На виготовлення та обслуговування сайту
Скачать 97.87 Kb.
НазваниеНа виготовлення та обслуговування сайту
Дата публикации19.06.2014
Размер97.87 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
ДОГОВІР №_____

на виготовлення та обслуговування сайту
м.Хмельницький «___» ______________2013 р.
Фізична особа-підприємець Золочевський Віктор Іванович, що іменується надалі «Виконавець», який діє на підставі Виписки з ЄДРЮОФОП, з одного боку та, _____________________________________, в особі _________________________________ , що діє на підставі Статуту з другого боку, надалі разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1 Предмет договору
1.1. Виконавець за дорученням Замовника приймає на себе обов'язки по розробці вебсайту Замовника, розміщення та забезпечення його функціонування в мережі інтернет, що є послугою інформатизації. Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити дані послуги, а саме:

  • Виготовлення сайту та розміщення його в мережі інтернет

  • Послуга щомісячного обслуговування сайта (хостинг)

  • Разова щорічна послуга з реєстрації домена для функціонування сайту


Надані послуги повинні бути кваліфікованими і відповідати технічному завданню Замовника викладеному в письмовій формі за бажанням Замовника під час замовлення. Технічне завдання представлено у Додатку 1 до цього Договору.

1.2. Виконавець може надавати Замовнику за цим Договором також інші супутні послуги з інформації, якщо виникне така необхідність. Вартість таких послуг оговорюється та оплачується окремо.
2 Обов’язки та права Виконавця
2.1 Виконавець зобов’язується виконати всі необхідні роботи по замовленим послугам якісно та в строк.

2.2 Представити на погодження Замовника зразок макету, виконаний на підставі Технічного завдання, наданого Замовником (Додаток 1) та у разі необхідності разом із представниками Замовника провести його корекцію, у рамках викладених у технічному завданні вимог, а також узгодити структуру та зміст сайту.

2.3 Після завершення робіт передати сайт Замовнику шляхом передачі логіна/пароля доступу до серверу та адміністративної частини сайту. Провести консультації Замовнику щодо подальшої самостійної роботи з сайтом. Це фіксуєтсья актом приймання-передачі відповідно до умов п.п. 4.4-4.6 цього Договору.

2.4 У випадку необхідності Виконавець має право задіяти до виконання робіт по цьому Договору третіх осіб, уклавши з ними відповідні договори, при цьому Виконавець несе всю повноту відповідальності перед Замовником за якість робіт, що виконуються третіми особами. Оплата робіт, що виконуються третіми особами, проводиться за рахунок Виконавця.

3 Обов’язки та права Замовника
3.1. Замовник зобов’язується проводити розрахунки згідно Договору у розмірі та у строки, обумовлені даним Договором

3.2. Протягом 7 днів з дня підписання Договору Замовник зобов’язується надати Виконавцю необхідні дані та інформацію для виконання замовлення, чітко сформулювати технічне завдання для виконання послуги (Додаток 1) та оплатити послуги.

3.3 Погодити зразок макету, представлений Виконавцем, а також у разі необхідності провести його корекцію та узгодити зміст. Погодження зразка здійснюється Замовником не пізніше трьох днів з моменту повідомлення Замовника про готовність макетів.

3.4 Прийняти послуги, надані Виконавцем, відповідно до розділу п.п. 4.4-4.6 цього Договору.

3.5 Вчасно та в повному обсязі оплатити вартість виконаних робіт відповідно до умов п.п. 4.1-4.2 цього Договору.
4 Порядок розрахунків
4.1 Вартість послуг, що вказано у п.1.1 Договору складає:

  • Послуга виготовлення сайту згідно технічного завдання Замовника -_________,00 грн

  • Послуга щомісячного обслуговування сайта (хостинг) -___________,00 грн/міс

  • Разова щорічна послуга з продовження терміну дії домену -_____________00 грн./рік

Плата за викотовлення сайту проводиться Замовником як 100% передплата . Щомісячна оплата послуг хостингу здійснюється протягом першої половини місяца до 15-го числа поточного місяця. Разова щорічна послуга з продовження терміну дії домену здійснюється у термін не пізніше трьох банківських днів до дати закінчення оплаченого терміну дії домену. Вартість

4.2. Оплата проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування суми на розрахунковий рахунок Виконавця згідно виставлених рахунків.

4.3. Якщо під час виконання робіт у Замовника виникла потреба внести корективи в поточні завдання, такі корективи вважаються додатковою роботою, що потребує додаткових затрат часу і, відповідно, додатково оплачуються. Корективи та зміни до Технічного завдання оформлюються додатком до даного Договору, що є його невід’ємною частиною.

4.4. Після завершення виконання робіт Виконавець передає надану послугу Замовнику по акту приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Сторін. Виконання послуги з розміщення та щомісячного обслуговування сайту підтверджується підписанням щомісячного акту виконаних робіт. Замовник протягом п’яти робочих днів після отримання від Виконавця Акту виконаних робіт повертає підписаний та затверджений печаткою акт Виконавцю, або надає письмові зауваження до виконаної роботи та термін їх усунення. Після усунення всіх недоліків та проведення всіх доробок, вказаних у двосторонньому акті, Замовник підписує акт приймання-передачі виконаних робіт у дводенний термін з дати передачі акту Виконавцем.

4.5. Відмова від підписання акту не може вважатись мотивованою, якщо вона заснована на необхідністі виконання робіт, які не зазначені в Додатку до цього Договору або є додатковими.

4.6. Після передачі Виконавцем Замовнику данних доступу до серверу для самостійної роботи з сайтом Виконавець не несе відповідальність та ризики за порушення функціонування сайту в наслідок непрофесійних дій представників Замовника. У разі порушення функціонування сайту з провини Замовника роботи з виявлення порушень та відновлення функціонування сайту Виконавцем вважаються додатковою роботою, що потребує додаткових затрат часу і, відповідно, додатково оплачується.


^

5 Інші умови


5.1 Цей Договір вважається укладеним з моменту оплати Замовником послуг . Він вважається діючим до повного виконання сторонами свох зобов’язань за Договором.

5.2 Термін виконання робіт з виготовлення сайту складає 1 місяць з правом дострокового виконання і починається із дати надання Виконавцю матеріалів для роботи та проведення оплати згідно п.4.1 даного Договору. Виконавець має право на дострокове виконання послуг.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за прострочення терміну виконання робіт у зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням Замовником умов цього Договору.

5.4 У випадку прострочення Замовником термінів, вказаних у п.п.3.1-3.3 цього Договору, термін виконання робіт Виконавцем переноситься на термін такого прострочення.

5.5 Виконавець має право призупинити або зупинити надання послуг у разі затримки або відсутності оплати за надані послуги на термін більше ніж 30 днів після виставлення рахунку, попередивши про це Замовника в мовній або письмовій формі за 3 дні.

5.6 У випадку виникнення суперечок між сторонами з питань, що не передбачені цим Договором, Сторони приймуть усі заходи до вирішення їх шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення суперечок переговорним шляхом, питання вирішується у відповідності з діючим законодавством України. В Іншіх питаннях, що не передбачені цим договором, Сторони будуть керуватися діючим законодавством України.

5.7 Виконавець зобов’язується надавати послуги із врахуванням загальноприйнятих стандартів та вимог до якості для даного виду робіт.

5.8. Замовник має право на безоплатне усунення виявлених недоліків на протязі тестового періоду, що складає 1 (один) календарний місяць з дати завершення усіх робіт та здачі проекту. Про виявлені недоліки Замовник повідомляє Виконавця в письмовій формі шляхом пересилки опису необхідних виправлень на електронну адресу Виконавця, або шляхом внесення інформації про помилку в систему багтрекінгу Виконавця. Якщо Замовник виявив недоліки після завершення тестового періоду, то такі корективи вважаються додатковим завданням, що потребують додаткових затрат часу і, відповідно, додатково оплачуються.

5.9. Виконавець не несе відповідальності за зміст та якість інформації, що надається Замовником та розміщується на сайті у якості контенту.

5.10. Жодна із Сторін за цим Договором не несе відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання буде наслідком дії таких обставин, як стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежа, війна, страйк, громадянський безлад, прийняття нормативних актів органами державної влади, ембарго (далі -  “форс-мажор”), що знаходяться поза контролем Сторін і перешкоджають виконанню ними своїх зобов’язань за цим Договором.

Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором через дію форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно письмово повідомити іншу Сторону про виникнення, вид і можливий термін дії цих обставин. Якщо ця Сторона не повідомить про виникнення зазначених обставин протягом 5 робочих днів від дати початку їх дії, вона позбавляється права посилатися на них, хіба що самі ці обставини перешкоджали передачі такого повідомлення.

Виникнення форс-мажорних обставин або рішення в зв’язку з ними будь-якої Сторони припинити дію не є підставою для відмови Замовника від оплати за фактично надані Послуги до початку дії цих обставин. Наявність форс-мажорних обставин і строк їх дії повинні бути підтверджені довідкою компетентного органу.

6 Термін дії Договору
6.1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до “___”________ 20___ р. При відсутності заперечень від Сторін термін дії Договору автоматично продовжується на той самий термін.

6.2. Договір складений у двох примірниках на 2 (двох), які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. Договор містить Додаток, що заповнюється Замовником і є технічним завданням для надання послуг.

6.3 Договір може бути розірваний в односторонньому випадку із сторони Виконавця в наступних випадках:


 • Порушення правил користування сервісами Виконавця та інших дій що перешкоджають коректному функціонуванню програмного забезпечення Виконавця і блокують роботу його серверів.

 • Порушенні умов, вказаних у п. 4 Договору

 • Незаконну розсилку повідомлень рекламного характеру (спам) через сервери Виконавця.

 • Ненадання Виконавцю матеріалів в повному обсязі, необхідних для розробки та наповнення сайту в термін більший трьох календарних місяців з дня підписання даного Договору.

 • При розміщенні на сайті інформації, що принижує честь та гідність інших людей; інформації еротичного та порнографічного характеру; VPN-тунелів/серверів, файлових архівів, проксі-серверів (розміщення або запуск), чатів, скриптів для сканування портів, та таких, що викликають необґрунтований вхідний трафік

 • Якщо сайт містить інформацію, програмне забезпечення чи інші матеріали, які повністю або частково захищені авторським та/або суміжним правом, без дозволу правовласника; інформації чи програмного забезпечення, що містить в собі комп’ютерні віруси чи інші подібні компоненти; інформації, що суперечить чинному законодавству України або міжнародному праву

 • За рішенням уповноваженої державної установи відповідно до чинного законодавства України.

 • Будь-яка підтримка спаму, хакінгу, крекінгу, накрутки пошукових систем (в т.ч. розміщення дорвеїв) та інших незаконних дій в мережі Інтернет; поширення інформації, що дискредитує Виконавця

 • у випадку, якщо Замовник після отримання повідомлення від Виконавця про призупинення надання послуг, не зв'яжеться з Виконавцем та не усуне порушення, що призвели до призупинення надання хостинг-послуг, Договір автоматично розривається Виконавцем в односторонньому порядку через 5 днів з моменту направлення Виконавцем повідомлення електронною поштою.

 • Договір може бути розірваний в односторонньому випадку із сторони Виконавця без повернення авансового платежу у випадку

 • Договір може бути розірваний в односторонньому випадку із сторони Виконавця без повернення авансового платежу у випадку ненадання Виконавцю матеріалів в повному обсязі, необхідних для розробки та наповнення сайту в термін більший трьох календарних місяців з дня підписання даного Договору.


6.4 Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про розірвання договору у письмовому вигляді у термін не пізніше, як за 10 днів до дати розірвання.

6.5 Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні цього Договору або у зв’язку із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.6. У випадку коли Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд господарського суду у відповідності до чинного законодавства України.

6.7. Будь-якi змiни та доповнення до Договору вносяться тiльки за погодженням Сторiн. Змiни, доповнення та додатки до Договору вважаються дiйсними, якщо вони виконанi в письмовiй формi, скрiпленi пiдписами i печатками Сторiн.

6.8. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. При цьому Виконавець повертає Замовнику сплачені ним кошти за вирахуванням вартості фактично наданих Виконавцем послуг на момент розірвання договору.
^ 7 Реквізити та підписи Сторін
Фізична особа підприємець

Золочевський Віктор Іванович

______________________________________

ІН 2011518590

Виписка з ЄДРЮОФОП СеріяААВ № 037546


ІН ____________________

Виписка з ЄДРЮОФОП Серія___№ ________


Юридична адреса: м.Хмельницький

вул. Подільська 78 кв. 108

тел. 044 3834054, 0672576220

Поштова адреса: 29013 Хмельницький-13 а/с320

Юридична адреса: _______________________

_______________________
Тел. ___________________________

Платник єдиного податку (3 група)

Платник __________________________

п/р №26001052405190

Р/р _______________________________

ХФ АБ Приватбанк МФО 315405

в _____________________ МФО _______


м.п. ____________ /В.І. Золочевський/ м.п. _________________ /_____________/


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

На виготовлення та обслуговування сайту iconУмови обслуговування користувачів редакція від 16 липня 2009 року
Положення цих Умов Обслуговування Користувачів (надалі іменуються як "Умови Обслуговування") застосовуються до цієї веб-сторінки...

На виготовлення та обслуговування сайту iconУмови обслуговування користувачів редакція від 16 липня 2009 року
Положення цих Умов Обслуговування Користувачів (надалі іменуються як "Умови Обслуговування") застосовуються до цієї веб-сторінки...

На виготовлення та обслуговування сайту icon101 Виготовлення трьофазних двигунів з короткозамкнутим ротором Ремонт...
Перелік відео-матеріалів зі спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в апк»

На виготовлення та обслуговування сайту iconШтучні коронки, їх класифікація. Показання, вимоги до штампованих,...
Мета. Ознайомити студентів з клінічними І лабораторними етапами виготовлення штучних коронок. Навчити володінню методом штампування....

На виготовлення та обслуговування сайту iconПравила банківського обслуговування з використанням системи дистанційного...
Для правильного розуміння тексту Правил банківського обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування «Інтернет...

На виготовлення та обслуговування сайту iconПоказання до виготовлення комбінованої штампованої коронки. Клінічні етапи виготовлення
Для викладачів до практичного заняття з ортопедичної стоматології зі студентами 3 курсу 5 семестру на принципах кредитно-модульної...

На виготовлення та обслуговування сайту iconПоказання та клінічні етапи виготовлення штамповано-паяних мостоподібних протезів
Мета: вивчити показання до виготовлення мостоподібних протезів. Засвоїти клінічні етапи виготовлення

На виготовлення та обслуговування сайту iconПоказання та клінічні етапи виготовлення штамповано-паяних мостоподібних протезів
Мета: вивчити показання до виготовлення мостоподібних протезів. Засвоїти клінічні етапи виготовлення

На виготовлення та обслуговування сайту icon2. обслуговування поточних рахунків в національній валюті
Тарифи ат «Дельта Банк» на банківське обслуговування для корпоративних клієнтів

На виготовлення та обслуговування сайту iconПоказання до виготовлення пластмасової коронки. Провізорні коронки....
Для викладачів до практичного заняття з ортопедичної стоматології зі студентами 3 курсу 5 семестру на принципах кредитно-модульної...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<