Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
НазваниеКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
страница5/10
Дата публикации23.02.2013
Размер1.35 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Психология > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ Список використаної літератури

1. Яна Дубинська. Український націоналізм: вчора, сьогодні, завтра // Дзеркало тижня. – 2002. – №7 (382).

2. Возняк С. Національна ідея як ціннісні орієнтації українського народу // Українські проблеми. – 2004. – №22. – С.158-164.

3. Павличко Дм. Українська національна ідея. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2002. – 58с.

4. Євграфова А.О. Українська національна ідея як соціальний феномен у сучасній публіцистиці // Вісник СумДУ. – 2006. – №3.

5. Челышев Е.П. Культура России в мировом контексте // Вопросы филологии. – 2004. – №2 (17). – С.20.

Аналітичні жанри на сторінках районних газет
Проблема дослідження аналітичних жанрів не є новою у журналістикознавство. ЇЇ всебічно розробляють українські вчені: Здоровега В. Й., Кузнєцова О., Михайлин І. Л., Нерух О. О. та російський дослідник Тертичний О. О. Утім аспект аналізу аналітичних матеріалів на сторінках місцевої преси залишається мало розробленим.

Отже, мета нашої статті – з’ясувати застосовування аналітичних жанрів у місцевій пресі на прикладі районних газет Краснопілля («Перемога») та Недригайлова («Голос Посулля») за 2007 р.

Предметом дослідження ми обрали систему сучасних аналітичних жанрів у журналістиці, об’єктом – аналітичні жанри на сторінках районних газет.

Якщо взяти до уваги думку таких дослідників, як В.Й. Здоровега, О. Кузнєцова, О.О. Тертичний, то можна виділити найпопулярніші серед аналітичних жанрів. Це, перш за все, – стаття, кореспонденція, рецензія, коментар, лист, огляд. О.О. Тертичний також виділяє жанри, породжені сучасністю: сповідь, версія, прогноз, моніторинг, рейтинг, аналітичне опитування, експеримент та ін.

Дослідники погоджуються, що стаття є найпоширенішим аналітичним жанром. О. Кузнєцова дає таке визначення цього жанру: «Стаття – це загальна назва аналітичних публіцистичних матеріалів, де переважає дедуктивний метод відтворення думки» [2, с.45].

Виділяють загально дослідницьку, практично-аналітичну, полемічну, пропагандистську, рекламну та ін. види статей. Що стосується такого виду статті, як передова, то В.Й Здоровега вважає, що вона в українській та взагалі пострадянській пресі зникла. О. Кузнєцова стверджує, що передмова притаманна лише партійний пресі.

Ознаки жанру кореспонденції окреслені найменш чітко. Вона вкоренилася на сторінках преси з радянських часів і являє собою таку форму подачі інформації, коли описуються, аналізуються, об’єднані спільною темою факти дійсності, обмежені простором і часом.

Рецензія – це жанр, основу якого складає відгук на твір художньої літератури, мистецтва, науки і т.д. Отже, предметом виступають книги, спектаклі, телепередачі.

За теоретиком журналістики В.Й. Здоровегою, коментар – найлаконічніший жанр. «Коментар – роз’яснювальні або критичні міркування чи тлумачення подій і фактів громадського, наукового, політичного життя, пояснює зміст документа, події, місця твору»[3; с.44], – зазначає дослідник І.Л. Михайлин. Лист – специфічний аналітичний жанр, у якому у форматі звернення до конкретної особи, групи осіб чи громадськості висловлюється авторська позиція, оцінюються вчинки та погляди адресата.

Виділяють публіцистичний огляд, спортивний, огляд ЗМІ О. Кузнєцова подає таке. Визначення жанру: «Огляд – загальна назва жанрів, у яких переважає панорамне відтворення реальної й інтерпретованої дійсності» [2; с.98].

Найпопулярнішим аналітичним жанром, який застосовується у районних газетах, є стаття. Практично у кожному номері обох газет зустрічаються загально-досліднецька («НАТО як організація колективниї безпеки» у №2 і «Голодомор мовою документів» у №3 газети «Перемога», «За що СЗАТ ім. Шевченка оголошено банкрутом» у №2 «Голосу Посулля»). Практико-аналітичні та проблемні статті найчастіше присвячені таким темам, як: медицина, економіка сільського господарства, владні структури. Приводом до їх написання насамперед стають сесії, візити чиновників, конфлікти.

У № 16 газети «Перемога» наявний рідкісний для сучасної української журналістики жанр – передова стаття. Вона присвячена ювілею «районки» і написана головним редактором.

Рецензії у районних газетах найчастіше написані не журналістами, а фахівцями. Вони присвячені концертам, книгам (рецензія на альманах «Земляки» у № 11 «Голосу Посулля»), виставками. У газеті «Перемога» з’являються рецензії на змінній сторінці «Молодіжний простір».

На сторінках районних газет не втрачає популярності листування з читачами. Приблизно раз у квартал з’являється огляд листів. Читачі дописують до газет, насамперед, у тематичні номери (Свято перемоги, Новий рік, 8 березня), та у рубрику «Крик душі».У районних газетах зустрічаються коментарі фахівців у різних галузях: учителів, лікарів, агрономів та ін.

У «Голос Посулля» наявні кореспонденції у вигляді шкільних новин, написаних самими учнями. Жанри, породжені сучасністю, у районних газетах практично не зустрічаються.

Отже, найуживанішими аналітичними жанрами, що застосовуються у районних газетах, є стаття, рецензія, коментар та лист. З одного боку, це відображає тенденції сучасної української журналістики, з іншого, шкільна кореспонденція та огляд листів є специфічними ознаками районних газет.

Список літератури:

1. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268с.

2. Кузнєцова О. Аналітичні методи в журналістиці: навчальний посібник. – Львів, 1997. – 110с.

3. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-е доп. і поліп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284с.

4. Нерух О.О. Першооснови журналістської творчості: Навчальний посібник. – Харків, Світ дитинства, 2000.

5. Тертычний А.а. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М.: издательство Аспект-пресс, 2000.

Жанрова палітра газети «Сумщина»
Питання жанрології цікаве і складне водночас. Його вивчають багато сучасних учених, зокрема І. Михайлин, В. Різун, В. Здоровега, М. Кім, О. Тертичний та інші. Тому існує декілька дефініцій терміну жанр. Проте фактично всі вони подають таке тлумачення: «жанр – це усталений тип твору, який склався історично і відрізняється особливим способом освоєння життєвого матеріалу, характеризується чіткими ознаками структури». Ним і будемо послуговуватися.

Важливість роботи зумовлена необхідністю аналізу сучасної регіональної преси. Адже загалом стан вивчення цієї теми недостатній. У сучасному журналістикознавство бракує спеціальних досліджень з даного напряму. Крім того, вивчення особливостей сучасної газетної продукції районів та областей було б неповним і необґрунтованим без знань загальної характеристики жанрової палітри видання. Відповідно дана тема заслуговує на увагу та невід’ємно пов’язана з журналістською діяльністю. У цьому полягає й актуальність обраного напряму дослідження.

Мета нашої статті на прикладі обласної громадсько-політичної газети «Сумщина» з 94по 114 номери за 2007 рік визначити жанрову специфіку сучасних регіональних видань. Зазначимо і те, що обрана газета має досить поважний професійний вік, оскільки заснована 17 серпня 1917 року. До того ж нагороджена орденом «Знак Пошани». На момент аналізу видання його головним редактором значилася Тетяна Бабинець.

Отже, поділ текстів за відповідними жанровими групами та їх модифікаціями носить умовний характер, бо межі між ними нечіткі й один жанр може містити ознаки іншого. Сформувалися і такі універсальні жанри, які водночас використовуються як в інформаційному відтворенні, так і аналітичному відображенні. В основі загального поділу беруться до уваги такі моменти, як характер самого об’єкта відображення, мета написання твору, рівень осмислення та стилістичні засоби втілення задуму. І все ж вирізняють інформаційні жанри, аналітичні і художньо-публіцистичні. Розглянемо окремо особливості кожної групи на прикладі газети «Сумщина».

До інформаційних жанрів традиційно зачисляють замітку, звіт, інтерв’ю, репортаж та кореспонденцію. Всі вони з’являються на сторінках нашого видання. В цілому інформаційні матеріали у газеті переважають. За кількісними підрахунками таких публікацій в одному номері може бути від 60 до 80 відсотків, тобто більше половини. Матеріали даного жанру подані на першій сторінці і, як правило, розміщені у дві колонки, займаючи відповідно дві треті сторінки. Тематика згаданих публікацій найрізноманітніша, проте майже все стосується сумської області: «Святкувала Шостка» (5 вересня, 2007р.), «Хімпром оновлюється» (13 вересня, 2007р.), «Чим дихають сумчани?» (21 вересня, 2007р.), «Віктор Ющенко побував на Сумщині» (26 вересня, 2007р.) тощо. Слід зауважити, що газета подає читачам новини не лише з життя свого регіону. Задля повнішого інформування читачів на другій сторінці є постійні рубрики «Україна» і «Світ». Досить поширені у газеті інтерв’ю з цікавими людьми – жанр, що представляє суспільно вагому новину у вигляді відповідей особи на запитання журналіста (5, 219). Практично у кожному опрацьованому номері знайдено інформаційне повідомлення про роботу та перебіг певного заходу, тобто звіт. Поширені звіти з науково-практичних семінарів ат прес-конференцій.

Журналістика аналітика передбачає не лише подачу достовірної і точної інформації, а і її скрупульозний розбіг, глибокий аналіз та встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Аналітичний матеріал містить більший елемент суб’єктивного й оціночного. На думку науковця О. Чекмишева, автор аналітичного матеріалу повинен представити погляди і позиції сторін, причетних до конфліктної стуації... дотримуючись при цьому принципу збалансованості та контраверсійності (2, 112). Аналітичний жанр також «співпрацює» з коментарем, що допомагає розібратися у змісті фактів і зорієнтуватися в складному сучасному потокові інформації. Звідси випливає очевидне: аналітична публікація вимагає більшої, порівняно з репортерським відтворенням, компетентності, вміння проникати у сутність, а не лише зовнішнього переліку фактів, критично мислити, прогнозувати, спростовувати, заперечувати. А це дається навчанням, життєвим досвідом і повсякденною практикою (3, 188).

Аналітичні виступи прийнято поділяти на коментар, статтю, рецензію, огляд, звернення, лист, констатує дослідник В. Пельт (2, 110). Цієї думки дотримується і В. Здоровега. Загалом аналітичні публікації газети «Сумщина» розміщені на внутрішніх сторінках видання (у нашому випадку – друга і третя). Анонси певних матеріалів редакційний колектив на першу сторінку не виносить. Скоріш за все, це пов’язано з невеликим обсягом видання: чотири сторінки.

З певною періодичністю газета подає на обговорення читачів актуальну проблему і робить спробу її дослідити, розібрати. Яскравим прикладом цьому є стаття В. Миро ненко «Середина-Буда». Яка вона, північна візитівка України?» (19 вересня, 2007р.) Автор осмислює ту складну ситуацію, яка склалася в районі Сумської області і, на жаль, є типовою для багатьох місць країни, та пропонує власні шляхи вирішення: «Універсальну засобу розв’язання проблем (усіх і відразу) не існує в жодному районі, проте... потрібно створювати нові виробництва, залучати сильних інвесторів, які б давали людям роботу і зарплату, сплачували (не копійки) до місцевого бюджету і вкладали значні кошти у розвиток соціальної сфери області. Міф? Аніскільки, треба вчитися знаходити невикористані можливості, які криють, наприклад, у тій же землі, і використані можливості, які криються, наприклад, у тій же землі, і використовувати їх із розумом».

Статтю можна вважати і матеріал О. Вертіля, «Не кочегари ми, не стельмахи» (29 вересня, 2007р.), де основна увага зосереджена на проблемі працевлаштування як дипломованих фахівців, так і представників робітничої спеціальності. Не можна не зупинитися на самій постаті автора. Олександр Васильович Вертіль – відомий журналіст, член Спілки письменників України з 1993 року, Лауреат обласної літературної премії ім. Пилипа Рудя. Під його прізвищем у «Сумщині» надруковано чимало інтерв’ю, звітів, репортажів тощо.

Рецензія, яка передбачає розбір, аналіз і оцінку художнього, мистецького, публіцистичного, наукового твору (4, 65), подається переважно на останній сторінці. До цього жанру можна віднести матеріал Г. Хвостенко «Слово простір у слово часі» (1 вересня, 2007р.). Завдання такого жанру: поставити проблему, що має суспільне значення, привернути до неї увагу, закликати до дії. Зазвичай з листа взято головне питання чи основна проблема (виділено жирним курсивом), а нижче подана відповідь уповноваженої, кваліфікованої особи.

Третя жанрова група – художньо-публіцистичні твори. У них своєрідно поєднується, переплітаються елементи логічно-абстрактного мислення, симбіоз поняття й образу (3, 233). Домінантне значення належить ланцюжку суб’єктивних міркувань та авторській думці. До художньої публіцистики, як зазначає І. Михайлин, належать замальовка, нарис, есе, фейлетон, памфлет (5, 221). Цікавою є замальовка В. Комарова «Неможливо знайти кращі умови для творчості» (19 вересня, 2007р.), розміщена під рубрикою «Постаті». Мова йде про відомого російського композитора Сергія Танєєва та його другий приїзд на Сумщину відколи минуло 100 років. Характер героя подається в локально відображеній формі, має спрощений характер, портретна характеристика нерозгорнута, бо авторові цікавий лише окремий момент, пов’язаний з об’єктом відображення.

На сторінках видання зустрічаються і портретні нариси – жанр, у якому досліджуються реальні життєві явища через людські долі та характеристики з метою впливу на соціальну практику, формування особистості, її орієнтації у системі соціально-політичних і духовних цінностей (3, 245). У такому жанрі написані матеріали О.Вертіля «Вам вітання від товариша Мао» (6 жовтня, 2007р.) та «Репресований сміх» Г. Хвостенко (10 жовтня, 2007р.).

Своєрідне есе «Брати наші менші» пропонує читачам І. Лисий (5 жовтня, 2007р.). Автор по-своєму трактує проблему ставлення до тварин і акцентує увагу не на знаннях, а на емоціях, переживаннях, відношенні до того, що пише. Сатиричні жанри різко викривального характеру – фейлетон та памфлет – у розглянутих номерах газети не знайдені.

На прикладі обласної газети «Сумщина» ми проаналізували особливості написання і подачі матеріалів у сучасній регіональній пресі. Як правило, автори звертаються до всіх трьох жанрів журналістики. Публікацій інформаційної групи найбільше, особливо популярні замітки і звіти. До аналітичних жанрів звертаються заради того, щоб висвітлити і проаналізувати певний конфлікт, проблемну ситуацію, яка турбує багатьох людей. Художньо-публіцистичні жанри в порівнянні з іншими представлені найменше, бракує сатиричних творів, де автор вдається до гострої іронії та сарказму. Тематика виступів досить різноманітна: від проблем і подій невеликого села до загальноукраїнських питань.

Список використаної літератури

1. Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: Монографія / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 236с.

2. Василенко М.К. Тенденції розвитку аналітичних матеріалів у сучасній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики. – к.: Інститут журналістики, 2006. – Т.22. – С.108-114.

3. Здоровега В.й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: ПАІС, 2004. – 268с.

4. Кузнєцова О.Д. Аналітичні методи в журналістиці: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 120с.

5. Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-е доп. і поліп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284с.

Жанрова палітра газети «Ваш шанс»
В сучасній журналістиці, коли за одиницю часу виходить безліч одиниць інформації, на перший план виходить питання про її жанрологію. Традиційно журналістські жанри поділяють на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. Наше дослідження має на меті розглянути дану жанрову класифікацію, виявити особливості кожного жанру та проаналізувати їх на прикладі газети «Ваш Шанс». Також з’ясувати які жанри переважають в даному виданні. У роботі розглянута та частина матеріалу даного регіонального ЗМІ, що охоплює часовий відрізок останнього 2007 року, що дозволяє у повній мірі аналізувати використання жанрової палітри.

Насамперед з’ясуємо що таке жанр.

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» подається три визначення жанру: «1. Вид творів галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками... 2. Живопис на побутові теми; картина побутового сюжету... 3. Спосіб що-небудь робити; сукупність прийомів; стиль, манера...» [2, 272]. Д. Григораш визначає жанр, як «усталений тип твору, який склався історично і відзначається особливим способом освоєння життєвого матеріалу, характеризується чіткими ознаками структури» [3, 76]. За М. Василенком жанром завжди є певна точка зору, можливість адекватного сприймання об’єкта, засоби відображення, методологія підходу. Він вважає, що у кожному жанрі сучасної журналістики по-різному віддзеркалюється авторська думка, кожний жанр не тільки інтерпретує подію з певної точки зору, а й самим фактом цієї інтерпретації впливає на подальший розвиток подій [1, 9].

Як бачимо, в журналістикознавство немає однозначного тлумачення жанру. Але ці тлумачення близькі між собою. Це відбувається через те, що жанри постійно видозмінюються «не тільки через збільшення колективного творчого досвіду редакційних колективів. Вони відповідають конкретним запитам соціальної реальності, до того ж з капіталізацією суспільства і зростанням конкуренції видозміна жанрів відбувається ефективно прискореними темпами... Історія жанрів української журналістики досліджена вкрай недостатньо і очікує спеціальних наукових розробок, де на конкретних прикладах простежувалася б еволюція кожного жанру в певних історичних умовах»[1, 10].

Теоретичний висновок був зроблений В. Ученовою так: «усвідомлюючи й творчо освоюючи процес розвитку жанрів, важливо не випускати з уваги, що за основні наочними метаморфозами жанрів відбувається багатомірне сполучення, перетинання й взаємодія методів журналістського пізнання, репортерського пошуку, прийомів дослідження, і саме в цих, захованих у глибині рядка, взаємодіях виявляється багато «секретів» еволюції традиційних жанрових форм» [5].

Для досягнення поставленної мети нами було опрацьовано 30 номерів газети «Ваш Шанс» за 2007 рік. Насамперед дамо загальну характеристику газети. Це суспільно-діловий щотижневик, що виходить російською мовою на території міста Сум.

У рубриці «Новости» друкуються інформаційні повідомлення. Вони гранично короткі. Це оперативний виклад сутності актуальних: факту, події, явища. Прикладом є матеріал під назвою «И вот он вернулся» (ВШ – 2007. – №17. – С.2А.): «Губернатор Сумщины Павел Качур 17 апреля назначил руководителем аппарата ОГА экс-мера Сум Алексея Андронова. Напомним, что это уже не первак попытка Андронова вернуться на Сумщину, после того как он покинул место мэра в 2002 г. (мотивируя это давлением на него со стороны В.Щербаня) и уехал в Киев. В ноябре 2005 г. Он пытался вернуть себе кресло мэра, но неудачно. Тогда депутаты горсовета посчитали его притязания необоснованными . Попытка баллотироваться на выборах-2008 также не увінчалась успіхом».

Взагалі у газеті багато добірок заміток у постійних рубриках під назвами «С миру – по факту», «Гоп-стоп», «АРТновости». У них друкуються короткі повідомлення в 10-20 рядків, містять в собі короткий виклад передісторії факту, події або явища. Це відповідно новини закордону, кримінальні новини та повідомлення про події культури, мистецтва, шоу-бізнесу. Мають заголовки, наприклад: «Население Болгарии сокращается» (ВШ – 2007. – №14. – С.3А.), «Из японского музея украли 100 килограммов золота» (ВШ – 2007. №12. – С.3А.), «Убийства» (ВШ – 2007. – №18. – С.10А), «Унесли два телевизора и стиральную машину» (ВШ – 2007. – №23. – С.10А), «Ксению Собчак бойкотируют в Калининграде» (ВШ – 2007. №29. – С.22А.), «Сердючка нашла отца» (ВШ – 2007. – №26. – С.22А.).

Інтерв’ю стало досить популярним жанром масової преси в наш час. Не дивлячись на розмаїтість видів інтерв’ю., звичайно воно передається у формі діалогу: питання журналіста й відповіді другої особи, має на меті коротке висвітлення факту, події, явища, розповідь про самого суб’єкта. У 29 номерах газети є інтерв’ю. Ось приклад інтерв’ю з відомою російсько. Актрисою, режисером і драматургом Іриною Міхеічевою, автором п’єси «Гість», за якою театр ім. Щепкіна поставив однойменний спектакль: « – Когда вы решили стать актрисой, то, наверное видели сцену в радужных цветах? – Нет, никогда не обольщалась. Знала, что актерство – достаточно тяжелый труд, будни суровые. Но я сама выбрала и не жалею. В профессии актрисы не устраивает одно – зависимость от плохого режиссера…» (ВШ – 2007. –№11. – С.22А.)

На полосі «Здоровье» друкується спеціалізована інформація про факти та явища з галузі медицини та різноманітні поради щодо покращення здоров’я. Основну частину цієї полоси займають кореспонденції. Вони мають, наприклад, такі назви: «Черные секреты белого молока» (ВШ – 2007. – №47. – С.23А.), «Азбука самомассажа» (ВШ – 2007. – №50. – С.23А.), «Воюем с бессоницей» (ВШ. – 2007. – №48. – С.22А.), «Глаз – как алмаз» (ВШ – 2007. – №47 – С.23А.), «О пользе второго хлеба» (там же), «Босоногая тренировка» (ВШ – 2007. – №48. – С.22А.), «Немощь можно победить!» (ВШ – 2007. – №50. – С.23А.),» Похлопайте себя... по ушам» (там же).

В газеті було виявлено мало звітів. В основному на соціальні теми, про зустрічі з депутатами. Наприклад, в №23 надрукований звіт про з’їзд фракції БЮТ, на якому вона достроково позбавила повноважень 103 своїх народних депутатів: «За принятие соответсвующего решения делегаты съезда проголосували единогласно. Полномочия будут прекращены на основании заявлений о выходе депутатов из фракции. После голосования Тимошенко отметила, что в святи с преращением полномочий народних депутатов нынешний состав Верховной Рады Украины явлется нелегитимным. Межпартийный съезд блока Наша Украина также принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий 66 депутатов фракции блока Наша Украина» (ВШ – 2007. – №23. – С.2А.). Це означає, що цей жанр застарів. Він користувався популярністю в радянські часи, коли проходили комсомольські й профспілкові збори, зустрічі різних делегацій і т.д.

Також друкуються й репортажі на різні теми. Так, наприклад, друкувався подієвий репортаж, де журналістка газети «Ваш Шанс» відвідала зйомки програми « Жди меня», що проходили 23 жовтня в центрі міста біля Альтанки. « Пойдя туда, я увидела небольшое скопление народа. Работа кипела вовсю. Люди заполняли анкеты, режиссер и редакторы подробно разъяснили вновь прибывшим, что и где писать, а операторы с разных точек снимали это действо… «Добрий вечір, Москва! Добрий вечір, Україно! Як бачите, ми сьогодні не на Київському вокзалі, а на Театральній площі міста Суми», – раз пятнадцять сказал на камеру ведучий передачи «Жди меня» и телеканала «Интер» Анатолій Бондаренко... Вообще трудная работа – снимать передачу...» (ВШ – 2007. №44. – С.20А.). В данному репортажі використана й пряма мова, й короткі діалоги. В матеріалі ми бачими емоційність і суб’єктивні відчуття, що є ознаками репортажу. В даній газеті більше переважають подієві репортажі, ніж пізнавальні.

Нерідко друкуються листи, які являють собою пряме звернення автора до конкретного адресата, що мають на меті або залучення уваги до проблеми, або отримання відповіді. Прикладом такого жанру є надрукований лист від не працевлаштованої самотньої матері, якій 52 роки. Вона цікавиться чи заберуть її сина до армії. З допомогою редакції на її питання відповідав начальник відділення комплектування Сумського об’єднаного міськвоєнкомату Ігор Благовіщенський (ВШ – 2007. – №50. – С.14А.).

Часто друкуються невеликі журналістські розслідування. В матеріалах такого жанру розповідається про процес пошуку відповідей на актуальні питання, розбору скандальних подій, кримінальних історій. Журналіст збирає й аналізує факти автономно від відповідних служб й органів або разом з іншими фахівцями. Наприклад, у матеріалі «Синяя» птица: не умер – не жалуйся! Почему никто не проверяет продукты, которые предлагаються сумскому покупателю?» (ВШ – 2007. – №17. – С.13А.) журналіст, відштовхуючись від листа, що прийшов у редакцію, проводить експеримент, у ході якого виявляється, що споживачі продуктів харчування не застраховані від покупки продуктів з вичерпаним строком реалізації.

На сторінках газети наявні й коментарі, які покликані не тільки розібрати по поличках складну фактуру, але й повною мірою привселюдно виразити думки компетентних осіб стосовно подій, факту, явища. У матеріалі «Надо бить во все колокола! – считают депутаты, так как имуществу бывших ПЖРУ грозит захват частными структурами» (ВШ – 2007. – №17. – С.8А.) висвітлюється проблема продажу комунального приміщення. З цього приводу подаються коментарі компетентних в даній проблемі осіб.

В кожному номері газети друкуються фейлетони. Наприклад, у матеріалі під назвою «Боевой кот» (ВШ – 2007. №48. – С.28А.) розповідається про кота, який «закрив» одного з героїв розповіді (Сергія) на кухні. Сергій три години не міг вийти з неї, бо кіт кидався на нього. Коли задзвонили в двері, прийшлося приймати міри – облити кота водою. Загалом це сатиричні описи ситуацій, проблем, фактів з активним використанням алегорій, гіпербол.

Таким чином, у нашому дослідженні ми розглянули жанрові особливості масової преси. Для цього нами були розглянуті жанри, представлені в досліджуваній нами газеті, визначені їх основні складові, названі головні риси. Ми побачили, що серед інформаційних жанрів переважають замітки, вони друкуються в основному в добірках, кореспонденції мають більший, ніж замітки обсяг та відрізняються широтою висвітлення, звіти практично зникли, переважає інтерв’ю у вигляді діалогу й репортаж друкують звичайно подієвий. Аналітичні жанри представлені коментарем, журналістськими розслідуваннями та листами. Художньо-публіцистичні жанри представлені фейлетонами.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів...
Кримінологія” є базовою нормативною дисипліною для спеціальності “060101 Правознавство”. Вивчення дисципліни передбачає читання лекцій,...

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconКонспект лекцій з курсу “ Аудит” для студентів спеціальностей “
Вступ

Конспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика» iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення рефератІВ
Робоча навчальна програма з курсу “Криміналістика (ч. 3 Методика розслідування окремих видів злочинів)” розроблена для студентів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<