До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки
Скачать 109.48 Kb.
НазваниеДо колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки
Дата публикации11.03.2014
Размер109.48 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы


Додаток № 01

до колективного договору укладеного між профспілковим комітетом і адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки

Затверджено

зборами трудового колективу

райдержадміністрації протокол

№ 01 від 04.02. 2011 року
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

КРАСНОКУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила внутрішнього трудового розпорядку Краснокутської районної державної адміністрації розроблені у відповідності до ст. 142 Кодексу Законів про Працю України .

Правила внутрішнього трудового розпорядку регулюють трудові відносини між адміністрацією і працівниками райдержадміністрації, сприяють виконанню основних завдань і функцій адміністрації, підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу.

Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил вирішується головою райдержадміністрації у межах наданих йому прав, а у інших випадках – передбачених чинним законодавством України і цими Правилами.

Питання щодо застосування цих Правил вирішується також трудовим колективом у відповідності до його повноважень.
ІІ.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Працівники реалізують право на працю, шляхом укладення трудового договору з головою райдержадміністрації відповідно до закону України „Про державну службу” та Кодексу Законів про Працю України .

Прийняття на державну службу на посади ІІІ-VІІ категорії, передбачених ст. 25 Закону України „Про державну службу” проводиться за конкурсним відбором , із кадрового резерву, або шляхом стажування.

Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на роботу державного службовця, який припинив державну службу у зв’язку з відставкою, може здійснюватись за рішенням голови райдержадміністрації без конкурсного відбору.

Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися:

а) державні службовці на посади:

керівників – які згідно із законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом;

спеціалістів – при переміщені їх в межах одного державного органу на рівноцінну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про працю (попередження працівника про переведення на іншу рівноцінну, або нижчу посаду за два місяці до переведення (ст. 32 КЗпП України) або власно ручно написаної заяви);

б) державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах та виконавчих органів місцевого самоврядування, у тому числі в тих, що ліквідуються, - до новостворених органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) на державну службу – випускники Української Академії державного управління при Президентові України та її філіалів у державні органи, які направляли їх на навчання та інше.

Прийняття на роботу працівників, які не є державними службовцями, здійснюється на підставі заяви.

При прийнятті на роботу працівників зобов’язані подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством – документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документ про стан здоров’я, та інші документи.

Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації про зарахування працівника на роботу.

При укладені трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробувальний термін з метою – перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Згідно законодавства цей строк може бути:

 • для державних службовців до шести місяців;

 • для робітників – не може перевищувати одного місяця;

 • для службовців – два місяці, а за згодою профспілки – не більше шести місяців.

До початку роботи за укладеним трудовим договором уповноважена особа райдержадміністрації з о б о в’ я з а н а:

 1. ознайомити державного службовця із обмеженнями, пов’язаними із проходженням державної служби;

 2. ознайомити державного службовця із Загальними правилами поведінки державного службовця;

 3. роз’яснити працівнику його права та проінформувати під розписку про умови праці;

 4. ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та посадовою інструкцією;

 5. визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 6. проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

Працівники мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, укладений на невизначений термін, попередивши про це голову райдержадміністрації письмово за два тижні.

При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених КЗпП України, працівник звільняється у строк, який він просить.

Розірвання трудового з працівником з ініціативи адміністрації здійснюється з урахуванням вимог законодавства про працю, а також у випадках:

 1. порушення умов реалізації права на державну службу;

 2. недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених ст. 16 Закону України „Про державну службу”;

 3. досягнення державними службовцем граничного віку проходження державної служби Закону України „Про державну службу”;

 4. виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебування державного службовця на державній службі ст. 12 Закону України „Про державну службу”;

 5. відмова державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої ст. 17 Закону України „Про державну службу”;

 6. неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених ст.. 13 Закону України „Про державну службу”;

 7. змін в організацію виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників;

 8. виявленої невідповідальності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

 9. систематичного порушення трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку Правил, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

 10. прогулу (в т. ч. відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;

 11. не з’явлення на роботу протягом більш як 4-х місяців тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах;

 12. поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

 13. появи на роботі в нетверезому стані, в стані наркотично або токсичного сп’янінні;

 14. вчинення за місцем роботи розкрадання (в т. ч. дрібного) майна власника, встановленого за вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або заходів громадського впливу;

 15. одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником установи, його заступниками, головним бухгалтером, його заступниками;

 16. винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довір’я до нього з боку голови райдержадміністрації;

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, з яким працівник ознайомлюється під розпис.

У день звільнення працівнику видається належно оформлена трудова книжка і проводиться остаточний розрахунок.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

 • користуватись правами і свободами, які гарантують громадянам України Конституцією та Законами України;

 • брати участь у розгляді питань і прийняття рішень в межах своїх повноважень;

 • одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію з питань, що належить до їх компетенції;

 • на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку працівників, співробітників і громадян;

 • вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

 • на оплату праці залежно від посади, яку він обіймає;

 • безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ним служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

 • на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участі у конкурсах на заміщення вакантних посад державних службовців;

 • на здорові, безпечні та належні умови праці;

 • на соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства;

 • захищати свої законні права і інтереси у порядку, встановленому чинним законодавством.


^ ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 • додержання Конституції України та інших нормативно-правових актів України;

 • забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенцій;

 • недопущення порушення прав і свобод людини та громадянина;

 • безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів та посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників в межах своєї компетенції;

 • збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відомою під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

 • постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

 • сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

 • додержуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

 • утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку, не палити в службових приміщеннях;

 • ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, бережливо ставитися до майна, економити і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

 • уважно ставитися до колег по роботі, та громадян, які звертаються до райдержадміністрації, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі райдержадміністрації.


^ V. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

Керівництво Краснокутської районної державної адміністрації зобов’язане:

 • правильно організовувати працю працівників, закріпити за кожним працюючим робоче місце, створити здорові і безпечні умови праці;

 • вживати заходи до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають або утруднюють нормальну роботу;

 • забезпечувати працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами і знаряддям;

 • створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці, видавати заробітну плату в установлені у колективному договорі строки;

 • постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, направлену на зміцнення трудової і виконавчої дисципліни;

 • неухильно додержуватись Закону України „Про державну службу” та законодавство про працю, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

 • уважно ставитись до потреб і запитів працівників, в мажах фонду оплати праці надавати їм в установленому порядку матеріальну допомогу.


^ VІ. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Тривалість робочого часу працівників Краснокутської районної державної адміністрації не може перевищувати 40 годин на тиждень з двома вихідними днями у суботу і неділю.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за розпорядженням голови райдержадміністрації з’являтись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. За бажанням працівника надається інший день відпочинку на протязі найближчих 10 робочих днів.

Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюється для державних службовців, службовців та робітників з понеділка по четвер включно :

 • початок роботи о 8.00

 • закінчення роботи о 17.00

 • перерва для харчування і на відпочинок 45 хвилин з 12.00 до 12.45.

Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюється для прибиральниці службових приміщень з понеділка по четвер включно така:

 • початок роботи о 6.00

 • закінчення роботи о 15.00

 • перерва на відпочинок і харчування 45 хвилин з 10.00 до 10.45.

Тривалість робочого часу в п’ятницю для всіх категорій працюючих, крім прибиральниці з 8.00 до 15.45 з перервою на обід з 12.00 до 12.45.

Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

Працівникам адміністрації надаються щорічні та додаткові відпустку згідно чинного законодавства та затвердженого графіка.

На прохання працівника щорічна відпустка може надаватись частинами за умови, основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

За розпорядженням голови райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані з щорічної або додаткової відпустки. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається згідно із списком посад, визначених колективними договором.

Щорічна додаткова відпустка в кількості 4 календарних днів надається оператору електронно-обчислювальних машин згідно з додатком № 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290.

Відпустка без збереження заробітної плати надається працівникам у відповідності з чинним законодавством, згідно власноручно написаної заяви.

^ VІІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

За зразкове виконання трудових обов’язків сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботу до працівників застосовуються такі види заохочень: відзначення Почесною грамотою, оголошення подяки, заохочення грошовою премією, нагородження цінним подарунком, та інше.

За особливі трудові заслуги державні службовці представляють до державних нагород та присвоєння почесних звань.

За сумлінну працю державному службовцю, при виході на пенсію може бути присвоєно червоний ранг поза межами відповідної категорії посад.
^ VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників райдержадміністрації за порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку, невиконання, неналежне виконання службових обов’язків , перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

До працівників райдержадміністрації можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

 • догана;

 • звільнення.

До державних службовців можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

 • догана;

 • попередження про неповну службову відповідальність;

 • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначення на вищу посаду;

 • звільнення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

До застосування дисциплінарного стягнення голова райдержадміністрації зобов’язаний від порушника трудової дисципліни зажадати письмове пояснення.

Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.

Стягнення оголошується розпорядженням голови райдержадміністрації і працівник ознайомлюється з ним під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе, як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято розпорядженням голови до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення, до працівника не застосовуються.


Голова районної

державної адміністрації В.М.ЕЧКЕНКО
Голова профспілкового комітету Н.Я.КіктенкоДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconАдміністрації про виконання програми економічного І соціального розвитку...
Роботу Середино-Будської районної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації Гена Г. А. щодо виконання програми...

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconПро развитие усыновления и других форм семейного воспитания в Арцизском районе
А 2013 «О развитии семейных форм воспитания в Одесской области в 2013 году» было принято распоряжение председателя Арцизької районної...

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconМ. Г. Маджаров документація конкурсних торгів
Відділ капітального будівництва, регіонального розвитку та містобудування ізмаїльської районної державної адміністраціі

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconКонкурсні торги
...

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconВи виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради (О (Оболонської...
Бібліографічний покажчик «…Свою меж вас еще оставив тень» містить інформаційні джерела (книги, брошури, статті з періодичних видань,...

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconІнструкція з діловодства
Про затвердження Інструкції з діловодства Балаклавської районної державної адміністрації

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconПравових наслідків окремих статей проекту трудового кодексуукраїни ( далі тк )
Згідно проекту тк, в порушення міжнародних норм та відповідних конвенцій ратифікованих Україною, укладання (заключення) колективного...

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconДоповідь на колегіїї «Про стан виконання Державної цільової програми...
Доповідь на колегіїї «Про стан виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки в лікувально-профілактичних...

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconУкраїна Золочівська вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів Золочівської...
Геращенко Николай Михайлович, образование, по специальности учитель истории и правоведения, имеет высшую квалификационную категорию....

До колективного договору укладеного між профспілковим комітетом І адміністрацією Краснокутської районної державної адміністрації на 2011, 2012,2013 роки iconДо Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого...
У редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 28 грудня 2001 р. №521

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<