Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Скачать 220.24 Kb.
НазваниеПат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Дата публикации20.05.2013
Размер220.24 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > ДокументыЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ВАТ «Донбасенерго»

«___» ________________ 2011року.

Протокол № ____


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

(нова редакція)

м. Донецьк

2011 р. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори) Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (надалі – Товариство), порядок їх скликання, проведення та прийняття рішень.

1.2. Положення розроблено у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства.

1.3. Загальні збори акціонерів (далі – Збори) є Вищим органом управління Товариства.

1.4. Кожен акціонер, або його уповноважений представник, має право приймати участь у Зборах та обговоренні питань, що виносяться на порядок денний, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких він є.

1.5. На Зборах можуть бути присутні особи, присутність яких визнана за необхідну одним з органів управління та контролю та необхідна для розгляду окремого питання, а також гості за запрошеннями та інші особи.

1.6. Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства, Стаутуту Товариства та цього Положення, є обов’язковими для виконання усіма, без винятку, акціонерами Товариства, органами управління Товариства, посадовими особами та працівниками Товариства.
^ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
2.1. Збори, як Вищий орган управління Товариства, вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, що внесені до порядку денного Зборів у порядку, встановленому діючим законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.2. До компетенції Вищого органу Товариства відноситься:

2.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.

   1. Затвердження Статуту Товариства та внесення змін до нього.

   2. Прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій.

   3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

   4. Прийняття рішення про розміщення акцій.

   5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

   6. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

   7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

   8. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

   9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

   10. Затвердження річного звіту Товариства.

   11. Розподіл чистого прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.

   12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом.

   13. Прийняття рішення про форму існування акцій.

   14. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх річного розміру.

   15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

   16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

   17. Прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

   18. Утворення колегіального Виконавчого органу Товариства (шляхом визначення його назви, кількісного складу і компетенції).

   19. Утворення та відкликання Ревізійної комісії, обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, їх повноважень.

   20. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

   21. Заслуховування та розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

   22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

   23. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

   24. Прийняття рішень про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення) Товариства, крім випадків передбачених законом.

Затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

   1. Обрання комісії з припинення Товариства.

   2. Прийняття рішення про створення Товариством на території України та за її межами, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, які не є юридичними особами, а також підприємств, єдиним власником яких є Товариство.

   3. Затвердження статутів підприємств, єдиним власником яких є Товариство, та положень про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

   4. Затвердження річних результатів діяльності підприємств, єдиним власником яких є Товариство.

   5. Прийняття рішення про заснування Товариством об'єднання та про участь Товариства в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності.

   6. Прийняття рішення про погодження створення Товариством юридичної особи або участі Товариства в інших юридичних особах, а також про вихід з них.

   7. Прийняття рішення про погодження проектів статутів юридичних осіб, які створює та участь в яких бере Товариство.

   8. Прийняття рішення про випуск, реалізацію цінних паперів та їх похідних, розміщення їх в Україні та за її межами, купівлю та набуття прав на цінні папери, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства.

   9. Прийняття рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням аудиторської перевірки, проведеної на вимогу такого акціонера(ів).

   10. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

   11. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

   12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

   13. Прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію цінних паперів.

   14. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

   15. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства відповідними органами Товариства.

   16. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

   17. Прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, Виконавчим органом Товариства, Ревізійною комісією Товариства та акціонерами Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства і приймати рішення, в тому числі і з тих, що віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.

2.2.3. Повноваження, передбачені пунктами 2.2.1 – 2.2.26., 2.2.37. та 2.2.41. відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

2.2.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства і приймати рішення, в тому числі і з тих, що віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.

   1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 2.2.11, 2.2.12 та 2.2.23.

   2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 2.2.17, 2.2.18 та 2.2.20.


^ 3. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
3.1. Збори можуть бути черговими – річними та позачерговими.

3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3. На чергових Зборах, як правило обговорюються і приймаються рішення з питань затвердження основних напрямків діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства, звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства та Наглядової ради Товариства, плани Товариства на наступний рік, а також приймаються рішення з інших питань, які включені до порядку денного Зборів.

Норма цього пункту не виключає можливість прийняття рішень з вищезазначених питань на позачергових Зборах.

3.4. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

   1. з власної ініціативи;

   2. на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

   3. на вимогу Ревізійної комісії;

   4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

   5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

  1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує рекомендованим листом.

  2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити:

   1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

   2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

   3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

   4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

   5. перелік питань, що виноситься на голосування;

   6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

  3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

  4. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

  5. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

  6. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у порядку, визначеному законом. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

  7. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до органів управління Товариства.

  8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до порядку денного не вимагається.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариства. Повідомлення про зміну у порядку денному Товариство надсилає кожному акціонеру рекомендованим листом.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

  1. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

3.14.1 недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 3.10 Положення;

3.14.2. неповноти даних, передбачених пунктом 3.11 Положення.

  1. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

  2. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів Товариства. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.


^ 4. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів Товариства передбачає голосування з питання щодо обов’язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законом. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
^ 5. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ЗБОРАХ
5.1. Акціонери Товариства беруть участь у Зборах особисто та/або через своїх представників.

5.2. Представником акціонера за Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

5.3. Акціонер має право призначати свого представника постійно або на певний строк.

5.4. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

5.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, Зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

5.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування за Загальних зборах декільком своїм представникам.

5.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
^ 6. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА


  1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на таку участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

  2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

  3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

  4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера  також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів товариства.

  5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

  6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

  7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

  8. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

  9. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляє письмово до початку реєстрації акціонерів.
 1. ^ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
  1. Головує на Загальних зборах акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Товариства, а у разі його відсутності – Голова Виконавчого органу Товариства, а у разі відсутності Голови Наглядової ради Товариства та Голови Виконавчого органу Товариства - особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів Товариства.

  2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

  3. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

  4. Секретар Зборів (Секретаріат Зборів на чолі з Секретарем Зборів) обирається Зборами з числа акціонерів Товариства та/або їх представників, які є зареєстрованими та присутніми на Зборах.

7.5. Після підписання Головою Зборів і Секретарем Зборів Протоколу Зборів, та передачі відповідних екземплярів Протоколу Зборів Виконавчому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства функції Голови Зборів та Секретаря Зборів є припиненими.

7.6. Збори, з числа акціонерів Товариства та/або їх представників, можуть обирати Редакційну комісію. Кількісний та персональний склад Редакційної комісії встановлюється за рішенням Зборів. Функції Редакційної комісії припиняються у день оголошення Головою Зборів про закриття Зборів. Редакційна комісія підпорядковується Голові Зборів.

7.7. Функції Голови Зборів:

 • керує роботою Зборів;

 • оголошує питання порядку денного Зборів;

 • надає та позбавляє слова виступаючим(х);

 • оголошує голосування з питань порядку денного Зборів;

 • оголошує проекти рішень Зборів та остаточні рішення Зборів;

 • оголошує Збори закритими;

 • підписує Протокол Зборів;

 • здійснює інші дії, пов’язані з веденням Зборів.

7.8. Функції Секретаря (Секретаріату Зборів):

 • веде Протокол Зборів;

 • приймає запитання в письмовому вигляді;

 • приймає заяви та інші звернення акціонерів Товариства та/або їх представників до Зборів;

 • підписує Протокол Зборів;

 • здійснює запис на виступи;

 • здійснює інші дії, пов’язані з веденням Зборів.

7.9. Збори обирають Лічильну комісію Зборів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

  1. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Зберігачу, Реєстратору або Депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами Товариства.

  2. Функції членів Лічильної комісії Зборів:

 • надання роз’яснень учасникам Зборів – акціонерам Товариства та/або їх представникам щодо порядку голосування й заповнення бюлетенів;

 • збирання бюлетенів;

 • підрахунок результатів голосування Зборами;

 • складання та підписання Протоколів голосування Зборами, по кожному факту голосування Зборами, які відображають результати голосувань Зборів.

  1. Функції Голови Лічильної комісії Зборів:

 • керує роботою комісії;

 • оголошує результати голосування;

 • підписує протоколи голосування.


  1. Функції Редакційної комісії:

 • здійснює облік пропозицій стосовно проектів рішень з питань порядку денного Зборів, які поступили під час проведення Зборів;

 • слідкує за виконанням вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Збори стосовно питань, по яких приймаються рішення Зборами.

  1. Голова Зборів оголошує порядок денний Зборів та пропонує затвердити регламент виступів.

  2. Для доповіді (відповіді) по кожному питанню порядку денного Зборів Голова Зборів надає слово відповідній особі, що готувала це питання чи в компетенції якої це питання знаходиться.

  3. Від імені Виконавчого органу Товариства на Зборах виступає та вносить пропозиції Голова Виконавчого органу Товариства або його уповноважений представник.

  4. На Зборах для ведення Протоколу Зборів може здійснюватись звукозапис та/або відеозапис Зборів.

  5. Під час проведення Зборів запитання, адресовані Голові Зборів та виступаючим, запис та виступ з питань порядку денного Зборів тощо подаються виключно в письмовій формі через Секретаря (Секретаріат) Зборів. Питання приватного характеру на Зборах не розглядаються. При необхідності слово акціонерам Товариства та/або їх представникам з залу надається Головою Зборів.

  6. Збори не мають права розглядати та приймати рішення з питань, які не внесені до порядку денного Зборів.


^ 8. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА


  1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

  2. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

  3. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

  4. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

  5. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

  6. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

  7. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.

  8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законом порядку.

  9. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

   1. повне найменування акціонерного товариства;

   2. дату і час проведення загальних зборів;

   3. питання, винесене на голосування та проект (проекти) рішення з цього питання;

   4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)

   5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

   6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

   7. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по-батькові кандидата (кандидатів).

8.10. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

8.10.1. повне найменування акціонерного товариства;

8.10.2. дату і час проведення загальних зборів;

8.10.3. перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.10.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

8.10.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

8.10.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

  1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

  2. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

  1. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу цінних паперів або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

  2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

   1. Дата проведення Загальних зборів.

   2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

   3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

  3. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

  4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

  5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

  6. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

  7. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:

   1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

   2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

   3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

   4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

   5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

   6. Голову та секретаря Загальних зборів.

   7. Склад Лічильної комісії.

   8. Порядок денний Загальних зборів.

   9. Основні тези виступів.

   10. Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями.

   11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

  8. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Виконавчого органу Товариства.^ 9. 3АКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Зборів в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Товариства.

9.2. Норми, встановлені Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту Товариства.

9.3. Якщо окремі норми, встановлені Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

9.4. Положення набуває чинності з моменту затвердження його Зборами.
Голова Загальних зборів

акціонерів ВАТ «Вінницяобленерго» __________
Секретар Загальних зборів

акціонерів ВАТ «Вінницяобленерго» __________


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПро виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення «Про Виконавчий орган пат «Донбасенерго» (далі Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого...

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПро наглядову раду пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р
Положення «Про Наглядову раду пат «Донбасенерго»» (надалі Положення) визначає статус, порядок формування, склад та функції Наглядової...

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію пат «донбасенерго»
Положення «Про Ревізійну комісію пат «Донбасенерго»» (надалі Положення) визначає правовий статус, порядок формування, склад та функції...

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПат «Українська біржа» загальні положення
Це Положення встановлює порядок створення та прийняття рішень, а також визначає завдання І функції Інвестиційної Ради з розвитку...

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПат «Донбасенерго» м. Донецьк 3 квітня 2012 р. Місце проведення зборів
Статутний фонд Товариства, поділений на 23 644 301 просту іменну акцію, яка має право голосу

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconШостого скликання
Про внесення змін до Положення про Управління містобудування та архітектури Стахановської міської ради (нова редакція)

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconВат «Донбасенерго» м. Донецьк 12 квітня 2011 р. Місце проведення зборів
Статутний фонд Товариства, поділений на 23 644 301 просту іменну акцію, яка має право голосу

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconМіжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічна політика...
Познань, Польша / м-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського,...

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПоложення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа»
Правил пат «Українська біржа». Положення встановлює вимоги, що пред’являються до Партнерів Ринку залучення капіталу (далі – Партнери),...

Пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconЗагальні положення
Об’єднанням організацій роботодавців Одеської області, з однієї сторони, та Федерацією профспілок Одеської області з другої сторони...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<