патофизиологии для студентов ІІІ курса...
Учебно-методическое пособие утверждено на учебно-методическом заседании кафедры патофизиологии (протокол №9 от 30. 12. 11г)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<