Утверждено
НазваниеУтверждено
страница1/7
Дата публикации20.06.2014
Размер1.23 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Исходный текст

Предложить лучший вариант переводаДжанкойская центральная районная больница 

ЗАТВЕРДЖЕНОУТВЕРЖДЕНО

на засіданні комітету з конкурсних торгів Кримської республіканської установи «Клінічне територіальне медичне об ' єднання «Університетська клініка»на заседании комитета по конкурсным торгам

Джанкойской центральной районной больницы

протокол № 47 від « 06 » березня 2014р.протокол № ____ от 16.05.2014г.

 

^ Голова комітету з конкурсних торгів Председатель комитета по конкурсным торгам

 

______________________ О.М. ______________________ В.И.Мереуца

М.П. М.П.

 

 

 

 

 
^ Квалификационная документация

 

для учасників процедури попередня кваліфікація учасників щодо закупівлі: для участников процедуры открытых торгов по закупке

 

код 21.20.2 - препарати фармацевтичні, інші (вироби медичного призначення) Лекарства код (21.20.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сімферополь , АРК г. Джанкой, Республика Крым, Российская Федерация

2014 рік 2014

 

 


 

I. Загальні положення I. Общие положения  

1 1  

2 2  

^ 1. 1. Терміни, які вживаються в кваліфікаційної документації Термины, которые употребляются в квалификационной документации

1.1.1.1. Кваліфікаційна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про Квалификационная документация разработана во исполнение

Постановления Государственного совета Республики Крым «Об особенностях осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в переходный период» (далее – особенности закупок), требований Закона Украины «Об здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI зі змінами та доповненнями (далі-Закон), Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами, затвердженого Постановою КМ України від 04.07.2012 р. № 602, постанови КМ України від 04.07.2012 г. №603 «Про особливості виконання рамкових угод», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012р. осуществлении государственных закупок» от 01.06.2010 № 2289-VI с изменениями и дополнениями (далее Закон).

1.2.1.2. Терміни, які використовуються в цій кваліфікаційній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. Термины, используемые в настоящей квалификационной документации, употребляются в значениях, определенных Законом.  - Поняття «учасник попередньої кваліфікації» та «учасник процедури закупівлі», разом іменуються «учасник» - Понятие «участник предварительной квалификации» и «участник процедуры закупки», вместе именуемые «участник»

- Поняття «кваліфікаційна пропозиція» та «пропозиція конкурсних торгів», разом іменуються «пропозиція» , яка подається учасниками цієї процедури Генеральному замовнику; - Понятие «квалификационное предложение» и «предложение конкурсных торгов», вместе именуемые «предложение», которая подается участниками этой процедуры заказчику;

- пропозиція відбору – цінова пропозиція, яка подається учасниками рамкової угоди відповідним (-ому) замовникам (-ку) під час проведення останнім (-німи) процедури відбору з метою укладення договору (-рів) про закупівлю;- інші терміни зазначені у цій документації вживаються в значеннях, визначених Законом. - Другие термины указанные в настоящей документации используются в значениях, определенных Законом.  

1.3.1.3. Для правильного оформлення кваліфікаційної пропозиції (тобто пропозиція, яка подається учасниками попередньої кваліфікації на першому етапі торгів без зазначення ціни), учасник попередньої кваліфікації вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у кваліфікаційної документації. Для правильного оформления квалификационного предложения (т.е. предложение, которое подается участниками предварительной квалификации на первом этапе торгов без указания цены), участник предварительной квалификации изучает все инструкции, формы, сроки и спецификации, приведенные в квалификационной документации. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує кваліфікаційна документація, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричиняє за собою відхилення кваліфікаційної пропозиції. Несостоятельность подать всю информацию в соответствии с настоящей квалификационной документацией, или подачи предложения, не соответствующее требованиям во всех отношениях, будет отнесено на риск участника и влечет за собой отклонение квалификационного предложения.

1.3.1.4. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів (тобто пропозиція яка подається на другому етапі процедури учасником попередньої кваліфікації, який подав кваліфікаційну пропозицію, пройшов відбір та запрошений до подальшої участі у торгах), учасникам попередньої кваліфікації, які пройшли відбір та були запрошені до подальшої участі у конкурсних торгах вивчають всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у цій документації. Для правильного оформления предложений конкурсных торгов (т.е. предложение подаваемой на втором этапе процедуры участником предварительной квалификации, который подал квалификационное предложение, прошел отбор и приглашен к дальнейшему участию в торгах), участниками предварительной квалификации, прошедшие отбор и приглашенные к дальнейшему участию в конкурсных торгах изучают все инструкции, формы, сроки и спецификации, приведенные в этой документации. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує ця документація, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричиняє за собою відхилення пропозиції конкурсних торгів. Несостоятельность подать всю информацию в соответствии с настоящей квалификационной документацией, или подачи предложения, не соответствующее требованиям во всех отношениях, будет отнесено на риск участника и влечет за собой отклонение предложения конкурсных торгов.

1.4. 1.5. У випадках, не передбачених цією кваліфікаційною документацією, слід керуватися нормами чинного законодавства України, яке регламентує питання державних закупівель. В случаях, не предусмотренных настоящей квалификационной документацией, следует руководствоваться нормами действующего законодательства, регламентирующие вопросы государственных закупок в Республике Крым.

^ 2. 2. Інформація про Генерального замовника торгів Информация о Заказчике торгов

- -

2.1 Повне найменування 2.1 Полное наименование

Джанкойская центральная районная больница

2.2. 2.2. Місцезнаходження Местонахождение

ул. Совхозная 3, г. Джанкой, Республика Крым, 96100

2.3. 2.3. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Должностное лицо заказчика, уполномоченное осуществлять связь с участниками

Кичман Анатолий Викторович – заместитель главного врача Джанкойской ЦРБ по лечебной работеКиївська 69, відділ з питань державних закупівель у будівлі бухгалтерії, т/ф (0652) 60-20-20, market _ rkb, т/ф (06564) 3-30-10, (097) 325-11-35, nachmedcrb@gmail.com.


^ 4. 3. Інформація про предмет закупівлі Информация о предмете закупки  

- -

3.1. 3.1. Найменування предмета закупівлі Наименование предмета закупки

код 21.20.2 - препарати фармацевтичні, інші (вироби медичного призначення)Лекарства (код 21.20.1)


3.2. 3.2. Вид предмета закупівлі Вид предмета закупки

Лекарства

3.3. 3.3. Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Место, количество, объем поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ)

ул. Совхозная 3, г. Джанкой, Республика Крым, 96100 Джанкойская центральная районная больница

Лекарства – 350 наименований

3.4. 3.4. Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Срок поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ)

с момента заключения договора, в течении 2014 года

^ 5. 4. Процедура закупівлі Процедура закупки  

Попередня кваліфікація учасників Предварительная квалификация участников

Процедура закупівлі проводиться з метою укладання рамкової угоди згідно ст.

^ 6.55. Недискримінація учасників Недискриминация участников  

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовахОтечественные и иностранные участники принимают участие в процедуре закупки на равных условиях  

7. 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів Информация о валюте (валюты), в которой (которых) должна быть рассчитана и указана цена предложения конкурсных торгов

6.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня6.1. Валютой предложения конкурсных торгов является рубль Российской Федерации

^ 8. 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції Информация о языке (языках), на котором (которых) должны быть составлены предложения

8.1.7.1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Генеральним замовником, викладаються українською мовою (крім випадків передбачених цією кваліфікаційною документацією), а також за рішенням Генерального замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.При проведении процедур закупок все документы, которые готовятся Заказчиком, готовятся на русском языке (кроме случаев, предусмотренных настоящей квалификационной документацией), а также по решению Заказчика одновременно все документы могут иметь аутентичный перевод на другой Государственный язык Республики Крым. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Определяющим является текст на русском языке.

8.3.7.2. Пропозиції складаються українською мовою, якщо інше не встановлено умовами цієї документації.Предложения составляются на русском языке, если иное не установлено условиями настоящей документации. У разі надання учасником будь-яких документів, складених іноземною мовою (крім тих документів, на які відповідно до умов цієї документації, визначені окремі вимоги щодо мови на якої складається документ), вони повинні бути перекладені українською. В случае предоставления участником каких-либо документов, составленных на иностранном языке (кроме документов, на которые в соответствии с условиями этой документации, определены отдельные требования по языку на которых составляется документ), они должны быть переведены на русский. Торгівельні та комерційні назви, у т.ч. Торговые и коммерческие названия, в т.ч. назва виробника та країна його походження, реквізити, може бути зазначено на мові походження, чи англійській мові, або на мові відповідно до якої здійснена реєстрації на території України. название производителя и страна его происхождения, реквизиты, могут быть указаны на языке происхождения или английском языке, или на языке в соответствии с которой осуществлена ​​регистрации для реализации на территории Республики Крым. Фірмовий бланк юридичної особи та/або фізичної особи, може бути викладено у форматі та на мові, відповідно до якого він застосовується особою під час здійснення своєї господарської діяльності. Фирменный бланк юридического лица и/или физического лица, может быть изложен в формате и на языке, согласно которому он применяется лицом при осуществлении своей хозяйственной деятельности.

8.4.7.3. Усі звернення, листи, заявки, які подаються Учасниками Генеральному замовнику з будь-яких питань, пов'язаних з участю у процедурі торгів, мають бути складені українською мовою.Все обращения, письма, заявки, которые подаются Участниками Заказчику по любым вопросам, связанным с участием в процедуре торгов, должны быть составлены на русском языке.  

^ II. II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до кваліфікаційної документації Порядок внесения изменений и предоставления разъяснений квалификационной документации

- -

^ 1. 1. Процедура надання роз'яснень щодо кваліфікаційної документації Процедура предоставления разъяснений относительно квалификационной документации

1.1.1.1. Учасник, який отримав кваліфікаційну документацію, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій звернутися до Генерального замовника за роз'ясненнями щодо кваліфікаційної документації, з урахуванням вимог встановлених Генеральним замовником . Генеральний з амовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано кваліфікаційну документацію. Участник, получивший квалификационную документацию, имеет право не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи предложений обратиться к Заказчику за разъяснениями относительно квалификационной документации, с учетом требований установленных Заказчиком. Заказчик должен предоставить разъяснения на запрос в течение трех дней со дня его получения всем лицам, которым была предоставлена ​​квалификационная документация.

При цьому, учасник попередньої кваліфікації, чия кваліфікаційна пропозиція була відхилена та недопущена до конкурсних торгів, втрачає право на запити щодо роз'яснення кваліфікаційної документації після оголошення результатів розгляду кваліфікаційних пропозицій. При этом, участник открытых торгов, чье квалификационное предложение было отклонено и не допущена к конкурсным торгам, теряет право на запросы относительно разъяснения квалификационной документации после объявления результатов рассмотрения квалификационных предложений.

1.2. Генеральний замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до кваліфікаційної документації, продовжити строк подання та розкриття пропозицій.1.2. Заказчик имеет право по собственной инициативе или по результатам запросов внести изменения в квалификационную документацию, продлить срок подачи предложений.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону Указанная информация публикуется заказчиком в соответствии со статьей 10 Закона с учетом особенностей закупок.  
  1   2   3   4   5   6   7

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconПоложение фци относительно Международных соревнований по бегам борзых...
Утверждено Генеральным Комитетом фци 22 октября 2006 г в Риме. Вступает в силу 1 января 2007 г

Утверждено iconЗарегистрировано утверждено решение

Утверждено iconУтверждено постановлением Госкомстата СССР

Утверждено iconУтверждено постановлением Госкомстата СССР

Утверждено iconУтверждено постановлением Госкомстата СССР

Утверждено iconУтверждено приказом директора гимназии

Утверждено iconУтверждено приказом директора гимназии

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<