Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011
Скачать 335.39 Kb.
НазваниеНавчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011
страница1/3
Дата публикации22.02.2014
Размер335.39 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни

МЕТАЛУРГІЙНІ ОСНОВИ

ЛЕГУВАННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ

ЧОРНИХ МЕТАЛІВ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво

ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ^ ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни

МЕТАЛУРГІЙНІ ОСНОВИ

ЛЕГУВАННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ

ЧОРНИХ МЕТАЛІВ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво

Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 10 від 22.11.2010
ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011

УДК 621.74(07)
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050402 Ливарне виробництво/ Укл.: В.Т.Калінін, Л.Х.Іванова. - Д.: НМетАУ, 2011.- 24 с.

Вміщують робочу програму з дисциплі-

ни, методичні вказівки до вивчення програм-

ного матеріалу та виконання лабораторних та

практичних робіт, а також перелік питань до

контрольних робіт.

Призначені для студентів заочної форми

навчання за напрямом підготовки 6.050402 –

Ливарне виробництво

Укладачі: В.Т.Калінін, д-р техн. наук, проф.

Л.Х. Іванова, д-р техн. наук, проф.
Відповідальний за випуск В.Є.Хричиков, д-р техн.наук, проф.


Підписано до друку 31.01.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк.

Друк офсетний. Облік.-вид.арк. 1,42. Умов.друк.арк. 1,40. Тираж 100.
Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

_________________

Кафедра ливарного виробництва

ЗМІСТВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

МЕТАЛУРГІЙНІ ОСНОВИ ЛЕГУВАННЯ ТА

МОДИФІКУВАННЯ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Лекційний курс - 8 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Лабораторні роботи – 4 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Практичні заняття – 8 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Металургійні основи легування чорних металів . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.1 Легування сталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2 Легування чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Металургійні основи модифікування чорних металів . . . . . . . . . . .

2.3.1 Модифікування сталей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.2 Модифікування чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Дослідження впливу легування хромом на ливарні

властивості та відбілювання чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Дослідження впливу модифікування

рідкісноземельними металами на відбілювання та

ливарні властивості чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Розрахунок шихти для виплавлення легованої та

модифікованої сталі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 5 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4


5

5

5

6

7

8

8

8

9

11

11

12

14
14

16

19
19
20
23


3

ВСТУП

Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів” передбачена робота студентів в об’ємі 160 годин самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 8 годин лекційних, 4 годин лабораторних і 8 годин практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання в галузі виробництва виливків із комплекснолегованих та модифікованих сталей та чавунів.

Зміст і об’єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об’ємі 160 год:

а) стан і напрями розвитку виробництва виливків із легованих та модифікованих чавунів та сталей чавунів в Україні та за кордоном [1,2,4] . . . . . . 10 год

б) металургійні основи легування чорних металів:

1) легування сталей [24-30] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 год

2) легування чавунів [8,13-18,21-23] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 год

в) металургійні основи модифікування чорних металів:

1) модифікування сталей [25,29,30] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 год

2) модифікування чавунів [3,5-23] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 год

Результати самостійного вивчення студентами джерел реалізуються у формі виконання контрольної роботи, усі положення якої повинні бути підтверджені посиланнями на ці джерела з вказівкою їх номера та сторінок, наприклад [ 3,c.5-12].
4
^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

МЕТАЛУРГІЙНІ ОСНОВИ ЛЕГУВАННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ

ЧОРНИХ МЕТАЛІВ”

1.1 Лекційний курс - 8 год
Тема 1 Вступ - 1 год

Стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із легованих та модифікованих сплавів заліза в Україні та за кордоном. Властивості виливків із легованих та модифікованих залізовуглецевих сплавів, їх роль у різних галузях народного господарства.
Тема 2 Металургійні основи легування чорних металів – 3 год

Роль елементів, що входять до складу сталей, у формуванні структури і властивостей. Вплив постійних домішок на властивості сталей. Вплив легувальних елементів та структуру та властивості структурних складових у сталі. Вибір легувальних елементів для одержання заданої структури сталі у виливках. Плавлення сталей та підготовка розплавів до кристалізації: шихтові матеріали, вибір плавильного агрегату, плавлення в дугових печах основних та кислим процесами, плавка сталі в індукційних печах, спеціальні способи плавлення сталі, розкислення сталі, позапічне оброблення розплаву.

Металургійні основи легування при одержанні зносостійких, жаростійких, корозійностійких, жароміцних та антифрикційних чавунів. Плавлення та підготовка розплавів до кристалізації: шихтові матеріали, вибір плавильного агрегату, плавлення в електропечах та вагранках, спеціальні способи плавлення чавунів.

^ Тема 3 Металургійні основи модифікування чорних металів - 4 год

Металургійні основи одержання ливарних сталей. Структура розплавів сталі. Кристалізація і формування структури сталевих виливків. Ліквація сталі у виливках. Модифікатори. Модифікування структури виливків: суть процесу, види модифікування (подрібнення структури за рахунок утворення у рідкій сталі додаткових центрів кристалізації, подрібнення структури за рахунок обме-

5

жування зросту кристалів при введенні у сталь поверхнево-активних елементів, модифікування неметалевих включень). Способи введення модифікаторів у розплав сталі. Фізичні методи модифікування (ультразвуком, вібрацією, електромагнітним полем). Вплив модифікування на механічні та спеціальні властивості сталей.

Металургійні основи одержання чавунів з пластинчастим графітом. Мета модифікування чавунів (попередження відбілу, поганої оброблюваності та рівномірно розподіленого графіту у виливках). Модифікатори, їх застосування залежно від плавильного агрегату.

Металургійні основи одержання ковких чавунів. Типи модифікаторів для ковких чавунів (стабілізуючі цементит та прискорюючи графітизацію). Присадки модифікаторів. Комплексні модифікатори для ковких чавунів.

Металургійні основи одержання чавунів з кулястим графітом. Принципи вибору хімічного складу. Шихтові матеріали для плавлення чавуну. Матеріали для позапічного оброблення чавуну. Вихідний рідкий чавун для модифікування. Підготування присадок. Структурні схеми отримання високоміцних чавунів. Сфероідизуюче оброблення та інокулювання. Технологія виготовлення чавунів з кулястим графітом. Способи сфероідизуючого оброблення.
^ 1.2 Лабораторні роботи – 4 год
Робота 1 Дослідження впливу легування хромом на відбілювання та ливарні властивості чавунів

Робота 2 Дослідження впливу модифікування рідкісноземельними металами на відбілювання та ливарні властивості чавунів
^ 1.3 Практичні роботи - 8 год
Робота 1 Розрахунок шихти для виплавлення сталей – 8 год

6

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Першим етапом роботи студента над курсом є виконання їм контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є перевірка самостійної роботи студента над матеріалом дисципліни у період між очними заняттями в академії. Завдання видаються студентам відразу після закінчення попередньої сесії під час настановних занять з дисципліни, що вивчатиметься, та студент має можливість протягом не менше трьох місяців проробити рекомендовані джерела з кожного питання завдання на контрольну роботу. Завдання складає та видає викладач з таким розрахунком, щоб студент ознайомився з основними питаннями по кожній з тем курсу, зміст котрих передбачено програмою. Наприкінці програми наведено перелік основних джерел літератури, що необхідна для проробки питань, передбачених завданням.

Самостійна робота над літературою є основною формою проробки курсу студентом заочної форми навчання, тому що очні заняття, що проводяться у невеликому об‘ємі та закінчуються лише за один-два дні до екзамену, присвячені розгляду деяких з найбільш важливих питань по окремих розділах курсу. Тому при виконанні контрольної роботи студент не повинен обмежуватися проробкою тільки лише тих матеріалів, що безпосередньо відносяться до питання, що розглядається, а необхідно проробити щонайменше увесь попередній йому матеріал як його викладено у програмі. Це тим більш необхідно, тому що в контрольній роботі неприпустимо викладення відповідей на питання у вигляді компіляції текстів з літературних джерел, що буде свідчити про непідготовленість студента та така контрольна робота не буде зараховуватися. Студент повинен писати відповідь на запитання контрольної роботи закривши книги, що він перед цим пророблював. Викладення відповіді за своєю формою та змістом повинно носити характер наче розгорненої відповіді на питання екзаменаційного білету.

Під час пророблення курсу студенту доводиться користуватися багатьма літературними джерелами, тому конче потрібно конспектувати матеріал, що пророблюється. Це полегшує й безпосередню підготовку до екзамену, для якої в процесі екзаменаційної сесії студент має лише один-два дні.
7

При проробленні програмного матеріалу для кращого його засвоєння можна рекомендувати таке по темах програми.

2.1 Вступ
Спочатку необхідно розглянути стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із легованих та модифікованих сталей та чавунів в Україні та за кордоном, а також загальний об’єм світової продукції ливарного виробництва [1,2,4].

Слід звернути увагу на такі питання: історія виникнення чавунного та сталевого легованого та модифікованого литва та етапи його розвитку; різновиди чавунного та сталевого легованого та модифікованого литва, особливості виробництва; перспективи подальшого розвитку виробництва та удосконалення якості чавунних та сталевих виливків [2, 4, 5,13-23,28-30].

^ 2.2 Металургійні основи легування чорних металів
2.2.1 Легування сталей

Металургійні основи одержання ливарних сталей [29]. Головною задачею при виплавленні сталі є одержання рідкого сплаву заданого хімічного складу, фізико-хімічних та ливарних властивостей з мінімальними енерговитратами, витратою шихтових матеріалів та тривалістю плавки. Печі для плавлення сталей. Шихтові матеріали. Хімічні реакції при плавленні сталей. Основні види плавки сталей. Розкислення сталей, введення легувальних присадок та модифікаторів. Вакуумна обробка рідкої сталі. Структура розплавів сталі.

Кристалізація і формування структури сталевих виливків. Розрізняють первинну (утворення та ріст кристалів при переході сталі з рідного стану у твердий) та вторинну (зміну форми та розмірів кристалів під час поліморфних перетворень вже у твердому стані при охолодженні виливка у формі) кристалізації. Слід знати фактори, що впливають на кристалізації.

Ліквація сталі у виливках, їх класифікація. Необхідно знати причини ліквації, оцінку ступеня ліквації залежно від швидкості дифузії легувального елемента.
8

По-перше, необхідно знати як здійснюється вибір легувального комплексу при виробництві сталевих виливків [24,25,27-30].

Відомо, що усі елементи, що входять до складу сталей, класифікують як: постійні домішки, випадкові домішки та легувальні елементи. Тому, спочатку необхідно розглянути роль цих груп елементів окремо у формуванні структури та властивостей.

Потім визначити, що таке легувальні елементи, а що таке - мікролегувальні, а також які легувальні елементи звичайно використовують та їх класифікацію по трьох ознаках: будові атомно-кристалевої ґратки, відношенню до вуглецю, що міститься у сталі, та впливу на положення критичних точок заліза.

Основним фактором, що забезпечує заданий рівень механічних та спеціальних властивостей сталі у виливках, є структура. Одержання необхідної структури може бути забезпечено вибором сполучень різних легувальних елементів, причому за цього слід також ураховувати їх вартість. Необхідно знати які сталі за структурою знайшли найширше застосування, а також типи структурних діаграм, за допомогою яких можна обрати оптимальне сполучення легувальних елементів для забезпечення заданої структури у литому стані. Це, наприклад, діаграма Шеффлера, де по осі абсцис йде концентрація феритоутворюючих елементів, а по осі ординат – концентрація аустенітоутворюючих елементів.

Особливу увагу слід приділити вивченню легованих сталей шести структурних класів: мартенситного, мартенситно-феритного, феритного. аустенітно-мартенситного, аустенитно-феритного та аустенітного. Необхідно знати марки цих сталей, їх основні властивості та галузі застосування.

Особливу групу легованих сталей складають інструментальні сталі для різального інструменту( основні легувальні елементи – вольфрам, молібден, ванадій) та штампові сталі для гарячого та холодного деформування (основні легувальні елементи – хром, вольфрам, молібден, ванадій, кремній, додаткові – нікель, марганець, кобальт, титан). Необхідно також знати як впливає легування та фізичні властивості сталей [27-30].
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconПрограма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво...
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27....
«Теорія І технологія розливки феросплавів І спеціальних сталей» для студентів напряму 050401 металургія (груп електрометалургія сталі...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Металургія чавуну та сталі” для студентів напряму...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 icon«Дослідження кінетики усадки Al-Si сплаву»
Методичні вказівки до виконання лабораторних І практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» для студентів...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 050402 Ливарне виробництво/...

Навчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено на засіданні кафедри ливарного виробництва Протокол №10 від 22. 11. 2010 дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних I гусеничних транспортних...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<