Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Скачать 177.43 Kb.
НазваниеПро виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Дата публикации27.08.2013
Размер177.43 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ВАТ «Донбасенерго»

«___» ________________ 2011року

Протокол № ____


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»

(нова редакція)


м. Донецьк

2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення «Про Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго» (далі - Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство), порядок його роботи, права, обов’язки та відповідальність її членів.

1.2. Положення розроблене у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства.

^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА
2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є колегіальний орган – Дирекція Товариства (далі - Дирекція).

Головою Виконавчого органу Товариства є Генеральний директор, який очолює та керує Дирекцією.

2.2. Дирекція підзвітна Вищому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства.

Дирекція виконує безпосередньо та/або організовує виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової раді Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

2.3. У своїй діяльності Дирекція керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, а також іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями, що приймаються Вищим органом Товариства і Наглядовою радою Товариства.

2.4. Дирекція діє від імені та на користь Товариства в межах, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням.
^ 3. СКЛАД ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА ТА

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ
3.1. Генеральний директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

3.2. Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою Товариства самостійно або за поданням Генерального директора Товариства.

Відкликання членів Дирекції Товариства Наглядовою радою Товариства може здійснювати самостійно або за поданням Генерального директора.

3.3. Генеральний директор та/або інші члени Дирекції Товариства можуть бути усунені або відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради Товариства на визначений нею термін, до прийняття останньою відповідного рішення.

Рішення про відсторонення та/або усунення від здійснення повноважень Генерального директора Товариства та/або інших членів Дирекції Товариства приймається Наглядовою радою Товариства одночасно із прийняттям рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження усуненого або відстороненого Генерального директора Товариства та/або члена Дирекції Товариства.

Особа, що виконує повноваження Генерального директора Товариства та/або члена Дирекції Товариства, має такий же обсяг прав і обов’язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор Товариства та/або член Дирекції Товариства.

На час відсторонення та/або усунення від виконання повноважень за Генеральним директором Товариства або членом Дирекції зберігається заробітна плата.

3.4. Дирекція обирається у складі 7 (семеро) осіб.

До складу Дирекції входять:

- Генеральний директор – член Дирекції;

- 6 членів Дирекції, в тому числі її секретар.

3.5. Генеральний директор та інші члени Дирекції є посадовими особами Товариства.

3.6. Генеральний директор та інші члени Дирекції не мають права входити до складу Ревізійної комісії Товариства та Наглядової ради Товариства.

3.7. Членом Виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

3.8. Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором або іншим членом Дирекції необмежену кількість разів.

3.9. Припинення повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції можливе за наступних обставин:

3.9.1. за особистою заявою Генерального директора або іншого члена Дирекції;

3.9.2. за рішенням Наглядової ради Товариства;

3.9.3. з інших підстав, передбачених контрактом або чинним законодавством України.
^ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА
4.1. Дирекція вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішеннями Вищого органу Товариства віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

  1. Дирекція Товариства:

4.2.1. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

4.2.2. організує розробку та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні бізнес-плани, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

4.2.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;

4.2.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

4.2.5. виконує рішення Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, та звітує про їх виконання;

4.2.6. за вимогою Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства готує та надає їй на розгляд звіти з окремих питань своєї діяльності, колективний договір та штатний розпис Товариства;

4.2.7. готує та надає для попереднього розгляду Наглядової ради Товариства річний баланс та річний звіт Товариства;

4.2.8. за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

4.2.9. розробляє та затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства;

4.2.10. організовує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та чинного законодавства України;

4.2.11. готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

4.2.12. вносить Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства;

4.2.13. за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначає та звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

4.2.14. встановлює умови оплати праці керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

4.2.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств та керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

4.2.16. за погодженням з Наглядовою радою Товариства визначає кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;

4.2.17. відповідно до Порядку погодження Наглядовою радою Товариства правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом Товариства коштами та майном Товариства, що затверджений Наглядовою радою Товариства, вчиняє правочини від суми, що перевищує встановлений Наглядовою радою Товариства розмір, до суми 10% ринкової вартості майна, робіт або послуг, що є його предметом, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, окрім правочинів, визначених пп. 12.10.30 – 12.10.39 Статуту;

4.2.18. за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про списання нерухомого майна Товариства, об’єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю;

4.2.19. після затвердження Наглядовою радою Товариства відповідного правочину, надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, безповоротну фінансову допомогу (дарування, пожертва та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень, отримує кредити;

4.2.20. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про надання будь-яких порук та/або гарантій, застав тощо;

   1. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів на суму, що перевищує 250 тисяч гривень за одиницю, а у разі якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом на відповідний рік, незалежно від суми таких правочинів;

   2. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про відчуження нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належить Товариства на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю;

   3. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства щодо передачі в оренду основних засобів, що належать Товариству на праві власності, - нерухомого майна загальною площею понад 200 кв. м., та основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю, та вчиняє правочини щодо отримання Товариством в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів;

   4. за погодженням з Вищим органом Товариства приймає рішення про участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них;

   5. після прийняття рішення відповідним органом управління Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких видів цінних паперів, деривативів інших юридичних осіб;

   6. за погодженням з Наглядовою радою Товариства затверджує організаційну структуру Товариства та внесення змін до неї;

   7. затверджує штатний розпис апарату управління Товариства та внесення змін до нього, організаційну структуру та штатний розпис відокремлених підрозділів Товариства, внесення змін до них;

   8. визначає умови колективного договору, змін та доповнень до нього;

   9. укладає та виконує колективний договір, несе відповідальність за невиконання його умов;

   10. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів купівлі Товариством електричної енергії;

   11. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів постачання Товариством, передача та продаж електроенергії;

   12. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів закупівлі Товариством товарів, робіт і послуг (крім закупівлі транспортних засобів на суму, що перевищує 250 тисяч гривень за одиницю) на виконання виробничої та інвестиційної програми на відповідний рік за умови, якщо суми закупівель не перевищують суми, визначеної у фінансовому плані, інвестиційній програмі на відповідний рік;

   13. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів надання Товариству послуг з транспортування вантажів та виконання інших послуг для потреб Товариства, що надаються підрозділами Укрзалізниці;

   14. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів розпорядження коштами Товариства, які перераховуються на сплату податків та інших обов’язкових платежів;

   15. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів розпорядження коштами Товариства, які перераховуються на виплату працівникам Товариства заробітної плати та нарахувань на неї (податків, зборів та інше);

   16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів отримання та оплати комунальних послуг;

   17. самостійно приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів, підписання (укладання) договорів (угод) за винятком тих, на вчинення, підписання (укладання) яких відповідно до Статуту потрібно одержати обов’язкове рішення (затвердження, погодження) Вищого органу Товариства чи Наглядової ради Товариства;

   18. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів на отримання в оренду земельних ділянок державної та комунальної форми власності, в тому числі під об’єктами електроенергетики;

   19. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів по наданню послуг та виконанню робіт, не пов’язаних з діяльністю з постачання електричної енергії, за умови якщо такі правочини передбачають отримання прибутку.

  1. Правочини, визначені підпунктами 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.25, 4.2.26 цього Положення набирають чинності з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

  2. Виконавчий орган Товариства самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, визначених підпунктами 12.10.30 – 12.10.39 Статуту, за умови, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.


^ 5. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
5.1. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора Товариства та членів Дирекції Товариства визначаються в Статуті Товариства, Положенні про Виконавчий орган Товариства і контракті.

Контракт з членом Дирекції та Генеральним Директором Товариства укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада Товариства.

Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства, чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

  1. Генеральний директор Товариства має повноваження:

   1. здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, контрактом;

   2. здійснювати керівництво Виконавчим органом Товариства, скликати його засідання, визначати їхній порядок денний та голосувати на них;

   3. організовувати ведення протоколів засідань Виконавчого органу Товариства;

   4. виступати від імені Виконавчого органу Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства, на засіданнях Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства;

   5. організовувати роботу Виконавчого органу Товариства з метою виконання ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, звітувати від імені Виконавчого органу Товариства про їх виконання;

   6. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та Виконавчого органу Товариства;

   7. пропонувати Наглядовій раді Товариства кандидатури членів Виконавчого органу Товариства;

   8. затверджувати положення про невідокремлені структурні підрозділі Товариства, посадові інструкції керівників відокремлених структурних підрозділів;

   9. без довіреності діяти від імені Товариства, представляти й захищати права та законні інтереси Товариства у взаємовідносинах із усіма судовими та правоохоронними органами, іншими державними і громадськими органами й організаціями, перед іншими юридичними й фізичними особами, розташованими як в Україні, так і за її межами, професійними й іншими організаціями, зокрема, проводити переговори, укладати договори (угоди) та вчиняти будь-які інші правочини від імені і в інтересах Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством України;

   10. розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

   11. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та інші акти, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

   12. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, затверджувати та вносити зміни до облікової політики Товариства;

   13. відкривати рахунки в банківських установах від імені та на користь Товариства;

   14. підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства;

   15. організовувати ведення діловодства в Товаристві;

   16. підписувати та видавати довіреності іншим особам, в тому числі на вчинення правочинів від імені Товариства в межах своєї компетенції, підписувати договори (угоди) та інші документи, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Вищим органом Товариства, Наглядовою радою Товариства та Виконавчим органом Товариства;

   17. пред’являти та підписувати від імені Товариства претензії та позови, скарги та інші процесуальні документи, пов’язані з розглядом справ у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав та міжнародних судових органів;

   18. призначати та звільняти з посад головних бухгалтерів і головних інженерів відокремлених підрозділів Товариства, надавати їм відпустки, а також погоджувати кандидатури заступників директорів, головних інженерів, головних бухгалтерів відокремлених підрозділів та начальників невідокремлених підрозділів (цехів, дільниць, служб, відділів, лабораторій), їх заступників на підставі подання керівників відокремлених підрозділів і рекомендацій атестаційної комісії апарату управління Товариства;

   19. на період своєї відсутності (відрядження, відпустка), але не більш ніж 10 робочих днів, покладає виконання обов’язків Голови Виконавчого органу Товариства на одного із членів Виконавчого органу Товариства, за його згодою.

Особа, на яку покладено виконання обов’язків Голови Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов’язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Виконавчого органу Товариства.

Після повернення Голови Виконавчого органу Товариства до виконання своїх обов’язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов’язків Голови Виконавчого органу Товариства, припиняються автоматично.

   1. призначати на посади (наймати) та звільняти працівників Товариства, затверджувати посадові інструкції;

   2. приймати рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні;

   3. вживати заходів щодо заохочення (преміювання) працівників Товариства та накладання стягнень на них;

   4. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

   5. здійснювати інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України або якщо вони передаються Голові Виконавчого органу Товариства за рішенням інших органів управління Товариства.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА


  1. Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором Товариства самостійно або на вимогу будь-кого з членів Дирекції. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

  1. Генеральний директор Товариства самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу члена Дирекції Голова Генеральний директор Товариства зобов'язаний призначити засідання Дирекції у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Дирекції.

  2. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Дирекції. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.

  3. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – інший член Дирекції, уповноважений Дирекцією Товариства.

  4. Засідання Дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Дирекції. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.

  5. Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Генерального директора Товариства є вирішальним.

  6. Під час засідання Дирекції можуть обговорюватися та вирішуватися питання, не включені до порядку денного засідання Дирекції, якщо більшістю голосів Дирекції буде прийнято рішення про внесення цих питань до порядку денного засідання Дирекції.

  7. У рішенні Дирекції обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Дирекції доводяться під підпис.

  8. У випадку, коли відомо, що один із членів Дирекції не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відрядження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Дирекції. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Дирекції і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Дирекції.

  9. На засіданні Виконавчого органу Товариства ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Виконавчого органу Товариства, заносяться до протоколу. Протокол засідання Виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Виконавчого органу, члену Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.11. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Дирекції здійснює уповноважена Дирекцією Товариства особа. Генеральний директор Товариства або особа що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання Дирекції Товариства, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

6.12.. На підставі рішень Дирекції Товариства та на їх виконання Генеральний директор, а у разі його відсутності – особа, яка виконує його обов’язки, видає накази, розпорядження та інші акти Товариства, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства та його підрозділами.
^ 7. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТА ЧЛЕНІВ ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА
7.1. Генеральний директор та члени Дирекції мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції;

3) ініціювати скликання засідань Дирекції;

4) надавати у письмовій формі окремі думки на рішення Дирекції;

5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора чи члена Дирекції.

7.2. Генеральний директор та члени Дирекції зобов’язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Вищим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Дирекції. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства із зазначенням причини своєї відсутності;

5) брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;

6) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції;

7) завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

8) очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами Дирекції;

9) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії Товариства, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

10) зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства.

7.3. Генеральний директор та члени Дирекції несуть персональну відповідальність за виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.

7.4. Генеральний директор та члени Дирекції у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язків несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з законодавством України.

7.5. Генеральний директор та члени Дирекції несуть матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну Товариства невиконанням (неналежним виконанням) покладених на них обов’язків та/або повноважень, перевищенням наданих їм прав та/або повноважень.

7.6. Порядок та підстави притягнення членів Дирекції до відповідальності регулюється законодавством України.
^ 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Зміни до Положення вносяться за рішенням Вищого органу Товариства в порядку визначеному законодавством України та Статутом Товариства.

8.2. Норми, встановлені Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту Товариства.

8.3. Якщо окремі норми, встановлені Положенням, визнані недійсними у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.

8.4. Положення набуває чинності з моменту затвердження його Вищим органом Товариства.
Голова Загальних зборів

акціонерів ВАТ «Донбасенерго» __________
Секретар Загальних зборів

акціонерів ВАТ «Донбасенерго» __________

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів...

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПро наглядову раду пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р
Положення «Про Наглядову раду пат «Донбасенерго»» (надалі Положення) визначає статус, порядок формування, склад та функції Наглядової...

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію пат «донбасенерго»
Положення «Про Ревізійну комісію пат «Донбасенерго»» (надалі Положення) визначає правовий статус, порядок формування, склад та функції...

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconШостого скликання
Про внесення змін до Положення про Управління містобудування та архітектури Стахановської міської ради (нова редакція)

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПат «Українська біржа» загальні положення
Це Положення встановлює порядок створення та прийняття рішень, а також визначає завдання І функції Інвестиційної Ради з розвитку...

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconПат «Донбасенерго» м. Донецьк 3 квітня 2012 р. Місце проведення зборів
Статутний фонд Товариства, поділений на 23 644 301 просту іменну акцію, яка має право голосу

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconВат «Донбасенерго» м. Донецьк 12 квітня 2011 р. Місце проведення зборів
Статутний фонд Товариства, поділений на 23 644 301 просту іменну акцію, яка має право голосу

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconI. Загальні положення
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про...

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення iconМіжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічна політика...
Познань, Польша / м-во освіти І науки, молоді та спорту України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського,...

Про виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення icon1. Загальні положення
Додаток №1 до Абонентського договору про надання послуг телефонного зв'язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<