6. Кодекс про шлюб та сім'ю урср // Відомості Верховної Ради урср. 1969. №26. Ст. 204; 1970. № Ст. 16
Скачать 232.48 Kb.
Название6. Кодекс про шлюб та сім'ю урср // Відомості Верховної Ради урср. 1969. №26. Ст. 204; 1970. № Ст. 16
Дата публикации25.08.2013
Размер232.48 Kb.
ТипКодекс
uchebilka.ru > Право > Кодекс

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1 .Конституція України//Урядовий кур'єр. - 1996. Липень-№ 129-130.

2.Господарський кодекс України // Голос України. - 2003. 14.03.2003. - № 49-50.

3.Житловий Кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. -№ 28. - Ст. 574.

4.3емельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№3-4.-Ст. 27.

5.Кодекс законів про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УРСР від 31.05.1926р. Затверджений 3-ю сесією ЦВК УРСР 31.05.1926 р. // ЗУ УРСР. - 1926. -.№ 67-69. - Ст. 440.

6.Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. -1969. - № 26. - Ст. 204; 1970. - № 2. - Ст. 16.

7.Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№25-26.-Ст. 131.

8.Митний кодекс України // http://www.legal.com. иа/ёокитепх/коаекз/ 000000092-15.html

9.Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№ 21-22.-Ст. 135.

 1. Цивільний кодекс України // Голос України, 2003, 12.03.2003 р. № 45-46; Голос України, 2003 р., 13.03.2003 № 47-48.

 2. Цивільно-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1963. - № 30. - Ст. 464. ^

 3. Закон України "Про заставу" // Відомості Верховної Ради України. -1992.-№47.-Ст.642.

 4. Закон України "Про місцеве самоврядування" // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

 1. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

 2. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" // Відомості Верховної Ради України - 1992. - № 36. - Ст. 524.

 3. Закон України "Про психіатричну допомогу" // Відомості Верховної Ради України - 2000. - № 19. - Ст. 143.

 4. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" // Відомості Верховної Ради України. -1995.-№6.-Ст.35.

 5. Закон України "Про освіту" // Відомості Верховної Ради України. -1991.-№34.-Ст. 451.

 6. Закон України "Про охорону дитинства" // Відомості Верховної Ради України - 2001. - № 30. - Ст. 142.

 7. Основи законодавства про охорону здоров'я // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 4. - Ст. 19.

 8. Правила опіки та піклування // Офіційний вісник України. - 1999. - № 26.-С. 1252.

 9. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 18.06.1994 р. // Юридична комп'ютерна система "Інфодиск".

 10. Типове положення "Про відділ освіти районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрацій// Офіційний вісник України. -1999.-№ 10.-26.03.99 р.

 11. Типове положення "Про управління охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської ріської державної адміністрації" // Офіційний вісник України. - 1998. - № 50. -ЗШ2.1998 р.

 12. Приказ Министерства образования РФ от 20 июля 1995г. "О серьезных недостатках в деятельности органов образования по защите жилищных прав несовершеннолетних" // Вестник образования. - 1995. - № 8. - С. 41-42.

 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 04.10.91 р. "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок" (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 13 від 25.12.92 р.; № 15 від 25.05.98 р.).

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3.12.1997 р. № 13 "Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових та службових осіб у сфері управлінської діяльності, що порушують права та свободи громадян".

 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 р. № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України - 1995. - № 1. -С. 310-326.

 3. Аврамова О. Жилье: товар с особым характером // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 7. - С. 29-31.

 4. Алексеев С. С. Общая теория социалистического права. (Курс лекций). Учеб. пособие. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1964.-226 с.

 5. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М.: Юридическая литература, 1989. - 286 с.

 6. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. - 712 с.

 7. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций: В 2 т. -Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1972. - Т. 1. - 396 с.

 8. Алексеев С.С, Яковлев В.Ф. Гражданское право и современность // Советское государство и право. - 1984. - № 3. - С. 34-36.

 9. Алойц A.C. О значении "неподвижных" понятий в науке советского гражданского права // Вопросы советского гражданского права и процесса. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1969. - С. 49-51.

 10. Амфитеатров Г. Институт безвестного отсутствия в нашем праве // Социалистическая законность. - 1964. -№ 7-8. - С. 18-19.

 11. Арзамасцев А.Н. Охрана социалистической собственности по советскому гражданскому праву. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1956.-208 с.

 12. Артамонов Н.В. Правовой статус военнослужащих в СССР // Советское государство и право. - 1983. -№ 5. - С. 19-28.

 13. Баранкова В.В. Проблеми нотаріальної форми охорони та захисту прав: Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія ім. Я. Мудрого.- X., 1987. - 24 с.

 14. Бару М., Пушкін О., Сібільов М. Конституційне право на жилу площу // Радянське право. - 1979. - № 10. - С. 11-13.

 15. Бару М.И., Пушкин A.A., Сибилев М.Н. Понятие и юридическая природа права на жилище // Основы советского жилищного законодательства. -Свердловск, 1981. - 144 с. - С. 56-62.

 16. Басков В.И. Правовой статус осужденных // Правоведение. - 1978. - № 2.-С. 57-63.

 17. Берлач А. Еще раз о рынке земли // Предпринимательство, хозяйство и право. -1999. - № 8. - С. 27-30.

 18. Бічук Л. Захист права власності неповнолітнього на нерухоме майно // Право України. - 1999. - № 6. - С. 85-86.

 19. Бічук Л. Управління майном неповнолітнього: деякі пропозиції // Право України. - 2000. - № 9. - С. 101-104.

 20. Блинова T.B. Правовое положение недееспособных вследствие психического расстройства по советскому гражданскому и семейному законодательству: Дис.... канд. юр. наук: 12.00.03. -М., 1985. -222 с.

 21. Богданов E.B. Проблемы унификации гражданского законодательства Беларуси, России и Украины в связи с образованием единого экономического пространства (ЕЭП) // Проблемы унификации гражданского законодательства Беларуси, России и Украины в связи с образованием единого экономического пространства: Материалы международной научно-практической конференции. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2004. - 284 с. - С. 5-15.

 22. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 2-е, испр. - М.: Статут, 2000. - 848 с.

 23. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права- М.: Государственное издательство юридической литературы. 1950. - 368 с.

 24. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: (Очерк теории). - М.: Юридическая литература. 1976 - 215 с.

 25. Бугаевский A.A. Право родственников на опекунство. - Петроград: Типография товарищества "Общественная польза", 1915.-16 с.

 26. Будзилович I. Право на житло, його зміст // Радянське право. - 1981. -№ 1.-С. 68-69.

 27. Вебере Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. - Рига: Зинатне, 1976. - 231 с.

 28. Венедиктов A.B. О субъектах социалистических правоотношений // Вестник ЛГУ. - 1956. - № 5. - С. 140-146.

 29. Венедиктов A.B. О субъектах социалистических правоотношений // Советское государство и право. - 1955. - № 6. - С. 20-24.

 30. Венедіктова I.B. Договір довірчого управління майном в Україні. -Харьков: Консум, 2004. -216 с.

 31. Вершинин А. П. Судебная форма зашиты субъективных прав // Правовые и специальные средства охраны социалистической собственности: Тезисы выступлений к областной научно-практической конференции. -Харьков, 1989. - 52 с. - С. 16-18.

 32. Витрук Н.В. О категориях правового положения личности в социалистическом обществе // Советское государство и право. - 1974. - № 12. -С. 10-13.

 33. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. -М.: Наука, 1979. - 13 с.

 34. Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. - М.: Изд-во Московского университета, 1972. - 300 с.

 35. Вольман И.С. Опека и попечительство. - СПб.: Тип. «Труд», 1913. -315 с.

 36. Витрянский В.В. Доверительное управление имуществом. - М.: Статут, 2002.-157 с.

 37. Гальперин Л.Б., Шляйферт М.В. Проблема правового статуса изобретателя в СССР // Вопросы теории и практики гражданско-правового регулирования: Сборник. - Томск: изд-во Томского университета, 1982. - 144 с. -С. 27-41.

 38. Гей Э. Опекунство как общественная повинность // Вестник права. -1916.-№50.-11,12.-С. 1212-1214.

 39. Германское гражданское право. Часть 1. Гражданское уложение: Пер. с нем./ Серия: Современное зарубежное и международное частное право. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. - 552 с.

 40. Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. - М.: Наука, 1977.-310 с.

 41. Гойхбарг А.Г. Брачное, семейное и опекунское право Советской республики. - М.: Правоведение, 1920. - 200 с.

 42. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. - М.: Юридическая литература, 1972.-144 с.

 43. Гражданское право. - М., 1993.-Ч. 1.-520 с.

 44. Гражданское право. Часть 1. Учебник. / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 1996. - 782 с.

 45. Гражданское право: Учебник: В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Изд-во БЕК, 1998. - Том 1.-816 с.

 46. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. / Отв. ред. Е.А. Васильев. - М., 1993. - 293 с.

 47. Гражданско-правовая охрана интересов личности. - М.: Юридическая литература, 1969.-255 с.

 48. Гримм Д. К учению о субъекте права // Вестник права. - 20.07.1914. -№29.-С. 167-188.

 49. Гуреев П.П. Защита личных и имущественных прав. - М.: Наука, 1964. -112 с.

 50. Гусаков А.Г. Система римского права. Обязательственное право. - М., 1893.-788 с.

 51. Давид Р. Основные правовые системы современности. - М.: Международные отношения, 1996. - 398 с.

 52. Дзера I.O. Цивільно-правові засоби права власності в Україні. - К.: Юрінком Інтер. 2001. - 256 с.

 53. Дождев Д.В. Римское частно право: Учебник для вузов. / Под общ. ред. B.C. Нерсесянца. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Издательство НОРМА, 2003. - 784 с.

 54. Дождев Д.В. Римское частное право / Под ред. B.C. Нерсесянца. - М.: ИНФРА: М - НОРМА, 1996. - 685 с.

 55. Ершова Н.М. Опека и попечительство. - М.: Юридическая литература, 1971.-78 с.

 56. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи - Харьков: "Ксилон", 2000. - 398 с.

 57. Жицинский Ю.С. Санкция нормы советского гражданского права. -Воронеж: изд-во Воронежского университета, 1968. — І23 с.

 58. Загоровский А.И. Курс семейного права / Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. - М.: Издательство «Зерцало», 2003. - 464 с. (Серия «Русское юридическое наследие»).

 59. Законы гражданские (Свод Законов, т. X. Ч. 1, изд. 1914) с разъяснениями правительствующего Сената и комментариями русских юристов, извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву и судопроизводству (по 1.02.1915г.). Изд-е 5-е. В 2-х т. / Сост. И.М. Тютрюмов. - Изд-во юридического книжного магазина И.И. Зубкова, под фирмой «Законоведение», комиссионера государственной типографии, 1915. -Т. 1.-988 с.

 60. Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей: тематична Державна доповідь про становище дітей за підсумками 2001 року. -К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002. - 160 с.

 61. Зинченко С, Лапач В. Правовой статус имущества как объекта гражданских прав // Хозяйство и право. - 2000. - № 8. - Приложение. - С. 5-8.

 62. Змирлов К. Опекунские установления по новому проекту. // Юридический вестник. - 1888. -№11, ноябрь. - Т. XXIX. - С. 352-397.

 63. Змирлов К.П. О праве опекуна отыскивать наследство в пользе безвестно отсутствующего // Журнал гражданского и уголовного права. - 1888. -Кн. 8.-20-25 с.

 64. Иванов О.И. Спорные вопросы жилищного права и практики его применения // Труды Иркутского государственного университета. - Т. X. Серия юридическая. - Вып. 9, ч. 3. - Иркутск, 1969. - 260 с. - С. 6-18.

 65. Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер: Автореф. дис. ... докт. юр. наук: 12.00.03 /Свердловск, 1985. - 32 с.

 66. Илларионова Т.И. Союзный и республиканский (РСФСР) Законы о собственности // Право и экономическое сотрудничество: Тезисы семинара. -Свердловск, 1991. - 57 с. - С. 4-9.

 67. Институции Юстиниана / Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова. -М., 1998.-318 с.

 68. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права". - М: Статут, 2000. - 777 с.

 69. Иоффе О.С. Новая кодификация советского гражданского законодательства и охрана чести и достоинства граждан // Советское государство и право. - 1962. - № 7. - С. 61-63.

 70. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву.-Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. 1949- 144 с.

 71. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. В 2-х ч - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1975. - Ч. 1. - 160 с.

 72. Иоффе О. С. Советское гражданское право: Курс лекций. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1958.-511 с.

 73. Калмыков Ю. X. Вопросы применения гражданско-правовых норм. -Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1976. - 267 с.

 1. Киреева Н. А. Участие органов опеки и попечительства в советском гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03 / М., 1985. -20 с.

 2. Кожевников С. Н. Меры защиты в советском праве: Автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03 / Свердловск, 1968. - 22 с.

 3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Отв ред. О.Н. Садиков. - М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ: Изд. группа ИНФРА - М - НОРМА, 1995. - 779 с.

 4. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова, П.И. Седугина. - М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997.-384 с.

 5. Красавчиков O.A. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. -М.: Юридическая литература, 1966. - 200 с.

 6. Красавчиков O.A. Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1977. -384 с.

 7. Красавчиков O.A. Юридические факты в советском гражданском праве. -М.: Госюриздат, 1958. - 183 с.

 1. Лемпер Б. Охрана имущественных интересов совершеннолетних лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве // Советская юстиция. - 1988. - № 6. - С. 26-27.

 2. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1962. - 238 с.

 3. Любавский М.К. О влиянии безвестного отсутствия на пользование правами // Юридический вестник. - 1863. - № 10. - С. 5-11.

ПО. Майданик P.A. Інститут довірчого управління майном і проект Цивільного кодексу України // Тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань кодифікації законодавства України. -Київ: Українська правнича фундація. - 143 с. - С. 184-186.

 1. Майданик P.A. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. -Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. - 502 с.

 2. Майданик P.A. Траст: собственность и управление капиталами (природа прав, рецепция и право Украины). - К.: Наукова думка, 1995. - 176 с.

ИЗ. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. - М.: Юридическая литература, 1981. - 216 с.

 1. Малеин Н.С. Гражданско-правовое положение личности в СССР. -М.: Наука, 1975.-399 с.

 2. Малеин Н.С. Тенденции развития гражданского права // Советское государство и право. - 1978. - № 1. - С. 40-42.

 3. Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности. - М.: Юридическая литература, 1968. - 143 с.

 4. Мананкова Р.П. О понятии специального правового статуса (модуса) // Проблемы совершенствования гражданско-правового регулирования. - Томск, 1982.-260 с.-С. 35^12.

 5. Мананкова Р.П. Правовой статус членов семьи по советскому законодательству (цивилистйческий аспект): Автореф. дис. ... докт. юр. наук: 12.00.03/М., 1990.-34 с.

 1. Марчевський В.Г. Регулювання довірчих відносин в новому цивільному законодавстві України // Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. - Випуск 48. Правознавство. - С. 64-67.

 2. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. -М.:Юристъ, 1999.-384 С.

 3. Матузов Н.И. Правовая система и личность. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1986. - 293 с.

 4. Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2-х частях. - М.: Статут, 1997.-Ч. 1.-286 с.

 5. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-ч. ). Изд. 2, испр. - М.: Статут, 2000.-831 с.

 6. Мічурін Є. Особливості правового режиму житла та його співвідношення з іншими видами нерухомого майна // Право України. - 2002. -№ 11.-С. 91-93.

 7. Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. В.М. Чернова. - М.: Юристъ, 1999. - 176 с.

 8. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: Учебно-практическое пособие / Под ред. проф., д.ю.н. Р.П. Мананковой. - М.: Издательство "Палеотип", 2002. - 248 с.

 9. Мицкевич A.B. Субъекты советского права. -М.: Госюриздат, 1962. -213 с.

 10. Мицкевич A.B. Субъекты советского права. -М.: Госюриздат, 1961. -208 с.

 11. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: опорні конспекти: Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 1996. - 256 с.

 12. Научно-практический комментарий к Основам гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик / Под ред. Братуся С.Н., Флейшиц Е.А. - М.: Госюриздат, 1962. - 419 с.

 13. Недбайло И. Е. Применение советских социалистических правовых норм: Автореф. дис.... докт. юр. наук: 12.00.03 / МГУ. - М., 1956. - 34 с.

 1. Нечаева A.M. Брак, семья, закон / Отв. ред. В.А. Рясенцев. - М.: Наука, 1984. - 144 с.

 2. Нечаева A.M. Правоспособность и дееспособность физических лиц как субъектов гражданских прав / Субъекты гражданского праЩ. - М.: Институт государства и права РАН, 2000. - 126 с. - С. 6-18.

 3. Нечаева A.M. Семейное право. Курс лекций. - М.: Юристь, 1999. -336 с.

 4. Никифоров Б.С. Некоторые вопросы правосубъектности граждан // Советское государство и право. - 1956. - № 6. - С. 60-62.

 5. Новоселов В.И. Правовой статус рабочих и служащих, его виды и содержание // XXV съезд КПСС и развитие науки трудового права и социального обеспечения. - М., 1978. - 448 с. - С. 75-80.

 6. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. и доп. Отв. ред. М.Н. Марченко- М.: ИКД "Зерцало-М", 2001.-Том2.-528 с.

 7. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - 552 с.

 8. Основы теории государства и права. - М.: Юридическая литература, 1971.-408 с.

 9. Паварс А.Я. О проблеме гражданскоправового регулирования частичной дееспособности несовершеннолетних // Правоведение. - 1967. - № 4. -С. 66-74.

 10. Патюлин В.А. Субъективные права граждан - основные черты, стадии, гарантии реализации // Советское государство и право. - 1971. - № 6. -С. 26-27.

 11. Первый Кодекс законов РСФСР «Об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве». - М., 1918. - 34 с.

 12. Пергамент А.И. Жилищные права несовершеннолетних // Учёные записки ВИЮН. Вып. 1.-М., 1957.-С. 150-155.

 1. Пергамент А.И. Опека и попечительство. - М.: Юридическая литература, 1966. - 161 с.

 2. Пергамент А.И. К вопросу о правовом положении несовершеннолетних // Ученые записки ВЮЗИ. - Вып. 3. - М., 1955. - С. 14—30.

 3. Поляков A.B. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. - СПб.: Издательский дом С. -Петерб. гос. ун-та, 2004. - 864 с.

 4. Постанова Президії Вінницького обласного суду від 22.09.94 p. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1995. - № 3. - Ч. 2.

 5. Постанова Президії Запорізького обласного суду від 05.09.97 р. // Рішення Верховного Суду України. - 20 квітня 1999 р.

 6. Потюков А.Г. Круг членов семьи по жилищному праву // Вестник Ленинградского университета. - 1963. - № 5. - С. 97-98.

 7. Право и защита семьи государством. / Е.Г. Азарова, Ю.А. Королев, Е.В. Кулагина и др. - М.: Наука, 1987. - 464 с.

 8. Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав // Сб. учен. тр. / O.A. Красавчиков, В.Ф. Яковлев, Г.Я. Стоякин и др. - Свердловск, 1983. - Вып. 27. - 318 с.

 9. Протокол № 35 від 25.09.1999 р. // Архів Лубенського виконавчого комітету Рівненської області.

 10. Протокол обласного семінару-наради державних та приватних нотаріусів Сумської області 22-23.12.2003 р.

 11. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник). / Под ред. В.А. Томсинова. - М.: ИКД "ЗЕРЦАЛО-М", 2003. - 448 с.

 12. Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. - М.: Плевако, 1874. -Т. 1.-VIII.-550 с.

 13. Рабинович Н.В., Витрук Н.В. Социалистическое право и личность // Правоведение. - 1970. - № 3. - С. 24-26.

 14. Рамзаев П. В. Члены семьи по семейному и жилищному законодательству // Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье в правоприменительной практике: Межвузовский тематический сборник. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1978. - 136 с. - С. 35-39.

 1. Регельсберг Ф. Общее учение о праве. -М., 1897. - 818 с.

 2. Решение принято // Комсомольское знамя. - 1983. - 20.03. - С. 3.

 3. Рішення Рівненського міського виконавчого комітету № 35/99 від 14.07.99 р. // Архів Рівненського міського виконавчого комітету.

 4. Романов O.E. Теоретические и практические аспекты состава предприятия // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 6. / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. - M.: Изд-во НОРМА, 2003. - 384 с. - С. 200-239.

 5. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. - Львов: Вища школа, 1985.-182 с.

 6. Рудяков А., Ивакин В. Рассмотрение судами дел о признании граждан недееспособными // Советская юстиция. - 1984. - № 20. - С. 18-20.

 7. Свердлов Г.М. Советское семейное право. - М.: Госюриздат, 1951. -224 с.

 8. Свердлов Г.М. Советское семейное право. - М.: Госюриздат, 1958. -238 с

 9. Семейное право зарубежных европейских социалистических стран. -М., 1979.-384 с.

 10. Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского. - М.: Статут, 1999. -464 с.-С. 109-160.

 11. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. - М.: Изд-во АН СССР, 1953. - 238 с.

 12. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука B.C. - К.: Істина, 2002.-304 с.

 13. Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: Статут, 2002. - 638

с.

 1. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Теория государства. Теория демократии и права человейВОсновные типы правовых систем мира (Общее сравнительное правоведение) - Харьков: Консум, 2000. - 784 с.

 2. Советское гражданское право: Учебник для вузов по спец. «Правоведение» в 2 ч. / Отв. ред. В.А. Рясенцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юридическая литература, 1986. -Ч. 1. - 560 с.

 3. Советское гражданское право: Учебник для вузов по спец. «Правоведение»: В 2 т. / Под ред. O.A. Красавчикова. - 3-е изд., испр. и доп. -М.: Высшая школа, 1985. - Т. 1. - 544 с.

 4. Сокуренко В.П., Савицкая А.И. Право, свобода, равенство. - Львов: Вища школа, 1981.-232 с.

 5. Справа № 2-2108/2004 р. // Архів Балакленського районного суду Харківської обл.

 6. Справа № 2-467/1998 р. // Архів Ковпаківського районного суду м. Суми.

 7. Справа № 2-1054/1998 р. // Архів Рівненського міського суду.

 8. Справа № 2-1098/2000 р. // Архів Гощанського районного суду Рівненської області.

 9. Справа № 2-768/1999 р. // Архів Іллічівського районного суду м. Одеси.

 10. Степанов С.А. Предприятие как имущественный комплекс по Гражданскому кодексу Российской Федерации // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Статут, 2000. - 318 с. - С. 49-68.

 11. Стоякин ГЛ. Защита абсолютного субъективного права // Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР. - Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института, 1977. - 384 с.

 12. Стоякин Г.Я. Защита абсолютного субъективного права // Проблемы государства и права. - М., 1974. - Вып. 9. - С. 66-67.

183.Суханов Е.А. Комментарий к ПС РФ // Хозяйство и право. - 1996. - №-С. 9-10.

 1. Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. -Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1997. - 331 с.

 2. Тархов В.А. Некоторые вопросы охраны имущественных прав трудящихся по советскому гражданскому законодательству // Ученые труды Саратовского юридического института. - Саратов: "Коммунист", 1965. - Вып. 2.-С. 79-82.

 3. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Издательство НОРМА, 2002.-616 с.

 4. Тоттенборн 3. Задачи опекунских учреждений по новому праву // Пролетарская революция и право. - 1919. - № 2-4. - С- 60-69.

 5. Туктаров Ю.Е. Имущественные права как объекты гражданско-правового оборота. // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 6. / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. - M.: Изд-во НОРМА, 2003. - 384 с.-С. 101-136.

 6. Фаршатов И. Охрана жилищных прав несовершеннолетних // Российская юстиция. - 1999. - № 8. - С. 15-18.

 7. Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие в праве западноевропейском и РСФСР-Л.: Изд-во ЛГУ, 1954. - 84 с.

 8. Флястер М. Гражданская недееспособность // Социальное обеспечение. - 1968. - № 5. - С. 60-63.

 9. Фурса С. Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 496 с.

 10. Цедербаум Ю.Я. Исчисление и выплата пенсий. - М.: Юридическая литература, 1977. - 296 с.

 11. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. / Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О. Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - T. 1. - Книга 1. - 176 с.

 1. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. - К.: Істина, 2003. - 776 с.

 2. Чигир В.Ф. Жилищное правоотношение: Автореф. дис. ... докт. юр. наук: 12.00.03 / Минск, 1970.-35 с.

 3. Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. - М.: Юридическая литература, 1976. - 200 с.

 4. Шакарян М.С. Понятие субъектов советского гражданского процессуального права и правоотношения и их классификация // Труды ВЮЗИ. -М., 1971.-Т. XVII.-С. 122-127.

 5. Шапп Я. Основы гражданского права Германии: Учебник. - М.: БЭК, 1996.-284 с.

 6. Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия - Томск: Изд-во Томского университета, 1967. - 310 с.

 7. Шевченко Я.М. Взаємодія цивільно-правових і сімейно-правових норм // Радянське право. - 1988. - № 4. - С. 46-50.

 8. Шевченко Я.Н. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних. - Киев: Наукова думка, 1976. - 186 с.

 9. Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве // Советское государство и право. - 1977. -№ 7. - С. 52-65.

 10. Шеломов Д. Возвращаясь к напечатанному //.. Советская юстиция. -1984.-№4.-С. 28.

 11. Шершеневич Г. Новый проект устава об опеках и попечительствах // Журнал гражданского и уголовного права. - 1892. - Кн. 5. - С. 12-51.

 12. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие - М., 1995. -Т. 2.-528 с.

 13. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 7-е изд. -СПб.: Изд. бр. Башмаковых, 1909. -VII. - 818 с.

 14. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: Фирма "Спарк", 1999.-556 с.

 15. Юрченко Д.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1954. - 65 с.

 16. Яковлев В.Ф. Отраслевой метод регулирования и гражданская правосубъектность // Правовые проблемы правосубъектности. - Свердловск, 1978.-384 с.-С. 33-67.

 17. Ямпольская Ц.А. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях // Вопросы советского государственного права / Под ред. В.Ф. Коток. - М.: Изд. Академии наук СССР, 1959. - 275 с. - С. 19-24.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

6. Кодекс про шлюб та сім\Законукра ї н и
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375)

6. Кодекс про шлюб та сім\Законукра ї н и
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122, з наступними...

6. Кодекс про шлюб та сім\Закон україни
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до n 50, ст. 375)

6. Кодекс про шлюб та сім\Проект вноситься Кабінетом Міністрів України юм. Азаров “ ” 2013 р. Закон УкраЇни
У статті 21 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375)

6. Кодекс про шлюб та сім\Вариант 15 Укажите строку, в которой цифры соответствуют названиям...
Жовтень 1990 р. Схвалення Верховною Радою урср закону «Про державний статус української мови» («Про мови в урср»). №4

6. Кодекс про шлюб та сім\Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
Закон урср про статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Червоний прапор. 1991. 25 січ

6. Кодекс про шлюб та сім\Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення безпеки дорожнього руху
До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української рср, 1984, додаток до №51, ст. 1122)...

6. Кодекс про шлюб та сім\Література до курсу
Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 р.// Законодавство України про...

6. Кодекс про шлюб та сім\Законукра ї н и
Внести зміни до Закону України „Про телекомунікації” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №12, ст. 155), виклавши його у такій...

6. Кодекс про шлюб та сім\Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в...
Відповідно до статей 36, 37, 38 та 46 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<