Затверджено
Скачать 74.97 Kb.
НазваниеЗатверджено
Дата публикации14.02.2014
Размер74.97 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы

Організацію легалізовано
_________________________ управлінням юстиції
"___" ____________ 200__ р.

 Запис в обліковому журналі N ___

ЗАТВЕРДЖЕНО
установчими зборами ______________
_____________ громадської організації
__________________________________
__________________________________
від ________________ р. 
Протокол N 1

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Всеукраїнської громадської організації «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу»

СТАТУТ
Всеукраїнської громадської організації
«Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу»


1. Назва об'єднання громадян, статус, адреса

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу" (надалі - "Організація") є неприбуткової громадської організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує фахівців конкурсного процесу, створена відповідно до норм Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян". 

1.2. Організація створюється на невизначений термін, має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність на територію України.

1.3. Основними принципами діяльності Організації є:

верховенство права та закону;

незалежність;

аполітичність;

професіоналізм;

демократичність;

законність;

рівноправність членів;

добровільність;

справедливість;

гласність;

прозорість та відкритість;

самоврядування.

1.4. Повна назва Організації:

українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу»;

російською мовою – Всеукраинскаяобщественнаяорганизация «Сарегулируемаяорганизацияспециалистов конкурсного процесса»;

англійською мовою - All-Ukrainian Non-Governmental Organization “Selfregulatoryorganizationspecialistsofcompetitiveprocedure”.

1.5. Скорочена назва Центру: українською мовою – ВГО «СРО фахівців конкурсного процесу»;

російською мовою – ВОО «СРО специалистов конкурсного процесса». 

Англійською мовою – All-Ukrainian NGO “SRO specialistsofcompetitiveprocedure”.

1.6. Реєстраційна адреса Організації:

04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, оф. 130.

2. Мета та завдання Організації

2.1. Основною метою діяльності Організації є об’єднання фахівців конкурсного процесу та здійснення громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих.

2.2. Основним завданнями Організації є:

2.2.1. контроль за виконанням положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших нормативно-правових актів у діяльності арбітражних керуючих - її членів;

2.2.2. участь у розробленні нормативно-правових актів та заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

2.2.3. участь у професійній підготовці арбітражних керуючих та підвищенні їхнього професійного рівня;

2.2.4. участь у складі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій;

2.2.5. захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

2.2.6. інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

2.2.7. координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації.

2.3. Організація не має права самостійно вести господарську діяльність спрямовану на отримання прибутку.

^ 3. Умови і порядок прийому в члени Організації, вибуття з нього

3.1. Членство в Організації є добровільним. Членами Організації можуть бути арбітражні керуючі, які отримали свій статус відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також інші особи, які є фахівцями конкурсного процесу.

3.2. Засновники, що є учасниками Установчого з’їзду, набувають членства в Асоціації після її державної реєстрації.

3.3. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Організації.

3.4. Член Організації може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

3.5. Член Організації може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

3.6. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішує Рада Організації. Рада Організації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Організації.

^ 4. Права і обов'язки членів Організації

4.1. Члени Організації мають право:

- брати участь в усіх заходах Організації;

- брати участь у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації;

- отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Організації;

- звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

- припиняти членство в Організації;

4.2. Члени Організації зобов'язані:

- сприяти досягненню мети та завдань Організації;

- виконувати вимоги Статуту Організації;

- надавати реально можливу допомогу Організації в її діяльності;

- узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю Організації;

- утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Організація.

^ 5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Організації, місцевих осередків та їхні повноваження

Загальні збори Організації.

Загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності Організації.

5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності Організації, а саме:

- визначення організаційної структури Організації;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Голови Організації, членів Ради Організації;

- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації.

5.2. Кожний член Організації має один голос на Загальних зборах.

5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50 % членів Організації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю у дві третини голосів учасників Загальних зборів.

5.4. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

5.5. Скликання зборів може ініціювати Голова Організації, Рада Організації або більшість членів Організації. Про проведення Загальних зборів Голова Організації заздалегідь повідомляє всіх членів Організації. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів.

^ Рада Організації

5.6. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада Організації. Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Рада вирішує питання членства в Організації.

5.7. Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами.

5.8. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються в разі необхідності. Протокол засідання Ради підписує Голова Організації.

5.9. Раду очолює Голова Організації. Голова Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації.

5.10. У разі необхідності до проведення Зборів членів Організації Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Голови Організації.

5.11. Голова правління підписує від імені Організації будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані і членам Ради Організації.

5.12. Голова Організації відповідає за збереження документації Організації.

5.13. Підпис представника колективного члена на документах Організації в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Організації.

Місцеві осередки

5.14. Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом та об'єднувати не менше ніж трьох осіб.

5.15. Місцеві осередки діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити Статуту Організації та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними органами та затверджується Радою Організації.

5.16. Місцеві осередки легалізуються в установленому законом порядку.

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1. Організація не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.

6.2. Організація не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.

6.3. Контроль за діяльністю Організації здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Центр оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

^ 7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

7.1. Єдиним статутним документом Організації є її Статут.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори. Зміни до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації.

7.3. При затвердженні Статут підписують Засновники Організації. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Організації або за рішенням повноважних Зборів - будь-яка інша особа (Голова Зборів, члени Ради тощо). Підпис представника колективного члена Організації на Статуті може засвідчуватися печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Організації.

^ 8. Порядок припинення діяльності Організації. Вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація або ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.3. При реорганізації Організації сукупність її прав та обов'язків переходить до правонаступника.

8.4. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<