Нака з
Скачать 107.08 Kb.
НазваниеНака з
Дата публикации03.04.2013
Размер107.08 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон
Экологический налог уплачивает тот, кто размещает отходы в специальных местах
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
Від 16.12.2011 р. № 258

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо екологічного податку, що справляється за розміщення побутових відходів
Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо екологічного податку, що справляється за розміщення побутових відходів (додається).
2. Департаменту оподаткування юридичних осіб (Любченко О.М.) наказ у триденний термін від дня реєстрації передати до Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.
3. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О.В.) наказ у десятиденний термін від дня реєстрації довести до відома платників податків через засоби масової інформації та розмістити на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України у мережі Інтернет.
4. Головам комісій з проведення реорганізації державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести наказ до відома підпорядкованих державних податкових інспекцій.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.


Голова О.В. Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДПС України

16.12.2011 №258 

Узагальнююча податкова консультація

щодо сплати екологічного податку, що справляється

за розміщення побутових відходів

В Узагальнюючій податковій консультації щодо сплати екологічного податку, що справляється за розміщення побутових відходів, вживаються такі скорочення:
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI – Кодекс;
Закон України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР „Про відходи” – Закон;
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452/2011, – Положення.
Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів (включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників), під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюється, зокрема, розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (п.п. 240.1.3 п. 240.1 ст. 240 Кодексу).
Розміщення відходів – зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами (п.п.14.1.223 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Побутові відходи – відходи, що утворюються у процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення (Закон).
Спеціально відведені місця чи об'єкти – місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами (Закон).
Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органи на місцях, державна санітарно-епідеміологічна служба України, інші органи виконавчої влади відповідно до компетенції (ст. 22 Закону).
Видача дозволів на зберігання та видалення відходів у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку належить до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органів на місцях у сфері поводження з відходами (п. „р” ст. 23 Закону).
Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері поводження з відходами є Міністерство екології та природних ресурсів України (п. 1 Положення).
Відповідно до листа Мінприроди України від 06.12.11 № 23982/07/10-11 основне призначення спеціально відведених місць чи об’єктів – видалення відходів шляхом захоронення або знешкодження, тобто проведення остаточних операцій видалення. Згідно із статтею 21 Закону рішення про відвід (відведення) земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об’єктів поводження з відходами приймають органи місцевого самоврядування, оскільки саме розміщення відходів є найбільш небезпечним фактором впливу на стан навколишнього природного середовища оточуючих земельних ділянок, зокрема ґрунтів.
Місця тимчасового зберігання відходів, наприклад для тимчасового зберігання небезпечних відходів перед передачею на знешкодження або утилізацію спеціалізованим організаціям, контейнери або урни для збирання побутових відходів не є місцями їх остаточного видалення і не відносяться до спеціально відведених місць чи об’єктів.
Отже, платниками екологічного податку за розміщення побутових відходів є лише ті суб’єкти господарювання, що розміщують їх у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах, на використання яких отримано відповідний дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або його органів на місцях.


^ Директор Департаменту

оподаткування юридичних осіб О.М. Любченко

Донецкий окружной административный суд

Постановление

от 13 октября 2011 года Дело № 2а/0570/16902/2011

(Извлечение)
Донецкий окружной административный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску ООО к Государственной налоговой инспекции о признании недействительной налоговой консультации, установил:

ООО обратилось в суд с иском о признании налоговой консультации, предоставленной ГНИ, недействительной.

Исковые требования мотивированы тем, что спорная налоговая консультация о том, что истец является плательщиком экологического налога в понимании пп.240.1.3 п.240.1 ст.240 Налогового кодекса Украины, противоречит нормам действующего законодательства, поскольку ООО не размещает отходы своей хозяйственной деятельности в специально отведенных местах, а поэтому истец в судебном порядке просит признать спорную налоговую консультацию недействительной.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчиком исковые требования не признаны, в материалах дела имеются возражения против иска, в которых указано о безосновательности заявленных исковых требований. Возражения обоснованы тем, что спорная налоговая консультация основывается на нормах действующего законодательства и предоставлена в пределах полномочий налогового органа как акт органа исполнительной власти. Таким образом, ответчик считает требования истца необоснованными по вышеприведенным основаниям и не подлежащими удовлетворению.

Рассмотрев представленные документы и материалы, заслушав пояснения представителей сторон, выяснив фактические обстоятельства, на которых основывается иск, оценив доказательства, имеющие юридическое значение для рассмотрения дела и разрешения спора по существу, судом установлено следующее.

ООО является юридическим лицом по законодательству Украины, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 10.04.2008 г., внесено в ЕГРПОУ по идентификационному коду и действует на основании устава, зарегистрированного государственным регистратором Донецкого городского совета 25.03.2011 г. Факт нахождения истца на налоговом учете подтверждается справкой о постановке на учет налогоплательщика по форме № 4-ОПП, выданной ГНИ 26.03.2010 г.

Как усматривается из материалов дела, истцом в ГНИ направлен запрос о предоставлении налоговой консультации от 05.08.2011 г.

В указанном запросе истцом со ссылкой на пп.240.1.3 п.240.1 ст.240 и пп.14.1.223 п.14.1 ст.14 Налогового кодекса Украины (далее по тексту постановления – НКУ) указано, что плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют размещение отходов в специально отведенных для этого местах или объектах. При этом использование таких специально отведенных мест осуществляется на основании разрешения, полученного у специально уполномоченного органа государственной исполнительной власти. А значит, принимая во внимание, что истец самостоятельно не размещает отходы хозяйственной деятельности в специально отведенных местах, а такое хранение осуществляется соответствующими организациями, которые имеют специальные разрешения и с которыми истцом заключены гражданско-правовые договоры на вывоз отходов, по мнению ООО, оно не является плательщиком указанного налога.

Учитывая приведенные нормы, истец поставил вопрос о том, является ли он плательщиком экологического налога.

В письме от 12.08.2011 г. № 18831/10/31-013 ГНИ указано, что при условии, что ООО имеет заключенные договоры на вывоз и размещение бытовых отходов с предприятием коммунального хозяйства в течение отчетного квартала, но при этом до удаления отходов осуществляло их временное размещение, то оно (ООО), соответственно, является плательщиком экологического налога.

Как следует из материалов дела, сбор и размещение промышленных отходов ООО осуществляют хозяйственные организации с соответствующими лицензиями на такую деятельность, с которыми истцом заключены гражданские соглашения на такой сбор и размещение.

В понимании НКУ налоговой консультацией является помощь контролирующего органа конкретному налогоплательщику по практическому использованию конкретной нормы закона или нормативно-правового акта по вопросам администрирования налогов или сборов, контроль за взиманием которых возложен на такой контролирующий орган (подпункт 14.1.172 пункта 14.1 статьи 14). Предоставление налоговых консультаций находится в пределах полномочий органов Государственной налоговой службы в соответствии со ст.2 Закона Украины "О государственной налоговой службе".

Правоотношения по предоставлению налоговых консультаций, их применению и обжалованию определены ст.52–53 НКУ.

В частности, налогоплательщик может обжаловать в суд как правовой акт индивидуального действия налоговую консультацию контролирующего органа, изложенную в письменной или электронной форме, которая, по мнению такого налогоплательщика, противоречит нормам или содержанию соответствующего налога или сбора (подпункту 53.3 статьи 53 НКУ).

Таким образом, в понимании НКУ налоговая консультация является правовым актом индивидуального действия, который содержит правовую позицию органа Государственной налоговой службы по применению конкретных норм налогового законодательства в пределах полномочий.

Согласно нормам пп.240.1 ст.240 НКУ плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, юридические лица, не осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая выполняющих агентские (представительские) функции в отношении таких нерезидентов или их учредителей, при осуществлении деятельности которых на территории Украины, в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны осуществляется в том числе размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, кроме размещения отдельных видов отходов как вторичного сырья.

Вместе тем не являются плательщиками налога за размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию на сбор и заготовку отходов как вторичного сырья, осуществляют уставную деятельность по сбору и заготовке таких отходов, размещаемых на собственных территориях (объектах), и предоставляют услуги в этой сфере (п.240.5 ст.240 НКУ).

В соответствии с пп.242.1.3 ст.242 НКУ объектом налогообложения в том числе являются объемы и виды (классы) отходов, размещаемых в специально отведенных для этого местах или на объектах в течение отчетного квартала, кроме объемов и видов (классов) отдельных отходов как вторичного сырья, размещаемых на собственных территориях (объектах) субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на сбор и заготовку отдельных видов отходов как вторичного сырья и осуществляющих уставную деятельность по сбору и заготовке таких отходов.

При этом размещением отходов в понимании пп.14.1.223 п.14.1 ст.14 этого же Кодекса и ст.1 Закона Украины "Об отходах" является хранение (временное размещение до утилизации или удаления) и захоронение отходов в специально отведенных для этого местах или объектах (местах размещения отходов, хранилищах, полигонах, комплексах, сооружениях, участках недр и т.п.), на использование которых получено разрешение специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере обращения с отходами.

А специально отведенными местами согласно ст.1 Закона Украины "Об отходах" являются места или объекты (места размещения отходов, хранилища, полигоны, комплексы, сооружения, участки недр и т.п.), на использование которых получено разрешение специально уполномоченных органов на удаление отходов или осуществление других операций с отходами

Таким образом, как следует из системного анализа указанных правовых норм, плательщиками экологического налога приемлемо к предмету данного административного дела являются лица, осуществляющие размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах, на использование которых получено разрешение специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере обращения с отходами.

Следовательно, учитывая то, что истец не осуществляет размещение отходов в специально отведенных местах и не имеет соответствующего разрешения на использование указанных мест, он не является плательщиком экологического налога, хотя и не входит в субъектный состав лиц, не являющихся плательщиками указанного налога. При данных обстоятельствах плательщиками такого налога являются организации, которые непосредственно осуществляют размещение отходов истца в специально отведенных местах в соответствии с заключенными договорами на осуществление вывоза и утилизации бытовых отходов.

С учетом приведенных доводов и доказательств суд пришел к выводу о необоснованности спорной налоговой консультации и ее несоответствии обстоятельствам дела и нормам материального права. Вместе с тем согласно ст.53 НКУ признание судом налоговой консультации недействительной является основанием для предоставления новой налоговой консультации с учетом выводов суда.

<…>

Руководствуясь ст.71, 86, 94, 105, 158–163 КАС Украины, суд постановил:

Иск ООО к ГНИ о признании недействительной налоговой консультации удовлетворить полностью.

Признать недействительной налоговую консультацию ГНИ от 12 августа 2011 года, предоставленную ООО.

<…>

Постановление вступает в законную силу по истечении сроков подачи апелляционной жалобы, если она не была подана в установленные сроки. В случае подачи апелляционной жалобы постановление, если оно не отменено, вступает в законную силу по окончании апелляционного рассмотрения дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Донецкий апелляционный административный суд через Донецкий окружной административный суд путем подачи в 10-дневный срок со дня оглашения постановления апелляционной жалобы.

В случае составления постановления в полном объеме в соответствии со статьей 160 Кодекса административного судопроизводства Украины апелляционная жалоба подается в течение десяти дней со дня получения копии постановления, с представлением копий апелляционной жалобы в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле.
Судья В.Чучко
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

Нака з iconНака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"

Нака з iconНака з
Кп используется в автоматизированных системах управления для решения таких задач

Нака з iconНака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з iconМіністерство охорони здоров'я україни нака з
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія"

Нака з iconНака з
Про продовження терміну дії галузевих стандартів І прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР

Нака з iconНака з
З метою реалізації пункту 81 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 n 1891

Нака з iconНака з
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<