Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання
Скачать 281.81 Kb.
НазваниеПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання
страница1/2
Дата публикации06.09.2013
Размер281.81 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ ЗІ

СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ”
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво

ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ^ ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ ЗІ

СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ”
^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050402 Ливарне виробництво
Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 10 від 22.11.2010


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2011
УДК 621.74(07)
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни

“Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050402 Ливарне виробництво/ Укл.: В.Т.Калінін, Л.Х.Іванова. - Д.: НМетАУ, 2011.- 20 с.

Вміщують робочу програму з дисциплі-

ни, методичні вказівки до вивчення програм-

ного матеріалу та виконання практичних ро-

біт, а також перелік питань до контрольних

робіт.

Призначені для студентів заочної форми

навчання за напрямом підготовки 6.050402 –

Ливарне виробництво .

Укладачі: В.Т.Калінін, д-р техн. наук, проф.

Л.Х. Іванова, д-р техн. наук, проф.
Відповідальний за випуск В.Є.Хричиков, д-р техн.наук, проф.
Підписано до друку 31.01.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк.

Друк офсетний. Облік.-вид.арк. 1,64. Умов.друк.арк. 1,62. Тираж 100.
Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

_________________

Кафедра ливарного виробництва

ЗМІСТВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ ЗІ

СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Лекційний курс -20 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Практичні заняття – 8 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Особливості виробництва та якості чавунних виливків

зі спеціальними властивостями:

2.2.1 Виливки із жаростійких, зносостійких та корозійностійких

хромистих чавунів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2 Виливки із жаростійких та корозійностійких крем’янистих

чавунів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.3 Виливки із жаростійких та зносостійких алюмінієвих

чавунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.4 Виливки із зносостійких та немагнітних марганцевих

чавунів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.5 Виливки із зносостійких, жароміцних, корозійностійких

та маломагнітних нікелевих чавунів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.6 Виливки із антифрикційних чавунів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Особливості виробництва та якості сталевих виливків

зі спеціальними властивостями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

^ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Розрахунок шихти для плавлення сталей зі

спеціальними властивостями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Розрахунок литникових систем для виливків з чавунів

зі спеціальними властивостями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ 4 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4


5

5

7

8

9


9
10
11
12
12

13
13

15
15
15
16
20ВСТУП

Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни “Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” передбачена робота студентів в об’ємі 188 годин самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи. Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 20 годин лекційних і 8 годин практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання в галузі виробництва виливків з чавунів зі спеціальними властивостями.

Зміст і об’єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об’ємі 188 год:

а) стан і напрями розвитку виробництва виливків із чавунів зі спеціальними властивостями в Україні та за кордоном [1-3]. Класифікація легованих чавунів для виливків зі спеціальними властивостями [4-5] . . . . . . . . . . 8 год

б) особливості виробництва та якості виливків із різних чавунів:

1) виливки із із жаростійких, зносостійких та корозійностійких

хромистих чавунів [4,6-13] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 год

2) виливки із жаростійких та корозійностійких крем’янистих

чавунів [4,6-13] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 год

3) виливки із жаростійких та зносостійких алюмінієвих

чавунів [4,6-13] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 год

4) виливки із зносостійких та немагнітних марганцевих

чавунів [4,6-13] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 год

5) виливки із зносостійких, жароміцних, корозійностійких

та маломагнітних нікелевих чавунів [4,6-33] . . . . . . . . . . . 20 год

6) виливки із антифрикційних чавунів [6-13] . . . . . . . . . . . . . 20 год

в) особливості виробництва та якості виливків із

різних сталей [1,5,14-16]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 год

Результати самостійного вивчення студентами джерел реалізуються у формі виконання контрольної роботи, усі положення якої повинні бути підтверджені посиланнями на ці джерела з вказівкою їх номера та сторінок, наприклад [ 3,c.5-12].
^ 1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЦТВО ВИЛИВКІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ

ВЛАСТИВОСТЯМИ”
1.1 Лекційний курс - 20 год
Тема 1 Вступ - 1 год

Стан і перспективні напрями розвитку виробництва виливків із сплавів зі спеціальними властивостями в Україні та за кордоном. Класифікація промислових чавунів та сталей для виливків зі спеціальними властивостями за переважанням легування та призначенням. Властивості цих груп чавунних та сталевих виливків, їх роль у різних галузях народного господарства.
^ Тема 2 Виробництво виливків із жаростійких, зносостійких та корозійностійких хромистих чавунів - 3 год

Виливки із жаростійких, зносостійких та корозійностійких хромистих чавунів: марки, хімічний склад і властивості за ГОСТ 7769-82. Ливарні властивості (рідкотекучість, ливарна усадка, температура заливання та ін.) хромистих чавунів. Експлуатаційні властивості (зносостійкість, корозійна стійкість, жаростійкість і т.ін.) хромистих чавунів. Застосування хромистих чавунів. Вплив хімічного складу та умов кристалізації на структуру і властивості хромистих чавунів. Плавлення чавунів. Принципи вибору хімічного складу чавунів, вибір шихтових матеріалів. Особливості технології виготовлення виливків із хромистих чавунів, що обумовлені їх ливарними властивостями. Термічне оброблення виливків із хромистих чавунів.
^ Тема 3 Виробництво виливків із жаростійких та корозійностійких крем’янистих чавунів - 2 год

Виливки із жаростійких та корозійностійких крем’янистих чавунів: марки, хімічний склад і основні фізико-механічні властивості за ГОСТ 7769-82. Ливарні властивості (рідкотекучість, ливарна усадка та ін.) крем’янистих чавунів. Експлуатаційні властивості (корозійна стійкість, жаростійкість і т.ін.) крем’янистих чавунів. Застосування крем’янистих чавунів. Вплив хімічного складу та умов кристалізації на структуру і властивості хромистих чавунів. Плавлення чавунів. Принципи вибору хімічного складу чавунів, вибір шихтових матеріалів. Особливості технології виготовлення виливків із хромистих чавунів, що обумовлені їх ливарними властивостями. Термічне оброблення виливків із крем’янистих чавунів.

^ Тема 4 Виробництво виливків із жаростійких та зносостійких алюмінієвих чавунів - 2 год

Виливки із жаростійких та зносостійких алюмінієвих чавунів: марки, хімічний склад і властивості за ГОСТ 7769-82. Ливарні властивості (рідкотекучість, ливарна усадка, температура заливання та ін.) алюмінієвих чавунів. Експлуатаційні властивості (зносостійкість, жаростійкість і т.ін.) алюмінієвих чавунів. Застосування алюмінієвих чавунів. Вплив хімічного складу та температури на структуру і механічні властивості алюмінієвих чавунів. Плавлення чавунів. Принципи вибору хімічного складу чавунів, вибір шихтових матеріалів.. Особливості технології виготовлення виливків із алюмінієвих чавунів, що обумовлені їх ливарними властивостями. Термічне оброблення виливків із алюмінієвих чавунів.
^ Тема 5 Виробництво виливків із зносостійких та немагнітних марганцевих чавунів - 2 год

Виливки із зносостійких та немагнітних марганцевих чавунів: марки, хімічний склад і властивості за ГОСТ 7769-82. Ливарні властивості (рідкотекучість, ливарна усадка, температура заливання та ін.) марганцевих чавунів. Експлуатаційні властивості марганцевих чавунів. Застосування марганцевих зносостійких чавунів. Вплив хімічного складу та температури на структуру і механічні властивості марганцевих чавунів. Плавлення чавунів. Принципи вибору хімічного складу чавунів, вибір шихтових матеріалів. Особливості технології виготовлення виливків із марганцевих чавунів, що обумовлені їх ливарними властивостями. Термічне оброблення виливків із марганцевих чавунів.
^ Тема 6 Виробництво виливків із зносостійких, жароміцних, корозійностійких та маломагнітних нікелевих чавунів - 2 год

Виливки із зносостійких, жароміцних, корозійностійких та маломагнітних нікелевих чавунів: марки, хімічний склад і властивості за ГОСТ 7769-82. Ливарні властивості (рідкотекучість, ливарна усадка, температура заливання та ін.) нікелевих чавунів. Експлуатаційні властивості нікелевих чавунів. Застосування нікелевих чавунів з пластинчастим та кулястим графітом. Вплив хімічного складу та температури на механічні властивості нікелевих чавунів. Плавлення чавунів. Принципи вибору хімічного складу чавунів, вибір шихтових матеріалів. Особливості технології виготовлення виливків із нікелевих чавунів, що обумовлені їх ливарними властивостями. Термічне оброблення виливків із нікелевих чавунів.
^ Тема 7 Виробництво виливків із антифрикційних чавунів- 2 год

Виливки із антифрикційних чавунів: марки, хімічний склад і властивості за ГОСТ 1585-85. Ливарні властивості (рідкотекучість, ливарна усадка, температура заливання та ін.) антифрикційних чавунів. Експлуатаційні властивості антифрикційних чавунів. Застосування антифрикційних чавунів з пластинчастим, кулястим графітом та графітом відпалу. Вплив хімічного складу та температури на механічні властивості антифрикційних чавунів. Плавлення чавунів. Принципи вибору хімічного складу чавунів, вибір шихтових матеріалів. Особливості технології виготовлення виливків із антифрикційних чавунів, що обумовлені їх ливарними властивостями. Термічне оброблення виливків із антифрикційних чавунів.
^ Тема 8 Виробництво виливків із легованих сталей зі спеціальними властивостям- 6 год

Сталі для виливків, класифікації за структурою та призначенням. Галузі застосування легованих сталей зі спеціальними властивостями Хімічний склад та механічні властивості легованих сталей зі спеціальними властивоятями за ГОСТ 977-88. Характеристика спеціальних властивостей сталей (корозійна стійкість, жароміцність, жаростійкість, зносостійкість). Виливки із кременистої, марганцевистої, нікелевої, хромистої, хромонікелевої, молібденової, ванадієвої, вольфрамової, титанистої та мідистої сталей. Фізичні властивості литих сталей.

Шихтові матеріали для плавлення сталей. Вибір плавильного агрегату. Класифікація процесів та їх загальна характеристика. Розливання сталей, визначення температури заливання. Особливості плавлення високомарганцовистої сталі 110Г13Л. Процеси кристалізації та формування структури виливків. Основні технологічні заходи з попередження утворення напружень, гарячих та холодних тріщин.

Особливості технології виготовлення виливків, що обумовлені їх ливарними властивостями. Вплив термічного оброблення на властивості сталей.
^ 1.2 Практичні роботи - 8 год
Робота 1 Розрахунок шихти для виплавлення сталей зі спеціальними властивостями – 4 год

Робота 2 Розрахунок литникових систем для виливків з чавунів зі спеціальними властивостями – 4 год
^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Першим етапом роботи студента над курсом є виконання їм контрольної роботи.

Метою контрольної роботи є перевірка самостійної роботи студента над матеріалом дисципліни у період між очними заняттями в академії. Завдання видаються студентам відразу після закінчення попередньої сесії під час настановних занять з дисципліни, що вивчатиметься, та студент має можливість протягом не менше трьох місяців проробити рекомендовані джерела з кожного питання завдання на контрольну роботу. Завдання складає та видає викладач з таким розрахунком, щоб студент ознайомився з основними питаннями по кожній з тем курсу, зміст котрих передбачено програмою. Наприкінці програми наведено перелік основних джерел літератури, що необхідна для проробки питань, передбачених завданням.

Самостійна робота над літературою є основною формою проробки курсу студентом заочної форми навчання, тому що очні заняття, що проводяться у невеликому об‘ємі та закінчуються лише за один-два дні до екзамену, присвячені розгляду деяких з найбільш важливих питань по окремих розділах курсу. Тому при виконанні контрольної роботи студент не повинен обмежуватися проробкою тільки лише тих матеріалів, що безпосередньо відносяться до питання, що розглядається, а необхідно проробити щонайменше увесь попередній йому матеріал як його викладено у програмі. Це тим більш необхідно, тому що в контрольній роботі неприпустимо викладення відповідей на питання у вигляді компіляції текстів з літературних джерел, що буде свідчити про непідготовленість студента та така контрольна робота не буде зараховуватися. Студент повинен писати відповідь на запитання контрольної роботи закривши книги, що він перед цим пророблював. Викладення відповіді за своєю формою та змістом повинно носити характер наче розгорненої відповіді на питання екзаменаційного білету.

Під час пророблення курсу студенту доводиться користуватися багатьма літературними джерелами, тому конче потрібно конспектувати матеріал, що пророблюється. Це полегшує й безпосередню підготовку до екзамену, для якої в процесі екзаменаційної сесії студент має лише один-два дні.

При проробленні програмного матеріалу для кращого його засвоєння можна рекомендувати таке по темах програми.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconПрограма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни...
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconПрограма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “ виробництво...
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconНавчання напряму підготовки 050402 Ливарне виробництво Затверджено...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Педагогічна психологія” для студентів спеціальності...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “ виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання iconПрограма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни
Проектування ливарних цехів” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0904 спеціальність 090415 Ливарне виробництво...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<