Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “
Скачать 193.51 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “
Дата публикации24.02.2013
Размер193.51 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Психология > Методичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇМетодичні рекомендації

до самостійної роботи з курсу

Вікова психологія”

для студенті,

Мелiтополь


Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Вікова психологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю “Практична психологія” / Уклад.: . – Мелітополь: МДПУ. - 18 с.

Рецензенти:

..........

..........

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Загальна психологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю “Практична психологія” мають ознайомити студентів з _______________________

фонетичними, лексичними та граматичними особливостями історичного розвитку англійської мови, показати природу лінгвістичних змін, їх зовнішні та внутрішні причини, допомогти студентам використовувати теоретичні знання на практиці, сприяти розвитку у студентів умінь та навичок фонетичного, етимологічного та граматичного аналізу текстів, написаних на різних стадіях розвитку англійської мови.

Затверджено науково-методичною радою соціально-гуманітарного факультету МДПУ. Протокол № від вересня 20 р.

ВСТУП

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ВIКОВОI ПСИХОЛОГIЇ
1. План

1. Предмет вiкової психологiї.

2. Задачi вiкової психологiї.

3. Роздiли вiкової психологiї.

4. Методи вiкової психологiї.

5. Iсторiя розвитку вiкової психологiї.
2. Завдання для самостiйного опрацювання
1. Ознайомитись з основними науковими працями по темi.

Скласти iхнi конспекти за таким списком:

- Рубинштейн С.Л. Психологическая наука и дело воспитания //Хрестоматия

по психологии /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1987. -С. 340-345.

- Лазурский А.Ф. О естественном эксперименте //Хрестоматия по возрастной

и педагогической психологии /Под ред. И.И.Ильясова, В.В.Ляудис. -М., 1980. -С. 6-8.

- Асмин В.И. Об условиях надежности психолого-педагогического эксперимента. //Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии /Под ред. И.И.Ильясова, В.Л. Ляудис. -М., 1980. -С. 220-228.

- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познанья //Хрестоматия по психологии /Сост. В.В.Мироненко. -М., 1977. -С. 152-158.

2. Скласти опорний сигнал до теми "Предмет, завдання та методи вiковоi

психологii".
^ 3. Питання для самостiйного вивчення

1) Головнi напрямки розвитку сучасної вiкової психологiї.

2) Загальний стан науки вiкової психологiї в сучаснiй зарубiжнiй психологiї.

3) Зв'язок вiкової психологiї з iншими науками про людину.

4) Основи математичної обробки дослiджень з вiкової психологiї.

5) Головнi умови використання тестiв в психологiчних дослiдженнях.
^ 4. Питання до самоперевiрки та самоаналiзу

1. Який головний змiст предмету та задачi "Вiкової психологiї"?

2. Назвiть основнi роздiли вiкової психологiї.

3. Якi головнi категорii та поняття вiковоi психологii?

4. Якi методи вiкової психологiї вiдносять до основних, а якi до до-

помiжних? Чому?

5. Коли i чому виникла потреба у науковому напрямку "Вiкова психологiя"?

5. Лiтература
- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. -М.,

1979. -С.5-6, 19-20.

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо и др. -М.,

1984. -С. 47-62.

- Немов Р.С. Психология: В 3-х тт. - Т. 2. - М., 1996.

- Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000.

- Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, от-

рочество. -М., 1998. -С. 9-97.

- Интенсивный курс возрастной психологии /Сост. Л.Н.Марковец. -Мелито-

поль, 2000. -С.11-15.


Тема 2. ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ПСИХIЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ
1. План

1. Психiчний розвиток iндивида.

2. Умови психiчного розвитку.

3. Особливостi та закономiрностi процесу розвитку людини.

4. Внутрiшня позицiя i розвиток.
^ 2. Завдання для самостiйного опрацювання

1. Ознайомитись з основними науковими працями по темi.

Скласти iхнi конспекти за таким списком:

- Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском

возрасте //Хрестоматия по психологии /Сост. В.В.Мироненко. -М., 1977.

- Венгер Л.А. Развитие восприятия в онтогенезе //Хрестоматия по психоло-

гии /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1987. -С. 316-320.

2. Скласти опорний сигнал до теми "Фактори, що обумовлюють психiчний роз виток людини".
^ 3. Питання для самостiйного вивчення
1. Основнi концепцii развитку людини в сучаснiй психологiчнiй науцi.

2. Людина як елемент космосу i продукт iсторичного розвитку.

3. Принципи перiодизацii розвитку у вiковiй психологiї (Ж.Пiаже, Л.С.Ви-

готський, Д.Б.Ельконiн, Е.Ерiксон).

4. Соцiальнi причини затримок психiчного розвитку (ЗПР) у дiтей.

5. Iндивiдуальний пiдхiд до розвитку особистостi дитини.
^ 4. Питання до самоперевiрки та самоаналiзу
1. Що є рушiйною силою психiчного розвитку людини?

2. Який головний змiст процесу соцолiзацii особистостi в онтогенезi?

3. Яке значення дiяльностi в психiчному розвитку? Провiдна дiяльнiсть?

4. Як пов'язанi мiж собою розвиток, навчання та виховання людини?

5. Що таке вiковий та iндивiдуальний розвиток особистостi людини?
5. Лiтература
- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. -М.,

1979. -С. 5-6, 19-20, 21-30.

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо и др. -М.,

1984. -С. 47-62.

- Психология /Сост. Р.С.Немов. -М., 1990. -С. 237-242.

- Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000. -С. 120-170.

- Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный

цикл развития человека. -М., 2001. -С. 8- 170.

- Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, от-

рочество. -М., 1998. -С. 9-97.

- Интенсивный курс возрастной психологии /Сост. Л.Н.Марковец. -Мелито-

поль, 2000. -С. 11-15.

Тема 3. ПСИХОЛОГIЯ ДОШКIЛЬНОГО ПЕРIОДУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ.
1. План

1. Особливостi психiчного розвитку дитини- малюка.

2. Розвиток дитини у ранньому дитинствi.

3. Особливостi психiчного розвитку в дошкiльному дитинствi.

4. Готовнiсть дитини дошкiльного вiку до навчання в школi.
^ 2. Завдання для самостiйного опрацювання

1. Ознайомитись з основними науковими працями по темi.

Скласти iхнi конспекти за таким списком:

- Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детс-

кой личности //Хрестоматия по психологии /Под ред. А.В.Петровского.

-М., 1987. -С. 300-316.

2. Скласти опорнi сигнали до теми "Психологiя дошкiльного перiоду розвит-

ку дитини (немовля, ранне дитинство, дошкiльне дитинство)".
^ 3. Питання для самостiйного вивчення

1. Ж.Пиоже про сенсорний развиток дiтей першого року життя.

2. Особливостi сприймання, пам'ятi, мислення в малячому вiцi.

3. Найважливiшi досягнення раннього дитячого вiку.

4. Початковий етап формування особистостi дитини.

5. Психологiчнi особливостi розвитку дитини в дошкольному дитячому вiцi.
^ 4. Питання до самоперевiрки та самоаналiзу

1. Що таке "комплекс оживлення" i як це проявляється у малюка ?

2. Що таке "емоцiйна депривацiя"? Якi ii причiни та проявлення?

3. Якi провiднi дiяльностi характернi для кожного перiоду дошкiльного

вiку.

4. Що таке "сензiтивний перiод розвитку" психiки дитини?

5. Якi новоутворення психiки мають мiсце в дошкiльному дитячому вiцi?
5. Лiтература

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. -М.,

1979. (Гл. 3).

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо и др. -М.,

1984. (Гл. 3).

- Немов Р.С. Психология: В 3-х тт. - Т. 2. - М., 1996.

- Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000. (Гл. 12-15)

- Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, от-

рочество. -М., 1998. (Гл. 4-6).

- Интенсивный курс возрастной психологии /Сост. Л.Н.Марковец. -Мелито-

поль, 2000. -С. 16-20.


Тема 4. ПСИХОЛОГIЯ МОЛОДШЕГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ
1. План

1. Особливостi початку шкiльного життя дитини.

2. Формування особистостi молодшого школяра.

3. Розвиток познавальнгих процесiв в молодшому шкiльному вiцi.

4. Розвиток емоцiйно-вольовоi сфери в молодшему шкiльному вiцi.

5. Навчальна дiяльнiсть молодших школярiв.

6. Психологiчнi новоутворення в молодшему шкiльному вiцi.

7. Особливостi навчально-виховноi роботи з молодшими школярами.
^ 2. Завдання для самостiйного опрацювання

1. Ознайомитись з основними науковими працями по темi.

Скласти iхнi конспекти за таким списком:

- Запорожец А.В., Неверович Я.З. К вопросу о генезисе, функции и -

структуре эмоциональных процессов у ребенка. //Хрестоматия по пси-

хологии /Сост. В.В.Мироненко. -М., 1977. -С.365-377.

- Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии.

//Хрестоматия по психологии /Сост. В.В.Мироненко. -М., 1977.

-С.395-403.

- Венгер Л.А. Развитие восприятия в онтогенезе.//Хрестоматия по пси-

хологии /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1987. -С.316-320.

2. Скласти опорнi сигнали до теми "Психологiя молодшего шкiльного вiку"
^ 3. Питання для самостiйного вивчення

1. Змiни об'єктивних умов психiчного розвитку, коли дитина йде до школи.

2. Психологичнi особливостi трудовоi дiяльностi молодших школярiв.

3. Особливостi освiдомлення молодшими школярами моральних явищ життя.

4. Прийоми та способи учебноi дiяльностi молодших школярiв.

5. Розумовий розвиток в молодшому шкiльному вiцi.
^ 4. Питання до самоперевiрки та самоаналiзу

1. Що включає в себе поняття "готовнiсть дитини до шкiльного навчання"?

2. Чим вiдрiзняється емоцiйно-вольова сфера в молодшему шкiльному вiцi

вiд емоцiйно-вольової сфери в дошкiльному вiцi?

3. Як можна охарактерiзовати особистiсть молодшего школяра?

4. Якi є особливостi формування пiзнавальних процесiв в молодшему шкiль-

ному вiцi?

5. Якi особливостi вiдносин в системi "школяр-вчитель" в молодшому шкiль-

ному вiцi?
5. Лiтература
- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. -М.,

1979. -С. 69 - 96.

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо и др. -М.,

1984. -С. 126-205.

- Немов Р.С. Психология: В 3-х тт. - Т. 2. - М., 1996. -С. 104-113.

- Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000. -С. 443-475.

- Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный

цикл развития человека. -М., 2001. -С. 251-279.

- Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, от-

рочество. -М., 1998. -С. 251-346.

- Интенсивный курс возрастной психологии /Сост. Л.Н.Марковец. -Мелито-

поль, 2000. -С. 21-25.

- Мир детства: Младший школьник /Под ред. А.Г.Хрипковой. -М., 1988.

-С.119-142.

Тема 5. ПСИХОЛОГIЯ ВIКУ ПIДЛIТКIВ
1. План

1. Соцiальнi фактори як провiднi детермiнанти психiчного розвитку i формування особистостi пiдлiткiв.

2. Особливостi поведiнки пiдлiткiв.

3. Якiснi етапи в розвитку психiки пiдлiткiв.

4. Якiснi змiни в пiзнавальнiй сферi пiдлiткiв.

5. Психологiчнi особливостi розвитку особистостi в пiдлiтковому вiцi.

6. Причини асоцiальноi поведiнки "тяжких" пiдлiткiв.
^ 2. Завдання для самостiйного опрацювання

1. Ознайомитись з основними науковими працями по темi.

Скласти iхнi конспекти за таким списком:

- Сухомлинский В.А. Труд одухотворен благородными чувствами //Хрес- - то-

матия по психологии /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1987. -С.349-357.

- Кон И.С., Фельдштейн Д.И. Отрочество как этап жизни и некоторые психо-

лого-педагогические характеристики переходного возраста //Хрестоматия

по психологии /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1987. -С. 363-370.

2. Скласти опорнi сигнали до теми "Психологiя пiдлiткiв".
^ 3. Питання для самостiйного вивчення

1. Взаємовiдносини хлопцiв та дiвчаток в пiдлiтковому вiцi.

2. Iндивiдуально-психологiчнi особливостi пiдлiткiв i особливостi iх поведiнки.

3. Психологiчна обумовленiсть виховної роботи з пiдлiтками.

4. Аналiз бiологiзатарського пiдходу до понiмання проблем вiку пiдлiткiв.
^ 4. Питання до самоперевiрки та самоаналiзу

1. В чому полягає соцiально-психологiчний змiст вiку пiдлiткiв?

2. Чим вiдрiзняється психологiя молодших та старших пiдлiткiв?

3. Якi основнi психологiчнi умови педагогiчноi працi з пiдлiтками?

4. В чому вбачаються причiни кризи пiдлiткового вiку?

5. Яке головне протирiччя пiдлiткового вiку?
5. Лiтература

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. -М.,

1979. -С. 101-145.

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо и др. -М.,

1984. (Гл. 9).

- Немов Р.С. Психология: В 3-х тт. - Т. 2. - М., 1996. -С. 181-192.

- Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000. -С. 476-505.

- Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный

цикл развития человека. -М., 2001. -С. 280-314.

- Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, от-

рочество. -М., 1998. -С. 347-421.

- Интенсивный курс возрастной психологии /Сост. Л.Н.Марковец. -Мелито-

поль, 2000. -С.26-30.

- Мир детства: Подросток /Под ред. А.Г.Хрипковой.-М.,1989. -С.96 -114.

- Практикум по возрастной и педагогической психологии /Под ред. А.И.Щер-

бакова. -М., 1987. -С.121-128.

Тема 6. ПСИХОЛОГIЯ ЮНАЦЬКОГО ВIКУ.
1. План

1. Юнiсть як соцiально-психологiчне явище.

2. Розвиток самосвiдомостi в юнацтвi.

3. Iнтелектуальний розвиток в юнацтвi i особливостi навчальної дiяльностi.

4. Особливостi спiлкування i мiжособистiх стосункiв в юнацтвi.

5. Формування життєвих планiв i професiйних iнтересiв в юнацтвi.
^ 2. Завдання для самостiйного опрацювання

1. Ознайомитись з основними науковими працями по темi.

Скласти iхнi конспекти за таким списком:

- Юность как стадия жизненного пути //Кон И.С. Психология ранней

юности. -М., 1989. -С.32-68.

- Девиантное поведение и личность // Кон И.С. Психология ранней

юности. -М., 1989. -С. 251-254.

2. Скласти опорнi сигнали до теми "Психологiя юнацького вiку".
^ 3. Питання для самостiйного вивчення

1. Особливостi особистих якостей в перiод раньої юностi.

2. Емоцiйнi проблеми юнацького вiку.

3. Моральна самосвiдомiсть в перiод юнацтва.

4. Формування свiтогляду в юнацтвi.

5. Психологiчне вивчення iнтересiв та професiйної спрямованностi юнакiв з

метою їх прфесiйної орiєнтацiї.
^ 4. Питання до самоперевiрки та самоаналiзу

1. Якi провiдний вид дiяльностi та новоутворення психiки в перiод ранньої юностi?

2. В чому полягає взаємозв'язок i чим вiдрiзняються свiтогляд i спрямованiсть особистостi - головнi новоутворення психiки в юнацтвi?

3. Якi особливостi розвитку пiзнавальних процесiв в юнацтвi?

4. Якi особливостi взаємовiдносин парубкiв та дiвчат в юнацтвi?

5. Якi особливостi вiдносин мiж юнаками та дорослими (батьками, вчителями)?
5. Лiтература

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. -М.,

1979. -С.146-160.

- Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо и др. -М.,

1984.

- Немов Р.С. Психология: В 3-х тт. - Т. 2. - М., 1996. -С. 193-202.

- Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000. -С. 506-518.

- Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный

цикл развития человека. -М., 2001. -С. 315-335.

- Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, от-

рочество. -М., 1998. -С. 422-425.

- Интенсивный курс возрастной психологии /Сост. Л.Н.Марковец. -Мелито-

поль, 2000. -С.31-35.

- Мир детства: Юность /Под ред. А.Г.Хрипковой. -М., 1989.

- Практикум по возрастной и педагогической психологии /Под ред. А.И.Щер-

бакова. -М., 1987. -С.140-157.

Тема 7. ПСИХОЛОГIЯ ПЕРIОДУ ДОРОСЛОСТI
1. План

1. Загальна характерiстика перiоду дорослостi.

2. Особливостi спiлкування дорослих.

3. Пiзнавальна дiяльнiсть дорослих.

4. Особистiсть дорослої людини.
^ 2. Завдання для самостiйного опрацювання

1. Ознайомитись з основними науковими працями по темi.

Скласти iхнi конспекти за таким списком:

- Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. -М.: Знание, 1972.

- Степанова Е.И. Умственное развитие и обучаемость взрослых: Учебное по-

собие. -Л.: ЛГПИ им. Герцена, 1981.

- О взрослении //Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000.

-С.519-543.

2. Скласти опорнi сигнали до теми "Психологiя перiоду дорослостi".
^ 3. Питання для самостiйного вивчення

1. Соцiальна ситуацiя перiоду дорослостi.

2. Пiдперiоди дорослостi, що їх видiляє сучасна психологiя.

3. Психологiчнi можливостi, форми i методи навчання дорослих.

4. Роль кохання та родини в життi дорослоi людини.

5. Проблема змiсту життя в перiод дорослостi.
^ 4. Питання до самоперевiрки та самоаналiзу

1. Яке мiсце займає дорослiсть в системi психологiчних знань про людину?

2. Якi особливостi мотивацiйно- потребної сфери пiзнавальної дiяльностi

дорослих?

3. Якi особливостi розумового розвитку, навчаємостi дорослоi людини?

4. Яке значенння має активнiсть дорослоi людини для її розвитку як осо-

бистостi?

5. В чому полягає особливiсть спiлкування дорослоi людини?
5. Лiтература
- Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная

психология: Личность от молодости до старости. -М., 1999.

- Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000. -С.519-587.

- Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизнен-

ный цикл развития человека. -М., 2001. -С. 363-435.

- Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. -М., 1972.

- Степанова Е.И. Умственное развитие и обучаемость взрослых: Учебное

пособие. -Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1981.

Тема 8. ПСИХОЛОГIЯ ПОЗДНЬОГО (ПОЖИЛОГО I СТАРОГО) ВIКУ
1. План

1. Загальна характеристика позднього вiкового перiоду життя.

2. Дiяльнiсть i спiлкування в поздньому вiцi.

3. Особистiсть в пожилому i старому вiцi.

4. Життєвий шлях людини як особистостi.
^ 2. Завдання для самостiйного опрацювання

1. Ознайомитись з основними науковими працями по темi.

Скласти iхнi конспекти за таким списком:

- О пожилом возрасте //Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000.

-С.588-602.

- О старости //Там же, С.603-621.

2. Скласти опорнi сигнали до теми "Психологiя позднього (пожилого i ста-

рого) вiку".
^ 3. Питання для самостiйного вивчення

1. Творчiсть в пожилому вiцi.

2. Психологiя одинокої старостi.

3. Соцiальна необхiднiсть молодi в спiлкуваннi iз пожилими та старими

людьми.

4. Особистостi як носiї духовностi.
^ 4. Питання до самоперевiрки та самоаналiзу

1. Яка є перiодизацiя позднього вiку життя?

2. Як змiнюється соцiальна ситуацiя життя в пожилому та старому вiцi?

3. Якi особливостi дiяльностi в пожилому i старому вiцi?

4. Якi особливостi спiлкування в пожилому i старому вiцi?

5. Якi психологiчнi новоутворення мають мiсце в пожилому вiцi?
5. Лiтература
- Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная

психология: Личность от молодости до старости. -М., 1999.

- Абрамова Г.С. Возрастная психология. -М., 2000 (Гл.XXI-XXII).

- Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизнен-

ный цикл развития человека. -М., 2001. -С. 436-459.

Перелік вправ з самостійної роботи студентів з курсу

^ "ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ"
I. Конспекти першоджерел і підготовка реферативних виступів
1) Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания //Хрестоматия по

психологии /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1987. -С. ------------

2) Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. -М.:

Знание, 1972. ------------

3) Божович Л.И. Психологические закономерности формирования

личности в онтогенезе //Вопросы психологии, N6. -1976. ------------

4) Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в разви-

тии. //Хрестоматия по психологии /Сост. В.В.Мироненко. -М., 1977.

-С.395-403. ------------

5) Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в

школьном возрасте //Хрестоматия по психологии /Под ред. А.В.Пет-

ровского. -М., 1987. -С.377-383. ------------

6) Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском воз-

расте //Хрестоматия по психологии. -М., 1987. -С. 320-325. ------------

7) Венгер А.А. Развитие восприятия в онтогенезе //Хрестоматия

по психологии. М., 1987. -С. 316-320. ------------

8) Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для форми-

рования детской личности //Хрестоматия по психологии /Под ред.

А.В.Петровского. -М., 1987. -С. 300-316. ------------

9) Запорожец А.В., Неверович Я.З. К вопросу о генезисе, функ-

ции и структуре эмоциональных процессов у ребенка. //Хрестоматия

по психологии /Сост. В.В.Мироненко. -М., 1977. -С.365-377. ------------

10) Кон И.С., Фельдштейн Д.И. Отрочество как этап жизни и не-

которые психолого-педагогические характеристики переходного воз-

раста //Хрестоматия по психологии /Под ред. А.В.Петровского. -М.,

1987. -С. 363-370. ------------

11) Кон И.С. Юность как стадия жизненного пути //Кон И.С. Пси-

хология ранней юности. -М., 1989. -С.32-68. ------------

12) Кон И.С. Девиантное поведение и личность // Кон И.С. Пси-

хология ранней юности. -М., 1989. -С. 251-254. ------------

13) Рубинштейн С.Л. Психологическая наука и дело воспитания

//Хрестоматия по психологии /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1987.

-С. 340-345. ------------

14) Старший юношеский возраст //Практикум по возрастной и пе-

дагогической психологии /Под ред. А.И.Щербакова. -М., 1987.

-С.144-147. ------------

15) Степанова Е.И. Возрастная изменчивость интеллектуальных

функций в юношеском возрасте //Вопросы психологии. - 1970. -N1. ------------

16) Степанова Е.И. Умственное развитие и обучаемость взрослых:

Учебное пособие. -Л.: ЛГПИ им. Герцена, 1981. ------------

17) Сухомлинский В.А. Труд одухотворен благородными чувствами

//Хрестоматия по психологии /Под ред. А.В.Петровского. -М., 1987. ------------

-С.349-357.

18) Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического разви-

тия в детском возрасте //Хрестоматия по психологии. -М., 1977.

-С.348-356. ------------
II. Структурно-логічні схеми:
1. Предмет и задачи возрастной психологии.

2. Методы исследования возрастной психологии.

3. История возникновения и развития возрастной психологии.

4. Психология младенческого возраста.

5. Психология раннего детства.

6. Психология дошкольного детства.

7. Психология младшего школьного возраста.

8. Психология подросткового возраста.

9. Психология ранней юности (старший школьный возраст).
III. Теми реферативних робіт (для виступів на практичних

заняттях:
1. Общая характеристика возрастной психологии. ------------

2. Становление и современное состояние зарубежной возрастной

психологии. ------------

3. Становление и современное состояние отечественной возраст-

ной психологии. ------------

4. Проблема развития в возрастной психологии. ------------

5. Периодизация возрастного развития в психологии (Л.С.Вы-

готский, Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконин, Э.Эриксон, З.Фрейд,

А.В.Петровский). ------------

6. Основы социализации ребенка в младенческом возрасте. ------------

7. Развитие основных видов мышления у дошкольника. ------------

8. Формирование личности в дошкольном возрасте. ------------

9. Учебная деятельность младших школьников. ------------

10. Эмоционально-волевая сфера личности младшего школьника. ------------

11. Развитие сенсорно-перцептивной сферы младшего школьника. ------------

12. Развитие высших интеллектуальных функций младшего школьни-

ка. ------------

13. Возрастные особенности подростков младшего и старшего воз-

раста. ------------

14. Психологические особенности развития личности в подростко-

вом возрасте. ------------

15. Особенности эмоционально-волевой сферы психики подростка. ------------

16. Учебная деятельность и познавательная сфера психики под-

ростка. ------------

17. Развитие интеллекта старшеклассников и их учебная деятель-

ность. ------------

18. Эмоционально-волевая сфера психики старшеклассников. ------------

19. Психология межличностных отношений старшеклассников. ------------

20. Психология жизненного самоопределения в юношеском возрасте.------------

21. О великих психологических теориях развития и обучения че-

ловека (теория Ж.Пиаже, теория Л.С.Выготского, теория

Гальперина - Талызиной, теория Эльконина - Давыдова). ------------

22. Особенности психологического развития в поздней юности

(17-23 лет). ------------

23. Особенности психологического развития в молодости (20-30

лет). ------------

24. Особенности психологического развития в период зрелости

(30 - 70 лет). ------------

25. Основные психологические проблемы пожилого и старого воз-

раста (55-80 лет). ------------

Література, що рекомендується:
Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М., 2000. - 624 с.

Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо и др. -М.,

1984. -С. 10-46, 47-62, 67-74, 126-205, 292-365, 365-420.

Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. -М.,

1979. -С. 5-20, 21-30, 49-68, 69-96, 101-145, 146-160.

Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл

развития человека. -М., 2001.- 464 с.

Немов Р.С. Психология образования. -М., 1995.-С.5-12, 14-47, 80-103,

104-113, 181-192, 193-202.

Мухина В.С. Детская психология. -М., 1985. - С. 10-28, 28-52, 156-171.

Мир детства: младший школьник. -М., 1988. -С. 119-142.

Мир детства: подросток. М., 1989. -С. 96-114.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. -М., 1968. -С.

365-420.

Интенсивный курс возрастной психологии. -Мелитополь, 1999.

-40 с.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconЗагальні методичні рекомендації до курсу
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconАнотація досвіду
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів 1 курсу спеціальності «Інформатика»
Целью самостоятельной работы является подготовка студентов к эффективному использованию средств мs excel при решении практических...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconВступ
Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування"....

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу Одеса «спд фридман»
«Культурна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення», «Якісні дослідження», «Організація польового дослідження»....

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів
До кожної теми курсу з метою організації та активізації самостійної роботи студентів запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань,...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconМетодичні рекомендації з дисципліни «основи інженерно-педагогічної...
Комп’ютерні технології запропоновано матеріал для підготовки до практичних занять з вищеозначеного курсу. Методичні рекомендації...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconМетодичні рекомендації до курсу “основи економічної теорії” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<