Утверждено
НазваниеУтверждено
страница2/7
Дата публикации20.06.2014
Размер1.23 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7

2. 2. Порядок про -ведення зборів з метою роз'ясне -ння запитів щодо документації конкурсних торгів Порядок проведения собрания с целью разъяснения запросов относительно квалификационной документации

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо кваліфікаційної документації Генеральний замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано кваліфікаційну документацію, незалежно від їх присутності на зборах. В случае проведения собрания с целью разъяснения любых запросов относительно квалификационной документации Заказчик должен обеспечить ведение протокола такого собрания с изложением в нем всех разъяснений относительно запросов и направляет его всем лицам, которым было подано квалификационную документацию, независимо от их присутствия на собрании.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону Указанная информация публикуется заказчиком в соответствии со статьей 10 Закона с учетом особенностей закупок. 

III. III. Підготовка пропозицій Подготовка предложений

- -

1. 1. Оформлення пропозиції Оформление предложения

1.1.1.1. Кваліфікаційна пропозиція та/або Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті з урахуванням вимог зазначених нижче. Квалификационное предложение и/или предложение конкурсных торгов подается в письменной форме за подписью уполномоченного должностного лица участника, прошитое, пронумерованное и скрепленное печатью в запечатанном конверте с учетом требований указанных ниже.

1.2.1.2. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну кваліфікаційну пропозицію та/або пропозицію конкурсних торгів. Участник процедуры закупки вправе подать только одно квалификационное предложение и/или предложение конкурсных торгов.

1.3. Всі необхідні документи визначені цією кваліфікаційною документацією, подаються в оригіналі або копії посвідчені відповідно до умов кваліфікаційної документації.1.3. Все необходимые документы в соответствии с настоящей квалификационной документацией, подаются в оригинале или копии, заверенные в соответствии с условиями квалификационной документации. Якщо встановлена вимога надання виключно оригіналу документу, то учасник подає оригінал або його нотаріально посвідчену копію. У випадку чіткої вимоги надання копії документи, учасник вправі надати його оригінал чи нотаріально посвідчену копію. Если установлено требование предоставления исключительно оригинала документа, то участник подает оригинал или его нотариально заверенную копию. В случае четкого требования предоставления копии документы, участник вправе предоставить его оригинал или нотариально заверенную копию.

1.4. Всі документи, що згідно цієї кваліфікаційної документації мають бути включені до складу кваліфікаційної пропозиції та/або пропозиції конкурсних торгів друкуються та підписуються безпосередньо учасником або уповноваженою особи учасника згідно Статуту (або інших установчих документів) чи довіреності, копія якої має бути додана у складі пропозиції, та посвідчуються його печаткою (за наявності).1.4. Все документы, согласно настоящей квалификационной документации должны быть включены в состав квалификационного предложения и/или предложения конкурсных торгов, печатаются и подписываются непосредственно участником или уполномоченным лицом участника согласно Устава (или других учредительных документов) или доверенности, копия которой должна быть вложена в составе предложения, и удостоверена печатью (при наличии) участника. На всіх сторінках таких пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). На всех страницах таких предложений должны содержаться оттиски печати Участника и подпись уполномоченного лица (лиц). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа яка здійснює свою діяльність без печатки, то така пропозиція може містити лише підписи цього Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються підписом, прізвищем та ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. В случае, если Участником торгов является физическое лицо, которое осуществляет свою деятельность без печати, то такое предложение может содержать только подписи этого Участника-физического лица. Все страницы предложения, на которых сделаны любые отдельные записи или правки, обозначаются подписью, фамилией и инициалами лица или лиц, подписывающих предложение. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник . Ответственность за ошибки печати в документах, присланных в комитет по конкурсным торгам и подписанных соответствующим образом, несет Участник.

1.5.1.5. Повноваження щодо підпису документів кваліфікаційної пропозиції та/або пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується: Полномочия по подписи документов квалификационного предложения и/или предложения конкурсных торгов участника процедуры закупки подтверждается:

1.5.1.1.5.1. для учасника фізичної особи: для участника физического лица:

А) копію паспорту, що засвідчує його особу; А) копия паспорта, удостоверяющего его личность;

Б) якщо учасника-фізичну особу представляє інша особа, то таким підтвердженням повинно бути нотаріально посвідчена довіреність на представництво інтересів, підпису документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Б) если участник - физическое лицо представляет другое лицо, то таким подтверждением должно быть нотариально удостоверенная доверенность на представительство интересов, подписи документов, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.5.2.1.5.2. для учасників юридичних осіб: для участников юридических лиц:

А) копія паспорту, копію протоколу (рішення) (чи витяг) засновників (для комунальних чи державних підприємств, у разі наявності) та копію наказу (чи витяг) про призначення особи уповноваженої підписувати документи згідно з Статутом (або іншими установчими документами). А) копия паспорта, копия протокола (решения) (или выписка) учредителей (для коммунальных или государственных предприятий, при наличии) и копию приказа (или выписка) о назначении лица уполномоченного подписывать документы в соответствии с Уставом (или другими учредительными документами).

Б) у разі якщо за учасника юридичну особу підписує документи особа не уповноважена згідно зі Статутом (або іншими установчими документами), то необхідно надати: Б) в случае если от участника юридического лица подписывает документы лицо, не уполномоченное согласно Уставу (или другими учредительными документами), то необходимо предоставить:

- довіреність на представництво інтересів учасника, підпису документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства; - доверенность на представительство интересов участника, подписи документов, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- копія паспорту, копію протоколу (рішення) (чи витяг) засновників (для комунальних чи державних підприємств, у разі наявності) та копію наказу (чи витяг) про призначення особи уповноваженої підписувати документи згідно з Статутом (або іншими установчими документами), яка видала довіреність. - копия паспорта, копия протокола (решения) (или выписка) учредителей (для коммунальных или государственных предприятий, при наличии) и копию приказа (или выписка) о назначении лица уполномоченного подписывать документы в соответствии с Уставом (или другими учредительными документами), выдавшего доверенность.

1.7.1.6. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі та запечатується у одному конверті. При цьому пропозиція конкурсних торгів містити конверт з електронним варіантом пропозиції конкурсних торгів оформлений згідно Додатку №2 та надається в окремому конверті, який вкладається до конверту з пропозицією конкурсних торгів. Предложение конкурсных торгов подается в письменной форме и запечатывается в одном конверте.

Конверт на місцях склеювання (кутки) підписуються безпосередньо учасником , або уповноваженою особи учасника згідно Статуту (або інших установчих документів) чи довіреності, копія якої має бути додана у складі пропозиції конкурсних торгів із зразком підпису цієї уповноваженої особи та посвідчуються його печаткою (за наявності). Конверт предложения конкурсных торгов на местах склеивания (углы) подписываются непосредственно участником или уполномоченным лицом участника согласно Устава (или других учредительных документов) или доверенности, копия которой должна быть вложена в составе предложения конкурсных торгов с образцом подписи этого уполномоченного лица и удостоверенная печатью (при наличии) участника. Зразки підпису особи, яка уповноважена представляти інтереси учасника згідно до Статуту (інших установчих документів) підтверджується копією належним чином посвідченої картки зі зразками підписів, яка подається учасниками у складі кваліфікаційної пропозиції.

Пропозиції конкурсних торгів повинна бути зброшурована, завірена підписом учасника або його уповноваженої особи та скріплена печаткою (за наявності), мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів, невиконання зазначених вимог спричиняє відхилення пропозиції конкурсних торгів. Предложение конкурсных торгов должно быть сброшюровано, заверено подписью участника или уполномоченного лица и скреплена печатью (при наличии), иметь нумерацию страниц и реестр предоставленных документов, невыполнения указанных требований влечет отклонение предложения конкурсных торгов.

На конверті конкурсної пропозиції має бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження Генерального замовника торгів ; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ЗКПО або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)), номери контактних телефонів; назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів у Інформаційному бюлетені «Вісних держаних закупівель»; маркування: "Пропозиція конкурсних торгів (2-й етап). Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів"). Конверти, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів, оформлюються відповідно до цього розділу з додатковим зазначенням на них короткого опису змісту. На конверте предложения конкурсного предложения должно быть указано: полное наименование и местонахождение Заказчика торгов; полное наименование (фамилия, имя, отчество) участника процедуры закупки, его местонахождение (место жительства), идентификационный код (ЕГРПОУ или ОКПО или др.), номера контактных телефонов; название предмета закупки согласно объявления о проведении предварительной квалификации; маркировка: "Предложение конкурсных торгов (2-й этап). 1.6.1.6. Кваліфікаційна пропозиція подається у письмовій формі та запечатується у одному конверті . Квалификационное предложение подается в письменной форме и запечатывается в одном конверте.

Конверт на місцях склеювання (кутки) підписуються безпосередньо учасником, або уповноваженою особою учасника згідно Статуту (або інших установчих документів) чи довіреності, копія якої має бути додана у складі кваліфікаційної пропозиції із зразком підпису цієї уповноваженої особи та посвідчуються його печаткою (за наявності). Конверт на местах склеивания (углы) подписывается непосредственно участником или уполномоченным лицом участника согласно Устава (или других учредительных документов) или доверенности, копия которой должна быть вложена в составе квалификационной предложения с образцом подписи данного уполномоченного лица и удостоверенная печатью (при наличии) участника. Зразки підпису особи, яка уповноважена представляти інтереси учасника згідно до Статуту (інших установчих документів) підтверджується копією належним чином посвідченої картки зі зразками підписів, яка подається учасниками у складі кваліфікаційної пропозиції.

К валіфікаційної пропозиції повинна бути зброшурована, завірена підписом учасника або його уповноваженої особи та скріплена печаткою (за наявності), мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів, невиконання зазначених вимог спричиняє відхилення кваліфікаційної пропозиції . Квалификационное предложения должно быть сброшюровано, заверено подписью участника или уполномоченного лица и скреплена печатью (при наличии), иметь нумерацию страниц и реестр предоставленных документов, невыполнения указанных требований влечет отклонение квалификационного предложения.

На конверт і кваліфікаційної пропозиції ма є бути зазначен о : повне найменування і місцезнаходження Генерального замовника торгів ; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника попередньої кваліфікації, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ЗКПО або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) , номери контактних телефонів ; назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення попередньої кваліфікації у Інформаційному бюлетені «Вісних держаних закупівель»; маркування: "Кваліфікаційна пропозиція (1-й етап). Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій"). На конверте квалификационного предложения должно быть указано: полное наименование и местонахождение Заказчика торгов; полное наименование (фамилия, имя, отчество) участника предварительной квалификации, его местонахождение (место жительства), идентификационный код (ЕГРПОУ или ОКПО или др.),, номера контактных телефонов; название предмета закупки согласно объявления о проведении предварительной квалификации; маркировка: "Квалификационная предложение (1-й этап). «Не открывать» до 02.06.2014г 10:00 по московскому времени (указываются дата и время раскрытия квалификационных предложений").

1.8.1.7. Конверти, оформлені з порушенням вимог п. 1.6, п.1.7 цього розділу кваліфікаційної документації не вважаються пропозиціями, не приймаються та повертаються Учаснику без розкриття. Конверты, оформленные с нарушением требований п. 1.6, п.1.7 настоящего раздела квалификационной документации не считаются предложениями, не принимаются и возвращаются Участнику без вскрытия.

1. 9 .1.8. У тому випадку, якщо згідно цієї кваліфікаційної документації передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні бути скріплені надписом «З оригіналом згідно» або «Згідно з оригіналом».В том случае, если согласно настоящей квалификационной документации предусматривается предоставление копий, все копии документов, входящих в состав предложения, должны быть скреплены надписью «Копия верна» или «Согласно оригиналу» или другой удостоверяющей надписью.

1.10.1.9. Информация, которую участник предоставляет в соответствии с Приложением №2 и требований п.7 этого раздела квалификационной документации, а именно наименование товара (торговое название, форма выпуска, дозировка, фасовка) и единица измерения, может быть изложена в той форме (формата правописания) и на языке в соответствии с которой у участника оформлена его база и бухгалтерский учет.

^ 2. 2. Содержание предложения

2.1.2.1. Квалификационное предложение, которое подается участником открытых торгов, должно включать:

- Перечень документов в соответствии с настоящей документацией, который требуются для подтверждения соответствия Участника квалификационным критериям согласно статье 16 Закона и отсутствия оснований для отказа в участии в торгах, установленных статьей 17 Закона, и другим требованиям Заказчика, и другим требованиям Заказчика;

- документы относительно полномочий подписи документов на представительства интересов согласно п.1.5 Раздела III и п. 2.2.3 Раздела IV настоящей квалификационной документации;

- справка в произвольной форме, в отношении участников - физических лиц, физических лиц-предпринимателей, должностного лица участника, которое уполномочено заключать сделки от имени участника - юридического лица и лиц, уполномоченных представлять интересы участника в ходе процедуры закупки - не было привлечено по закону к ответственности за совершение в сфере государственных закупок коррупционного правонарушения;

- справка, в произвольной форме о том, что физическое лицо, являющееся участником или должностного лица участника, которое уполномочено заключать сделки от имени участника - юридического лица и лиц, уполномоченных представлять интересы участника в ходе процедуры закупки - отсутствует судимость;

- справка Участника в произвольной форме об отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 6, 8 ч. 1, пунктом 1 ч. 2 ст. 17 Закона Украины «Об   осуществлении государственных закупок »;

- справка Участника в произвольной форме о служебных (должностных) лицах Участника, уполномоченных совершать от имени Участника сделки;

- справка Участника в произвольной форме с ведомостями о том было ли привлечено к ответственности за совершение в сфере государственных закупок коррупционного правонарушения - Участника-юридического лица;

- оригинал справки, выданный не более 10-ти дневной давности относительно даты раскрытия квалификационных предложений, предоставленную банковским учреждением в котором открыт расчетный счет, об отсутствии у участника просроченной задолженности по кредитам;

- лист – згоду учасника з істотними умовами, які обов'язково включаються до договору про закупівлю, визначеними відповідно до п.2 розділу VI цієї документації конкурсних торгів. - письмо-согласие участника с существенными условиями, которые обязательно включаются в договор о закупке, определенными в соответствии с п.2 раздела VI квалификационной документации.

- інформацію та документи про відповідність запропонованого товару технічним і якісним характеристикам, підготовлені відповідно до вимог п. 7 цього розділу документації конкурсних торгів та додатку 3 до неї та інші документи передбачені цими розділами документації конкурсних торгів;- информацию и документы о соответствии предлагаемого товара техническим и качественным характеристикам, подготовленные в соответствии с требованиями п. 7 настоящего раздела квалификационной документации и Приложения №3 к настоящей документации, и другие документы, предусмотренные этими разделами квалификационной документации;

- також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів та які не включаються у інші частини пропозиції конкурсних торгів. - также остальные материалы, которые должны быть оформлены и представлены Участниками согласно настоящей квалификационной документации.

^ 2.2.2.2. Предложение конкурсных торгов, которое подается участником процедуры закупки, должно включать:

- Информацию предусмотренную Приложением №2 (с указанием цены);

- документы относительно полномочий подписи документов на представительства интересов согласно п.1.5 Раздела III и п. 2.2.3 Раздела IV настоящей квалификационной документации;

а) Справка в произвольной форме, в отношении участников - физических лиц, физических лиц-предпринимателей, должностного лица участника, которую уполномочено заключать сделки от имени участника - юридического лица и лиц, уполномоченных представлять интересы участника в ходе процедуры закупки - не был привлечен по закону к ответственности за совершение в сфере государственных закупок коррупционного правонарушения;

б) Справку, в произвольной форме о том, что физическое лицо, являющееся участником или должностного лица участника, которую уполномочено заключать сделки от имени участника - юридического лица и лиц, уполномоченных представлять интересы участника в ходе процедуры закупки - отсутствует судимость;

- Также остальные материалы, которые должны быть оформлены и представлены Участниками конкурсных торгов согласно данной квалификационной документации в составе предложения конкурсных торгов.

2.2.1.2.3. Отсутствие документов предусмотренных в соответствии с настоящей квалификационной документацией и/или несоответствие их по содержанию информации, составляющих предложение, расценивается как несоответствие предложения требованиям квалификационной документации. Предложения, которые не соответствуют требованиям настоящей квалификационной документации, отклоняются.

2.2.2.2.4. Предложения, которое не включает полного перечня товаров, определенного в Приложении № 3 настоящей квалификационной документации или не соответствуют установленным характеристикам, считаются такими, которые не отвечают требованиям данной квалификационной документации и отклоняются.

2.5. В случаях если данной документацией требуется предоставление Участником документов соответствующего органа или отчетов, другое, которые подаются в такие органы, в следствии чего Участник не может подать в связи с тем, что это не предполагается его организационно-правовой формой, видом деятельности или по другим обоснованным основаниям, в этом случае такому Участнику необходимо предоставить об этом обоснованную справку, заверенную личной подписью и печатью (при наличии).

2.6. Если в состав документов, которые представлены участником включены документы, которые отнесены участником к конфиденциальной (коммерческой) информации, участник обязан предоставить в состав предложения информационную справку с перечнем тех документов, которые содержат информацию с ограниченным доступом и согласие участника на ознакомление с изложенной в них информации членами комитета по конкурсным торгам заказчика. Отсутствие информационной справки свидетельствует об отсутствии в составе предложения конкурсных торгов информации с ограниченным доступом. В случае отсутствия согласия участника на ознакомление членов комитета по конкурсным торгам с документами, содержащими информацию с ограниченным доступом, указанные документы комитетом по конкурсным торгам не рассматриваются.

^ 3. 3. Обеспечение предложения конкурсных торгов

Обеспечение предложений конкурсных торгов не требуется

4. 4. Условия возврата или не возврата обеспечения предложения конкурсных торгов

Обеспечение предложений конкурсных торгов не требуется

^ 5. 5. Срок, в течение которого предложения конкурсных торгов являются действительными

Предложения конкурсных торгов считаются действительными в течение 90 дней, с даты раскрытия предложений конкурсных торгов. До истечения этого срока Заказчик вправе потребовать от участников процедуры закупки продления срока действия предложений конкурсных торгов.

Участник имеет право:

- Отклонить такое требование, не теряя при этом предоставленного им обеспечения предложения конкурсных торгов;

- Согласиться с требованием и продлить срок действия поданного им предложения конкурсных торгов и предоставленного обеспечения предложения конкурсных торгов.  

^ 6.6. Квалификационные критерии к участникам

6.1.6.1. При определении квалификационных критериев в квалификационной документации заказчик руководствуется перечнем квалификационных критериев, указанных в статье 16 Закона.

6.2. Заказчиком указываются квалификационные критерии к участникам в соответствии со статьей 16 Закона, требования, установленные статьей 17 Закона, и информация о способе документального подтверждения соответствия участников установленным критериям и требованиям согласно законодательству.         

С целью такого подтверждения, участник предоставляет документы, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему квалификационной документации и другими ее разделами.

Заказчик не требует от участников предварительной квалификации, прошедшие квалификационный отбор, повторного представления ими документально подтвержденной информации об их соответствии квалификационным критериям в ходе дальнейшего проведения процедуры, кроме случаев, предусмотренных условиями данной квалификационной документации.

^ 7. 7. Информация о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки

7.1. 7.1. Участники процедуры закупки должны предоставить в составе квалификационного предложения документы, подтверждающие соответствие участника процедуры техническим, качественным, количественным и другим требованиям к предмету закупки, установленным Заказчиком в Приложении № 3 к данной квалификационной документации.

7.2. Заказчиком в Приложении № 3 указываются требования к предмету закупки согласно части 3 статьи 38 Закона. 

^ 8. 8. Описание отдельной части (частей) предмета закупки (лота), по которой могут быть представлены предложения

Отдельные части предмета закупки (лоты) этими торгами не определяются.

^ 9. 9. Внесение изменений или отзыва предложения

9.1. 9.1. Участник имеет право внести изменения или отозвать свое предложение до истечения срока его представления, кроме того, в случае, если процедура уже идет на втором этапе, то без потери своего обеспечения предложения конкурсных торгов (если предоставления такого обеспечения требовалось Заказчиком). Такие изменения или заявление об отзыве предложения учитываются в случае, если они получены Заказчиком до окончания срока подачи предложений.

9.2. 9.2. Заявление об отзыве предложения должно быть подано письменно с соблюдением требований пункта 3.6. раздела V квалификационной документации и получена Заказчиком до окончания конечного срока подачи предложений. Отзыв предложения после конечного срока подачи предложений конкурсных торгов приводит к потере участником его обеспечения предложения конкурсных торгов (если предоставления такого обеспечения требовалось Заказчиком).

9.3. 9.3. Предложение с внесенными изменениями должно быть сформировано, оформлено, запечатано, промаркировано в соответствии с требованиями квалификационной документации и подана вместо предварительно поданного предложения. Предложение с внесенными изменениями принимается только после отзыва предварительно поданного предложения. 

^ IV. IV. Подачи заявок

- -

1. 1. Способ, место и конечный срок подачи предложений:

- -

1.1. 1.1. Способ подачи предложений

Лично или по почте  

1.2. 1.2. Место подачи предложений

96100, Республика Крым, г.Джанкой, ул.Совхозная, 3, приемная главного врача, кааб. 52.

1.3. 1.3. Конечный срок подачи предложений (дата, время)

1.3.1. 1.3.1. Конечный срок подачи квалификационных предложений: 02.06.2014г 09:00 по московскому времени.
1.3.2. 1.3.2. Предложения конкурсных торгов принимаются от участников процедуры закупки, квалификационные предложения которых не были отклонены лично или почтой по адресу указанному в приглашены к дальнейшему участию в конкурсных торгах.

1.3.3. Предложения, полученные Заказчиком после окончания срока их подачи, не раскрываются и возвращаются участникам, которые подали.

1.3.4. На запрос участника Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса подтверждает поступление предложения с указанием даты и времени. 

^ 2. 2. Место, дата и время раскрытия предложений

- -

2.1. 2.1. Место раскрытия предложений

96100, Республика Крым, г.Джанкой, ул.Совхозная, 3, приемная главного врача, кааб. 52.

2.2. 2.2. Дата и время раскрытия предложений

2.2.1.2.2.1. Дата и время раскрытия квалификационных предложений: 02.06.2014г 10:00 по московскому времени

К участию в процедуре раскрытия квалификационных предложений заказчиком допускаются все участники подавшие квалификационные предложения или их уполномоченные представители.

2.2.2.2.2.2. К участию в процедуре раскрытия предложений Заказчиком допускаются все участники процедуры закупки или их уполномоченные представители. Отсутствие участника процедуры закупки или его уполномоченного представителя во время процедуры раскрытия предложений не является основанием для отказа в раскрытии или рассмотрении или для отклонения его предложения.

2.2.3.2.2.3. Полномочия представителя участника подтверждается

- Если участником торгов является физическое лицо, то такое лицо должно иметь при себе копию и оригинал паспорта, удостоверяющего его личность;

- Если участника - физического лица представляет другое лицо, то такое лицо должно иметь при себе нотариально заверенную доверенность на представительство интересов, подпись документов, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, и ее копия, кроме этого иметь при себе копию и оригинал паспорта, удостоверяющего это лицо.

- Если участником торгов выступает юридическое лицо, которое представляет руководитель, он должен предоставить заверенные копии документов, подтверждающие его полномочия, а именно копию протокола (решения) (или выписка) учредителей (для коммунальных или государственных предприятий, при наличии) и копию приказа (или выписка) о назначении лица уполномоченного подписывать документы в соответствии с Уставом (или другими учредительными документами), и иметь при себе копию и оригинал паспорта;

- В случае если участник юридическое лицо представляет другое лицо, необходимо предоставить доверенность на представительство интересов участника, подпись документов, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, копию протокола (решения) (или выписка) учредителей (для коммунальных или государственных предприятий, при наличии) и копию приказа (или выписка) о назначении лица уполномоченного подписывать документы в соответствии с Уставом (или другими учредительными документами), подписывает доверенность, а также иметь при себе копию паспорта руководителя и копию и оригинал паспорта доверенного, представляющий интересы участника.

Копии документов, которые должен иметь при себе участник или его уполномоченное лицо передаются Заказчику.

Копии всех этих указанных документов, в зависимости от статуса, должны быть предоставлены в составе предложения.

2.2.4.2.2.4. При раскрытии предложений могут присутствовать представители средств массовой информации.

Для подтверждения того факта, что лицо, желающее принять участие в процедуре раскрытия предложений, действительно является представителем средств массовой информации, это лицо должно иметь при себе:

- Копию документа о государственной регистрации средства массовой информации, которое данное лицо представляет, заверенную печатью средства массовой информации;

- Оригинал личного удостоверения средства массовой информации, которое это лицо представляет.

2.2.5.2.2.5. Лица, которые не имеют при себе вышеуказанных документов, к участию в процедуре раскрытия предложений не допускаются.

2.2.6. При раскрытии квалификационных предложений Заказчиком проверяется наличие всех необходимых документов, предусмотренных квалификационной документацией по их подготовке, а также объявляются наименование и адрес каждого участника.

При раскрытии предложений конкурсных торгов проверяется наличие или отсутствие всех необходимых документов, предусмотренных квалификационной документацией, а также объявляются наименование и местонахождение каждого участника, цена каждого предложения конкурсных торгов. Указанная информация вносится в протокол раскрытия предложений конкурсных торгов.

2.2.7. 2.2.7. Протокол раскрытия предложений составляется в день раскрытия по форме, утвержденной Министерством экономического развития и торговли Украины.

2.2.8. Протокол раскрытия предложений подписывается членами комитета по конкурсным торгам и участниками, которые принимают участие в процедуре раскрытия предложений.

2.2.9. Заверенная подписью председателя комитета по конкурсным торгам и печатью Заказчика копия протокола раскрытия предложений предоставляется любому участнику процедуры закупки на его запрос в течение одного рабочего дня со дня получения такого запроса. При этом, участник открытых торгов, чье квалификационное предложение было отклонено и допущено к конкурсным торгам, теряет право на запросы о получении копии протокола раскрытия предложений конкурсных торгов после объявления результатов рассмотрения квалификационных предложений.

Протокол раскрытия предложений обнародуется в соответствии со статьей 10 Закона с учетом особенностей закупки. 

^ V. Оценка предложений и определения победителя  

- -

1. 1. Перечень критериев и методика оценки предложения с указанием удельного веса критерия

1.1. 1.1. Оценка соответствия участника установленным квалификационным критериям и условиям квалификационной документации, осуществляется на основании письменных документов, предоставленных участниками в составе предложения. Предложение, не содержит указанных документов о соответствии участника квалификационным критериям и условиям квалификационной документации (или содержит их не в полном объеме, в том числе по содержанию информации, которую необходимо указывать в документе) считается не соответствующей требованиям квалификационной документации, и отклоняется от дальнейшего рассмотрения.

1.2. Заказчик вправе обратиться к участникам за разъяснениями содержания их предложений с целью упрощения рассмотрения и оценки предложений.

1.3. Заказчик и участники не могут инициировать любые переговоры по вопросам внесения изменений в содержание поданного предложения, кроме исправления арифметических ошибок согласно пункту 2 настоящего раздела квалификационной документации и разъяснения предложений по просьбе заказчика торгов с целью облегчения их рассмотрения, оценки и сравнения соответственно с пунктом 1.2 этого раздела квалификационной документации.

1.4. Заказчик вправе обратиться за подтверждением информации, предоставленной участником, в органы государственной власти, предприятий, учреждений, организаций в соответствии с их компетенцией. В случае получения достоверной информации о его несоответствии требованиям квалификационных критериев, наличие оснований, указанных в части первой статьи 17 настоящего Закона, или факта указания в предложении любой недостоверной информации, что является существенным при определении результатов процедуры закупки, Заказчик отклоняет предложение такого участника.

1. 5 .1.5. После раскрытия квалификационных предложений Заказчик проверяет соответствие квалификационных предложений участников открытых торгов требованиям, установленным в квалификационной документации на предмет соответствует или не соответствует.

1.6. После раскрытия предложений конкурсных торгов, начинается их рассмотрение и оценка на соответствие требованиям этой квалификационной документации. Общий срок рассмотрения, оценки и определения победителя процедуры закупки не должен превышать 20 рабочих дней со дня раскрытия предложений конкурсных торгов.

1.7. До проведения оценки предложений конкурсных торгов, осуществляется проверка предоставленных участниками процедуры закупки предложений конкурсных торгов и приложенных к ним документов, требованиям данной квалификационной документации. По результатам этого предложения конкурсных торгов, не соответствующие квалификационной документации, в том числе по содержанию представленных документов и другим требованиям квалификационной документации, отклоняются в соответствии с п. 4 настоящего раздела квалификационной документации.

1.8.1.8. Заказчик определяет победителя торгов из числа участников, предложения конкурсных торгов, которых не были отклонены, на основании следующих критериев и методики оценки предложений конкурсных торгов (если условиями документации предусматривается представление предложений по частям (лотам), то каждая такая часть в соответствии с п.1.8 этого раздела, оценивается отдельно).

1.8.1. Оценка предложений конкурсных торгов осуществляется на основе следующего критерия: а) цена;

^ 1.8.2. Оценка проводится согласно следующей методике.

Количество баллов каждого предложения конкурсных торгов определяется суммарно. Максимально возможное количество баллов по критерию цена равна 100 баллам.

Все предложения, оценены согласно критериям оценки, выстраиваются по мере роста значений суммарного показателя. В случае одинакового значения показателя, победитель определяется путем голосования членов комитета по конкурсным торгам простым большинством голосов при участии в голосовании не менее двух третей членов комитета. Если результаты голосования разделились поровну, решающий голос имеет Председатель комитета по конкурсным торгам.

Победитель определяется решением комитета по конкурсным торгам.

Для применения указанной методики и расчета баллов, применяются условия, предложенные участником в «информация о цене и других коммерческих условий, предлагаемых участником», в соответствии с Приложением №2 к квалификационной документации.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconПоложение фци относительно Международных соревнований по бегам борзых...
Утверждено Генеральным Комитетом фци 22 октября 2006 г в Риме. Вступает в силу 1 января 2007 г

Утверждено iconЗарегистрировано утверждено решение

Утверждено iconУтверждено постановлением Госкомстата СССР

Утверждено iconУтверждено постановлением Госкомстата СССР

Утверждено iconУтверждено постановлением Госкомстата СССР

Утверждено iconУтверждено приказом директора гимназии

Утверждено iconУтверждено приказом директора гимназии

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<