Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я
Скачать 206.95 Kb.
НазваниеУкраїна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я
Дата публикации20.05.2013
Размер206.95 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы

УКРАЇНА

Донецька область
МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від ___21.09.2011___ № __269/2__

м. Маріуполь
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Маріупо-льської міської ради від 15.06.2011 № 170 «Про затвер-дження документів, що регу-люють взаємовідносини між вико-навцем і споживачем послуг з утримання будинків та прибудин-кових територій»Прокурором міста Маріуполя внесено протест на рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2011 №170 «Про затвердження документів, що регулюють взаємовідношення між виконавцем і споживачем послуг з утримання будинків та прибудинкових територій».

На думку прокурора міста Маріуполя, п. 2.8. додатку 2 опротестованого рішення виконкому міської ради прийнято необґрунтовано та є порушенням ст.ст. 20, 22, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Протест прокурора м. Маріуполя підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч. 4 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництва цих послуг.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач має право на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виробник зобов’язаний проводити в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження якості їх надання.

Аналогічні зауваження викладені у поданні адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.08.2011 № 02-38/2229.

Враховуючи вищенаведене, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання
2

будинків і споруд та прибудинкових територій», Законом України „Про житлово-комунальні послуги”, ст. 28, 40, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протест прокурора м. Маріуполя на рішення виконавчого комітету міської ради від

15.06.2011 №170 «Про затвердження документів, що регулюють взаємовідношення між виконавцем і споживачем послуг з утримання будинків та прибудинкових територій» задовольнити.

2. Пункт 2.8. Порядку перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків та при будинкових територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.06.2011 №170, визнати таким, що втратив чинність.

3. Внести зміни у додаток 2 до рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 15.06.2011 №170 «Про затвердження документів, що регулюють взаємовідносини між виконавцем і споживачем послуг з утримання будинків та прибудинкових територій», виклавши його у новій редакції (додаток 1).

4. Внести зміни у додаток 4 до рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 15.06.2011 №170 «Про затвердження документів, що регулюють взаємовідносини між виконавцем і споживачем послуг з утримання будинків та прибудинкових територій», виклавши його у новій редакції (додаток 2).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Клименка В.С.

Міський голова Ю.Ю.Хотлубей

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

___________ № ________


Перелік

послуг та розміри статей витрат з утримання будинків та прибудинкових територій, які підлягають перерахунку у разі невиконання робіт (послуг) або виконання їх в не повному обсязі.
(з рентабельністю та ПДВ)Види робіт (послуг), які підлягають перерахунку

Термін

проведення

перерахун-

ків послуг

Один.

виміру

1 тип

2 тип

3 тип

1 по-верх

вище 1 поверху

1

Прибирання сходових кліток

щомісячно

грн./ м2

-

0,161

0,177

0,177

2

Прибирання прибудинкової території

щомісячно

грн./ м2

0,347

0,422

0,324

0,324

3

Технічне обслуговування і поточний ремонт внутріш-ньобудинкових систем: водо-, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації

1 раз на рік


грн./ м2

0,089

0,466


0,479


0,479


4

Технічне обслуговування ліфтів

щомісячно

грн./ м2

-

-

-

0,26

5

Електроенергія для ліфтів

щомісячно

грн./ м2

-

-

-

0,05

6

Дератизація

1 раз на рік

грн./ м2

-

0,007

0,009

0,009

7

Дезінсекція

1 раз на рік

грн./ м2

-

0,01

0,008

0,008

8

Обслуговування димовент-

каналів

1 раз на рік

грн./ м2

0,033

0,028

0,024

0,024

9

Обслуговування і ремонт опорядження (під’їздів, фасадів)

1 раз на рік

грн./ м2

0,054

0,129

0,098

0,098

10

Витрати на технічне обслуговування побутових електроплит

1 раз на рік

грн./ м2

-

-

0,001

0,001Керуючий справами

Виконкому П.М.Дзюба

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

___________ № _______


ДОГОВОР

о предоставлении услуг по содержанию дома, сооружения и придомовой территории


г. Мариуполь

 


____________ ____г.


________________________________________________________________________________

(наименование балансодержателя или уполномоченного им лица)

в лице __________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании _______________________________________________________

(название документа)

утвержденного___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(когда и кем)

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и____________________________________________

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество физического лица)

который (которая) является владельцем (нанимателем, арендатором) квартиры № _________

по адресу _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   1. Определение терминов


В настоящем Договоре приведенные ниже термины употребляются в следующем значении:

1.1. авария - повреждение инженерных сетей, оборудования или конструктивных элементов сооружений, которое возникло по техногенным или природным причинам, которые препятствуют их последующей эксплуатации в соответствии с техническими условиями;

1.2. балансодержатель дома, сооружения, жилищного комплекса или комплекса домов и сооружений (далее - балансодержатель) - собственник или юридическое лицо, которое по договору с собственником содержит на балансе соответствующее имущество, а также ведет бухгалтерскую, статистическую и другую предусмотренную законодательством отчетность, осуществляет расчеты средств, необходимых для своевременного проведения капитального и текущего ремонтов и содержания, а также обеспечивает управление этим имуществом и несет ответственность за его эксплуатацию по закону;

1.3. исполнитель - субъект хозяйствования, предметом деятельности которого является предоставление жилищно-коммунальной услуги потребителю в соответствии с условиями договора;

1.4. собственник помещения, дома, сооружения, жилищного комплекса или комплекса домов и сооружений (далее - собственник) - физическое или юридическое лицо, которому принадлежит право владения, пользования и распоряжения помещением, домом, сооружением, жилищным комплексом или комплексом домов и сооружений, зарегистрированное в установленном законом порядке;

2

1.5. внутридомовые системы - сети, арматура на них, приборы и оборудование, средства учета и регулирования потребления жилищно-коммунальных услуг, которые размещены в пределах дома, сооружения, системы противопожарной защиты;

1.6. количественный показатель жилищно-коммунальных услуг - единица измерения для вычисления объема полученной потребителем услуги, определенная в соответствии с требованиями нормативов, норм, стандартов, порядков и правил в соответствии с законодательством;

1.7. непреодолимая сила - действие чрезвычайной ситуации техногенного, природного или экологического характера, которое делает невозможным предоставление соответствующей услуги в соответствии с условиями договора;

1.8. нормы потребления - количественные показатели потребления жилищно-коммунальных услуг, утвержденные в соответствии с законодательством соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

1.9. придомовая территория - территория вокруг многоквартирного дома, определенная актом на право собственности или пользования земельным участком и предназначена для обслуживания многоквартирного дома;

1.10. потребитель - физическое или юридическое лицо, которое получает или намеревается получить жилищно-коммунальную услугу;

1.11. граница распределения - место передачи услуги от одного лица к другому.

2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора является обеспечение Исполнителем предоставления услуг по содержанию дома, сооружения и придомовой территории (уборка внутридомовых помещений и придомовой территории, санитарно-техническое обслуживание, обслуживание внутридомовых сетей, содержания лифтов, освещения мест общего пользования, текущий ремонт и т.д.) (далее - услуги) в доме № ______ по ул. _________________________, а Потребителем обеспечение своевременной оплаты этих услуг по установленному тарифу в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

2.2. Исполнитель предоставляет услуги в соответствии с решением органа местного самоуправления тарифа, его структуры, периодичности и сроков предоставления услуг, копия которого прилагается к договору.

2.3. Размер ежемесячной платы за предоставленные услуги на момент заключения этого договора составляет __________________________________________________ гривен.

(сумма прописью)

2.4. Наличие льгот по оплате услуг ___________________________________________

_______________________________________________________________________________

(название законодательного акта, который предусматривает льготу)

3. Граница распределения
3.1. Границей распределения ответственности по содержанию внутридомовых санитарно-технических систем между Исполнителем и Потребителем в многоквартирном доме при выполнении ремонтных работ, является:

  • по централизованному отоплению – стояки в пределах квартиры;

  • по подаче холодной и горячей воды – стояки в пределах квартиры;

  • по водоотведению – стояки в пределах квартиры;

  • по электроснабжению – на вводе в квартирный счетчик.

3

3.2. В случае, если санитарно-технические системы проходят вне квартиры, границей распределения ответственности по содержанию внутридомовых санитарно-технических систем между Исполнителем и Потребителем в многоквартирном доме является внутренняя стена квартиры.

4. Оплата употребленных услуг
4.1. Расчетным периодом является календарный месяц.

В случае применения ежемесячной системы оплаты услуг платежи вносятся не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

В случае применения авансовой системы оплаты услуг платежи вносятся за _____ месяцев в размере _______ гривен.

4.2. Услуги оплачиваются ___________________________________________________

(в наличной или в безналичной форме)

4.3. При безналичной форме расчетов плата вносится на расчетный счет ________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты единственного расчетного центра или исполнителя)

через___________________________________________________________________________

(наименование банковского учреждения или исполнителя)

4.4. За несвоевременное внесение платы с Потребителя взимается пеня в размере, установленном действующим законодательством.

4.5. В случае непредоставления услуг или предоставления их не в полном объеме, отклонения их количественных и качественных показателей от нормативных, исполнитель проводит пересчет размера платы.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Потребитель имеет право на:

5.1.1. Своевременное получение услуг надлежащего качества согласно законодательству.

5.1.2. Устранение Исполнителем обнаруженных недостатков в предоставлении услуг в установленные законодательством сроки.

5.1.3. Уменьшение размера платы за предоставленные услуги в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме, снижения их качества в определенном законодательством порядке.

5.1.4. Возмещение убытков, причиненных его имуществу и (или) помещению, вреда, причиненного его жизни или здоровью в результате непредоставления услуг или предоставления услуг ненадлежащего качества.

5.1.5. Своевременное получение от исполнителя информации о перечне услуг, структуре тарифа, общей сумме месячного платежа, режиме предоставления услуг, их потребительские свойства и тому подобное.

5.1.6. Проведение проверки количественных и качественных показателей предоставления услуг в установленном Кабинетом Министров Украины порядка.

5.1.7. Уменьшение размера платы за превышение сроков проведения ремонтно-профилактических работ и получения компенсации за превышение установленных сроков проведения аварийно восстановительных работ в размере, установленном законодательством.

5.1.8. Внесение по согласованию с Исполнителем в договор изменений, которые влияют на размер платы за услуги.


4

5.2. Потребитель обязан:

5.2.1. Оплачивать услуги в установленный настоящим договором срок.

5.2.2. Своевременно информировать исполнителя о выявлении неисправностей в инженерных сетях, конструктивных элементах должного ему помещение.

5.2.3. Придерживаться санитарно-гигиенических и противопожарных правил, соблюдать правила безопасности пользования газоснабжением и электричеством.

5.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя при наличии у них соответствующего удостоверения к сети, арматуре и распределительным системам с целью:

ликвидации аварий - круглосуточно;

установление и замены санитарно-технического и инженерного оборудования, проведения профилактического обзора - согласно требованиям нормативно правовых актов в сфере жилищно-коммунальных услуг;

5.2.5. В случае несвоевременного внесения платежей уплачивать пеню в размере, установленном законом или договором.

5.2.6. Производить за счет собственных средств ремонт квартиры (жилищного помещения в общежитии), нежилого помещения в жилом доме.

5.2.7. Своевременно принимать меры к устранению связанных с получением услуг неполадок, которые возникли по собственной вине.

5.2.8. Придерживаться требований жилищного и градостроительного законодательства относительно проведения ремонта, реконструкции и переоборудования помещений или их частей, не допускать нарушения законных прав и интересов других участников отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг.

5.2.9. Своевременно проводить подготовку квартиры (жилищного помещения в общежитии), нежилого помещения в жилом доме (общежитию) и технического оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период.

5.2.10. Проинформировать в десятидневный срок исполнителя об утрате права на льготы.

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. Требовать от потребителя соблюдения требований правил содержания жилых домов и придомовых территорий, эксплуатации жилищных и нежилых помещений в жилых домах (общежитиях), санитарно-гигиенических и противопожарных правил и других нормативно правовых актов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

5.3.2. Доступа, в частности несанкционированного, в квартиру (жилищное помещение в общежитии), нежилое помещение в жилом доме (общежитии) потребителя для ликвидации аварий в соответствии с установленным законом порядком, устранение неполадок санитарно-технического и инженерного оборудования, его установления и замены, проведения технического и профилактического осмотра.

5.3.3. Насчитывать в случае несвоевременного внесения потребителем платы за предоставленные услуги пеню в размере, установленном законом или договором.

5.3.4. Требовать от потребителя своевременного проведения работ по устранению связанных с получением услуг неполадок, которые возникли по вине потребителя, или возмещения стоимости отмеченных работ.

5.3.5. Вносить по согласованию с потребителем в договор изменения, которые влияют на размер платы за услуги.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Обеспечивать своевременное предоставление услуг надлежащего качества согласно законодательству.

5.4.2. Предоставлять Потребителю в установленном законодательством порядке необходимую информацию о перечне услуг, структуре тарифа, общей сумме месячного


5

платежа, режиме предоставления услуг, их потребительские свойства и тому подобное.

5.4.3. Содержать внутридомовые сети в надлежащем техническом состоянии, осуществлять их техническое обслуживание и ремонт, принимать своевременные меры к предотвращению аварийных ситуаций и их ликвидации, устранению нарушений относительно предоставления услуг в установленные законодательством сроки.

5.4.4. Рассматривать в определенный законодательством срок претензии и жалобы потребителя и проводить соответствующий пересчет размера платы за услуги в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме, снижения количественных и качественных показателей.

5.4.5. Платить потребителю компенсацию за превышение установленных сроков проведения аварийно восстановительных работ в соответствии с методикой, утвержденной центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

5.4.6. Своевременно знакомить потребителя из нормативно правовыми актами в сфере жилищно-коммунальных услуг.

5.4.7. Своевременно проводить за счет собственных средств работы из устранения связанных с предоставлением услуг неполадок, которые возникли по его вине.

5.4.8. Возмещать потребителю убытки, нанесенные его имуществу и (или) помещению, вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате непредоставления услуг или предоставления услуг неподобающего качества.

5.4.9. Осуществлять контроль за техническим состоянием инженерного оборудования жилых домов (общежитий), квартир, помещений.

5.4.10. Своевременно проводить подготовку жилого дома (общежития) и его технического оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период.
6. Ответственность сторон
6.1. Потребитель несет ответственность по закону за:

6.1.1. Несоблюдение требований нормативно правовых актов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

6.1.2. Несвоевременное внесение платежей за услуги путем уплаты пени.

6.1.3. Нарушение определенных настоящим договором обязательств.

6.2. Исполнитель несет ответственность по закону за:

6.2.1. Ненадлежащее предоставление или непредоставление услуги, которое привело к причинению убытков имуществу и (или) помещению потребителя, вреда его жизни или здоровью, путем возмещения убытков.

6.2.2. Снижение количественных и качественных показателей услуг или превышения сроков проведения ремонтно-профилактических работ путем уменьшения размера платы. Качество предоставления услуг определяется в соответствии с утвержденной органом местного самоуправления структуры тарифа, периодичности и сроков предоставления услуг.

6.2.3. Превышение сроков проведения ремонтно-профилактических работ – путем перерасчета и уменьшения размера квартирной платы; за превышение сроков проведения аварийно восстановительных работ - путем выплаты Потребителю компенсации в размере, установленном законодательством.

6.2.4. Нарушение обязательств, определенных настоящим договором.
7. Порядок решения споров
7.1. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего договора потребителем и представителем Исполнителя составляется акт-претензия с указанием в нем сроков, виду нарушения, количественных и качественных показателей услуг и тому подобное.

6

7.2. Представитель Исполнителя должен явиться по вызову Потребителя для подписания акта-претензии не позже, чем в течение двух рабочих дней.

7.3. В случае неприбытия представителя Исполнителя в определенный настоящим договором срок или необоснованного отказа от подписания акт-претензия считается действительной, если его подписали не менее как два других потребители.

7.4. Акт-претензия подается Исполнителю, который решает в течение трех рабочих дней вопрос относительно проведения перерасчета платежей или предоставляет Потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензий.

7.5. Споры между сторонами разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору в случае наступления непреодолимой силы (действия чрезвычайных ситуаций техногенного, естественного или экологического характера), которая делает невозможным предоставление и оплату услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___ ____________ 20__ года.

9.2. В случае если за месяц до окончания действия настоящего договора одной из сторон не заявлено в письменной форме о расторжении договора или необходимости его пересмотра, настоящий договор считается ежегодно продленным.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в случае:

- перехода права собственности (пользования) на квартиру (жилое помещение в общежитии), нежилое помещение в жилом доме (общежитии) к другому лицу;

- невыполнение Сторонами условий настоящего договора.

9.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, которые имели место во время действия настоящего Договора.

9.5. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору, если иное не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или действующим законодательством.

9.6. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору, если иное не установлено в самом дополнительном соглашении, в настоящем Договоре или действующим законодательством.

9.7. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Потребителя, второй - у Исполнителя.

10. Справочные сведения
Телефоны Исполнителя:

Диспетчерская, аварийная служба  ______________________ 

7

Бухгалтерия ______________________

Паспортисты  ______________________ 

Мастера  ______________________ 

Главный инженер  ______________________ 

Директор  ______________________  

Адрес и подписи сторон
Исполнитель  Потребитель 

__________________________________ ___________________________________

              (фамилия, имя и отчество)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Адрес_____________________________ Адрес ___________________________________

Телефон___________________________ ___________________________________

                 

__________________________________ ___________________________________

(подпись)

М.П.

Керуючий справами

виконкому П.М.Дзюба

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я
Донецькій області, викладені в листі від 10. 12. 2010 №01/12-2094, керуючись Законом України „Про житлово-комунальні послуги”, ст....

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
Руководствуясь ст. 26, ст. 42, ст. 51 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
Мариуполя, руководствуясь ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
В соответствии со статьями 26, 47 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
В соответствии со статьями 26, 47 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
«О внесении изменений в решение городского совета от 16. 09. 2005 №1247 «Об утверждении комплексной программы «Маріупольська родина»,...

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
О предоставлении коммунальному коммерческому предприятию Мариупольского городского совета «Мариупольтеплосеть» разрешения

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
О предоставлении коммунальному коммерческому предприятию Мариупольского городского совета «Мариупольтеплосеть» разрешения

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
Об утверждении порядка осуществления самоуправ-ляющеегося контроля за использованием и охраной земель в г. Мариуполе

Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет р І шенн я iconУкраїна донецька область маріупольська міська рада р І шенн я
Об утверждении порядка согла-сования границ земельных участков со смежными земле-пользователями

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<