Этноітлфическія и историко-литературныя
НазваниеЭтноітлфическія и историко-литературныя
страница7/8
Дата публикации13.09.2013
Размер1.65 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Опечатка.

Въ октябрьской книжкѣ <Кіек. Старины» нъ отдѣдѣ Библіографіп, на стр. 153-й напечатано Днѣпръ вм. Днѣстръ, что не только измѣняетъ сущность дѣла, но неадслуженно могло-бы быть относимо къ винѣ ав­тора разбираемой книги.—Ред.Въ Кіѳвѣ.


^ ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН*

ЛУКИ ВАСИЛЬЕВИЧА
ОБЪЯВ щт ЛЕНІЕ.

Крещатикъ, домъ дворянекаго собранія,

между прочими, продаются слѣдующія Малорусскія книги;

Акдерсенѵ Каакііі, цсрекла.въ Стариченко. К. 1873 г. Цѣна 1 р. 25 к. Антонович* В. Историч, пѣсни калорусскаго народа т. 1-й К. 1874 г.

Цѣна 1 р. 50 к., т. 2-й, в 1-й К. 1875 г. Ц. 80 к.

Александров* Задорусські Спів&нки. X. 1880 г. Цѣна 15 коп. Білеіікій-Носекко. Пряказки въ четырехъ чзстлхъ. К. 1871 с. Ц. 2 р. 50 к.

Гостннеиъ зец.іякаиъ. Кавки слзиого Бандуриста чв сиіви

объ різних’1. ричахъ. К. 1871 г. ІИна 1 у..

Горни ііи да, чи вкоплеішан Прозермвна, жартлввая поэма въ

З-хъ иісняхъ. К. 187І г. Цѣна 30 к.

Бабуся зъ того світу, оноиідання про померши душы. К. 1883 г. Ц. 5 к. Вовчокъ Марко. Пародні оповиданнн т. 2-й Спб. 1876 г Цѣна 50 к. Галка Ікремія (Костомарова). Збірныкъ творівъ Од. 1875 г. Ц. I р. 75 к. Гатцукѵ Абстна Д. 50 к.

Гребичка Е. Нырнтывьська ластівка. К, 1878 г. Цѣна 75 к, Гулаиъ-Артеиовсьны*. Кобзарь. К. 1878 г. Цѣка 20 к.

Глибовъ Л, Байхы. Ияд. З-е. К. 1882 г. Цѣна 20 к.

Гоголь. ІІростакъ. Ком. Над 2-е. К. 1882 г. Ц. 15 к.

За Крашаику-Писанка. II. О.і. Еуліівені, написаиъ Д.інило Оліііченво-Мордо- вець. С.-ІІБ. 1882 г. Цѣна. КО ц.

Де що про світъ Божий, Нзд. 4 е. К. 1882 г. Ц. 20 к.

Дітські пісні, яазкы и загадки. К. 1876 г. Цѣна 15 к.

Ёвгеньева Крестьянина, Розмояы. К. 1873 г. Цѣяа 30 к.

Иеанові Роамова про небо та зеилю зъ додаткаиы та одиінаыы, пере- клаві, 41 Коиаровъ. К 1874 г. Ц. 8 к- —— Роамова про вемні сш зъ додатяамы та одминаиы, иере- клавч. М. Коыаровъ 1875 г. Ц. 10 к.

Наанжа. П. каики I. Півмвнвка. Гиіііп&нська казачка II. Цыгана Кулиша.

К. 1883 г. Цѣііа 5 к.

Нобэарь. Сбориикъ Мачорусскихъ пйсень. Цѣна 50 к.

Нотляревскій И Собраніе сочиііеиій на ма.*ороес?йскомъ языкѣ. К. 187 5 г Цѣна 2 р.

Собраніе еочиненій К. 1878 г. Цъна 75 в.

Наталка-Полтавка К. 1878 г. Цина 25 к.

Мосжаль-Чаривникъ К. 1878 г. Цѣна 25 к.

Кулиш. П. Записки о южной Руки, т. 1-й Цѣна 1 р. 50 к.

Досвітки. Дулы и поэмы К. 1876 г. Цѣна 80 и.

Дивочс серце. ІІдилія. К. 1876 г. Цѣна 20 к.

Орііся. К. 188'I г. Цѣна 5 к.
Нухаренко Я Збірникъ творівъ. К. 1860 г. ЦЪна 75 к.

Лука, Укранньськый Альванахъ на 1881 г Цвна 50 к.

Левиіуіія И. С. Повісті. К. 1874 г. Ц 1 р 50 к.

Дні Лвс.ковки. ІІовісті., К. 1852 г. Ц 40 к.

Не кояна бабі Дараеці вдсржатись на селі. Изд. З-е. 1С.

1882 г. Ц. 5 к.

Благословить бабі Пал.чэтці скоропостижно вмертн. Изд. 3-е. К. 1882 г Ц. 5 я. Бурлачка. Пов. Ц 75 к.

На Кожумякахъ. Комедія. К. 1876 г. Ц. 25 к.

ІІерші Кіевскі князі. К 1876 г. Ц. 10 к.

Татари и Литва на Украіні. К. 1876 г. Ц 10 к.

Унів и Петро Могила. К. 1875 г. Д. 6 в

Левчвйко М. Оііытъ Русско-Уиранвсваго словаря. К, 1874 г. Ц. 1 р. 30 к. Лисенко. Юашо-Русекій Орнаиевтъ. Изд. 2-е. К. 1882 г. Ц. 2 р. 50 к., съ перес. 2 р. 75 к.

Листы сч. Хутора л есть III. Чого стоить Шевченко якь позтъ народный. С.-ПІі. 1881 г. Цѣна 5 е.

.шсг'ь 5-й. Хто такій хуторлнинъ. С.-ПБ. 1862 г. Ц. 3 к.

Ластмвка. Ганна. Поэма. К. 1881 г. Ц 10 к.

М— ычь. Про обвладиы, яка це бодість і якъ одъ неі рнтуватысь. !С. 1881 г. Ц. 10 к.

МаляревськіЙ Лира (сборникъ стихотвореній.) К. 1876 г. Ц. 20 в. Мельникъ. ІІодарунокъ (поэтъ-саиоучка). Од. 1875 г. Ц. 25 к. Максииоаичъ. Псалмы переложенные на украинское парѣчіе. М. 1859 г. Цѣиа, 30 к.

Нокисъ. Украински приказкн. С.-11Б. 1864 г, Д. 2 р Опатовичъ С Оповидання зъ святого писания. К. 3874 г. Ц. 10 к. Основа. Юяно-Русскій журналъ за 1861 г, 12 кы. С.-ПБ. 1861 г. Ц. 10 р. Ост&шевскій. Пивъ сотни ка^окъ д.ія веселыхъ людей. К. 1869 ѵ. Ц. 1 р. 75 к. Гискуновѵ Словниия украінськэі (або Юговоі-Руськоі) новы. Ц. 1р. 50 к.

Чайка. Уырзинеъкш альбомъ и і сень, дуиь, і:азокь, (іаекг

и иірпгоВ. іі. 1876 г. Цѣна 30 к

Т. Г Шевченко, его жизнь и ііроплкеденія. К, 1879 г

Д. 75 к

Пчілкі 0. Переклады зъ Гоголя. ІС. 1881 г. Ц 35 в.

Сулен» не огунена, Жартъ-водеяиль. К. 1881 г. Д. 50 к.

Увраиньскимъ дитяяъ, переклады зъ Лермонтова. К. 1882 г.

Д. 25 я

Яро ноэакивъ, татаръ и турнивъ. К. 1875 г. Ц. 10 к.

Про хворобы и якъ ииъ запомогты. К 1874 г. Ц, 6 к.

Про холеру. К. 1875 г. Д. 7 к.

Про пари, до якихь присуждают!, нирові судді. 1876 г. Д. 12 к.

Правды. Коиавъ я Гаппуся. Уіраинськіе очерки. К. 1862 г. Д. 60 в. Поминай Т. Г. Шевченко въ Одессѣ 25 февраля 1879 г. Од. 1879 г. Д. 30 к РаевскіЯ. Сцены изъ аалорусскаго народнаю быта. К. 1882 г. Д. 1 р. Рудчешо. Чумацкііі народный пѣсни. К. 1874 г. Ц. 1 р. 30 я.

Южно-русокія народный сказки, т. 2-й. К. 1873 г. Д. 1 р.

Старыцькый М. Сербсьаі народні ніеиі і думы. К. 1876 г. Д. 1 р. 50 к.

Чорноморці. Оперета по Кухяреняу. К. 1878 г. Д. 20 к.

Музыка къ ней Н. Лысенка К. 1878 г. Д. 1 р.

Зъ давня го зшнтку. ІІісьні и думи. К. 1881 г. Д. 50 к.

Гамлетъ Прикць Данській. Трагеділ въ 5 діях-і., П. Шек­спира. Дор. ка Украінеьку мову. Музыка Лисенка. К. 1882 г. Д. 1 р

Пісия про Ивана Васильевича Грознаго. Д. 5 к

Сорочанскій «рларокъ. 2-е вндання К. 1882. г. Ц. 10 к.

Байки по Крылову. 2 е видання. 1882 г. Д. 10 н.

Стороженко 0. Марко прокднтый. Поэма. Од. 1879 г. Ц. 1 р. 25 к. Степовикъ 0. Оповідання про коипхъ, яка одъ ихъ корпеть, або шюда въ гоічюдйрстві (’лъ 45 рис.). К. 188І г. Ц. 50 к.

Федьковычъ. Повісті съ вереднимъ словоыъ про Гялицъко-руське пась- ненство. К 1876 г. Ц. 1 р.

ХвидороясьиІЙ. Про ДиФіеритъ або обвладкы для се л якъ и хуторянъ на Украйнн. X 1882 г. Ц, 10 к.

Чалый. Біогра®ін ІПевченка. К. 1882 г. Ц. 1 р. 75 к.

Шсачвнио ІІаймычкл Позиа. К. І875 г. К. 5 к.

Катерына. Поэма, ІІеребендн, дума. К. 1882 г. Ц. 10 я.

Музыкзнтъ Пов. на рус. языяѣ. К. 1882 г Д. 50 к.

Що ро<ытци у воадуеі і що яъ того треба знаты зеилеробу. К. 1875 г. Д. 10 в.

Якъ роспізнаты груитъ і яві бувають грунты. К. 1875 г. Д. 10 в. Яструбець. Про звірі ио Брему. Ведиеди, К. 1876 г. Д. 10 к.

М. Нропивиіцького.Збірвыяъ ткорівъ (Дві драны „Дай серцю волю, заведе въ неволю" і „Глытай“, драматычві вартыны. - „Неводь- ныкъ^ і жартъ водевиіь„1Іоиырылысі>).“ К. 1882 г. Д. 1 р. 25 к. Записки Юго-заваднаго отдѣла географическаго общества. Т. 1. Ц 1р. 80 к. Т. II. Ц. 2 р. 25 к.

Печатаются и въ неп редел жительномъ времени выйдутъ

въ свѣтъ:

КОБЗАРЬ Т. Г. Шевченко, съ портретами его. Настоящее изданіе будетъ полнѣе изданій Кожанчикова, Пражскаго н др. но цѣиѣ доступнѣе прежнихъ пзданій.

Рада. Украінська збірпа на 1882 ріяъ. Содержание: Повія—роианъ Мир­ного, повість Левацкого, два оповидання Бабенка, два опови­дання Д. Мордовцева, осовиданні' Садовского, Лопуха, драна Ста­ринного, стихотворения: Щогодева, Сторицвого. Бабенка, Гри- ненка, Моны, Грященка, Хруіца и др. и научный статі.и на малорус, и рус. из. Отъ 25 30 печатныхъ листобъ большого лормата.

Старинного N1Ріадвяна нічъ. Онера. 3-е изд.

Ду-ііы и ІІісні. Быпускъ 2-й.

Де що про сеіть Божий. Изд. 4-е. К. 1882 г. Д. 20 в.

Украіісьха Г раматка.

Готовятся нъ изданію:

Луна, Украикьськмй Альманахъ, выі.\ ІІ.

Чытаниа. —Нсрша кньшка иісля азбуаы.

ЛвЕИЦЬКОгО И.Каіідашева сімъя. Цоніеть.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Этноітлфическія и историко-литературныя iconИсторико-литературныя, этнографическія и историческія
На территоріи нынѣшняго Елисаветграда греки начали се­литься одновременно съ ноявленіемъ крѣпости св. Елисаветы; слухи

Этноітлфическія и историко-литературныя iconИсторико-литературныя, этнографическія и историчесшя
Не чумаковавшіе крестьяне съ сло- вомъ чумачество соединяютъ нынѣ представленіе о прошедшемъ безвозвратно золотомъ вѣкѣ рыбной торговли,...

Этноітлфическія и историко-литературныя iconИсторико-литературныя, этнографическія и историческія
Съ этимъ замѣчательнымъ этюдомъ мы надѣемся позна­комить читателей «Кіевской Старины». Двѣ-три статьи меныпаго значенія, трактующія...

Этноітлфическія и историко-литературныя iconМетодические рекомендации для работников историко-культурных заповедников...
Подхода должностными лицами Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране культурного наследия, администраций историко-культурных...

Этноітлфическія и историко-литературныя icon«Проблемы противодействия преступности: историко-правовой аспект»
Сообщаем Вам, что традиционная XVІІІ международная историко-правовая конференция состоится 6-10 сентября 2007 г в г. Симферополе...

Этноітлфическія и историко-литературныя iconПоложение о конкурсе историко-стендового моделизма «микро мир»
Популяризация историко-стендового моделизма, как вида технического творчества и досуга

Этноітлфическія и историко-литературныя iconПоложение о конкурсе историко-стендового моделизма «микро мир» Днепропетровск, 09-10. 04. 2011
Популяризация историко-стендового моделизма, как вида технического творчества и досуга

Этноітлфическія и историко-литературныя iconМ. А. Шенкао Основы философской
В монографии исследуются формы проявления смерти как феномена ментальности. Историко-культурный, этно-рели-гиозный и историко-философские...

Этноітлфическія и историко-литературныя iconКосмос как философская и физико-математическая про блема 1
Целью настоящей статьи является исследование особенностей взаимовлияния философского и физико-математического знания в процессе изучения...

Этноітлфическія и историко-литературныя iconХерсонесский историко-археологический заповедник
Историко-археологический заповедник Херсонес Таврический известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. В 1996 г...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<