Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с
НазваниеОснови інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с
страница1/22
Дата публикации01.03.2013
Размер3.34 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Основи інформаційного права України: Навч. посіб. B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с.

Вступ ................................................................... 9

Розділ 1. Інформаційне суспільство та інформаційна цивілізація: поняття, позитивні і негативні сторони .................................................... 13

1.1. Історія (онтологія) розвитку технологій об'єк­тивного вираження спілкування між людьми 16

1.2. Роль інформації в суспільних відносинах на різних історичних етапах розвитку суспільства ............................................... 18

1.3. Поняття та сутність інформатизації ............ 19

Розділ 2. Поняття, зміст та сутність інформаційного

права....................................................... 28

2.1. Взаємозв'язок інформатики та права в інфор­маційному суспільстві ............................... 28

2.2. Концептуальні підходи до формування змісту

інформаційного права ................................ 30

2.3. Система правового регулювання соціальних

інформаційних відносин............................. 32

2.4. Місце інформаційного права в юридичній науці. Міжгалузевий зв'язок інформаційно­го права ................................................... 56

2.5. Методи інформаційного права ..................... 57

Розділ 3. Структура науки і навчальної дисципліни

"Інформаційне право" ............................... 58

3.1. Об'єкт, предмет і система науки і навчальної

дисципліни "Інформаційне право" ............... 59

3.2. Методологія інформаційного права .............. 60

3.3. Зміст та завдання навчальної дисципліни

"Інформаційне право" ................................ 64

Розділ 4. Вплив правової інформатики на формування

права....................................................... 6 5

4.1. Використання здобутків правової інформати­ки щодо забезпечення правотворчої діяльності 65

4.2. Світова електронна мережа правових доку­ментів Global Legal Information Network (GLIN)...................................................... 92

Розділ 5. Інформаційна культура як об'єкт інформа­ційного права ........................................... 95

5.1. Сутність, зміст та трансформація категорії

"культура" ...............................................95

5.1.1. Поняття категорії "культура" ..................... 95

5.1.2. Природа культури: філософський аспект

її еволюції ................................................ 98

5.1.3. Методологічні підходи щодо співвідношення категорій "культура", "цивілізація", "суспіль­ство" та пізнання їх ................................... 99

5.1.4. Основні положення теорії культурної ево­люції ..................................................... юз

5.2. Концептуальні підходи до визначення сут­ності та змісту категорії "е-культура" ........ 108

5.2.1. Сутність інформаційної культури (фено­менологічний аспект)............................... 108

5.2.2. Аспекти інформаційної культури .............. 109

5.2.3. Культура поведінки у сфері інформаційних

відносин ................................................. 110

5.2.4. Культура інформаційних потреб

та проблеми реалізації їх ......................... 111

5.3. Інформаційно-правова культура як складова інформаційної культури........................... 115

5.3.1. Взаємозв'язок інформаційної культури

з правовою культурою ............................. 115

5.3.2. Формування правосвідомості та інформацій­ної культури за допомогою права .............. 124

5.4. Роль права у формуванні

інформаційної культури........................... 128

5.4.1. Сутність правового забезпечення

формування інформаційної культури ......... 128

5.4.2. Світові ментальні системи (культури) права 132

5.4.3. Взаємовплив культури права і науково-тех­нічного прогресу ..................................... 138

Розділ 6. Правове відображення формування дер­жавної інформаційної політики в Україні 142

6.1. Роль органів публічної влади у формуванні

державної інформаційної політики ............ 142

6.2. Заходи щодо реалізації державної інформа­ційної політики для прискорення розвитку інформаційного суспільства в Україні........ 144

Додаткова література до розділу 6.......... 155

Розділ 7. Міжнародні аспекти інформаційного права 156

7.1. Тенденції міжнародного інформаційного

права ..................................................... 156

7.1.1. Вплив міжнародного права на формування

інформаційного права України.................. 156

7.1.2. Принципи міжнародного інформаційного

права ..................................................... 158

7.1.3. Міжнародне співробітництво у сфері інфор­маційних відносин................................... 159

7.1.4. Міжнародні договори в сфері інформаційних

правовідносин ......................................... 162

7.2. Міжнародна діяльність України в галузі

захисту інформації .................................. 166

7.2.1. Основні положення щодо міжнародної діяль­ності України в галузі захисту інформації в автоматизованих системах ..................... 166

7.2.2. Міжнародний захист технологій................ 167

7.2.3. Міжнародний захист комерційної таємниці 167

7.3. Правове регулювання, охорона та захист

інформації за законодавством різних країн 168

7.3.1. Правові підходи щодо регулювання інфор­маційних правовідносин........................... 168

7.3.2. Окремі аспекти правового регулювання

суспільних інформаційних відносин у захід­ноєвропейських країнах ........................... 170

7.3.3. Інформаційне законодавство Австралії ....... 180

7.3.4. Інформаційне законодавство Росії ............. 182

7.3.5. Інформаційне законодавство Казахстану .... 187

7.3.6. Інформаційне законодавство СІЛА............. 189

7.4. Висновки................................................ 201

Додаткова література до розділу 7 .......... 203

Розділ 8. Інформаційна безпека як об'єкт інфор­маційного права ..................................... 213

8.1. Вступ до основ інформаційної безпеки ....... 213

8.2. Елементи формування основ тектології

інформаційної безпеки ............................. 214

8.2.1. Сутність теорії інформаційної безпеки ....... 215

8.2.2. Напрямки інформаційної безпеки ............. 217

8.2.3. Інститути тектології інформаційної безпеки 218

8.2.4. Інформаційна безпека як функція ............. 219

8.3. Агреговані моделі тектології інформаційної

безпеки .................................................. 221

8.4. Методологічні положення інформаційної

безпеки .................................................. 224

8.5. Людський фактор в організації

інформаційної безпеки ............................. 226

8.6. Правовий аспект інформаційної безпеки .... 227

8.6.1. Основні питання правової культури

щодо інформаційної безпеки ..................... 227

8.6.2. Стан правового регулювання охорони

та захисту інформації ..............................229

Розділ О. Безпека в інформаційному суспільстві через

нові парадигми науки кримінального права 232

9.1. Завдання і проблеми кримінального законо­давства в умовах формування інформацій­ного суспільства ...................................... 233

9.2. Категорія "безпека" як провідний чинник

родового об'єкта кримінального права ....... 235

9.3. Спосіб (засіб, метод, технологія) вчинення злочину як елемент об'єктивної сторони у кримінальному законодавстві................. 238

^ Додаткова література до розділу 9 .......... 242

Висновки............................................................. 243

Навчально-тематичний план з курсу "Інформаційне право" .................................................................256

Зміст програми за темами ..................................... 258

Література ........................................................... 268

основи

^ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВАУКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією

доктора економічних наук М.Я. Швеця, доктора юридичних наук Р.А. Калюжного, доктора економічних наук П.В. Мельника
Київ

ttf) н

знонна 2004


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

УДК 002.6+342.7+35.078(477)(075.8) ББК 67я73 О-72

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-902 від 26 травня 2003р.)

Автори: дослідники Науково-дослідного центру правової інфор­матики Академії правових наук України та Академії державної по­даткової служби України: ВД. Гавловський кандидат юридичних наук (розд. 4, 6, 8, висновки); В.В. Гриценко кандидат юридичних наук, доцент (розд. 2, 7, висновки); B.C. Цимбалюк — кандидат юри­дичних наук (вступ, розд. 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, висновки); В.М. Бриш-ко академік Української академії оригінальних ідей (розд. 6); В.М. Попович доктор юридичних наук (розд. 5, 9, висновки); М.Я. Швець доктор економічних наук (розд. 4); С.П. Pinnaдок­тор економічних наук, професор (розд. 3)

Рецензенти:

AM. Колодій доктор юридичних наук, начальник кафедри, про­фесор Національної академії внутрішніх справ України;

^ В.К. Шкарупа доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри Академії державної податкової служби України;

С.М. Даниляк доктор технічних наук, заступник завідувача відділу Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України;

^ А.П. Тузов доктор юридичних наук, професор, декан факульте­ту права Національного технічного університету України "КПІ"

Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / О-72 B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с. ISBN 966-8148-30-4

Це перший в Україні навчальний посібник з курсу "Інформацій­не право". У посібнику розкриваються зміст, сутність та найваж­ливіші особливості нового для нашої країни соціально-юридичного феномену — інформаційного права. Наводяться визначення основних понять та категорій. Висвітлюються базові принципи правового регулювання суспільних відносин в умовах формування інформацій­ного суспільства.

Посібник розрахований насамперед на студентів, слухачів, курсан­тів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викла­дачам, державним службовцям, правознавцям-практикам, працівни­кам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавлять інформаційні правовідносини, інформаційна культура та інформаційна безпека як складові інформаційної політики України.

УДК 002.6+342.7+35.078(477X075.8)

ТЇТЇТГ Р7ст7Ч
ISBN 966-8148-30-4 О B.C. Цимбалнж, В.Д. Гавловський,

В.В. Гриценко та ін. автори, 2004 © Видавництво "Знання", 2004

ЗМІСТ

Вступ ................................................................... 9

Розділ 1. Інформаційне суспільство та інформаційна цивілізація: поняття, позитивні і негативні сторони .................................................... 13

1.1. Історія (онтологія) розвитку технологій об'єк­тивного вираження спілкування між людьми 16

1.2. Роль інформації в суспільних відносинах на різних історичних етапах розвитку суспільства ............................................... 18

1.3. Поняття та сутність інформатизації ............ 19

Розділ 2. Поняття, зміст та сутність інформаційного

права....................................................... 28

2.1. Взаємозв'язок інформатики та права в інфор­маційному суспільстві ............................... 28

2.2. Концептуальні підходи до формування змісту

інформаційного права ................................ ЗО

4 Зміст

2.3. Система правового регулювання соціальних

інформаційних відносин............................. 32

2.4. Місце інформаційного права в юридичній науці. Міжгалузевий зв'язок інформаційно­го права ................................................... 56

2.5. Методи інформаційного права ..................... 57

Розділ 3. Структура науки і навчальної дисципліни

"Інформаційне право" ............................... 58

3.1. Об'єкт, предмет і система науки і навчальної

дисципліни "Інформаційне право" ............... 59

3.2. Методологія інформаційного права .............. 60

3.3. Зміст та завдання навчальної дисципліни

"Інформаційне право" ................................ 64

Розділ 4. Вплив правової інформатики на формування

права....................................................... 6 5

4.1. Використання здобутків правової інформати­ки щодо забезпечення правотворчої діяльності 65

4.2. Світова електронна мережа правових доку­ментів Global Legal Information Network (GLIN)...................................................... 92

Розділ 5. Інформаційна культура як об'єкт інформа­ційного права ........................................... 95

5.1. Сутність, зміст та трансформація категорії

"культура" ...............................................95

5.1.1. Поняття категорії "культура" ..................... 95

5.1.2. Природа культури: філософський аспект

її еволюції ................................................ 98

5.1.3. Методологічні підходи щодо співвідношення категорій "культура", "цивілізація", "суспіль­ство" та пізнання їх ................................... 99

5.1.4. Основні положення теорії культурної ево­люції ..................................................... юз

Зміст 5

5.2. Концептуальні підходи до визначення сут­ності та змісту категорії "е-культура" ........ 108

5.2.1. Сутність інформаційної культури (фено­менологічний аспект)............................... 108

5.2.2. Аспекти інформаційної культури .............. 109

5.2.3. Культура поведінки у сфері інформаційних

відносин ................................................. 110

5.2.4. Культура інформаційних потреб

та проблеми реалізації їх ......................... 111

5.3. Інформаційно-правова культура як складова інформаційної культури........................... 115

5.3.1. Взаємозв'язок інформаційної культури

з правовою культурою ............................. 115

5.3.2. Формування правосвідомості та інформацій­ної культури за допомогою права .............. 124

5.4. Роль права у формуванні

інформаційної культури........................... 128

5.4.1. Сутність правового забезпечення

формування інформаційної культури ......... 128

5.4.2. Світові ментальні системи (культури) права 132

5.4.3. Взаємовплив культури права і науково-тех­нічного прогресу ..................................... 138
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconН. О. Давидова Основи сімейного права для керівника навчального закладу
Давидова. Н. О. Основи сімейного права для керівника навчального закладу: навч посіб. – К.: Видавництво "Університет" Київського...

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconКириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч...
...

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconЗеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб
Безпека життєдіяльності: Навч посіб. — К.: Наук світ, 2001. 301 с. Бібліогр.: с. 294-297

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconЕкологія
Основи екології : навч посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. 2-ге вид. К. Каравела, 2008. 301 с. (Вища освіта в...

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи : навч посіб. / А.І. Кузьмінський. – 2-ге вид., стер. – К. Знання, 2011. – 486 с. + Гриф...

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconФесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб
Фесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб. – К.: Івц “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 128 с

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconКурс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconЛазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч посібник
Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг ред д-ра екон наук, проф. О. М....

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconБатра Р., Майерс Д. Д., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент: Пер с англ. 5-е изд
Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч посіб вид., перероб. І доп. К. Нмцво моін україни, 2001. – 319 с

Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с iconІсторичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів:...
Методичні умови проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку. (для тренерів, волонтерів,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<