Ix ukrainian Scientific and Technical Conference
НазваниеIx ukrainian Scientific and Technical Conference
страница1/23
Дата публикации06.06.2013
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23IX Українська науково-технічна конференція

IX Ukrainian Scientific and Technical Conference


Металеві конструкції:

сьогодення та перспективи розвитку
The Metalwork in Civil Engineering:

State-of-the-Art and Perspectives

Під редакцією

заслуженого діяча науки і техніки України,

дійсного члена Академії будівництва України,

доктора технічних наук, професора

О.В. Шимановського


Київ, 9-11 вересня 2008

Kyiv, 9-11 September, 2008

^ ПОЧЕСНИЙ КОМІТЕТ

Куйбіда В.С.Міністерство регіонального розвитку та будівництва України


Патон Б.Є.Національна академія наук УкраїниЗлобін Г.К.Академія будівництва України


Абель Дж.Міжнародна асоціація з оболонок та просторових конструкцій – IASS (Іспанія)


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Гордеєв В.М.ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”

^ Заступник голови:

Зубенко О.А.ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”

Секретар:

Ленда Г.В.ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”
Адріанов В.П.Українська Державна корпорація “Укрмонтажспецбуд”
Барзилович Д.В.Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Джур Ю.Ф.ЗАТ НДВП “Трест Криворіжстальконструкція”


^ Зубко Г.І.ВАТ “Житомирський завод огороджувальних конструкцій”^ Москаленко В.І.ТОВ “Промбудремонт”^ Риженков О.А.ВАТ “Конструкція”
Тарнопольский О.А.

ВАТ Проектний інститут “Дніпропроектстальконструкція”
Шульман З.О.Корпорація “Промстальконструкція”
^ HONORARY COMMITTEE

Kuibida V.Ministry of Regional Development and Civil Engineering of Ukraine


Paton B.National Academy of Sciences of UkraineZlobin G.Academy of Civil Engineering of UkraineAbel J.International Association for Shells and Spatial Structures – IASS (Spain)

^ ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Gordeiev V.OJSC “V. Shimanovsky
UkrRDIsteelconstruction”

^ Vice Chairman:

Zubenko O.OJSC “V. Shimanovsky
UkrRDIsteelconstruction”

Secretary:

Lenda G.OJSC “V. Shimanovsky
UkrRDIsteelconstruction”
Adrianov V.Ukrainian State Corporation

“Ukrmontazhspetsbud”
Barzilovich D.Ministry of Regional Development and Civil Engineering of Ukraine

Dzhur Yu.CJSC Research and Production Enterprise

“Trust Krivorozhstalconstructsiya”


Zubko G.OJSC “Zhitomir enclosing structures plant”Moskalenko V.Company “Prombudremont”Ryzhenkov O.OJSC “Constructsiya”
Tarnоpolsky O.

OJSC “Design Institute Dniproproektstalconstructsiya”
Shulman Z.Corporation “Promstalconstructsiya”^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Шимановський О.В.ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”

^ Заступник голови:

Пасечнюк В.Л.ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”

Секретар:

Гром А.А.ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”

Белоєв М.
Консорціум “КЗУ ХОЛДИНГ ГРУП” (Болгарія)


Голоднов О.І.ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”


Зюлко Є.Гданська Політехніка (Польща)Каравайченко М.Г.ЗАТ “Нафтомонтаждіагностика” (Росія)Корольов В.П.ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”


Кржупка В.Інститут прикладної механіки

(Чеська республіка)


^ Кульбах В.Р.Талліннський технічний університет (Естонія)


Павлов А.Б.ЗАТ “ЦНДІПСК ім. М.П. Мельникова” (Росія)


Лобанов Л.М.Інститут електрозварювання
ім. Є.О. Патона


Любін О.Ю.Корпорація “Промстальконструкція”

Тулебаєв К.Р.ДІ “Алматидіпромісто” (Казахстан)Шугаєв В.В.Науково-дослідний інститут бетону та залізобетону (Росія)


^ Трощенко В.Т.Інститут проблем міцності
ім. Г.С. ПисаренкаЯнковяк Р.Опольська Політехніка (Польща)

^ PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Shimanovsky O.
OJSC “V. Shimanovsky UkrRDIsteelconstruction”

^ Vice Chairman:

Pasechnyuk V.OJSC “V. Shimanovsky UkrRDIsteelconstruction”

Secretary:

Grom А.OJSC “V. Shimanovsky UkrRDIsteelconstruction”

Beloyev М.
Consortium “KZU HOLDING GROUP” (Bulgaria)


Golodnov O.OJSC “V. Shimanovsky UkrRDIsteelconstruction”Ziolko Ye.Gdanska Polytechnica (Poland)


Karavaichenko M.CJSC “Naftomontazhdiagnostika” (Russia)Korolev V.OJSC “V. Shimanovsky UkrRDIsteelconstruction”


Krzhupka V.Institute of applied mechanics
(Czech Republic)


Кulbach V.Tallinn Technical University (Еstonia)


Pavlov А.CJSC “M.P. Melnikov RBIsteelconstruction” (Russia)


Lobanov L.E. O. Paton Electric Welding Institute


Lyubin O.Corporation “Promstalconstructsiya”

Тulebaev K.State Institute “Almatydipromisto” (Кazakhstan)


Shugayev V.Research Institute of concrete and reinforced concrete (Russia)


Тrostchenko V.G.S. Pisarenko Institute for Problems of StrengthJankowjak R.Opolska Polytechnica (Poland)

^ ВСТУПНЕ СЛОВО


^ Голова Програмного комітету,

Голова Правління

ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція

ім. В.М. Шимановського”, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Шимановський Олександр Віталійович

Науково-технічні конференції, що організуються і проводяться ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського", мають давню традицію. Це свідчить про:

 • авторитет інституту головної науково-дослідної і проектної організації сталевих конструкцій будівельного комплексу України, що не тільки визначає технічну політику в галузі металобудівництва, але й формує нормативну базу для розрахунків і проектування сталевих і алюмінієвих конструкцій;

 • увагу, що приділяється інститутом щодо обміну передовими ідеями і науковим досвідом у різноманітних галузях будівництва, організації й участі в роботі конгресів, конференцій, колоквіумів і семінарів, а також створенню всіх необхідних умов для їхньої подальшої плідної роботи;

 • інтерес наукових співробітників, проектувальників, монтажників, фахівців з експлуатації будинків і споруд до розглянутих на конференціях напрямів досліджень, які відображають актуальні проблеми розвитку і вдосконалення металевих конструкцій.

На відміну від багатьох інших конференцій, нарад і симпозіумів, які відбуваються останнім часом, науково-технічні конференції, що проводяться ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського", мають ще одну незаперечну перевагу - істотну практичну спрямованість прийнятих рішень і рекомендацій. Можна вказати на рішення щодо удосконалення нормативної бази будівництва (у тому числі металобудівництва), проведення паспортизації і реконструкції фізично і морально застарілих будинків і споруд, впровадження прогресивних методів розрахунку, проектування і керування виробництвом.

Як наслідок, багато з цих рішень знайшли, відображення в постановах Кабінету Міністрів України, Мінрегіонбуду України, Національної академії наук України, Академії будівництва України, інших державних і громадських організацій.

^ SPEECH OF WELCOME


^ Chairman of the Program Committee,

Chairman of the Board ОJSC
“V. Shimanovsky UkRDIsteelconstruction” ,


Honored Scientist of Ukraine, Member of Academy of Civil Engineering of Ukraine,

Dc. Sc. (Eng.), professor

Shimanovsky Olexander

The Scientific and Technical Conferences, organized and held by OJSC “V. Shimanovsky UkrRDISteelconstruction” have a long-lasting traditions . This is especially true in regard to:

 • authority of the Institute, which is a head Research and Design Organization of Steel Construction in operation in civil engineering complex of Ukraine. It determines technical policy in the field of metal engineering and elaborates a regulatory basis for calculation and design of the structures made of steel and aluminium.

 • attention paid by the Institute upon exchange of ideas and scientific experience in various branches of civil engineering as well as in organization and participation at such events as Congresses, Conferences, Colloquiums and Seminars, including creation of all necessary conditions for their the most fruitful activities, was highly appreciated;

 • interest, displayed by scientific workers, designers, manufacturers, fitters, specialists, who deals with service of buildings and installations, having their own view on the trends of investigations under the Conference consideration, reflects the topical problems in the development and perfection of the metal structures.

As distinct from many other similar Conferences, Meetings and Symposiums, which have been taken place especially in recent years the Scientific and Technical Conferences, organized by our Institute, have one unambiguous advantage, such as a remarkable practical applicability of the accepted decisions and recommendations. It is possible to mention solutions, aimed at improvement of regulatory base in civil engineering (including metal engineering), performance of certification, reconstruction of buildings and structures which are out of date physically and morally, implementation of advanced calculation methods as well as design and production management.

Later many of these solutions were realized in Cabinet’s Decrees of Ukraine, Ministry of Civil Engineering of Ukraine, Ukrainian National Academy of Sciences, Academy of Civil Engineering of Ukraine, other state and public organizations.

Основне завдання науково-технічної конференції, що проводиться, крім головного - наукового, полягає також у тому, щоб вона виступила в ролі форуму для обміну передовим досвідом з проблем формоутворення, моделювання, розрахунку й аналізу поводження конструкцій, стандартизації, утворення, розробки нових технічних рішень, виготовлення і монтажу, експлуатації і реконструкції будівель і споруд, виготовлених зі сталі, алюмінію та інших матеріалів. Конференція адресована науковцям, проектувальникам, розроблювачам і конструкторам, фахівцям-практикам промислового виробництва, а також архітекторам і всім тим, хто має відношення до галузі будівельних металоконструкцій.

Програмний комітет IX Української науково-технічної конференції "Металеві конструкції: сьогодення та перспективи розвитку" прийняв до розгляду 87 доповідей, підготовлених 108 вченими і фахівцями з 6 країн з таких основних напрямків досліджень:
  • ^

   розроблення раціональних типів будівельних металевих конструкцій, експериментально-теоретичні дослідження роботи елементів та з’єднань;

  • розвиток методів розрахунку та проектування будівельних металевих конструкцій та споруд;

  • ^

   удосконалення технологій виготовлення і монтажу металевих конструкцій;

  • проблеми технічної експлуатації, методи оцінювання технічного стану та визначення залишкового ресурсу металоконструкцій;

  • ^

   розвиток і удосконалення нормативної бази в галузі металобудування;

  • суміжні проблеми.


Кожна доповідь буде представлена в усній формі на пленарних засіданнях конференції.

Маю честь і задоволення вітати Вас як учасників конференції з зазначеної тематики. Сподіваюсь, що конференція сприятиме вирішенню багатьох актуальних завдань металобудівництва і пройде як школа передового досвіду, творчих дискусій, апробації нових ідей, прогнозування перспективних напрямів розвитку, а також дозволить установити нові професійні контакти.

Проведення нашої конференції, напевно, не було б успішним без морального і фінансового сприяння, наданого організаціями-спонсорами. Їхня постійна увага і підтримка заслуговують на глибоку вдячність.
Бажаю учасникам конференції плідної роботи!
The main purpose of our Conference, besides the principal scientific aim lies in the following. We expect that it will be regarded as a great forum for exchange of progressive experience related with problems in shape formation, simulation, calculation and analysis of structural behavior, standardization, training, development of new up-dated designs, fabrication and erection, maintenance and reconstructions of buildings and installations made of steel, aluminium and many other materials. Our Conference may be of a great interest for scientific workers, designers, developers and analysts, practical experts in the field of industrial engineering, architects and all those, whom it may concern in the sphere of construction metalwork.

The Program Committee of IX International Scientific and Тechnical Conference “The metalwork in Civil Engineering: State-of-the-Art and perspectives” has accepted for presentation 87 papers, prepared by 108 scientists and specialists from 6 countries, according to the following basic trends in research:
  • ^

   development of rational types of the structural metalwork, experimental and theoretical investigation of elements and joints behaviour;

  • elaboration of analytic and design methods of the structural metalwork;

  • improvements in fabrication and erection technologies of the metalwork;

  • ^

   problems in operation, technical conditions assessment methods and determination of the steelwork residual service life;

  • development and perfection of regulatory basis in the field of metal structural engineering;

  • other relevant problems.


Every paper will be delivered orally at plenary sessions of the Conference.

I have a great honor and pleasure to greet you as the Conference participants devoted to the topicality mentioned above. I hope that the Conference will promote solution of many pressing problems in metal engineering and will serve as a school of advanced experience, creative discussions, consideration of new concepts, prediction of promising development trends and will allow to establish new professional contacts also.

The holding of our Conference could not be so successful without moral and financial assistance, rendered by organizations-sponsors. Their constant attention and support deserves a deep gratitude.
I wish the Conference participants a fruitful activity!


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
  • ^

   Розроблення раціональних типів будівельних металевих конструкцій, експериментально-теоретичні дослідження роботи елементів та з’єднань

  • Розвиток методів розрахунку та проектування будівельних мета­левих конструкцій та споруд

  • ^

   Удосконалення технологій виготовлення і монтажу металевих конструкцій

  • Проблеми технічної експлуатації, методи оцінювання технічного стану та визначення залишкового ресурсу металоконструкцій

  • ^

   Розвиток і удосконалення нормативної бази в галузі метало­будування


ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, російська, англійська.

^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ДОПОВІДАЧІВ

 • Усі доповіді, прийняті Програмним комітетом, представляються в усній формі згідно з регламентом конференції.

 • Виступ доповідачів – не більше 10 хвилин. Ілюстративні матеріали для доповідей можуть бути надані у вигляді презентації Microsoft PowerPoint 2000 або прозорих плівок. Застосування додаткових технічних засобів повинне буде погоджене з Оргкомітетом до 15 серпня 2008 р.

 • Просимо надіслати вашу презентацію в Оргкомітет до 15 серпня 2008 р. Якщо обсяг доповіді перевищує 10 MB, будь ласка, надішліть його в Оргкомітет на CD.

 • Просимо кожну групу авторів надати інформацію про доповідача для представлення учасникам конференції.

 • У рамках проведення конференції планується видання “Збірника наукових праць”. Доповіді мають бути оформлені згідно з вимогами ВАК України. За рішенням Програмного комітету конференції кращі роботи будуть опубліковані в журналі “Промислове будівництво та інженерні споруди”, що належить до фахових видань ВАК України. Просимо надіслати тексти доповідей в Оргкомітет до 15 серпня 2008 р.

^ КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Для учасників та супроводжуючих осіб у рамках конференції передбачена дружня вечеря на кораблі з прогулянкою по Дніпру та ознайомча екскурсія містом. Додатково планується екскурсія в музей під відкритим небом Пирогово та відвідування Київського державного академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

THE CONFERENCE TOPICS
  • ^

   Development of rational types of the structural metalwork, experimental and theoretical investigation of elements and joints behaviour

  • Elaboration of analytic and design methods of the structural metalwork

  • Improvements in fabrication and erection technologies of the metalwork

  • ^

   Problems in operation, technical conditions assessment methods and determination of the steelwork residual service life

  • Development and perfection of regulatory basis in the field of metal structural engineering


LANGUAGE

Ukrainian, Russian and English are the official languages for both oral and written contributions.

^ GUIDELINES FOR AUTHORS OF PAPERS

 • All papers accepted by Program Committee will be orally presented according to timetable of the Conference.

 • The oral presentation should last not more than 10 min. The illustrated materials for papers may be given in the form of presentations Microsoft PowerPoint or transparent films. Any additional media use should be agreed with Organizing Committee not later than 15 August, 2008.

 • Please send your presentation to Organizing Committee until 15 August, 2008. If size of the presentation exceeds 10 MB, please send it on CD to Organizing Committee.

 • Each team of authors should send also information on who will be presenting the co-authored paper.

 • Within the scope of the Conference work the edition of “Collected Scientific Reports” is to be published. The papers should be prepared according to the requirements of the Higher Examination Board of Ukraine. On the decision of the Conference Program Committee the best papers are to be published in the journal “Industrial Construction and Engineering Structures”, which belongs to professional editions of the Higher Examination Board of Ukraine. Please, send your papers to the Organizing Committee until August 15, 2008.

^ CULTURAL PROGRAM

For participants and accompanying persons the friendly supper aboard a ship, voyage along the river Dnieper and sightseeing tour of the city are to be provided within the scope of the Conference work. It is envisaged the tour at the open air museum Pyrogovo and visiting of Kiev State Drama and Comedy Theatre at the left bank of the Dnieper river additionally.

Р Е Г Л А М Е Н Т

SCHEDULE

^ Вівторок,
9 вересня 2008 р.


Tuesday,
9 September , 2008


Середа,
10 вересня 2008 р.


Wednesday,
10 September , 2008

Заїзд учасників конференції,

реєстрація учасників у залі засідань готелю Братислава (Білий зал, 1-й поверх)

і розміщення в готелі

Arrival of the Conference participants,

registration of the participants at the Hotel Bratislava hall (White room 1st floor)

and hotel accommodation

(8.00-13.00)

Відкриття конференції

Opening of the Сonference

14.00-14.30

9.00-11.00

Секція 1,

зала № 1

Section 1,

hall № 1

Секція 2,

зала № 2

Section2,

hall № 2

Секція 4,

зала № 3

Section4,

hall № 3

11.00-11.30

Перерва на чай, каву

Tea, coffee break

Пленарні засідання

Зал Галактика

Plenary session

Hall Galaxy

14.30-18.00

11.30-13.00

Секція 1,

зала № 1

Section 1,

hall № 1

Секція 2,

зала № 2

Section2,

hall № 2

Секція 4,

зала № 3

Section4,

hall № 3

13.00-14.00

Обід

Lunch

Привітальний фуршет для учасників конференції

Welcoming banquet for the participants of the Conference

18.30-19.30

14.00-15.30

Секція 1,

зала № 1

Section 1,

hall № 1

Секція 2,

зала № 2

Section 2,

hall № 2

Секція 3,

зала № 3

Section3,

hall № 3

15.30-16.00

Перерва на чай, каву

Tea, coffee break

16.00-17.30

Секція 1,

зала № 1

Section 1,

hall № 1

Секція 2,

зала № 2

Section 2,

hall № 2

Секція 5,

зала № 3

Section5,

hall № 3

18.00-21.00

Дружня вечеря на кораблі з прогулянкою по Дніпру

^ Friendly supper aboard a ship and voyage along the river Dnieper
РОБОТИ

OF WORK

^ Четвер,
11 вересня 2008 р.


Thursday,
11 September , 2008


9.00-12.00

Пленарні засідання

Зал Галактика

Plenary session

Hall Galaxy

12.00-13.00

Підсумки,
закриття конференції


Conclusions, closing of the Conference


13.00-14.00

Обід
Lunch


14.00-20.00


Ознайомча екскурсія містом

Sightseeing tour of the cityЕкскурсія в музей під відкритим небом Пирогово

^ Tour at the open air museum PyrogovoВідвідування Київського державного академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра

Visiting of Kyiv national academic theater of drama and comedy on the Dnieper left bank

^ ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Вівторок, 9 вересня 2008 р., зала № 1

14.00 – 17.30

Відкриття конференції

Привітання учасникам конференції Голови правління ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського” Шимановського О.В.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconMain directions of scientific activity
«Development of scientific-technical bases of creation of industrial boilers with space-cooling furnace»

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconFourth International Scientific Conference in Physiology, Medicine,...
«Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии, медицине, фармакологии»

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference icon290‒летию Российской Академии наук посвящается Конференция. XVI international...
...

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconWorking languages: Ukrainian, Russian, Polish, English. The main directions of the conference
Приднепровский научный центр нан украины, Министерства образования и науки Украины

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconВенгрия. Термальный куророт хайдусобосло hotel Atlantis Medical, Wellness & Conference 4*sup
Цены лечебных пакетов в отеле Hotel Atlantis Medical, Wellness & Conference  4*sup

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconЗ аявка на посещение Конкурса Ukrainian spa & Wellness Professional awards- 2009
...

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconReal-Time & Embedded Computing Conference-Vancouver
Выставку Real-Time & Embedded Computing Conference традиционно сопровождает обширная деловая программа, включающая семинары и презентации...

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconДрифт открывает сезон комитет по дрифтингу Автомобильной Федерации...
Мая в 13: 00 на автодроме "Чайка" cостоится открытие первого этапа Drift Ukrainian Championships 2013, который в этом году проходит...

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconThe conference can also be regarded as a successor to the imia international...
Праге, Чешская Республика, 17 19 апреля 2013 года. Efmi stc 2013 года продолжает серию успешных efmi stc конференций. Это одно из...

Ix ukrainian Scientific and Technical Conference iconRecommendations for writing authors summary (abstract) of scientific articles in the journal

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<